Вестник Казнму, №1- 2014Pdf көрінісі
Дата15.10.2018
өлшемі93.66 Kb.

Вестник КазНМУ, №1- 2014 

 

334 www.kaznmu.kz 

 

УДК 618.3-06-08:577.112.385.2 

 

Қ. ҚҦНАНБАЙ, А.К. ҚАИРБЕКОВ, А.Б . CЕЙДЕНОВА, А.Қ. МАМЫРОВА  

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ҧлттық Медициналық Университеті 

Клиникалық фармакология, ЕДШ және физиотерапия кафедрасы 

 

КАРДИОЛОГИЯЛЫҚ ТӘЖІРИБЕДЕГІ АНТИОКСИДАНТТАРДЫҢ  ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Жҥрек-қантамыр  жҥйесі  ауруларының  эпидемиялық  таралуы  тек  Қазақстан  Республикасының  кардиологтарын  емес,  бҥкіл  әлемді 

толғандырып отыр.  

Жыл сайын ДДҦ мәліметтері бойынша 17 млн-нан аса адам жҥрек-қантамыр жҥйесінің ауруларынан қайтыс болатыны анықталды. 

2020  жылы  бҧл  кӛрсеткіш  егер  осы  қарқынмен  ӛсетін  болса  20  млн-ға  жетпек.Әрбір  10-қазақстандық  осы  патологиямен  ауырады. 

Сонымен қатар бҧл кӛрсеткіштің кӛп бӛлігін тҧрғындардың 18-64 жас аралығындағы белсенді тобы қҧрайтыны анықталған.  

Түйінді сөздер: жҥрек-қан тамыр жҥйесінің аурулары, антиоксиданттар, актовегин, , Коэнзим Q10 

 

Зерттеудің мақсаты: 

Заманаує  дәрілік  ѓаттарды  –  ангєотенѓєн-аѕналдырушы 

ферменттердің  єнгєбєторлары,  бета-блакаторлар,  альдостерон 

антагонєстерін  ђәне  басқаларды  қолданғанмен,  ђҥрек-

қантамыр ђҥѕесінің патологєѐлары ђоғары деңгеѕде сақталуда, 

сондықтан  негіѓгі мақсат ауру ҥдеуінің қосымша меѓанєѓмдерін 

мен факторларын анықтап, оның алдын алуына бағытталуы тєіс.   

Соңғы  ђылдары  кӛптеген  мәліметтерде  ђҥрек-қан  тамыр 

ђҥѕесінің ауруларында, атеросклероѓ, коронарлы ђеткіліксіѓдік, 

артерєальды 

қан  қысымы  (АҚҚ)дамуында  қышқылдану 

кҥѕѓелісінің  қатысатыны  анықталған.    Соѓылмалы  ђҥрек 

ђеткіліксіѓдігі  кеѓінде  оттегінің  белсенді  тҥрлерінің  артық 

ђєналуында  –  тамырлық  нєкотєнамєд  аденєнді  оксєдаѓа, 

ксантєнді  оксєдаѓа,  катехоламєндердің  ӛѓіндік  қышқылдануы, 

NO-сєнтеѓ 

белсенуі 

арқылы 


қатысуы 

мҥмкін 


ђәне 

кардєомєоцєттер  мен  басқа  да  тамыр  ђасушаларының 

мєтохондрєѐсында  қышқылдану-қалпына  келу    ҥрдісі  негіѓгі 

рольді    атқарады.  Бос  радєкалдар  тотығуы  ҥрдісінің  белсенуі  

«прооксєдант-антєоксєдант»  ђҥѕесінде  тепе-теңдік  бҧѓылуы  

нәтєђесінде  ђәне  ђасушаларда,  тіндерде,  ағѓа  ђҥѕелерінің 

қышқылдану  кҥѕѓелісіне  ҧшырау  нәтєђесінде  болады. 

Қышқылдану кҥѕѓелісі ђасушаның маңыѓды компоненттерінің – 

нуклеѕн  қышқылдары,  ақуыѓ,  маѕ,  ђартылаѕ  қанықпаған  маѕ 

қышқылдарының  ѓақымдануына  алып  келеді.  Қышқылдану 

кҥѕѓелісі  кеѓіндегі  деструктєвті  ҥрдістердің  кҥшеяі  аурудың 

патогенетєкалық  факторы  немесе  оның  негіѓгі  себебі  де  болуы 

мҥмкін.   

Осымен 


баѕланысты 

қаѓіргі 


кеѓде 

єшемєѐға 

қарсы   

(антєгєпоксанттар) 

ђәне 

антєоксєдті (антєоксєданттар) 

фармакологєѐлық    ДЗ      ђасалып,  белсенді  тҥрде  клєнєкалық 

тәђірєбеге енгіѓіліп ђатыр.  

Антєгєпоксанттар  –  бҧл,  оттегінің  органєѓмде  паѕдалануын 

ђақсартатын  ђәне  мҥшелер  мен  тіндердің  оттегіге  қађеттілігін 

тӛмендететін,  гєпоксєѐға  сандық  тҧрақтылықты  ђоғарлататын 

дәрілік ѓаттар. 

Заманауи  фармакологияда  антигипоксанттардың  мынадай 

жіктемесі ҧсынылған: 

Тікелей әсер кӛрсететін  антигипоксанттар: 

1.Гуанєлтєомочевєна туындылары — амтєѓол. 

2. Полєфенолдар — олєфен, кверцетєн, корвєтєн, лєпофлавон. 

3.  Гєпоксєѐны  тӛмендететін,  энергєѐмен  қамтамасыѓ  етуді 

ђақсартатын 

дәрілік 


ѓаттар 

— 

трєметаѓєдєн (предуктал), мєлдронат,  левокарнєтєн  (элькар),  магнерот, 

таурєн(дєбєкор). 

4.Электрон  тасымалының  тыныс  тіѓбегінің  ферменттері  мен 

коферменттері  —  цєтохром  С,  убєхєнон  (коэнѓєм  Q), 

энергостєм. 

5.Янтарь  қышқылының  туындылары   — мексєдол,  мексєкор, 

лємонтар, реамберєн, ѐнтарєн. 

6.  Янтарь  қышқылының  тҥѓілуіне  ықпал  ететін  дәпілік  ѓаттар— 

глутамєн қышқылы, аспаркам (панангєн). 

7.  ГАМК  туындылары  —  натрєѕ  оксєбутєраты,  фенєбут 

(ноофен), пантогам, амєналон, пєкамєлон. 

8.  Вєтамєндер  —  Е  вєтамєні  (токоферол  ацетат),  С  (  аскорбєн 

қышқылы), РР (нєацєн), сонымен қатар В тобының вєтамєндері  

(рєбофлавєн, пєрєдоксєн гєдрохлорєды). 

9.Вєтамєн  емес  кофакторлар  — карнєтєн, рєбоксєн,  лєпоѕ 

қышқылы, лєпамєд. 

10. Фосфатєдєлхолєн дәрілік ѓаттары — лєпєн, лецєтєн. 

11. Антєоксєданттар — церулоплаѓмєн, 

цереброкурєн, 

тєотрєаѓолєн, мелатонєн, карноѓєн, актовегєн. Тікелей емес әсер кӛрсететін антигипоксанттар:  

 1.  Шеткі  ваѓодєлѐтаторлар  — пентоксєфєллєн, вєнпоцетєн, 

оксєбрал ђәне т.б.. 

2. Кальцєѕ антагонєсттері — цєннарєѓєн, флунарєѓєн. 

3.  бета-Адреноблокаторлар  —  пропранолол,  метопролол, 

бетаксолол, карведєлол. 

 Қаѓіргі  кеѓде  клєнєкалық  тәђірєбеде  әртҥрлі  ургентті 

ђағдаѕлар  кеѓінде  қолданылатын  Актовегєннің  (Nycomed) 

антєгєпоксєѐлық  ђәне  антєоксєдантты  ролі  кеңірек  ѓерттеліп  

анықталған.Актовегєн  —ђоғары  таѓартылған  гемодєалєѓат,  ол 

бҧѓау  қанынан  ультрафєльтрацєѐ  әдісімен    алынатын,  оның 

қҧрамында  амєнқышқылдары,  олєгопептєдтер,  нуклеоѓєдтер, 

кӛмірсу  ђәне  маѕ  алмасуының  аралық  ӛнімі  (олєгосахарєдтер, 

глєколєпєдтер), 

электролєттер 

(Mg, 


Na, 

Ca, 


P, 

K), 


мєкроэлементтер (Si, Cu) бар. 

Актовегєннің  негіѓгі  фармакологєѐлық  әсері    болып,  оттегінің  

тасымалдауының  ђақсаруы,  глякоѓа  паѕдалануы    ђәне 

оттегінің ђҧтылуы: 

-Жоғары энергетєкалық алмасу ђоғарылауы (АТФ); 

-Қышқылдану  фосфорлау  ферменттерінің  белсенуі  (пєруват- 

ђәне сукцєнат дегєдрогенаѓалар, цєтохром С-оксєдаѓа);  

-Сілтілі фосфатаѓа белсенділігі ђоғарылауы, кӛмірсу ђәне ақуыѓ 

сєнтеѓінің ђылдамдауы; 

-К+  єонының  ђасушаға  енуінің  ђоғарылауы,  бҧл  калєѕтәуелді 

ферменттердің 

(каталаѓа, 

сахараѓа, 

глякоѓєдаѓа) 

актєвацєѐсының сҥѕемелдеуімен ђҥреді; 

-Анаэробты  глєколєѓ  ӛнімдері  ыдырауының  ђылдамдауы 

(лактата, b-гєдроксєбутєрата). 

Актовегєн қҧрамына кіретін белсенді бӛлігі єнсулєн тәріѓді әсер 

кӛрсетеді.  Актовегєннің  олєгосахарєдтері  глякоѓаның  ђасуша 

ішіне  тасымалын  белсендіреді.  Актовегєн  бір  меѓгілде 

глякоѓаның  ђасушаішілік  тасымалдаушысын  белсендіріп,  ол 

лєполєѓ  єнтенсєфєкацєѐсының  сҥѕемелдеуімен  ђҥреді.  Ең 

маңыѓдысы  –  Актовегєн  әсері  єнсулєнтәуелді  қант  дєабеті  бар 

пацєенттерде 

сақталады, 

дєабеттік 

ангєопатєѐ 

ҥдеуін 


баѐулатып  ђәне  қан  тамырларының  каѕта  тҥѓілуі  нәтєђесінде 

капєллѐрлы тіѓбек қалыптасуына әсер етеді. 

Актовегєннің әсерінен болатын мєкроцєркулѐцєѐның ђақсаруы 

тамыр  эндотелєінің  аэробты  алмасу  ђақсаруымен  баѕланысты, 

ол  простацєклєннің  ђәне  аѓот  оксєдінің  босауына  әсер 

етеді(бєологєѐлық    ваѓодєлѐтатор).  Ваѓодєлѐтацєѐ  ђәне  шеткі 

тамырлардың 

қарсы 


тҧруының 

тӛмендеуі, 

тамыр 

қабырғасындағы  оттегі  метаболєѓмінің  белсенуіне  баѕланысты екіншілік болып табылады. 

Осылаѕша,  Актовегєннің  антєгєпоксєѐлық  әсері    глякоѓаның 

паѕдалануының  ђақсаруы,  оттегіні  сіңіруі  ђәне  мєокардтың 

оттегіні  қолдануының  тӛмендеуі  арқылы  ђҥріп,  нәтєђесінде 

перєферєѐлық қарсы тҧру тӛмендеѕді.  

Актовегєннің 

антєоксєдантты 

әсері 


ДЗ 

ђоғары 


супероксєддєсмутаѓды  белсенділігінің  болуына  баѕланысты,  

супероксєддєсмутаѓаның  простетєкалық  тобына  кіретін  магнєѕ 

ђәне  басқа  да  мєкроэлементтер  ДЗ  бар.  Магнєѕ  —ђасушалық 

пептєд  сєнтеѓінің  міндетті  қатысушысы,  ол  13металлопротеєн 

қҧрамына кіреді, 300 аса ферменттер, сонымен қатар глутаматты 

глутамєнге аѕналдыратын глутатєон сєнтетаѓа қҧрамына кіреді. Вестник КазНМУ, №1- 2014 

 

335 www.kaznmu.kz 

 

Қарқынды  терапєѐ  бӛлімшесінің  ђєнақталған  клєнєкалық тәђірєбесі  ђоғары  доѓалы:  800-1200  мг-нан    2-4  г-га  деѕін  

актовегєнді  ҧсынуға  мҥмкіндік  береді.  Кӛк  тамыр  ішіне 

актовегєнді мақсатты тҥрде:  

-Жедел мєокард  єшемєѐсы (ЖМИ) бар  науқастарға реперфуѓєѐ 

сєндромының  алдын  алу  ҥшін,  тромболєтєкалық  ем  немесе 

баллонды ангєопластєка ђҥргіѓілгеннен кеѕін ;  

-Әртҥрлі шок тҥрлерін емдеу ҥшін; 

-Қан аѕналымы тоқтағанда ђәне асфєксєѐда; 

-Ауыр ђҥрек ђеткіліксіѓдігі; 

-Метаболєкалық сєндромы бар науқастарға. 

Антєоксєданттар  ђедел  мєокард  єшемєѐсы  дамуында, 

єшемєѐлық  ђәне    геморрагєѐлық  єнсультте,  ђергілікті  ђәне 

ђалпы  қан  аѕналымының  ђедел  бҧѓылуында  орын  алатын  бос 

радєкальды  ҥрдістер  мен  ђасушалық  мембрананың  тотыққан 

қышқылдану  лєпєдтерінің  белсенуін  бӛгеѕді.Оның  әсері  бос 

радєкалдардың  тҧрақты  молекулѐрлы  тҥрге  аѕналуы  арқылы 

ђҥѓеге  асады,  олар аутоқышқылдану  тіѓбегіне  қатыса  алмаѕды. 

Антєоксєданттар  бос  радєкалдарды  баѕланыстырады  (тура 

антєоксєданттар)  ђәне  тіндердің  антєоксєдантты  ђҥѕесін 

белсендіреді (тура емес антєоксєданттар). 

Энергостєм 

—аралас 


дәрілік 

ѓат, 


оның 

қҧрамында 

нєкотєнамєдаденєндєнуклеотєд  (НАД),  цєтохром  С  ђәне 

єноѓєн мынадаѕ қатынасқы сәѕкес: 0,5, 10 ђәне 80 мг болады. 

ЖМИ 

кеѓінде 


энергєѐмен 

қамтамасыѓ  ету  ђҥѕесінде 

кардєомєоцєттермен  НАД  ђҧмсалуы  нәтєђесінде    -  глєколєѓ 

дегєдрогенеѓасының коферменті ђәне Кребс цєклі, цєтохром С 

—электрондар 

тасымалы 

тіѓбегінің 

ферменті, 

онымен 

мєтохондрєѐда  (Мх)  АТФ  сєнтеѓі  қышқылдану  фосфорлану арқылы ђҥреді. Ӛѓ кеѓегінде мєтохондрєѐдан  цєтохром С-ның 

шығуы  тек  энергођеткіліксіѓдік  дамуы  ғана  емес,  сонымен  

қатар  бос  радєкалдар  тҥѓілуіне  ђәне  оксєдатєвті  кҥѕѓелістің 

ҥдеуіне,  ѐғнє  аоптоѓ  механєѓмі  боѕынша  ђасуша  ӛлуімен 

аѐқталуына  әкеледі.  Кӛк  тамырға  енгіѓілгеннен  кеѕін  экѓогенді 

НАД  сарколемма  ђәне  мєтохондрєѐ  мембраналарына  ене 

отырып,  цєтоѓольды  НАД  ђеткіліксіѓдігін  ђоѕып  ,  НАД-тәуелді 

дегєдрогенаѓа 

белсенділігін 

қалпына 


келтіреді, 

ол 


глєколєтєкалық 

ђолмен 


АТФсєнтеѓіне 

қатысады,мєтохондрєѐның  тыныс  тіѓбегінде  цєтоѓольді  протон 

мен  электрон  тасымалының  шоғырлануына  қатысады.  Ӛѓ 

кеѓегінде  мєтохондрєѐда  экѓогенді  цєтохром  С  электрон  мен 

протонның  цєтохромоксєдаѓаға  берілуін  қалыптастырады,  ол 

мєтохондрєѐның  АТФ-сєнтеѓдеуші  қышқылдану  фосфорлану 

қыѓметін  белсендіреді.  Бірақ  НАД  ђәне  цєтохром  С 

ђеткіліксіѓдігін  ђоя  кардєомєоцєт  АТФ-ң  сєнтеѓін  «конвеѕер» 

толық 

қалпына 


келтіре 

алмаѕды, 

себебі 

аденєлді нуклеотєдтердің  ђеке  бӛлігінің  қҧрамына  ҥлкен  әсерін  тєгіѓе 

алмаѕды. Бір меѓгілде єноѓєн коронарлы қан ағысын кҥшеѕтіп, 

оттегі ђеткіѓілуі мен паѕдалануын қамтамасыѓ етеді.  

Осылаѕша,  мақсатты  тҥрде  НАД,  цєтохром  С  ђәне  єноѓєнді 

араластырып    енгіѓу  єшемєѐлық  кҥѕѓеліске  ҧшыраған 

кардєомєоцєттердегі метаболєкалық  ҥрдістерге тєімді әсер ету 

ҥшін қолданылады.  

Энергостємнің  ђасушалық  метаболєѓмге    фармакологєѐлық 

әсер етуі боѕынша мҥшелер мен тіндерге антєоксєдантты ђәне 

антєгєпоксантты  аралас  әсер  кӛрсетеді  бар.  Кӛптеген 

ғалымдардың  ѓерттеулерінен  Энергостємнің  қҧрамының  МИ 

емдеудегі  тєімділігі  басқа  да  дҥнєе  ђҥѓіндегі  моѕындалған 

антєгєпоксанттардан  артық  екені  анықталған:  2-2,5  есе  –  лєтєѕ 

оксєбутєраты,  рєбоксєн  ђәне  амєтаѓол,  3-4  есе  –  карнєтєн, 

мєлдронат,  пєрацетам,  олєфен  ђәне  солкосерєл,  5-6  есе  – 

цєтохром  С,  аспєсол,  убєхєнон. Энерготєсмнің  МИ-нің  кешенді 

терапєѐсында ҧсынылатын доѓасы МИ:110мг (1 флакон) ) 100 мл 

5%  глякоѓа  2-3  рет  кҥніне    4-5  кҥн  боѕы.  Жоғарыда 

кӛрсетілгеннің 

барлығы 


Энергостєм 

 

МИ-нің кешенді 

терапєѐсында  ђәне  кардєомєоцєттердегі  метаболєкалық 

бҧѓылулар  нәтєђесінде  паѕда  болатын  асқынулардың  алдын 

алуда  таңдаулы дәрілік ѓат  деп есептеуге мҥмкіндік береді.  

Медєцєналық 

тәђірєбеде 

қолданылатын 

ең 


тєімді 

антєоксєданттардың  бірі  –  убєхєнон  (коэнѓєм  Q10)      - 

табєғатынан  эндогенді,  мєтохондрєѐ,  лєѓосома,  Гольдђє 

аппараты ђәне плаѓматєкалық мембрананың міндетті бӛлігі.  

Коэнѓєм  Q10  –  вєтамєнтәріѓді  ѓат,  ол  ең  алғаш  1957  ђылы 

амерєка  ғалымы  Ф.Креѕнмен  бҧқа  ђҥрегі  мєтохондрєѐсынан 

бӛлініп  алынса,  1958  К.  Фолкерс  оның  қҧрылымын  анықтаған 

болатын.  Коэнѓєм  Q10-ның  екінші  ресмє  аты  убєхєнон 

(веѓдесущєѕ 

хєнон)деп 

атаѕды, 

себебі 


ол 

әртҥрлі 


концентрацєѐда  ђануар  текті  барлық  тіндерде  болады.  Ӛткен 

ғасырдың  60-шы  ђылдары  Коэнѓєм  Q10  ролі  мєтохондрєѐның 

тыныс  тіѓбегінің  электронды  тасымалдаушы  болып  танылған. 

1978 ђылы П.Мєтчел ђобасын ҧсынып, ол ђояасында Коэнѓєм 

Q10-ның  мєтохондрєѐда  электронды  тасымалдауға  ђәне 

қышқылдану фосфорлану ҥрдісіне қатысатынын ѓерттеп, Нобель 

сыѕлығына єе болған. 

Коэнѓєм  Q10  бєологєѐлық  мембрана  лєпєдтерін  ђәне  қанның 

лєпопротеєдты 

бӛліктерін 

оларды 

ђоѐтын 


тотыққан 

қышқылдану ҥрдісінен қорғаѕды, сонымен қатар ДНҚ ђәне ағѓа 

ақуыѓын  оттегінің  белсенді  тҥрлерінің  ђєналуынан  паѕда 

болатын  қышқылдық  ӛѓгерістерден  қорғаѕды.    Коэнѓєм  Q10–  В 

ђәне  С  тобының  вєтамєндерінің,  фолєѕ  ђәне  пантотен 

қышқылы,  мєкроэлементтердің  қатысуымен,  ағѓада  тєраѓєн 

амєнқышқылдарынан  тҥѓіледі.  Қартаѐ  келе  Коэнѓєм  Q10 

бєосєнтеѓі қарқынды тӛмендеѕді, ал фєѓєкалық, эмоцєональды 

ђҥктеме  кеѓінде,  кӛптеген  аурулардың  патогенеѓінде  ђәне 

қышқылдану кҥѕѓелісінде оның ђҧмсалуы ђоғарылаѕды. 

Мыңдаған  науқастарға  ђҥргіѓілген  20  ђылдан  аса  тәђірєбеде 

ђҥрек-қантамыр  ђҥѕесі  патологєѐсы  кеѓінде  Коэнѓєм  Q10-ның 

ђеткіліксіѓдігі 

дәлелдеѕді, 

себебі 

бҧл 


кеѓде 

ђҥрек 


бҧлшықеттерінің  ђасушаларының  энергєѐға  қађеттілігі  артады. 

Коэнѓєм Q10-ның қорғаныштық ролі оның кардєомєоцєттердің  

энергетєкалық 

метаболєѓм 

ҥрдісіне  қатысуымен  ђәне 

антєоксєдантты  қасєетімен  сєпатталады.  Бҧл  дәрілік  ѓаттың 

ерекшелігі  –  оның  ағѓаның  ферментті  ђҥѕе  әсерімен  болатын 

ђергілікті  мҥмкіншілігіне  баѕланысты.  Бҧл  қасєеті  басқа 

антєоксєданттардан,  ѐғнє  ӛѓ  қыѓметін  атқара  отырып 

қаѕтымсыѓ қышқылданып, қосымша енгіѓуді қађет ететін дәрілік 

ѓаттардан ерекшеленеді. 

Коэнѓєм  Q10-ның  ең  алғашқы  оң  нәтєђесі  кардєологєѐда 

кеңея  кардєомєопатєѐсы  ђәне  екі  ђармалы  қақпақшаның 

пролапсы  бар  науқастарды  емдегенде  анықталды:  мєокардтың 

дєастолалық  қыѓметінің  ђақсаруына  баѕланысты  сенімді 

мәліметтер алынды.  Кардєомєоцєттердің  дєастолалық  қыѓметі 

–  энергоқуатты  ҥрдіс,  ол  ђҥрек-қантамыр  ђҥѕесінің  кӛптеген 

патологєѐлық  ђағдаѕында  барлық  энергєѐның  50%  деѕін  ђәне 

одан да кӛбін қолданады. 

Соңғы  10  ђылдың  клєнєкалық  ѓерттеулері    Коэнѓєм  Q10-ның 

ЖИА-ның,  артерєальды  гєпертенѓєѐ,  атеросклероѓ  ђәне 

соѓылмалы  шаршау  сєндромының  кешенді  емінде  тєімділігін 

анықтады.  Жєнақталған  клєнєкалық  тәђірєбе  Коэнѓєм  Q10-ды 

тек ђҥрек-қантамыр ђҥѕесінің кешенді емінде тєімді  ғана емес, 

сонымен қатар алдын алу ҥшін қолдануға болатын дәрілік ѓат. 

Коэнѓєм Q10-ның ересектер ҥшін алдын алу ҥшін қолданылатын 

доѓасы  -  15  мг/сут,  емдік  доѓасы  -30-150  мг/сут,  қарқынды  ем 

ҥшін  -  300-500  мг/тәу  деѕін.  Коэнѓєм  Q10-ды  ауыѓ  арқылы  

қабылдауда ђоғары емдік доѓасы оның маѕда ерєтін ѓаттармен 

сіңуінің  қєындауына  баѕланысты,  сондықтан  қаѓіргі  кеѓде 

бєођеткіліктікті ђақсарту ҥшін суда ерєтін убєхєнонның тҥрлері 

ђасалып шығырылған. 

Эксперєментальды  ѓерттеу  реперфуѓєонды  сєндром  кеѓінде 

Коэнѓєм  Q10-ның  алдын  алу  ђәне  емдік  әсерін  кӛрсетті,  ол 

єшемєѐлық  кҥѕѓеліске  ҧшыраған    кардєомєоцєттердің 

субђасушалық қҧрылымын ђәне мєтохондрєѐның қышқылдану 

фосфорлану қыѓметін сақтау арқылы сєпатталған. 

Клєнєкалық 

тәђірєбеде 

Коэнѓєм 


Q10-ды 

балалардағы 

соѓылмалы  тахєарєтмєѐ,  QT  аралығының  соѓылу  сєндромы, 

кардєомєопатєѐ,  сєнусты  ӛѓектің  әлсіѓдік  сєндромын  емдеуде 

қолданылуы уақытша  шектелген. 

Қорытынды: 

Қорыта  келе,  єшемєѐлық  кҥѕѓеліске  ҧшыраған  ағѓа  мен  тін 

ђасушаларының 

ѓақымдануының 

патофєѓєологєѐлық 

механєѓмінің  негіѓінде  –  лєпєдтердің  тотыққан  қышқылдануы 

туралы  нақты  болђам  бар,  ал  ол  ӛѓ  кеѓегінде  ђҥрек-қантамыр 

ђҥѕесінің  ауруларында  маңыѓды  орын  алатын  болғандықтан, 

ургентті  ђағдаѕлардың  кешенді  емінде  антєоксєданттар  мен 

антєгєпоксанттарды қосуды қађет етеді. Вестник КазНМУ, №1- 2014 

 

336 www.kaznmu.kz 

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 1

 

Андрєадѓе Н.А., Сукоѐн Г.В., Отарєшвєлє Н.О є др. Антєгєпоксант прѐмого деѕствєѐ энергостєм в леченєє ОИМ. Россєѕскєе међдународные вестє, 2001. -№2. -  С. 31-42.  

2

 Боѐрєнов А.П., Пенкновєч А.А., Мухєна Н.В. Метаболєческєе эффекты неѕротропного деѕствєѐ актовегєна в условєѐх гєпоксєє. 

Актовегєн. Новые аспекты клєнєческого прємененєѐ. - М.: 2002. - С. 10-14.  

3

 

Дђанашєѐ П.Х., Проценко Е.А., Сороколетов С.М. Энергостєм в леченєє хронєческєх форм ИБС. Росєѕскєѕ кардєологєческєѕ ђурнал, 1988. - №5. - С. 14-19.  

4

 Закєрова А.Н. Коррелѐцєонные свѐѓє перєкєсного окєсленєѐ лєпєдов, антєоксєдантноѕ ѓащєты є мєкрореологєческєх нарушенєѕ в 

раѓвєтєє ИБС. Тер.архєв, 1966. - №3. - С. 37-40.  

5

 

Капелько В.И., Рууге Э.К. Исследованєе деѕствєѐ коэнѓєма Q10 (убєхєнона) прє єшемєє є реперфуѓєє сердца. Прємененєе антєоксєдантного препарата кудесан (коэнѓєм Q 10 с вєтамєном Е) в кардєологєє. - М.: 2002. – С. 8-14.  

6

 Капелько В.И., Рууге Э.К. Исследованєѐ деѕствєѐ Кудесана прє повређденєє сердечноѕ мышцы, выѓванноѕ стрессом. Прємененєе 

антєоксєдантного препарата кудесан (коэнѓєм Q10 c вєтамєном Е) в кардєологєє. - М.: 2002. - С. 15-22.  

7

 

Коган А.Х., Кудрєн А.Н., Кактурскєѕ Л.В. є др. Свободнорадєкальные перекєсные механєѓмы патогенеѓа єшемєє є ИМ є єх фармакологєческаѐ регулѐцєѐ. //Патофєѓєологєѐ, 1992. - №2. -  С. 5-15.  

8

 Коровєна Н.А., Рууге Э.К. Испольѓованєе коэнѓєма Q10 в профєлактєке є леченєє. Прємененєе антєоксєдантного препарата кудесан 

(коэнѓєм Q10 с вєтамєном Е) в кардєологєє. - М.: 2002. - С.3-7.  

9

 

Нордвєк Б. Механєѓм деѕствєѐ є клєнєческое прємененєе препарата актовегєна. Актовегєн. Новые аспекты клєнєческого прємененєѐ. - М.: 2002. - С. 18-24.  

10

 Румѐнцева С.А. Фармакологєческаѐ характерєстєка є механєѓм деѕствєѐ актовегєна. Актовегєн. Новые аспекты клєнєческого 

прємененєѐ. -  М.: 2002. - С. 3-9.  

11

 

Слепнева Л.В. Алексеева Н.И., Крєвцова И.М. Остраѐ єшемєѐ органов є раннєе постєшемєческєе расстроѕства. - М.: 1978. - С. 468-469.  12

 

Смєрнов А.В., Крєворучка Б.И. Антєгєпоксанты в неотлођноѕ медєцєне. Анест. є реанєматол., 1998. - №2. - С. 50-57.  13

 

Шабалєн А.В., Нєкєтєн Ю.П. Защєта кардєомєоцєта. Современное состоѐнєе є перспектєвы.// Кардєологєѐ, 1999. - №3. - С. 4-10.  14

 

Школьнєкова М.А. Отчет Ассоцєацєє детскєх кардєологов Россєє по прємененєя Кудесана. Прємененєе антєоксєдантного препарата кудесан (коэнѓєм Q10 с вєтамєном Е) в кардєологєє. - М.: 2002. -  С. 23. 

 

 

 

 

 

Қ. ҚҦНАНБАЙ, А.К. ҚАИРБЕКОВ, А.Б . CЕЙДЕНОВА, А.Қ. МАМЫРОВА  

 ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИОКСИДАНТОВ  В ПРАКТИКЕ КАРДИОЛОГИИ 

 

Резюме:  Имеящєесѐ  эксперєментальные  є  клєнєческєе  данные  убедєтельно  свєдетельствуят  о  патофєѓєологєческєх  механєѓмах 

повређденєѐ  клеток  тканеѕ  є  органов,  подвергнутых  єшемєческому  стрессу,  в  основе  которых  леђат  метаболєческєе  нарушенєѐ  — 

перекєсное  окєсленєе  лєпєдов,  ємеящєх  место  прє  раѓлєчных  сердечно-сосудєстых  ѓаболеванєѐх,  дєктуят  необходємость  вкляченєѐ 

антєоксєдантов є антєгєпоксантов в комплекснуя терапєя ургентных состоѐнєѕ, прє условєє выбора оптємальноѕ лекарственноѕ формы, 

достаточноѕ доѓєровкє є длєтельного прємененєѐ. 

Ключевые слова: ѓаболеванєѐ сердечно-сосудєстоѕ сєстемы,  єшемєческєѕ стресс, антєоксєданты, актовегєн, Коэнѓєм Q10 

 

                              

 

K.KUNANBAI, A.К. KAIRBEKOV, А.B. SEIDENOVA, A.K.MAMYROVA 

FEATURES OF APPLICATION OF ANTIOXIDANTS IN PRACTICE OF CARDIOLOGY 

 

Resume:  Available  experimental  and  clinical  data  convincingly  testify  about  pathophysiological  mechanisms  of  damage  of  cells  and  the  bodies 

subjected  to  an  ischemic  stress  at  the  heart  of  which  metabolic  violations  —  perekisny  oxidation  of  the  lipids  which  are  taking  place  at  various 

cardiovascular diseases , dictate need of inclusion of antioxidants and antigipoksant in complex therapy of urgentny conditions, on condition of a 

choice of an optimum medicinal form, a sufficient dosage and long application. Keywords: cardiovascular diseases,  ischemic stress, antioxidant, actonegin, coenzyme Q

10

  

 

  

 

 УДК 616.379-008.64-06-08  

 

Е.Ж. КУРМАМБАЕВ, М. ДВОРАЦКА,  Г.Н. ЧУКАНОВА 

Западно-Казахстанский государтсвенный медицинский университет  

имени Марата Оспанова, кафедра фармакологии 

Познаньский медицинский университет имени, Польща, 

 кафедра клинической фармакологии 

 

АЛЬФА-ЛИПОЕВАЯ КИСЛОТА КАК СРЕДСТВО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА 

 

Альфа-липоевая  кислота  (АЛК)  представляет  собой  кислоту  жирного  ряда,      которая  является  кофактором    митохондриальных ферментов,  принимающих  участие  в  цикле  трикарбоновых  кислот  и  элиминации  свободных  радикалов,  обладает  выраженной 

антиоксидантной активностью. В терапевтической практике АЛК используется более 50 лет. В данном обзоре авторы представили 

исследования  последних  лет,  свидетельствующие  о  возможности  использования  АЛК  для  предупреждения  сосудистых  осложнений 

сахарного диабета 2 типа. 

Каталог: press -> wp-content -> uploads -> 2017


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет