Закон еквівалентів. Визначення еквіваленту металу об’ємним методомбет5/15
Дата08.05.2017
өлшемі1.17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

ЗАНЯТТЯ №4ТЕМА: Вчення про розчини. Способи вираження складу розчинів. Приготування розчинів заданої концентрації.
АКТУАЛЬНІСТЬ: вміння проводити розрахунки та володіти технікою приготування розчинів з заданою концентрацією необхідні майбутнім провізорам при роботі в умовах складу, аптеки, контрольно-аналітичної лабораторії та на підприємствах, які виготовляють лікарські форми.
НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ: оволодіти технікою приготування розчинів заданої концентрації, виходячи з більш концентрованих розчинів або твердих речовин.
ЗНАТИ: -основні поняття: розчин, розчинена речовина, розчинник;

-поняття насичений та ненасичений розчин;ВМІТИ: -приготувати концентрований і розведений розчин.

-розраховувати концентрації розчинів.


САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

1.Означення концентрації розчину.

2.Теорія розчинів.

3.Розчинність речовин та коефіцієнт розчинності.

4.Знайти молярну та нормальну концентрації 49% розчину ортофосфатної кислоти (ρ=1,85 г/см3).

5.Який об’єм 40%-го розчину хлоридної кислоти з густиною 1,28 г/см3 необхідно взяти для приготування: а) 200 см3 0,4М розчину; б) 2 дм3 0,15н розчину.

6.Який об’єм сульфатної кислоти (густина 1,84 г/см3) і яку масу води треба взяти для приготування 100 см3 15%-го розчину сульфатної кислоти (густина 1,12 г/см3).

7.Класифікація розчинів.

8.Механізм утворення розчинів.

9.Компоненти розчину.

10.Хлороводень, що виділився внаслідок взаємодії концентрованої сульфатної кислоти з 11,7 г кухонної солі, розчинили в 42,7 г води. Яка масова частка добутого розчину хлоридної кислоти?

11.Обчислити молярну концентрацію розчину, в якому масова частка натрію хлориду 20 %, а густина розчину – 1,2 г/см3.

12.Визначте масову частку хлоридної кислоти в розчині, де молярна концентрація кислоти дорівнює 8 моль/дм3, а густина розчину – 1,23 г/см3.

13.Який об’єм 0,1н розчину сульфатної кислоти можна приготувати з 80 см3 0,75М розчину тієї ж кислоти?

14.У воді об’ємом 2 дм3 розчинили 5,6 дм3 сірководню. Обчисліть масову частку, молярну та моляльну концентрації H2S у розчині.

15.Визначте молярну та нормальну концентрацію розчину сульфатної кислоти з густиною розчину 1,4 г/см3 і з масовою часткою речовини 59,24%.

16.Масова і об’ємна частки розчиненої речовини.

17.Концентрований і розведений розчин.

18.Молярна та нормальна концентрація.

19.Способи вираження концентрації розчинів.

20.Знайти молярну та нормальну концентрації 49% розчину ортофосфатної кислоти (ρ=1,85 г/см3).

21.Який об’єм 6М розчину хлоридної кислоти слід розбавити водою для приготування 250 см3 2,5М розчину HCl?

22.До 800 см3 3н розчину KOH долили 1,2 дм3 розчину з масовою часткою калій гідроксиду 12% та густиною 1,1 г/cм3. Чому дорівнює молярна концентрація речовини в добутому розчині?

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ


1.Хімічна теорія розчинів Д.І.Менделєєва.

2.Основні поняття: розчини, розчинники, розчинена речовина.

3.Насичений і ненасичений розчин.

4.Концентрований і розведений розчин.

5.Розчини газоподібних, рідких і твердих речовин.

6.Які види концентрацій залежать від температури і чому?

7.Що таке сольвати і гідрати? Які механізми лежать в основі процесів сольватації і гідратації?

8.Скільки грамів 30%-го розчину натрію хлориду треба додати до 300 г води, щоб одержати 10%-ий розчин солі?

9.Із 400 г 40%-го розчину сульфатної кислоти випарували 100 г води. Чому дорівнює процентна концентрація утвореного розчину кислоти?

10.Яка масова частка розчину нітратної кислоти, що має густину 1,184 г/см3 і молярну концентрацію 5,6 моль/дм3.

11.Способи вираження складу розчину.

12.Коефіцієнти переведення одного виду концентрації в інший.

13.Що таке масова і об’ємна частки розчиненої речовини?

14.Що таке титр?

15.Які види концентрацій залежать від температури і чому?

16.На нейтралізацію 60 см3 0,25н розчину сульфатної кислоти використано160 см3 розчину калію гідроксиду. Обчисліть нормальну концентрацію та титр розчину калію гідроксиду.

17.При розчиненні у воді 1 г калію хлориду було поглинуто 0,23 кДж теплоти. Визначити ентальпію розчинення солі.

18.Визначити молярну концентрацію та молярну концентрацію еквівалентів розчину сульфатної кислоти, якщо масова частка H2SO4 в ньому дорівнює 13%, а густина розчину – 1,09 г/см3.

19.Яка молярна концентрація розчину, приготовленого розчиненням 20 г MgSO4•7H2O у воді та доведеного до загального об’єму 500 см3?

САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

1.Виконання дослідів, описаних в даних методичних вказівках.

2.Обговорення результатів та оформлення висновків.

3.Оформлення та захист протоколу.

4.Відповіді на запитання, запропоновані викладачем, з використанням записів на дошці.

5.Розв'язування розрахункових задач, запропонованих викладачем.ХІД РОБОТИ

Теоретична частина


Основним параметром розчину, крім температури й тиску, є його склад. Склад розчину можна виразити декількома способами. Згідно з рекомендацією ІЮПАК, концентрацією розчиненої речовини (не розчину!) називають відношення кількості або маси розчиненої речовини до об’єму розчину. Концентрацію виражають в молях на дм3 або в грамах на дм3.

Концентрація - це відношення неоднотипних величин (відношення моля до дм3 або грама до дм3). Відношення однотипних величин (наприклад маси розчиненої речовини до маси розчинника) називається часткою розчиненої речовини. Отже, склад розчину можна виразити як концентрацією, так і часткою розчиненої речовини.

Масова частка - це відношення маси розчиненої речовини до маси розчину. Масову частку виражають в частках одиниці або у процентах (%) (0,5 або 50%) і позначають літерою  (омега).

Об’ємна частка – це відношення об’єму розчиненої речовини (газу або рідини) до об’єму розчинника і виражають у процентах.

Молярна концентрація (концентрація кількості речовини) (символ См, одиниці кмоль/м3 або моль/дм3) –відношення кількості розчиненої речовини до об’єму розчину (V).

Молярна концентрація еквівалентів – це відношення еквівалентної кількості розчиненої речовини до об’єму розчину. Позначають символом Сн і виражають в моль/дм3.

Кількісний склад розчину можна виражати і через моляльність –кількість розчиненої речовини, що міститься в 1000 г розчинника. Позначається Сm і виражається в одиницях моль/кг.

Іноді склад розчину виражають через його густину. Густина - це відношення маси розчину до його об’єму. Позначається i виражається в кг/м3. Густину розчину визначають ареометром i за таблицями можна встановити склад розчину.

Склад розчину можна виражати також титром. Титром називають масу розчиненої речовини (в грамах), що міститься в 1 см3 розчину. Позначається літерою Т і виражається в г/см3.

Розчинність речовини виражають масою речовини, що може розчинитися в 100 масових частках розчинника при певній температурі (коефіцієнт розчинності).
Завдання 1. Приготування розчину заданої процентної концентрації з

більш концентрованого розчину i води

Прилади, посуд, реактиви:

1.Ареометр

2.Циліндр

3.Бюретка або мірний циліндр

4.Розчин NaCl

5.Розчин певної концентрації хлоридної кислоти.

Хід роботи

Визначити ареометром густину вихідного розчину. В таблиці знайти процентний вміст речовини в вихідному розчині та густину розчину, концентрацію якого потрібно виготовити. За "правилом хреста" (два варіанти) розраховуємо масу вихідного розчину i води (в грамах) для приготування розчину заданої концентрації:

I Варіант (за % концентрацією розчинів):
концентрація вихідного розчину (в %)

маса вихідного розчину

маса

води


вода

0%

концентрація необхідного розчинугустина

вихідної кислоти 1

маса вихідного розчину

маса


води

густина


води

густина необхідного розчину 2II Вapiaнт (за густиною):

Розрахунки проводяться аналогічно до першого варіанту.

Знайти необхідний об’єм вихідного розчину. Відміряти мірним циліндром необхідний об’єм води i влити в колбу або хімічну склянку. Виміряти мірним циліндром розрахований об’єм вихідного розчину, влити в колбу з водою i перемішати. Визначити ареометром густину одержаного розчину і порівняти з розрахованою.
Завдання 2. Приготування розчину заданої процентної концентрації з двох розчинів різної концентрації за їх густиною.

Прилади, посуд, реактиви:

1.Два розчини NaCl або НСl різної концентрації

2.Ареометр

3.Циліндр

4.Бюретка або мірний циліндрХід роботи

Визначити ареометром густини вихідних розчинів і за довідником знайти концентрацію (у %) кожного розчину. Знайти густину розчину необхідної концентрації. За "правилом хреста" обчислити необхідну кількість обидвох розчинів, а потім за пропорцією кількість розчинів для виготовлення заданого oб'ємy розчину певної концентрації. Виготовте за цими даними розчин і виміряйте його густину, Обчисліть розходження між знайденою в таблиці i виміряною густиною в %.


Завдання 3. Приготування розчину заданої молярної й моляльної концентрацій з двох розчинів різної концентрації.
Прилади,посуд,реактиви

1.Ареометр

2.Циліндр

3.Бюретка

4.Розчин HCl

5.Розчин NаСl

6.Мірна колба

Хід роботи

Варіант А. Приготування розчину заданої молярної концентрацiї.

Визначити ареометром густину вихідного розчину. Знайти в довіднику молярну концентрацію розчину з цією густиною (або провести відповідні розрахунки). Знайти густину розчину з необхідною молярною концентрацією. За "правилом хреста" знайти необхідну кількість вихідного розчину. Влити його в мірну колбу і довести до мітки водою. Визначити густину одержаного розчину і порівняти її з розрахованою.Варіант Б. Приготування розчину заданої моляльної концентрації

Визначити ареометром густину вихідного розчину. Знайти в довіднику концентрацію розчину та перерахувати її на моляльну концентрацію. За "правилом хреста" розрахувати необхідну кількість вихідного розчину і води для виготовлення певного об’єму розчину заданої моляльності. Виміряти необхідні об’єми розчину і води, змішати їx, виміряти густину отриманого розчину i порівняти розраховану концентрацію з отриманою.
Завдання 4. Приготування розчину заданої молярної концентрації

з твердої речовини.

Прилади, посуд, реактиви:

1.Мірна колба

2.Бюкс або годнникове скло (або мала склянка)

3.Аналітичні терези

4.Кристали твердої речовини: соди, KMnO4 тощо

5.Промивалка


Каталог: images -> Portal
Portal -> Тематичний план практичних занять з модуля 3
Portal -> Навчально-методичний комплекс
Portal -> Сагітальні аномалії прикусу. Дистальний прикус. Етіологія, патогенез, клініка та діагностика дистального прикусу
Portal -> Сагітальні аномалії прикусу. Дистальний прикус. Етіологія, патогенез, клініка та діагностика дистального прикусу
Portal -> ”Стоматологія ортопедична
Portal -> 1. Які основні компоненти цинк-фосфатного цементу: a фторалюмосилікат та фосфорна кислота


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет