У клітині штучно блоковано синтез гістонових білків. Яка структура клітини буде пошкоджена?бет1/5
Дата17.10.2018
өлшемі1.1 Mb.
  1   2   3   4   5
Цитологiя
У клітині штучно блоковано синтез гістонових білків. Яка структура клітини буде

пошкоджена? • Ядерний хроматин

 • Ядерце

 • Комплекс Гольджі

 • Клітинна оболонка

 • Ядерна оболонка

У цітоплазмі клітин підшлункової залози в процесі секреторного циклу в апiкальній

частині з’являються і зникають гранули секрету. До яких структурних елементів можна

віднести ці гранули? • До включень

 • До мікрофіламентів

 • До лізосом

 • До екзоцитозних вакуолей

 • До гранулярної ендоплазматичної сітки

На електронній фотографії представлена органела, що являє собою великий

поліпротеазний комплекс, що складається з трубкоподібної та двох регуляторних частин, які розташовані на обох кінцях органели. Остання виконує функцію протеолізу. Назвіть цю органелу.


 • Протеасома.

 • Центріоль

 • Включення

 • Рибосома

 • Комплекс Гольджі

В клітині порушена структура рибосом. Які процеси в першу чергу постраждають? • Синтез білку (трансляція).

 • Синтез білку (транскрипція).

 • Синтез вуглеводів.

 • Синтез ліпідів.

 • Синтез мінеральних речовин.

На електронній мікрофотографії представлена клітина, в якій відсутні ядерця та ядерна оболонка. Хромосоми вільно розміщені, центріолі мігрують до полюсів. В якій фазі клітинного циклу знаходиться клітина ? • В профазі.

 • В анафазі.

 • В метафазі.

 • Втелофазі.

 • Вінтерфазі.

У культурі тканин ядерним опроміненням пошкоджені ядерця ядер. Відновлення яких

органел у цитоплазмі клітин стає проблематичним?


 • Рибосом

 • Лізосом

 • Ендоплазматичної сітки

 • Мікротрубочок

 • Комплексу Гольджі

На гістологічному препараті видно соматичну клітину людини, що знаходиться у

метафазі мітотичного поділу. Скільки хромосом входить до складу метафазної

пластинки, враховуючи, що кожна хромосома містить дві сестринські хроматиди. • 46 хромосом

У клініку госпіталізований хворий з отруєнням. Встановлено, що в печінці порушені

механізми детоксікаці. Які з органел гепатоцитів в першу чергу обумовили цей стан?


 • Агранулярна ендоплазматична сітка ( ЄПС)

 • Мітохондрії

 • Гранулярна ендоплазматична сітка (ЄПС)

 • Комплекс Гольджі

 • Рібосоми

Цитохімічне дослідження виявило високий вміст в цитоплазмі гідролітичних ферментів.

Про активність яких органел з означених нижче свідчить цей факт?


 • Лізосом

 • Мітохондрій

 • Полісоми

 • Ендоплазматичної сітки

 • Клітинного центру

На культуру пухлинних клітин подіяли колхіцином, який блокує утворення білків-тубулинів, що утворюють веретено поділу. Які етапи клітинного циклу буде порушено? • Мітоз.

 • Пресинтетичний період.

 • Синтетичний період.

 • Постсинтетичний період.

При проведені наукового експерименту дослідник зруйнував структуру однієї з частин

клітини, що порушило здатність клітини до поділу. Яка структура була порушена найбільш ймовірно?


 • Центросома

 • Глікокалікс

 • Пластичний комплекс

 • Мікрофібріли

 • Мітохондрії

На культуру пухлинних клітин подіяли колхіцином, який блокує утворення білків-тубулинів, що утворюють веретено поділу. Які етапи клітинного циклу будуть порушені? • Мітоз

 • Пресинтетичний період

 • Синтетичний період

 • Постсинтетичний період

 • G - нульовий період

У дитини (7-ми років) із вродженою "хворобою накопичення" у клітинах організму

виявлені аномальні біополімери. Про порушення функції яких органел йде мова?


 • Лізосом

 • Рибосом.

 • Гранулярної ендоплазматичної сітки.

 • Мітохондрій.

 • Пероксисом.

В крові хворого виявлено низький рівень альбумінів і фібриногену. Зниження активності яких органел гепатоцитів печінки найбільш вірогідно обумовлює це явище? • Гранулярної ендоплазматичної сітки

 • Агранулярної ендоплазматичної сітки

 • Мітохондрій

 • Комплексу Гольджі

 • Лізосом

Під час гістохімічного дослідження гепатоцита у цитоплазмі клітини виявлено пухирці

діаметром 0,05-1,5 мкм заповнені ферментами перекисного окислення - каталазою,

пероксидазою. Як називаються ці органели? • Пероксисоми.

 • Лізосоми.

 • Меланосоми.

 • Ліпосоми.

 • Фагосоми.

На електронній мікрофотографії нервових клітин спиномозкового вузла виявлено

органели, які складаються із цистерн, сплющених в центральній частині і розширених на периферії, та дрібних пухирців. Як називаються ці органели?


 • Комплекс Гольджі

 • Центріолі

 • Лізосоми

 • Пероксисоми

 • Мітохондрії

При ультрамікроскопічному дослідженні популяції "темних" гепатоцитів в цитоплазмі

клітин визначено розвинуту гранулярну ендоплазматичну сітку. Яку функцію в даних

клітинах виконує ця органела? • Синтез білків плазми крові.

 • Синтез вуглеводів.

 • Дезінтоксикаційну.

 • Продукція жовчі.

 • Депонування іонів кальцію.Ембрiологiя
В експерименті на зародку жаби зруйновано зовнішній зародковий листок – ектодерму.

Яка морфологічна структура з перелічених не буде в подальшому розвиватись у даного зародка? • Епідерміс.

 • Соміти.

 • Нефротом.

 • Спланхнотом.

 • Кісткова тканина

Один з критичних періодів ембріогенезу людини є імплантація зародка в стінку матки на протязі 7-ої доби. Який процес гаструляції відбувається в ембріобласті в цей період? • Делямінація.

 • Міграція.

 • Епіболія.

 • Інвагінація.

 • Нейруляція.

Під час гаструляції у зародку недостатньо сформувався первинний Гензеновський

вузлик. Розвиток якого осьового органу загальмується?


 • Хорди

 • Нервових гребінців

 • Нервового жолобка

 • Нервової трубки

 • Мантійного шару нервової трубки

В експерименті у зародка кролика зруйновано міотом. Порушення розвитку якої

структури викликано цією маніпуляцією?


 • Скелетної мускулатури

 • Осьового скелету

 • Сполучної тканини шкіри

 • Гладкої мускулатури

 • Серозних оболонок

У ембріона на 2-3 тижні виявлені гонобласти – попердники статевих клітин. В якому

матеріалі диференцюються ці клітини?


 • У жовтковому мішку

 • В мезенхімі.

 • В зародковій ектодермі.

 • В дерматомах.

 • В зародковій ентодермі.

Рання гаструляція зародка людини відбувається шляхом делямінації ембріобласта. В

якій структурі знаходиться зачаток нервової системи?


 • В епібласті.

 • В трофобласті.

 • В гіпобласті.

 • В крайовій зоні гіпобласта.

 • В центральній зоні гіпобласта.

На гістологічному препараті видно зародок курки на стадії диференціації мезодерми на

соміти, сегментні ніжки та спланхнотом. З якого матеріалу розвиваються осьовий

скелет?


 • Склеротом.

 • Дерматом.

 • Нефротом.

 • Спланхнотом.

 • Міотом.

Процес дроблення зиготи завершується утворенням бластули. Який тип бластули

характерний для людини?


 • Бластоциста.

 • Целобластула.

 • Дискобластула.

 • Амфібластула.

 • Морула.

Розпочинається імплантація бластоцисти людини. Як називається період ембріогенезу, що розпочинається одночасно імплантацією? • Гаструляція

 • Інвагінація.

 • Диференціювання

 • Гістогенез

 • Дроблення

“Людина народилася в сорочці”. Про яку "сорочку" йдеться в цьому прислів'ї? • Амніотичну

 • Жовткову

 • Серозну

 • Хоріальну

 • Трофобластичну

У експерименті у зародка птаха зруйновано склеротом. Порушення розвитку якої

структури буде викликано цією маніпуляцією?


 • Осьового скелету

 • Сполучної тканини шкіри.

 • Строми внутрішніх органів.

 • Строми гонад.

 • Хорди.

На мікропрепараті зародка людини, взятого із мимовільного викидня, бачимо

зародковий щиток, в якому розпізнаються два шари клітин -– енто- і ектодерма. На

якому етапі ембріонального розвитку знаходився ембріон? • Гатруляції

 • Бластуляції

 • Прогенезу

 • Органогенезу

У порожнині матки був виявлений ембріон людини, не прикріплений до ендометрію.

Якій стадії розвитку відповідає зародок?


 • Бластоцисти

 • Зиготи

 • Морули

 • Гаструли

 • Нейрули

При дослідженні амніотичної рідини, одержаної при амніоцентезі (прокол амніотичної

оболонки), виявлені клітини ядра яких містять статевий хроматин (тільце Барра). Про що з зазначеного це може свідчити?


 • Розвиток плода жіночої статті

 • Розвиток плода чоловічої статті

 • Генетичні порушення в розвитку плода

 • Трисомія

 • Поліплоїдія

Знайдено ембріон людини, побудований з двох бластомерів. Назвати місце його

локалізації, при умові його нормального розвитку?


 • Маткова труба

 • Порожнина матки

 • Черевна порожнина

 • Слизова оболонка матки

 • Яєчник

В умовному експерименті повністю інгібовано розвиток клітин мезенхіми. Порушення

розвитку якої м`язової тканини при цьому буде спостерігатись?


 • М`язової тканини нейрального походження

 • М`язової тканини епідермального походження

 • Серцевої м`язової тканини

 • Скелетної м`язової тканини

У зародка порушено процес сегментації дорзальної мезодерми й утворення сомітів. В

якій частині шкіри можливі порушення розвитку?


 • Дерма

 • Волосся

 • Сальні залози

 • Епідерміс

 • Потові залози

При ультразвуковому обстеженні вагітної жінки було діагностовано багатоводдя. З

порушенням діяльності яких позазародкових органів можна пов’язати даний

патологічний стан? • Амніотичної оболонки

 • Хоріона

 • Плаценти

 • Жовткового мішка

 • Алантоїса


Епітеліальні тканини
У хворого виявлена легка гіперемія шкіри та лущення гіперемірованих ділянок. Межі пошкоджених ділянок шкіри чітко окреслені, мають неправильну форму, при пальпації безболісні. Який з епітеліїв вражений мікозом?

А. Перехідний

В. Багатошаровий кубічний

С. *Багатошаровий плоский зроговілий

D. Багатошаровий плоский незроговілий

Е. Багатошаровий циліндричний війчастий


Чоловіку 48 років з діагностичною метою проведена біопсія пухлини шлунка, розташованої на ділянці слизової, яка має повздовжні паралельні складки. Імуноморфологічне дослідження біоптату показало наявність у цитоплазмі клітин кератинових філаментів. Найбільш імовірним джерелом розвитку пухлини є:

А. *Епітеліальна тканина

В. Пухка сполучна тканина

С. Щільна сполучна тканина

D. М‟язова тканина

Е. Нервова тканина


До офтальмолога звернувся пацієнт зі скаргами на різь в очах, яка виникла після тривалого перебування пацієнта в полі під час пильової бурі. Лікар встановив поверхневі пошкодження переднього епітелію рогівки. Які клітини забезпечать регенерацію поверхневого епітелію?

A. *Базальні клітини

B. Клітини рогового шару

C. Клітини зернистого шару

D. Клітини блискучого шару

E. Клітини поверхневого шару


У робітника хімічного виробництва після вдихання їдких парів відбулася загибель частини війчастих клітин бронхів. За рахунок яких клітин відбудеться регенерація даного епітелію?

A. *Базальних клітин

B. Келихоподібних клітин

C. Ендокринних клітин

D. Війчастих клітин

E. Безвійчастих клітин


В гістологічному препараті біоптату епідермісу шкіри здорової дорослої людини в базальному шарі шкіри спостерігаються клітини в процесі поділу. Який процес забезпечують ці клітини?

A. Репаративну регенерацію

B. Диференціювання

C. Адаптацію

D. *Фізіологічну регенерацію

E. Апоптоз


Після тривалого запалення слизової оболонки носової порожнини у хворого спостерігаються зміни епітелію. Який епітелій зазнав змін?

A. Одношаровий плоский

B. *Одношаровий багаторядний

C. Багатошаровий плоский

D. Багатошаровий кубічний

E. Багатошаровий циліндричний


Під впливом радіації постраждали клітини базального шару епідермісу. Яка функція останнього послабиться, або загальмується перш за все?

A. Захисна

B. *Регенеративна

C. Бар‟єрна

D. Всмоктувальна E. Діелектрична
У травматологічний пункт звернувся пацієнт з відкритим переломом вказівного пальця. Надана перша медична допомога. Яка з травмованих тканин регенерує найшвидше?

A. Нервова тканина

B. Сполучна тканина

C. Посмугована м'язова тканина

D. Кісткова тканина

E. *Епідерміс шкіри


При падінні дитина зсадила шкіру долоні. Який епітелій був ушкоджений при цьому?

A.Багатошаровий незроговілий

B.* Багатошаровий зроговілий

C.Одношаровий низькопризматичний

D.Перехідний

E.Одношаровий плоский


На електронній мікрофотографії епітеліальної тканини під епітеліоцитами спостерігається пошкодження базальної мембрани. Яка основна функція епітелію порушується?

A * Бар‟єрна.

B Всмоктувальна.

C Регенерація.

D Видільна.

E Екзоцитоз.


Шкірний епітелій походить з ектодерми. Це багатошаровий або псевдобагатошаровий епітелій. Яка локалізація не є характерною для нього?

A * Шлунок

B Ротова порожнина

C Стравохід

D Піхва

E Рогівка ока


На гістологічному мікропрепараті зріза шлунка ідентифікується зовнішня серозна оболонка. До якого типу епітеліїв належить її епітелій?

A * Целомічний.

B Шкірний.

C Кишковий.

D Ангіодермальний.

E Епендимо-гліальний


Зроблено гістологічний зріз через тонку кишку. На мікропрепараті спостерігається одношаровий циліндричний епітелій, який покриває ворсинки. Які функції тонкої кишки порушаться при його пошкодженні?

A *Вистелення, абсорбція.

B Виділення.

C Піноцитоз.

D Моторика.

E Газообмін.


Внаслідок лазерної корекції зору по лінії надрізу руйнується багатошаровий плоский незроговілий епітелій рогівки. За рахунок яких клітин буде відбуватись регенерація переднього епітелію рогівки?

A * Базальних епітеліоцитів. *

BОстистих епітеліоцитів.

CПлоских епітеліоцитів.

DФібробластів.

EФіброцитів.


До офтальмолога звернувся пацієнт зі скаргами на різі в очах. У результаті обстеження встановлена ерозія рогівки – відсутність поверхневого і остистого шарів епітелію. Які клітини будуть забезпечувати регенерацію ушкодженого епітелію?

A * Базальні

B Клітини рогового шару

C Клітини зернистого шару

D Клітини блискучого шару

E Клітини поверхневого шару


Гістологічне дослідження тканини виявило, що в ній відсутні кровоносні судини, а клітини щільно прилягают одна до одної, утворюючи пласти. Яка це тканина?

A *Епітеліальна

B Хрящова

C Кісткова

D Нервова

E М‟язова


В препараті шкіри людини виявлена залоза, яка складається з двох секреторних відділів у формі мішечків, які відкриваються у загальну вивідну протоку. Яка це залоза?

A * проста розгалужена альвеолярна

B складна розгалужена альвеолярна

C проста нерозгалужена альвеолярна

D складна нерозгалужена альвеолярна

E проста розгалужена трубчаста


На схемі представлена екзокринна залоза яка має нерозгалужену вивідну протоку в яку відкривається один кінцевий відділ у вигляді мішечка. Як буде називатися така залоза відповідно до морфологічної класифікації екзокринних залоз?

A * Проста нерозгалужена альвоелярна.

B Складна розгалужена альвеолярна.

C Проста розгалужена трубчаста.

D Складна нерозгалужена альвеолярна.

E Складна нерозгалужена альвеолярно-трубчаста.


М’язові тканини
На мікропрепараті підщелепної слинної залози навколо кінцевих відділів і вивідних

проток розрізняємо кошикоподібні клітини, які охоплюють основи сероцитів і

називаються міоепітеліоцити. До якої тканини належать ці клітини?


 • М’язова

 • Епітеліальна

 • Нервова

 • Сполучна зі спеціальними властивостями

 • Пухка волокниста сполучна

В гістологічному препараті представлена тканина, основною структурною одиницею якої є волокно, яке складається із симпласта і сателітоцитів, вкритих спільною базальною мембраною. Для якої тканини характерна дана структура? • Скелетної поперечно-посмугованої м`язової тканини.

 • Гладкої м`язової тканини.

 • Серцевої м'язової тканини.

 • Пухкої сполучної тканини.

 • Ретикулярної тканини.

При дослідженні поперечно-смугастого м’язового волокна після дії гідролітичних ферментів спостерігається руйнування тонких міофіламентів. Які саме структури зазнали ушкодження? • Актинові міофіламенти

 • Тонофібрили

 • Т - системи

 • Саркоплазматична сітка

 • Міозинові міофіламенти

В експерименті у зародка кролика зруйновано міотом. Порушення розвитку якої структури викликано цією маніпуляцією? • Скелетної мускулатури

 • Осьового скелету

 • Сполучної тканини шкіри

 • Гладкої мускулатури

 • Серозних оболонок

До травматологічного пункту доставлено хворого з пошкодженням м'язів нижніх кінцівок. За рахунок яких клітин можлива репаративна регенерація м'язових волокон і відновлення функції м'язів? • Клітин-міосателітоцитів

 • Міобластів

 • Міофібробластів

 • Фібробластів

 • Міоепітеліальних клітин

При дослідженні поперечно-смугастого м'язового волокна після механічної травми спостерігається руйнування товстих міофіламентів. Де будуть локалізуватись патологічні зміни? • В диску A

На електронній мікрофотографії клітини, яка має паличкоподібне ядро та

веретеноподібну форму, у цитоплазмі спостерігається велика кількість проміжних

мікрофіламентів, які містять десмін. З якої тканини зроблено зріз? • М’язова

 • Нервова

 • Епітеліальна

 • Сполучна

Під дією негативних чинників довкілля порушена функцію міосателітоцитів. Зміну якої

функції всього м’язового волокна слід очікувати в даному випадку?


 • Регенерація м’язового волокна

 • Скорочення м’язового волокна

 • Трофіка м’язового волокна

 • Підвищення скоротливого термогенезу

 • Зниження скоротливого термогенезу

 • В половині диску I

В фазі скорочення міокарду (систоли) у саркоплазмі кардіоміоцитів різко збільшується концентрація іонів кальцію. Які структури беруть участь в депонуванні іонів кальцію?

A. T - система

B. Лізосоми

C. Рибосоми

D. *L-система

E. Ядерця
Відомо, що іони кальцію, поряд з іншими факторами, забезпечують скорочення м’язової тканини. З якими структурами взаємодіє кальцій під час скорочення?

A. Білком актином тонких фібрил

B. Білком міозином товстих фібрил

C. Білком тропоніном тонких фібрил *

D. Актоміозиновим комплексом сарколеми

E. Білком кальсеквестрином


В гістологічному препараті, забарвленому гематоксиліном еозином, виявляється неклітинна структура видовженої форми з великою кількістю овальних ядер, розташованих під плазмолемою. Цитоплазма має поперечну посмугованість. Яка це структура?

A *Скелетне м'язове волокно

B Колагенове волокно

C Мієлінове нервове волокно

D Функціональне серцеве м‟язове волокно

E Пучок гладких міоцитів


Кінцеві відділи апокринових потових залоз містять міоепітеліальні клітини.Яка функція

цих клітин? • Скоротлива.

 • Секреторна.

 • Захисна.

 • Регенераторна.

 • Підтримуюча.


Сполучні тканини
На гістологічному препараті хрящової тканини виявляються ізогенні групи клітин. Які

клітини є початковими в утворенні цих груп? • Хондроцити I типу.

 • Хондробласти.

 • Прехондробласти.

 • Хондроцити II типу.

 • Хондроцити III типу.

Суглобові хрящі, як відомо, не мають охрястя. Який ріст цих хрящів відбуваеться в

процесах регенерації?


 • Інтерстиційний

 • Апозиційний

 • Шляхом накладання

 • Апозиційний і інтерстиційний

 • Не реагує

При аналізі рентгенограми хворого 57 років лікар звернув увагу на локальне

розсмоктування твердих тканин окремих кісток. З підвищеною активністю яких клітин

можуть бути пов'язані ці зміни? • Остеокластів

 • Хондробластів

 • Остеоцитів

 • Остеобластів

 • Хондроцитів

Експериментальній тварині введена речовина, яка порушує утворення колагенових

волокон. Як це позначиться на властивостях сухожилка?


 • Зменшиться міцність на розрив

 • Не зміняться

 • Зменшиться еластичність

 • Зменшиться міцність на розрив і еластичність

 • Зросте міцність, зменшиться еластичність

Після лікуванні пошкодженого ахілового сухожилку у хворого відновилася його функція. Яким шляхом відбулася регенерація сухожилку? • Синтезу колагенових волокон

 • Синтезу гіалінового хрящу

 • Утворення жирової тканини

 • Синтезу волокнистого хрящу

 • Заміни розриву м’язовою тканиною

В шкіру потрапило чужерідне тіло яке і призвело до запалення. Які клітини сполучної

тканини приймають участь в реакції шкіри на інородне тіло?


 • Нейтрофіли, макрофаги, фібробласти.

 • Макрофаги.

 • Меланоцити

 • Ліпоцити.

 • Адвентиційні клітини.

В препараті діагностується тканина, в якій клітини розміщуються по одинці та ізогрупами, а в міжклітинній речовині не видно волокнистих структур. Яка тканина присутня в препараті? • Гіалінова хрящова тканина.

 • Гладка м’язова тканина.

 • Епітеліальна тканина.

 • Волокниста хрящова тканина.

 • Кісткова тканина.

В гістологічному препараті трубчастої кістки на місці зламу виявляються ознаки

регенараторного процесу (мозоль). Яка тканина формує цю структуру?


 • Грубоволокниста кісткова

 • Пухка сполучна

 • Ретикулярна.

 • Епітеліальна.

 • Пластинчаста кісткова

Послаблення кровопостачання органу обумовлює розвиток гіпоксії, а вона активізує

функцію фібробластів. Об’єм яких елементів нарощується в цій ситуації?


 • Міжклітинної речовини

 • Судин мікроциркуляторного русла

 • Нервових елементів

 • Паренхіматозних елементів органу

 • Лімфатичних судин

У хворого виявлена резорбція (розсмоктування) кісток. З підвищеною активністю яких

клітин кіскової тканини це пов’язано?


 • Остеокластів

 • Остеобластів та остеокластів

 • Остеоцитів та остеобластів

 • Остеобластів

 • Остеоцитів

При клінічному обстеженні пацієнта 70 років виявлено порушення рухових функцій, що

пов'язано з віковими змінами у гіаліновому хрящу. Які вікові зміни викликали обмеження рухів у суглобах?


 • Відкладання солей кальцію в міжклітинній речовині

 • Збільшення кількості ізогенних груп

 • Збільшення кількості хрящових клітин

 • Потовщення охрястя

 • Збільшення гідрофільності основної речовини

У хворого з тяжкою травмою верхньої кінцівки спостерігається порушення процесів

регенерації хрящової тканини внаслідок пошкодження малодиференційованих клітин

хрящового диферону. Які клітини зазнали ушкодження? • Клітини внутрішнього шару охрястя

 • Клітини зовнішнього шару охрястя

 • Клітини у складі ізогенних груп

 • Клітини зони молодого хряща

 • Клітини, що надходять з кровоносних судин

Студенту запропоновано два препарата. На першому - еластичниий хрящ (забарвлений орсеїном), на другому - гіаліновий (забарвлений гематоксиліном-еозином). За якими ознаками їх можна відрізнити? • За наявністю еластичних волокон

 • За наявністю ізогенних груп клітин

 • За наявністю зони молодого хряща

 • За наявністю охрястя

 • За наявністю аморфної речовини

При вивчені змиву з рани хворого із гострим раньовим процесом гомілки виявлено

велику кількість клітин неправильної витягнутої форми, щільним ядром, у базофільній

цитоплазмі яких міститься багато лізосом, фагосом, піноцитозних пухирців. Що це за

клітини?


 • Макрофаги сполучної тканини

 • Фібробласти

 • Фіброцити

 • Плазмоциди

 • Тканинні базофіли

Після радіаційного опромінення у хворого зруйновані стовбурові клітини крові.

Відновлення яких клітин пухкої волокнистої сполучної тканини буде порушеним?


 • Макрофаги

 • Пігментні клітини

 • Адипоцити

 • Перицити

 • Фібробласти

При непрямому гістогенезі кісткової тканини трубчастих кісток між епіфізарним та

діафізарним центрами окостеніння утворюється пластинка, що в подальшому

забазпечує ріст кісток у довжину. Як називається ця структура. • Метафізарна пластинка

 • Кісткова манжетка

 • Кісткова пластинка

 • Остеон

 • Шар внутрішніх генеральних пластинок.

Під час тренування у спортсмена була травмована нижня кінцівка. Лікар травматолог

встановив діагноз: розрив сухожилка. До якого типу сполучної тканини належить

сухожилок? • Щільної оформленої волокнистої тканини

 • Щільної неоформленої волокнистої тканини

 • Пухкої волокнистої сполучної тканини

 • Ретикулярної тканини

 • Хрящової тканини

Експериментальній тварині введена речовина, яка порушує утворення колагенових

волокон. Як це позначиться на властивостях сухожилка?


 • Зменшиться міцність на розрив

 • Не зміняться

 • Зменшиться еластичність

 • Зменшиться міцність на розрив і еластичність

 • Зросте міцність, зменшиться еластичність
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет