Южно-казахстанской медицинской академиибет1/5
Дата14.07.2017
өлшемі0.94 Mb.
#34955
  1   2   3   4   5

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ

МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ

6(51), 2010

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА АКАДЕМИЯСЫНЫҢ
ХАБАРШЫСЫ
6 (51), 2010

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Основан с мая 1998 г.
Учредитель: «Республиканское государственное

казенное предприятие «Южно-Казахстанская государственная медицинская академия»

Журнал зарегистрирован в

Министерстве информации и

общественного согласия

Республики Казахстан

Регистрационное свидетельство

№ 106-ж от 20 01. 1998 года.

ISSN 1562-2967

На основании решения коллегии Комитета по надзору и аттестации в сфере образования и науки Министерства науки и образования Республики Казахстан, журнал «Вестник» включен в Перечень изданий для публикации основных результатов диссертаций.

Компьютерный набор и верстка:

Суюнбаева Н.С., Жилин Д.А.
Адрес редакции:

160019 Республика Казахстан,

г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 1

Тел.: 8(725-2) 40-22-08, 40-82-22(113)Факс: 40-82-19

Е-.Маil: medacadem@rambler.ru

http:// www. Ukgma.kz

Тираж 57 экз., объем 15,6 п.л.


Главный редактор

Сексенбаев Б.Д, доктор медицинских наук, профессор


Заместитель главного редактора

Югай Н.В., кандидат медицинских наук, доцент


Редактор научного журнала

Шаймерденова Р.А.


Редакционная коллегия:

Анартаева М.У., доктор мед.наук, профессор

Арыстанов Ж.М., доктор фарм.наук, профессор

Баймухамбетов Ж.Ж. – доктор мед.наук, профессор

Булешов М.А., доктор мед наук, профессор

Дущанова Г.А., доктор мед.наук, профессор

Карабеков А.К., доктор мед.наук, профессор

Крыкбаев Ф.П., начальник КТИЦ

Малгаждарова Б.С. доктор мед.наук, доцент

Махатов Б.К., доктор фарм.наук, профессор

Орманов Н.Ж., доктор мед.наук, профессор

Оспанова С.А., доктор мед.наук, профессор

Сагиндыкова Б.А., доктор фарм.наук, профессор

Сисабеков. К.Е., доктор мед. наук, профессор
Редакционный совет:
Азизов И.К. (г. Ташкент, Узбекистан)

Галимзянов Х.М. (г. Астрахань, Россия)

Исупов С.Д. (г. Душанбе, Таджикистан)

Костенко Н.В. (г. Астрахань, Россия)

Маркарян А.А.(г. Москва, Россия)

Попков В.А. (г. Москва, Россия)

Тихонов А.И.(г. Харьков, Украина)

Чолпонбаев К.С. (г. Бишкек, Кыргызстан)Теоретическая медицина

УДК 616.24-07-084МЕДИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДЫХАНИЯ ДЕТЕЙ И У ПОДРОСТКОВ В ЦЕЛЯХ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ХНЗЛ
М.А.Булешов, С.А.Диханбаева, Ж.Аубакирова

Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, г.Шымкент

Институт педиатрии, г.Алматы
Түйін

Ғылыми мақалада техникалық колледждің 248 оқушы қыздары мен ұлдарынтексеру қорытындысы жарияланған. Сұрақнама жүргізу нәтижесінде оларды екі топқа бөлуге жағдай туды: іс жүзінде дені сау (54,8%) және созылмалы бейспецификалық өкпе ауруы туу қаупі бар тұлғалар (45,2%). Соңғы топқа жататындар колледждің ересек сыныптарында ұлғая түседі. Олардың сыртқы тыныс алу қызметі көрсеткіштері нашарланды. Осы қауіптің артуына темекі тартудың да әсері бар екендігі анықталды.

Ал, тыныс жүйесіндегі қызметтік ауытқуларды дер кезінде қалпына келтіру балалар мен жасөспірімдер денсаулығын күшейтуге ықпалын тигізеді.

SUMMARY

Presents the results of a survey 248 men and women - students at technical colleges. When survey were allocated into two groups: almost healthy (54.8%) and face the threat of COPD (45,2%), the number of the latter increases at higher rates. Accordingly, increasing the number of people who have had reductions in airflow obstruction. Identified the value of smoking in the development of a state of "threat". Concluded that the timely correction of functional disorders of students will promote the health of children and adolescents.

УДК 616.24-07-084

ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ БРОНХО-ЛЕГОЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ДЕТЕЙ В СТАРШИЕ ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ
М.А.Булешов, С.А.Диханбаева, Ж.Аубакирова

Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, г.Шымкент

Институт педиатрии, г.Алматы
ТҮЙІН

Бұл мақалада балалардың ересектер тобына өту барысында аурушаңдық деңгейі күрт өзгеретіндігі анықталған. Балалардың ересектер тобына өту кезеңінде оларды медициналық тіркеу және диспансеризациямен қамту жұмыстарын ұйымдастыруды жетілдіру қатжет. Себебі педиатрлар мен учаскелік терапевттерарасындағы байланыс дұрыс қалыптаспаған. Оған дәлел ретінде жасөспірімдер тобына өту кезеңінде зерттелген балалар тобының бронх-өкпе патологияларымен ауыру деңгейі күрт төмендеп, диспансерлік есепте тұратындар саны азайғандығын алға тартуға болады.SUMMARY

Preliminary results of the evaluation of the STI broncho-pulmonary diseases in the transition of children in the older age groups under firm the need to improve organizational forms of medical nance adolescents in adult clinics and appropriate allocation among children at risk for developing chronic broncho-pulmonary diseases.

УДК 616.24-07-084

РОЛЬ СЕМЕЙНОГО ДИСПАНСЕРНОГО МЕТОДА В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ И ПРОФИЛАКТИКЕ БРОНХОЛЕГОЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
М.А.Булешов, С.А.Диханбаева, Ж.Аубакирова

Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, г.Шымкент

Институт педиатрии, г.Алматы
Түйін

Жиі және ұзақ ауыратын балалардың отбасылық диспансеризациясы мен реабилитациясын ұйымдастыратын кабинеттің жұмысы жүргізілді. Оның барысында бронх-өкпе ауруларының профилактикасы мен реабилитациялық шараларының экономикалық, әлеуметтік және медициналық тиімділігі көрсетілген.


SUMMARY

The analysis of the study of family medical examination and rehabilitation and often long-term ill children. Shows the economic, social and medical effectiveness of comprehensive rehabilitation in the prevention of bronchopulmonary diseases.


УДК 614.2:618.179-084Влияние вредных факторов производства на репродуктивное здоровье женщин - работниц
М. А.Булешов, Л.Л. Сайдилдина

Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, г.Шымкент

АО «Национальный научный центр материнства и детства»,г. Астана
ТҮЙІН

Ғылыми әдебиеттiң талдауы бойынша өндiрiстердегі қызметкер әйелдердiң денсаулығына негативтi ықпалын тігізетін өндiрiстiк - кәсiби, экологиялық және тұрмыстық факторлардың аралас әсерiне душар болатынын куәландырады.Summary

The analysis of the scientific literature testifies that the women occupied in manufacture, are exposed сочетанному to influence of some industrial-professional, ecological and household factors which can make negative impact on reproductive health of working women.


СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У РАБОЧИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.
С.М. Саркулова

Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, г.Шымкент
Түйін

ЩҚЗ әртүрлі цехтардың 1370 жұмысшысына кешенді түрде гигиеналық, клиникалық-функционалды, зертханалық тексерулер жүргізілді. Алынған мәліметтер негізінде жүрек-қан тамыр жүйесінің, липидтер алмасуының, психаэмоциональді статустың физикалық еңбекке қабілеттіліктің инегрирленген көрсеткіштері бойынша нозологияға дейінгі критерилері анықталды.


Summary

It is spent complex hygienic, clinic-functional, laboratory researches of 1370 working various shops of Shymkent lead factory. On the basis of the received data have been revealed before nosology criteria from the integrated indicators of functioning of cardiovascular system, a metabolism of fats, the psycho-emotional status, physical working capacity.
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПОДРОСТКОВ Г.ШЫМКЕНТА ПО ДАННЫМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА
Л.Ц. Миронова, Т.В. Сысоева, Г. А.Салыкбаева, Б.С.Шилмурзаев

АО «ЖГМК»

ОКБ, г.Шымкент

Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, г.Шымкент


ТүЙін

Жүрек-қан тамыр аурулары жасөспірімдер арасында жетекші орынды алады. Кеңінен таралған нозологияларға нейроциркуляторлы дистония жүрек дәнекер тінінің дисплазиясы жатады. Бұл диспансерлеуді, емдік- сауықтыру кешенін, санитарлық- ағарту шараларын қажет етеді.Summary

Cardiovascular diseases take a leading place in the general disease of teenagers. The most widespread нозологиями are neurocirculatory a dystonia, dysplasia connecting fabric of heart. It demands carrying out of prophylactic medical examination, a complex of medical-improving, sanitary-educational actions.

ая гипертензия.

ЧАСТОТА РАСПРОСТРОНЕННОСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА СВИНЦОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ.
С.М. Саркулова, М.Ш. Латыева, Р.С. Маханбетов, Р.А. Сметова, З.У. Умиралиева

Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, г.Шымкент
Түйін

Жүрек- қан тамыр жүйесінің аурулары қорғасын өндірісінің жұмысшылары арасында кеңінен таралған. НЦД, АГ, ЖИА ең жиі кездесетін патологияларға жатады. Бұл осы назологиялық профилактикасы, ерте диогностикалау және өршуінің алдын алу мақсатында іс-әрекеттерді қажет етеді.


Summary

Diseases of cardiovascular system are the most widespread among workers of lead manufacture. Neiro-tsirkuliatornaia the dystonia, an arterial hypertensia, ischemic illness of heart concern the most often meeting pathologies. It demands carrying out of actions for preventive maintenance, early diagnostics and to the prevention of progressing of the given pathology.
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ НА СВИНЦОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
С.М. Саркулова, Л.Ц. Миронова, З.У. Умиралиева, А.К. Жиен, Б.С. Шилмурзаев, Г.К. Асабаев

Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, г.Шымкент

АО «ЖГМК»

Областная клиническая больница, г.Шымкент

Түйін

Артерилық гипертония қорғасын өндірісіндегі негізгі цехтар жұмысшыларының арасында кеңінен таралған жүрек- қан тамыр жүйесінің ауруына жатады және түрлі клиникалық сиптомдармен көрінуі мүмкін.


Summary

The arterial hypertension is the most widespread cardiovascular disease at working producing departments of lead manufacture and is shown by various clinical symptoms.


Распространенность и структура врожденных пороков сердца у детей детской поликлиники №1 г.Шымкента
С.С. Кудайбергенова

Детская поликлиника №1, г.Шымкент
Түйін

Шымкент қаласының №1 балалар емханасында жүргізілген зерттеулерден, балалар арасында туа пайда болған жүрек ақауларының жылдан жылға өсіп келе жатқандығы анықталды. Хирургиялық ем көбіне (91,8%) бала 1 жастан асқан соң жасалады. Уақытылы көрсетілген кардиохирургиялық көмек көптеген балалардың өмірін сақтап қалуға мүмкіндік береді.Summary

The investigation which is carried out in children’s polyclinic №1 Shymkent is showed that increasing congenital heart desease kids annual. The surgery treatment for these children shows in 1 years old. Surgery treatment gives them opportunity to keep children’s lige.Оценка медико-социальной эффективности модели комплексной профилактики сердечно-сосудистых заболевании у работников свинцового производства г.Шымкента
Д.М.Булешов

Южно-Казахстанский областной кардиологический центр, г.Шымкент

Применение модели профилактики и раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний, адаптированной к условиям труда на свинцовом производстве, является эффективной мерой, направленной на снижение уровня сердечно-сосудистых заболеваний среди работающих на заводе. Объектом изучения явилось заболеваемость сердечно-сосудистыми болезнями рабочих основных и вспомогательных цехов свинцового производства г.Шымкента. Для изучения распространенности сердечно-сосудистых заболевании проведен анализ показателей заболеваемости по обращаемости и по данным комплексных медицинских осмотров с учетом пола, возраста, стажа и профессионально-производственных особенностей контингента за 2007-2009 годы. Для детального изучения особенностей формирования сердечно-сосудистых заболевании у работающих, нами поведено углубленное клинико-функциональное кардиологическое обследование 620 рабочих основных цехов и 160 рабочих вспомогательного персонала. Факторы риска развития сердечно-сосудистых заболевании изучены по данным анкет социологического опроса лиц, из числа репрезентативно сформированных групп работающих. Изучение условий труда работающих в свинцовом производстве показало, что свинец является ведущим фактором риска для здоровья как по степени токсичности, так и по уровню превышения предельно-допустимой концентрации (от 15,2 до 30 раз), установленной для аэрозолей этого металла в атмосферном воздухе производственных площадок. Так, кратность превышения предельно допустимой концентрации аэрозоли свинца в воздухе рабочих площадок агломерационного цеха составила от 19,8 до 30 раз, плавильного цеха от 21,2 до 26,3 раз, рафинированного цеха от 15,2 до 23,7 раз.
Шымкент қаласы қорғасын өндірісі жұмысшыларының жүрек-қан айналу жүйесі ауруларының кешенді профилактикасы моделінің медициналық әлеуметтік тиімділігін бағалау
Д.М.Бөлешов

Онтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы, Шымкент қаласы


Қорғасын өнеркәсібіндегі зиянды кәсіптердегі еңбек өтілі ұлғайған сайын жұмысшылардың бейімделу мүмкіндігі төмендейді. Осы жағдай бірінші кезекте жүрек-қан тамырлары жүйесі органдарының қызметіне қатерлі әсерін тигізеді. Жеке ғалымдардың зерттеулері қорғасын өнеркәсібі жағдайында жұмысшылардың еңбек ету күндерінің азаюына негізінен қан айналу жүйесі ауруларынан туындайтын кеселдік пен мүгедектік оқиғаларының артуына алып келетіндігін анықтады. Осыдан зауытта өндірілетін тауарлардың сапасы мен көлемі азайып, өнімнен түсетін қаржы көлемі төмендейді және тауарлардың құны артады. Сондықтан жүрек-қан тамырлары ауруларының өндіріс жұмысшыларының арасында ұлғаюы тек әлеуметтік-медициналық мәселе емес, сонымен қатар экономикалық мәселе деп қарастырған жөн.

Бұл жағдай қорғасын өндірісі жұмысшыларының арасында таралған жүрек-қан тамырлары ауруларының алдын алуға бағытталған шаралардың ғылыми негіздерін жасау қажеттігін көрсетеді.Оптимизация кардиохирургической помощи пациентам с патологией клапанов сердца на основе многофакторного анализа информации из персонифицированных баз данных
Л.А. Бокерия, Е.С.Мырзакулов, Д.М. Булешов, Е.С. Саматов

Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им.А.Н.Бакулева, г.Москва, РФ

Российской академии медицинских наук, г.Москва, РФ

Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академияя, г.Шымкент


Evaluation of medico-social efficiency of the comprehensive prevention of cardiovascular diseases model among employees of lead production in Shymkent
Daniyar Myrzatayevich Buleshov

South-Kazakhstan State Pharmaceutical Academy, Shymkent
Increase in period of service with harmful labor conditions at the Lead Plant worsens the workers’ adaptive capability which impacts the function state of the cardiovascular organs. Individual investigations showed that the main loss of working days is determined by circulation organs’ morbidity in conditions of lead plant industry that influences the quality and output, decreases the enterprise productiveness and increases cost of production of the very industry.

Thus, the issue of cardiovascular diseases and its connection with labor conditions is an actual medico-social and economical problem. It indicates the acute necessity in the scientific development of preventive control directed to cardiovascular morbidity rate prevention and dicrease in workers of the of lead plant industry.

Investigation goal is to develop and evaluate the preventive control complex of the cardiovascular diseases in workers of the of lead plant industry. Investigation subject. Health status of workers and working conditions at the of lead plant health care and organization of cardiovascular diseases’ primary prevention and its medico-social effectiveness.

Investigation methods: socio-hygienic, medico-statistical and sociological. Appelability facts of the workers to the of lead plant clinic and complex examinations have been used to investigate cardiovascular morbidity rate.

The statistics of the workers’ survey has been used to determine risk factors’ development and cardiovascular diseases’ morbidity rate. Medico-statistical outcomes have been revealed by following the strict representativity and accuracy determination or based on general population.

Bibliography study showed that traditional stress on the development of diagnostics methods and on treatment of already developed diseases cannot radically change the unfavourable condition existing with cardiovascular pathology.

Our findings confirm the main pathogenesis in cardiovascular pathology formation depending on sex and age characteristics of the workers that is also a characteristic for the very industry.

The oil-refinery workers aged at 50-59 missed more working days because of cardiovascular diseases. The percentage of practically healthy people in relation to the cardiovascular diseases was considerably lower and comprised 88,7% in the 20-29 age group, 76,3% in the 30-39 age group, 63,9% in the 40-49 age group, 40,3% in the 50-59 age group among the workers of the main group.

The frequency of hypertension increases at the oil-refining industry depending on the age and period of service of persons working in the harmful labor conditions, where the coronary heart disease frequency is evidentially higher in workers of the production departments at the age of 30-39. Te coronary heart disease was two times more often met in the 40-49 and 50-59 age groups. Contribution of sociotors of life style with the use of regression analysis and mathematical model approach showed that the greatest contribution to the general morbidity rate of cardiovascular pathologies belongs to hypercholesterolemia (14, 57%), age (11, 23%), overweight (5, 19%), and hypodynamia (3, 67%). Another essential risk factor for cardiovascular diseases’ development of the production department workers is labor conditions that comprise 5, 7% from the total morbidity. Smoking (0, 84%) and alcohol use (1, 25%) influenced significantly the total morbidity. Research results showed that years of service of production department workers in harmful labor conditions of the of lead plant industry plays a great role in the main cardiovascular diseases’ development that is defined as r = 0,74 at coronary heart disease, as r = 0,78 at hypertensia being characterized by strong correlation dependance.

The recieved findings became the basement for the hygienic education and instruction system development and for training experts in the main cardiovascular diseases’ prevention.

This system’s functioning by the example of the of lead plant medical unit allowed to reduce the number of smokers by 5, 7 %, the number of people who know that overweight is harmful for the health increased by 13, 4%, the number of men and women going in for sport increased by 6, 1%, those ones following the diat increased by 5, 2% and the number of people salting their food dicreased by 4, 6%. Awareness about their hypertensia grew by 10, 7%, and by 7, 7% about the usefulness of examinations.

Scientific results became the foundation for the offered practical recommendations in improvement of cardiovascular diseases’ prevention in workers of the of lead plant.

УДК 616.895.8-036.86 (574.52)

Особенности первичной инвалидности у больных с шизофренией
К.К. Байжарасова

Департамент Министерство труда и социальной защиты населения по Жамбылской области, отдел специализированной медико-социальной экспертизы, г.Тараз
Түйін

Қазіргі кезде шизофрения ауруының көбеюіне әкелудің беталысы өзгертілген, ол осы аурудың клиникалық көрсеткіштерімен еңбекке жарамдылығының арасындағы байланыстарының жағдайын білуге әкелді. Еңбекке жарайтын бірақ, шизофрениямен ауыратындардың көбісі көптеген жағдайларда емдеу кезінде 5 жылдан аса уақыттарын жоғалтатынын біз белгілеп отырмыз.


Summary

At the present time the tendency to enhancement of parergasia disease is notable, that it leads to study the connections between the clinical parameters and state of working ability by this disease.

We identified that in patients suffering from parergasia disease, in most cases the working ability with prescription of process is lost over 5 years.

УДК 616.37-008.6(574.5)ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У РАБОЧИХ РАБОТАЮЩИХ НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ (ПЕТРОКАЗАХСТАН)
Э.К. Бекмурзаева

Южно-Казахстанская государственнаяфармацевтическая академия, г.Шымкент

ТҮЙІН

Зауыт жұмысшыларының функциональды жүктемелері кезінде айқын көрінетін ұйқы безінің гипосекреторлық жағдайы бақыланды.SUMMARY

Plant workers hyper secretor of the pancreas condition was tested which more distinctly revealing under functional load.

УДК 618.146-006.6-084

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Булешов М.А., Кульбаева С.Н., Нартаева М.М., Тлеужан Р.Т., Р.К.Карсыбекова, Г.М. Курманбекова

Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, г. Шымкент

Шымкентская городская больница скорой медицинской помощи, г.Шымкент

Городская поликлиника №2, г.Шымкент

ТҮЙІН

Әйелдің репродуктивті жүйесінің қатерлі ісігі қатерлі ісіктер арасында экономикалық, әлеуметтік және медико-демографиялық жағынан маңызды орынды алады. Қатерлі ісіктерді активті түрде анықтау мемлекеттің экономикалық, әлеуметтік және медико-демографиялық жағдайын жақсартады.Summary

New formation of reproductive system of women occupies malignant leading position, being social, medical and demographic importance of malignant new formation. It active revealing of malignant new formation state will improve economic, social and mediccal-demographic condition.

УДК 616-002.5

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ В САНАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Н.М. Оспанов

Областной детский противотуберкулезный санатории «Ак-Булак», с.Т.Рыскулова, ЮКО


Каталог: vestnik -> 2010


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
©stom.tilimen.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет