Тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишни ташкил этиш бош илмий методик маркази тошкент давлат педагогика университетиPdf көрінісі
бет14/14
Дата14.10.2018
өлшемі5.3 Kb.
#87639
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Лишайник  Яшаш муҳити 
Ўзига хос 
хусусиятлари 
Шаҳарда  
учрамаслигининг 
сабаби 
 
 
 
 
2-топшириқ (2-даража) 
Сиз  кичик  гуруҳ  иштирокчилари  билан  қуйидаги  Кейс  топшириғини 
таҳлил қилинг. 

 
Ўрмонларда  қирққулоқлар  жуда  кўп  учрайди.  Қирққулоқларнинг 
аҳамиятини  англаган  ҳолда  ўрмончилар  уларга  шароит  яратиш  мақсадида 
бошқа  дарахтларни  кесиб  ташладилар,  унинг  натижасида  қирққулоқлар 
қирилиб  кетди.  Мазкур  ҳолатнинг  сабабини  аниқланг  ва  жавобингизни  1-
жадвалда ифодаланг. 
1-жадвал 
Қирққулоқ 
Яшаш муҳити 
Ўзига 
хос 
хусусиятлари 
Қирилиб  кетишининг 
сабаби 
 
 
 

218 
 
Биологик таълим жараёнини кейс технологияси асосида ташкил этиш 
босқичлари 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кейс стади  қуйидаги босқич асосида ташкил этилади: 
I – босқич. Талабалардан   тенг сонли кичик гуруҳларни шакллантириш. 
II.  –  босқич.  Кичик  гуруҳларга  муайян  жараённи  ўрганиш  мақсадида 
шакллантирилган муаммоли саволлардан иборат бўлган ўқув  топшириқларини 
тарқатиш ва уларни топшириқнинг дидактик мақсади билан таништириш.  
III.  –  босқич.  Талабаларнинг  билиш  фаолиятини  ўқув  муаммоларини  ҳал 
этишга йўналтириш. 
IV  –  босқич.  Талабаларнинг  муаммоли  вазиятларни  ҳал  этиш  бўйича 
ахборотларини тинглаш. 
V – босқич. Кичик гуруҳлар ўртасида ўқув баҳси ва мунозара ўтказиш 
VI – босқич. Умумий хулоса ясаш. 
 
 
 
 
Биологик таълим жараёнини 
 кейс технологияси асосида  ташкил 
этиш босқичлари 
Ўқитувчининг кириш сўзи. Кейс қоидалари билан 
таништириш 
Талабаларни кичик гуруҳларга ажратиш 
Кичик гуруҳ ишини ташкил этиш. Кичик 
консультантни тайинлаш. 
 
Кичик гуруҳлар томонидан тақдимот тайёрлаш 
Кичик гуруҳлар ўртасида ўқув баҳси-мунозарани 
ташкил этиш. 
 
Ўқитувчининг хулосаси, якунловчи сўзи. 
 
Кичик гуруҳлар ишини баҳолаш Талабаларни 
рағбатлантириш. 
 

219 
 
 “Кейс  стади”  қўлланилганда  талабалар  аввал  ўзлаштирган  билимларини 
янги  вазиятларда  қўллаб,  билимларини  кенгайтиради,  чуқурлаштиради,  ақлий 
фаолият  усулларини эгаллайди,  шахс  сифатида  ақлий  ривожланиши  ва  касбий 
тайёргарлиги ортади. 
Талабаларнинг  билиш  фаолиятининг  бу  тарзда  ташкил  этилиши  уларда 
ижодий фаолиятни таркиб топтиришга имкон яратади. 
Дастур  мазмунидаги  фақат  фактик  материалларни  ўрганиш  назарда 
тутилган мавзуларда инсертдан фойдаланиш тавсия этилади. 
Инсерт  –  локал  даражадаги  педагогик  технология  бўлиб,  талабалар 
томонидан ўқув материалидаги асосий ғоя ва фактик материалларни англашига 
замин яратиш мақсадида қўлланилади. 
Талабаларни  инсерт  ёрдамида  ишлаш  кўникмаларини  ривожлантириш 
учун  уларга  ўрганиладиган  ўқув  материаллари  ва  махсус  жадвал  тарқатилади. 
Талабалар ҳар бир абзацни ўрганиб чиқиб, махсус жадвалга муайян символлар 
ёрдамида белгилаш  тавсия этилади. 
Агар  абзацда  берилган  маълумот  шу  кунгача  ўзлаштирган  билимларига 
мос келса, “Биламан” – В, агар маълумотлар тушунарли ва янги бўлса, у ҳолда 
“Маъқуллайман” +, агар маълумотлар талабалар ўзлаштирган билимларига мос 
келмаса,  у  ҳолда  “Ўрганиш  лозим”-,  талабалар  ўқув  материалларини 
ўзлаштиришда  қийинчилик  ҳис  этса,  у  ҳолда  “Тушунмадим”  -?  белгисини 
қўяди. 
Инсертда фойдаланиладиган махсус жадвал  
Абзацлар № 
“Биламан” – В 
“Маъқуллайман” 

“Ўрганиш 
лозим”- 
“Тушунмадим” -? 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4 ва ҳ.к. 
 
 
 
 
Таълим-тарбия  жараёнида  Инсертдан  фойдаланишда  қуйидаги  талабларга 
амал қилиниши: 

 
Талабалар кичик гуруҳга ажаратилади, лекин инсерт воситасида дастлаб 
ҳар бир талаба якка тартибда ишлайди ва жадвални тўлдириши, гуруҳ аъзолари 
белгиланган  муддатда  ишлашни  якунлаганларидан  сўнг,  фикрларини 
таққослаши; 

220 
 

 
Ўқув  баҳси  орқали  кичик  гуруҳ  аъзоларининг  жадвалдаги 
белгиларининг  бир  хил  бўлишини  таъминлаш,  яъни  жадвалдаги  кейинги  икки 
устуни бўйича бир хилликка эришиш; 

 
Ўқитувчи  ўқув  материали  асосида  тузилган  савол-топшириқлари  ва 
кичик гуруҳ аъзоларининг жадвалдаги белгилари асосида ўқув баҳсини ташкил 
этиши лозим. 
Инсерт  билан  ишлашнинг  афзаллик  томони  аввал  кичик  гуруҳ  аъзолари 
ўртасида,  сўнг  кичик  гуруҳлар  билан  ўзаро  ўқув  баҳси  ўтказилиши,  баҳсда 
талабалар  томонидан  йўл  қўйилган  камчиликларни  тўлдириш,  билимидаги 
бўшлиқларни  тўлдириш  юзасидан  ўқитувчи  томонидан  берилган  ахборот  
таълим самарадорлигига хизмат қилади. 

221 
 
VI. МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ МАВЗУЛАРИ 
Мустақил ишни ташкил этишнинг шакли ва мазмуни 
Тингловчи мустақил ишни муайян модулни хусусиятларини ҳисобга олган 
холда қуйидаги шакллардан фойдаланиб тайёрлаши тавсия этилади: 
-  меъёрий  хужжатлардан,  ўқув  ва  илмий  адабиётлардан  фойдаланиш 
асосида модул мавзуларини ўрганиш; 
- тарқатма материаллар бўйича маърузалар қисмини ўзлаштириш; 
-  автоматлаштирилган  ўргатувчи  ва  назорат  қилувчи  дастурлар  билан 
ишлаш; 
 -  махсус  адабиётлар  бўйича  модул  бўлимлари  ёки  мавзулари  устида 
ишлаш; 
 -тингловчининг  касбий  фаолияти  билан  боғлиқ  бўлган  модул  бўлимлари 
ва мавзуларни чуқур ўрганиш. 
Мустақил таълим мавзулари  
1.  Локал технологияларнинг ўзига хос хусусиятларини аниқлаш. 
2.  Мавзу  мазмунига  боғлиқ  ҳолда    локал  технологияларни  танлаш 
принциплари. 
3. Локал технология асосида машғулот ишланмасини лойиҳалаш 
4.  Ўқитадиган  фанингиз  тақвим-режасини  таҳлил  қилинг.  Қайси 
мавзуларни  ўрганишда  локал  технологиялардан  фойдаланиш  дидактик 
мақсадларга мос келишини белгиланг. 
5.  Танлаган  мавзунгизни  мазмунан  таҳлил  қилинг.  Мазмундаги  қонунлар, 
тушунча  ва  атамаларнинг  талабалар  томонидан  ўзлаштиришдаги  қийинчилик 
даражасини белгиланг. 
6.  Ўрганиладиган  мавзунинг  мазмунини  ёритиш  имконини  берадиган 
тақдимот материалларини тайёрланг, бунда ахборот технологияларининг барча 
имкониятларидан фойдаланишга ҳаракат қилинг. 

222 
 
7.  Ўқитадиган  фанингиз  тақвим-режаси  асосида  мавзуларни  ўрганишда 
локал технологиялардан фойдаланиш йўлларини белгиланг. 
8.  Мавзунинг  дидактик  мақсадларга  мос  ҳолда  локал  технологиялардан 
фойдаланиш юзасидан тарқатма материаллар тайёрланг. 
9.    Биологияни  ўқитишда  хусусий  методик  даражада  фойдаланиладиган 
технологияларнинг ўзига хос хусусиятларини аниқлаш. 
10.  Мавзу  мазмунига  боғлиқ  ҳолда    хусусий  методик  даражадаги 
технологияларни танлаш принциплари. 
11.  Хусусий  методик  даражадаги  технологиялар  асосида  машғулот 
ишланмасини лойиҳалаш 
12.Мавзу  давомида  талабалар  зиммасига  юкланадиган  ўқув  мақсадларини 
Блум таксономияси бўйича шакллантиринг. 
13.Талабалар  томонидан  ўқув  мақсадларига  эришилганлик  даражасини 
аниқлаш учун назорат топшириқларини тайёрланг. 
14.Мавзу  мазмунини  таҳлил  қилинг  ва  белгиланган  таълим  технологияси 
талаблари асосида қайта ишланг. 
15.Таълим  технологияси  талаблари  асосида  талабаларга  мўлжалланган 
ўқув топшириқларини тузинг. 
16.Машғулот  ишланмасида  локал  ва  хусусий  методик  даражадаги  
инновацион технологияларини уйғунлаштириш йўлларини белгиланг. 
17.Машғулот  давомида  вақтдан  унумли  фойдаланишга  эътибор  қаратинг 
ва вақт балансини тузинг. 
18.Машғулотнинг технологик ҳаритасини тузинг. 

223 
 
VII. ГЛОССАРИЙ 
Термин 
Ўзбек тилидаги шарҳи 
Инглиз тилидаги шарҳи 
ERASMUS
 
(European 
Community 
Action  Scheme  for  mobility 
of 
University 
students)  
TEMPUS 
ва 
бошқа 
дастурлари  асосида    чет 
элларда 
таҳсил 
олиш 
имкониятига 
эга 
бўладилар. 
(European Community 
Action Scheme for 
Mobility of University 
students) on the basis of 
the TEMPUS and other 
programs will have the 
opportunity to study 
abroad. 
Билим 
ҳақиқий  борлиқ  умумий 
аксини  топади.  Талабалар 
ҳодиса, воқеа, қонуниятлар 
тўғрисидаги 
маълумотларни 
ўрганадилар  ва  у  уларнинг 
ютуғи бўлади. 
really being reflected in the 
total. Student events, learn 
information about the laws 
and their achievement. 
Болонья 
декларацияси 
2001  йилда  29  та  Европа 
давлатлари 
таълим 
вазирлари 
томонидан 
Болонья  декларациясининг 
имзоланиши. 
Европа 
таълим 
ҳудудини 
яратилиши. 
Болонья 
декларациясига 
кўра  
дипломларнинг  ўзаро  тан 
олиниши,  яъни  ўқитиш 
натижаларини 
якуний 
кўрсаткичларнинг 
ўзаро 
тан олиниш муддати – 2010 
йил деб белгиланган эди. 
In 2001, 29 countries of the 
European education 
ministers signed the 
Bologna Declaration. The 
creation of the European 
education area. Mutual 
recognition of diploma 
according to the Bologna 
Declaration, the mutual 
recognition of the final 
results of the training 
indicators for the period of 
2010 respectively. 
Вазият 
(ситуация) 
(кейинги 
лотинчадаги 
situation 

аҳвол)  –  муайян  вазият, 
аҳволни  ҳосил  қиладиган 
шарт-шароитлар 
ва 
ҳолатлар уюшмаси. 
(Situato) (the situation in 
Latin - the situation) - 
specific situation, the 
situation creates the 
conditions and 
circumstances of the 
Association. 

224 
 
Вебинар усули
 
дарс 
 
семинар 
ёки 
конференция 
Интернет 
орқали  бир  вақтда  ҳозир 
бўлган  талабалар  билан 
аудио    видео  (ва  аввалги 
постларда  санаб  ўтилган 
кўплаб 
интерактив 
имкониятлар) билан жонли 
олиб борилиши.   
Courses, seminars or 
conferences with the 
students present at the time 
audio and video over the 
Internet (and mentioned in 
previous posts, many 
interactive options) to live. 
Дастурлашти
рил 
ган таълим 
бериш 
Дастурлаштирилган 
таълим  бериш  асосини, 
тартибга 
келтирилган 
топшириқларни 
намоён 
қилувчи,  ўргатуви  дастур 
ташкил  этади.  У  бутун 
ўқитиш 
жараёнини 
бошқаради. 
Learning the basic tasks, 
the training program. It 
manages the entire learning 
process. 
Касб 
бу  меҳнат  фаолиятининг 
барқарор  тури  бўлиб,  у 
нафақат  аниқ  билим  ва 
кўникмаларни 
бўлишини 
талаб қилмай, балки бир хил 
бўлган 
умум 
касбий 
билимларни    ҳам  бўлишини 
талаб қилади 
This type of stable activity, 
it not only does not require 
specific knowledge and 
skills, but also requires the 
same general professional 
knowledge 
Кейс-стади 
(инглизча  сase  -  тўплам, 
аниқ  вазият,  stadi  -таълим) 
кейсда  баён  қилинган  ва 
таълим 
олувчиларни 
муаммони ифодалаш ҳамда 
унинг  мақсадга  мувофиқ 
тарздаги 
ечими 
вариантларини 
излашга 
йўналтирадиган  аниқ  реал 
ёки 
сунъий 
равишда 
яратилган 
вазиятнинг 
муаммоли-вазиятли  таҳлил 
этилишига  асосланадиган 
таълим методидир. 
(English Chassis kit, clear 
the situation, study the 
field), Casey explained and 
trained the way of solving 
the problem formulation 
and the purpose of his 
options Search Ref 
concrete situation, real or 
artificially created 
problem-based analysis of 
the situation of the 
teaching methods. 

225 
 
Концепция 
умумий  ғоя  ёки  бирор-
нарса  тўғрисида  тасаввур, 
тушунча, фикрлар тизими. 
The general idea, or think 
about something, the 
concept and ideas. 
Кредит 
Host 
университетида 
(қабул 
 
қиладиган 
университет) 
муваффақиятли 
ўтилган 
барча 
фанлар 
Post 
– 
университетда  (  талабани 
бошқа  ОТМга  жўнатган 
университет) 
ҳисобга 
олиниши зарур. 
Host University (the 
university) has successfully 
passed all the subjects of 
post - university (university 
students sent OTMG) 
should be taken into 
account. 
Кредит 
шартли 
синов 
бирлигибўлиб,  талабанинг 
ўқув фанининг маълум бир 
қисмини 
ўтганлиги 
ҳақидаги маълумот беради. 
Ҳар  бир  ўқув    фанига 
маълум миқдордаги кредит 
бирликлари 
ажратилади. 
Кредит  бирликлари  сони  
талабаларнинг 
меҳнат 
сарфига 
мос 
ҳолда 
белгиланади 
Conditional test unit, 
students study science in a 
specific part of the report 
to the information. Each 
school science allocate a 
certain number of credit 
units. Credit is determined 
by the number of units 
according to the students' 
labor costs. 
Кўникма 
эгаллаган 
билимлар 
асосида 
ўзгарувчан 
шароитларда 
бирорта 
фаолиятни  амалга  ошириш 
қобилияти. 
based on knowledge of 
changing conditions, the 
ability to carry out any 
activities. 
Малакалар 
бу,  кўп  марта  такрорлаш 
натижасидаги 
машинал 
(беихтиёрий), 
ҳаракатлардир. 
This is repeated several 
times (involuntary), action 
Модератор 
Қабул қилинган қоидаларга 
амал  қилиш  текширади, 
талабаларнинг 
мустақил 
фикрлаш 
ва 
ишлаш 
қобилиятларни 
Checks the validity of the 
regulations adopted in the 
development of students' 
independent thinking and 
processing skills, 

226 
 
ривожлантириш, 
билиш 
фаолятини 
фаоллаштиришга 
ёрдам 
беради. 
Маълумотни, 
семинарни,  тренинглар  ва 
давра 
суҳбатларини 
бошқаради, 
фикрларни 
умумлаштиради. 
knowledge, help to boost 
activity. Information, 
seminars, workshops and 
panel discussions, provide 
generalizes. 
Модулли 
ўқитиш
 
ўқитишнинг 
истиқболли 
тизимларидан 
бири 
ҳисобланади, 
чунки 
у 
таълим 
олувчиларнинг 
билим  имкониятларини  ва 
ижодий 
қобилиятларини  
ривожлантириш    тизимига 
энг яхши мослашгандир. 
Because it is one of the 
promising systems of 
education in educational 
opportunities for recipients 
of knowledge and creative 
skills development system 
is the best fit. 
Муаммоли 
вазият 
Мазкур 
ҳолда 
вазият 
субъектининг 
ҳозирги 
вақтда  ёки  келгусидаги 
мақсадларга 
эришишига 
хавф 
соладиган 
вазият 
тушунилади. 
Currently the subject of the 
situation in this case 
understood the situation or 
endanger the future to 
achieve the objectives. 
Муаммоли 
таълим 
муаммони  ҳал  этиш  ғояси 
ётувчи, 
яхлит 
тизим.Муаммоли  ўқитиш 
ҳам  амалий,  ҳам  назарий-
билиш 
хусусиятидаги  
муаммоли  вазиятларни  ҳал 
этиш 
орқали 
янги 
билимларни 
эгаллашга 
асосланган. 
That underlie the idea of 
solving the problem, a 
holistic training 
tizim.Muammoli both 
practical and theoretical 
know-featured solution to 
problematic situations 
based on new knowledge. 
Рақобатбардо
ш мутахассис 
бу  биринчидан,    ўзининг 
қобилиятларини 
ривожланганлиги,  касбий 
чуқур 
билимлилиги, 
шахсий 
ва 
фуқаровий 
сифатларини 
шаклланганлиги, 
иккинчидан  шахсий  ва 
This, first of all, his ability, 
professional deep 
knowledge of personal and 
civil formulated, and 
secondly to provide 
individual and family 
welfare, product ratings, 
such as the employer's 

227 
 
оилавий 
фаровонликни 
таъминлашга 
имкон 
берувчи,  маҳсулотга  яхши 
баҳо  берувчидек  таклиф 
қила  олиш  каби  касбий 
фаолиятга 
юқори 
даражадаги 
тайёргарликдир. 
ability to offer high level of 
professional training. 
Ривожлантир
увчи вазифа 
ўқитиш 
жараёнида 
шахснинг ақлий,  ҳиссий ва 
иродавий 
ривожланиши, 
билишга 
бўлган 
интилишларини  ва  ижодий 
фаолликни  шакллантириш 
ва 
ривожлантиришни 
таъминлашдан 
иборат 
бўлади. 
he process of teaching a 
person's mental, emotional 
and of Zulayha 
development, the desire to 
know and to ensure the 
development of creative 
activity. 
Ривожлантир
увчи таълим 
ўқитувчининг 
асосий 
вазифаси 
билиш 
мустақиллиги 
ва 
қобилиятларини 
ривожлантиршга 
йўналтирилган,  
талабаларни 
ўқув 
фаолиятини 
ташкиллаштириш 
ҳисобланади. 
Aimed to improve the 
ability to learn 
independence and the role 
of the teacher, the students' 
educational activities. 
Таълим  олиш 
 
бу  билим,  кўникма  ва 
малакалар 
тизимини 
эгаллаш  жараёнидир,  яъни 
бунда  шахснинг  ижодий 
фаолиятининг  жиҳатлари, 
дунёқараши 
ва 
ўзини 
тутиш  сифатлари  ташкил 
топади,ҳамда 
билиш 
қобилиятлари 
ривожланади. 
This knowledge, skills and 
process skills to master the 
system, which is such a 
personal aspects of creative 
activity, as the outlook and 
behavior, in the ability to 
learn and develop. 
Таълим 
бериш 
бу  ҳамкорий  фаолиятни 
намоён  қилиб  бунда  касб 
This cooperation activities 
with respect to the 

228 
 
таълим 
ўқитувчиси 
талабалар 
фаолиятини 
ташкиллаштиради, 
рағбатлантиради, 
ўзгартиради  ва  назорат 
қилади. 
organization of the 
professional teacher 
education students, 
encourage, change and 
control. 
Тьютор 
(Tutorem-лотинча) 
устоз, 
мураббий 
вазифасини 
бажаради.  Баъзи  ҳолларда 
маъруза  ўқитувчиси  билан 
талаба  орасидаги  боғловчи 
ролини 
ҳам 
бажаради. 
Бунда маъруачи томонидан 
берилган  билимларни  кенг 
эгаллашда  маслаҳатчи  ва 
устоз ролини бажаради. 
(Tutored Latin) serves as a 
mentor coach. In some 
cases, the report fulfills the 
role of a link between a 
teacher and a student. At 
the same time, by 
ma'ruachi knowledge and 
skills acts as an advisor and 
mentor. 
Ўқитиш 
бу  таълим  олувчиларга 
янги 
ўқув 
ахборотини 
тақдим 
этиш, 
уни 
ўзлаштиришни 
ташкиллаштиришга, 
кўникма  ва  малакаларни 
шакллантиришга, 
билиш 
қобилиятларини 
ривожлантиришга 
мақсадли  йўналтирилган, 
мунтазамли 
ташкилий 
жараёндир. 
trained to provide new 
information, organization 
skills and mastering of 
skills, knowledge, abilities, 
develop targeted, the 
regularity of the process. 
Фасилитатор  (инглиз  тилида  .facilitator,  
латинчаfacilis–енгил, 
қулай)- 
гуруҳлардаги 
фаолият 
натижасини 
самарали 
баҳолаш, 
муаммонинг 
илмий 
ечимини 
топишга 
йўналтириш,    гуруҳдаги 
комуникацияни  
ривожлантириш 
каби 
вазифаларни бажаради. 
(English .facilitator 
latinchafacilis lightweight, 
easy) to assess results of 
the working groups, such 
as the development of the 
group to find a solution to 
the problem of scientific 
and other communications 
functions. 

229 
 
Эвристик 
ўқитиш 
ўқитувчи  ўқувчилар  билан 
ҳамкорликда  ҳал  этилиши 
зарур  бўлган  масалани 
аниқлаб олиши. Ўқувчилар 
эса 
мустақил 
равишда 
таклиф  этилган  масалани 
тадқиқ  этиш  жараёнида 
зарурий 
билимларни 
ўзлаштириб  оладилар  ва 
унинг ечими бўйича бошқа 
вазиятлар 
билан 
таққослайди.  Ўрнатилган 
масалани  ечиш  давомида 
ўқувчилар  илмий  билиш 
методларини  ўзлаштириб 
тадқиқотчилик  фаолиятини 
олиб  бориш  кўникмаси  
тажрибасини эгаллайдилар.
 
clarify the issue needed to 
be resolved in cooperation 
with teachers, students. 
Students and independent 
research on the issue of the 
proposed mastered the 
necessary knowledge, and, 
compared with the 
resolution of the other 
cases. Students know the 
scientific methods to 
solve'll assume the 
experience of conducting 
research skills. 
Эдвайзер 
французча 
“avisen”, 
“ўйламоқ”  талабаларнинг 
индивидуал  ҳолда  битирув 
малакавий 
иши, 
курс 
лойихаларини  бажаришда  
маслаҳатчи 
ролини 
бажаради. 
French “avis”, “think”, the 
work of students in the 
individual final 
qualification, of course, 
acts as a consultant to 
complete projects. 
 

230 
 
VIII. АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ 
Махсус адабиётлар 
1.
 
By  Roland  W.  Scholz    Environmental  Literacy  in  Science  and  Society: 
From  Knowledge  to  Decisions.  New  York,  USA,  2011;    Cambridge  University 
Английский. 
2.
 
Mijung  Kim  and  C.  H.  Diong  (Eds.),  Biology  Education  for  Social  and 
Sustainable Development, 1–4. © 2012 Sense Publishers. All rights reserved 
3.
 
Drori, G. S., Meyer, J. W., Ramirez, F. O. & E. Schofer. (2003). Science 
in  the  Modern  World  Polity  :  Institutionalization  and  Globalization.  Stanford: 
Stanford University. p. 103. 
4.
 
Escaler,  Margarita,  Paul  Teng  &  Mely  Caballero-Anthony.  2010. 
Ensuring  Urban  Food  Security  in  ASEAN:  Summary  of  the  Findings  of  the  Food 
Security Expert Group Meeting held in Singapore 4–5 August, 2010. Food Security
2(4): 407–408. 
5.
 
Fensham,  Peter  J.  &  Harlen,  Wynne  (1999)  School  science  and  public 
understanding  of  science.  International  Journal  of  Science  Education,  21(7):  755–
763. 
6.
 
Malcoln, Shirley, Cetto, A. M., Dickson, D., Gaillard, J., Schaeffer, D. & 
Yves  Quere.  (2002).  Science  Education  and  Capacity  Building  for  Sustainable 
Development. ICSU Series on Science for Sustainable Development no. 531 p. 
7.
 
Bioinformatics  for Geneticists. Edited  by  Michael R.  Barnes and  Ian C. 
Gray Copyright. 2003 John Wiley & Sons. 
8.
 
Биология. Академик лицей ва касб ҳунар коллежлари учун дарслик. 
A.  Aбдукаримов,  A.  Ғофуров,  K.  Нишонбоев,  Ж.  Ҳамидов,  Б.  Тошмуҳамедов, 
O. Эшонқулов. 2014. “Шарқ”. 
9.
 
Эшонқулов O. Э., Нишонбоев К.Н., Aбдурахимов А.А., Mухамедов 
Р.С., Tурдиқулова Ш. У. Ҳужайра ва ривожланиш биологияси. Aкадемик лицей 
ва касб-ҳунар коллежлари учун дарслик. Toшкент Шарқ. 2011 й. 
10.
 
Қосимов  М.М.,  Гагельганс  А.И.  Биофизика.  Маърузалар  матни. 
Тошкент, 2000 й.  

231 
 
11.
 
“Биотехнология  асослари”  фанидан  маъруза  матнлари.  Ўзбекистон 
Республикаси  Олий  ва  Ўрта  махсус  таълим  вазирлиги  Тошкент  кимё-
технология  институти. -Тошкент 2007. 
12.
 
Биотехнология  асослари    фанидан  маъруза    матни.  Бухоро. 
С.Б.Буриев. 2003. 
13.
 
Биотехнологиямаърузалар  матни.  Жиззах  давлат  педагогика 
институти. Жиззах - 2009. 
14.
 
Jonathan Pevsner (2013) Bioinformatics and Functional Genomics 
15.
 
Jean-Michel Claverie Ph.D. (2011) Bioinformatics For Dummies 
16.
 
Дурбин  Р,  Эдди  Ш,  Крог  А,  Митчисон  Г.  "Анализ  биологических 
последовательностей". - М.-Ижевск: НИЦ "Регулярная и хаотичная динамика", 
2006. - 480 с. 
17.
 
Бородовский  М.,  Ёқишева  С.  "Задачи  и  решения  по  анализу 
биологических  последовательностей".  -  М.-Ижевск:  НИЦ  "Регулярная  и 
хаотичная динамика", 2008. - 420 с. 
18.
 
Molecular biology of the cell / Bruce Alberts et al.-- 5th ed.   
Интернет ресурслари 
1.
 
www.medlinks.ru 
2.
 
www.elementy.ru 
3.
 
www.sciam.ru 
4.
 
http://www.medical-enc.ru 
5.
 
http://www.factruz.ru/genetic_mistery/genes_and_sicknesses.htm 
6.
 
http://www.plasticsurgery4u.com/klinefelters_xxy/index.html 
7.
 
http://blogs.zauda.ru/acecoll/?p=4 
8.
 
Открытая биология»  Физикон www.physicon.ru. 
9.
 
http://md1415.agava.net/news/283/ 
10.
 
http://www.drofa.ru/files/presentations/visual/Contents/Biologiya/ Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет