Уважаеми г-н димитровДата10.01.2017
өлшемі39.09 Kb.
#1548
ДО

Г-Н КРАСИН ДИМИТРОВ

ЗАМ. МИНИСТЪР НА

ИКОНОМИКАТА И

ЕНЕРГЕТИКАТА

Относно: Предложение на БТПП по ОП „Иновации и конкурентоспособност

2014-2020”


УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМИТРОВ,Във връзка с разработването на новата оперативна програма „Иновиции и конкурентоспособност” за следващия програмен период, Българската търговско-промишлена палата предлага:


 • Да се направи задълбочен анализ на изпълнението на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” през настоящия програмен период и инвестиционните приоритети по ОП ИК за следващия програмен период да се базират на резултатите от анализа, който да послужи и като обосновката и отстояването им пред ЕК. Анализът да бъде предложен на публично обсъждане.
 • Да се приеме и публикува на сайта на МИЕ приетата дефиниция на понятието „иновации”, за да се избегне разнопосочно тълкуване.
 • Да се направи ясна демаркация между ОП „Иновации и конкурентоспособност” и ОП „Наука, образование и интелигентен растеж”, за да се избегнат възможностите от двойно финансиране, както и да се разработи механизъм за синергиен ефект от изпълнението на тези две програми за достигане на националните цели и приоритети. За нас е нецелесъобразно изкуствено да се отделят научните изследвания от практическото им приложение.
 • При Приоритетна ос 1 „Предприемачество и развитие на бизнеса”, при който се предвижда стимулиране на заетостта във високотехнологични икономически дейности, да се направи демаркация с ОП РЧР. • По отношение на идентифицираните приоритетни сектори при първия драфт на концепцията за ОП ИК по Приоритетна ос 1 „Предприемачество и развитие на бизнеса” все още не е приложена обосновка за определянето им като приоритетни и не е ясен критерият, по който тези сектори са избрани. Продължаваме да считаме, че са пропуснати сектори като химическа промишленост, фармация, козметика, производство на мебели, които имат добър експортен потенциал.
 • При Приоритена ос 2 „Иновации”, Инвестиционен приоритет 1 „Насърчаване на инвестициите в научноизследователска и иновационна дейност и развитие на връзките между бизнеса и научните центрове и предоставяне на подкрепа за усъвършенствани производствени възможности и пилотно производство в ключови базови технологии” има вече по-добър баланс между инвестициите чрез ЕСИФ в иновационна инфраструктура и БФП за предприятията като преки бенефициенти, но все още не са конкретизирани дейностите, които се предвиждат да бъдат финансирани за София Тех Парк. Предлагаме инвестициите да не са в строителство, а във възможности за предоставяне на услуги за бизнеса.
 • При Приоритетна ос 3 „Зелена и енергийно ефективна икономика”, където е предвидено въвеждането на „екоиновации” да се направи демаркация между ОП ОС и ОП ИК по отношение на характера на екоиновациите, които ще бъдат финансирани от едната и от другата оперативна програма.
 • По Приоритетна ос 4 „Интернационализация и услуги за бизнеса”, при която се предвижда „…създаване и развитие на ефективно и устойчиви системи за подкрепа и експертиза в нови и/или съществуващи агенции, организации и ведомства…” предлагаме да не се създават нови структури, защото това в никакъв случай няма да доведе до ефективното усвояване на средствата от ЕСИФ, както и до устойчиви резултати от това усвояване. Освен това, БТПП продължава да застъпва становището, че държавните структури не трябва да бъдат доставчици на услуги, а трябва да провеждат политики и да упражняват мониторинг върху изпълнението им. Предлагаме предоставянето на услуги за бизнеса да се прехвърли на специализирани организации – работодателски организации, браншови организации и др.
 • Да се изготви и периодично да се актуализира експортна стратегия, която да бъде основа при окончателното дефиниране на приоритетите в оперативната програма 2014-2020 г. като фокусът да бъде следният:

  • да се определят три основни направления на стратегията - Подобряване на използуването на българския потенциал , Намаляване на разходи по сделките, Разширяване на възможностите за износ.

  • ежегодно да се идентифицира групите продукти (стоки и услуги) с експортен потенциал и конкретните пазари за всеки продукт. На тази основа да се изготвя предложение за подкрепящи мерки. Одобрените и ресурсно обезпечени мерки да се правят публично достояние.

  • да се определят групите страни, в които има възможност да се разшири износа, или да се разкрият нови пазари
 • Работодателските организации продължават да настояват пред УО на ОП „Околна среда” бизнесът /микро, малки, средни и големи предприятия/ да е бенефициент по ОП ОС за изграждане на ВиК инфраструктура на предприятието и на промишлени пречиствателни станции за отпадни води, тъй като бизнесът е най-големият замърсител. Имаме принципното съгласие на УО по ОП ОС за това. Ето защо буди недоумение тези дейности да се включат като допустими дейности в ОП ИК, която има за цел повишаване на конкурентоспособността на предприятията. Не сме убедени, че горепосочените дейности водят непосредствено до повишаване на тази конкурентоспособност. Освен това изграждането на ВиК инфраструктури и особено на промишлени ПСОВ изисква голям финансов ресурс, което противоречи на финансовата логика на ОП ИК – да се подпомагат предприятия за внедряване на иновации и нови технологии с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност.
 • Предлагаме в ОП ИК да се предвидят конкретни мерки за финансово подпомагане на проекти със средствата от ЕС по Дунавската стратегия.

Цветан СимеоновПредседател на БТПП


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет