«су бастамалары орталығЫ» ҚОҒамдық ҚорыPdf көрінісі
бет1/16
Дата13.10.2018
өлшемі5.01 Kb.
#86109
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

 
 
«СУ БАСТАМАЛАРЫ ОРТАЛЫҒЫ» ҚОҒАМДЫҚ ҚОРЫ 
 
 
 
 
 
БЕКІТЕМІН 
«Су бастамалары орталығы» ҚҚ-ның 
Тӛрайымы___________К. Балабекова 
2017 ж. «__» ____________________ 
 
 
 
 
 
КАСПИЙ ТЕҢІЗІНІҢ ТЕҢІЗ ОРТАСЫН ҚОРҒАУ ЖӚНІНДЕГІ НЕГІЗДЕМЕЛІК 
КОНВЕНЦИЯСЫН ОРЫНДАУ ТУРАЛЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
2015-2016 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН ҦЛТТЫҚ БАЯНДАМАСЫ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Астана қ.,  2017 жыл 
 


 
  
МАЗМҦНЫ 
 
 
 
РЕФЕРАТ 
 

 
БЕЛГІЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 
 

 
КІРІСПЕ 
 

 
ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТ 
 

1-ШІ БӚЛІМ  ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 
 
11 
2-ШІ БӚЛІМ  ТЕГЕРАН КОНВЕНЦИЯСЫ МЕН ОНЫҢ 
ХАТТАМАЛАРЫН ОРЫНДАУҒА БАҒЫТТАЛҒАН 
ІС-ӘРЕКЕТТКЕ ШОЛУ 
 
19 
3-ШІ БӚЛІМ  ЖАЛПЫ ҚОРЫТЫНДЫ МЕН ҦСЫНЫСТАР 
 
94 
4-ШІ БӚЛІМ  ТЕГЕРАН КОНВЕНЦИЯСЫНЫҢ ТАРАПТАРЫ 
КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ ШЕШІМДЕРІ МЕН 
ҚАРАРЛАРЫ 
 
97 
 
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ДЕРЕКНАМА ТІЗІМІ 
 
106 
 
А-ҚОСЫМШАСЫ  
107 
 
Ә-ҚОСЫМШАСЫ 
123 
 
Б-ҚОСЫМШАСЫ 
160 
 
В-ҚОСЫМШАСЫ 
183 
 


 
 
РЕФЕРАТ 
 
Қаспий  теңізінің  теңіз  ортасын  қорғау  жӛніндегі  негіздемелік  конвенцияны 
орындау  жӛніндегі  ҧлттық  баяндама  96  бетте  –  есеп,  117  бетте  –  қосымшаларды  қоса 
алғанда 213 бет қӛлемінде дайындалған. 
Баяндамада  мынадай  негізгі  сӛздер  тізбесі  пайдалылғын:  ОРЫНДАУ,  ТЕГЕРАН 
КОНВЕНЦИЯСЫ,  КОНФЕРЕНЦИЯ  ТАРАПТАРЫ,  ХАТТАМАЛАР,  КОНВЕНЦИЯ 
ХАТШЫЛЫҒЫ,  БОЛДЫРМАУ,  БӘСЕҢДЕТУ,  БАҚЫЛАУ,  КАСПИЙ  ТЕҢІЗІНІҢ 
ЛАСТАНУЫ,  ҚОРҒАУ,  ТИІМДІ  ПАЙДАЛАНУ,  БИОЛОГИЯЛЫҚ  РЕСУРСТАР, 
ҦЛТТЫҚ ІС-ҚИМЫЛ ЖОСПАРЫ. 
Баяндама  Қазақстанның  Тегеран  конвенциясы  бойынша  міндеттемелерін  орындау 
жӛніндегі  іс-әрекетіне  шолу  жасау  мақсатында  дайындалған.  Қҧжатта  Тегеран 
конвенциясының  Тараптары  Конференциясының  қабылдаған  шешімдеріне,  ҚР 
экологиялық  заңнамасына  және  Қазақстанның  Каспий  теңізінің  қоршаған  ортасын 
қорғауға  бағытталған  бағдарламалық  қҧжаттарына  сараптама  жасалған.  Баяндаманы 
әзірлей  мақсатында  ҚР  мҥдделі  мемлекеттік  органдарына  сҧранымдар  жіберілген.  Ауыл 
шаруашылығы,  ішкі  істер  (тӛтенше  жағдай  комитеті)  ,  инвестициялар  және  даму 
министрліктерінен,  Атырау  және  Маңғыстау  облысы  әкімшіліктерінен,  «Қазмҧнайгаз» 
ҦК»  АҚ  Каспий  теңізінің  қоршаған  ортасын  қорғауға  бағытталған  іс-шаралар  туралы 
ақпарат  алынған.  Тегеран  конвенциясын  жҥзеге  асыру  бойынша  басымды  іс-қимыл 
бағыттары жӛнінде бір қатар ҧсыныстар берілген. 
Баяндама  мемлекеттік,  орыс  және  ағылшын  тілдерінде  дайындалған.  Баяндамада 
Тегеран  конвенциясының 
http://www.tehranconvention.org 
сайтында  жарияланған 
материалдар  (шешімдер,  министрлердің  мәлімдемелері,  анықтамалар),  «Әділет» 
ақпараттық-қҧқықтық  жҥйесінінің  http://adilet.zan.kz  сайтында  жарияланған  Қазақстан 
Республикасының  тиісті  нормативтік-қҧқықтық  актілері,  ҚР  Президентінің  жарлықтары 
мен  ҚР  Ҥкіметінің  қаулыларын  қоса  алғанда,  бір  қатар  нормативтік-қҧқықтық  актілер, 
сондай-ақ ҚР мҥдделі мемлекеттік органдардың ақпараты қолданылған. Баяндама Тегеран 
конвенциясының  ТК  қабылдаған  есеп  берудің  ҥлгісіне  сәйкес  және  оның  талаптарына 
сәйкес дайындалған. 
 


 
 
 
БЕЛГІЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 
 
АҚ 

Акционерлік қоғам 
АҚШ 

Америка Қҧрама Штаттары 
БҦҦДБ 

БҦҦ Даму Бағдарламасы  
ЕО 

Еуропалық Одақ 
ЖШС 

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік 
ЖЭҚ 

Жаһандық экологиялық қор 
КСІБ 

Конвенция бойынша стратегиялық іс-қимыл бағдарламасы  
КЭБ 

Каспий экологиялық бағдарламасы  
ҚКК 

Қалалық коммуналдық кәсіпорын 
ҚОӘБ 

Қоршаған ортаға әсерді бағалау 
ҚОМБ 

Қоршаған орта мониторингі бағдарламасы 
КМОК 
 
Каспий Меруерты Оперейтинг Компани 
ҚР ҚОҚМ 

Қазақстан Республикасының Қоршаған орта және су ресурстары 
министрлігі 
РМК 

Республикалық мемлекеттік кәсіпорын 
ТК 

Тегеран конвенциясы Тараптарының Конференциясы  
ҦКІЖ   

Ҧлттық каспийлік іс-қимыл жоспары  
ФАО 

БҦҦ Азық-тҥлік және ауыл шаруашылығы ҧйымы 
ХТҦ 

Халықаралық теңіз ҧйымы 
ЮНЕП 

БҦҦ Ҧоршаған орта жӛніндегі бағдарламасы 
ЮНОПС 

БҦҦ жобаларға қызмет ету жӛніндегі басқармасы 
 
 


 
 
КІРІСПЕ 
 
 
Қазақстанның  Каспий  ӛңірі  аймағы  ӛзіне  Атырау  және  Маңғыстау  облыстарын 
қосады.  Бҧл  аймақ  еліміз  ҥшін  ӛте  маңызды  мәнге  ие.  Мҧнда  кӛмір-сутегі  шикізатының 
негізгі қоры жинақталған және де осында Қазақстанның жалғыз теңіз порты орналасқан. 
Кӛбінесе  дәл  осы  аймақтың  экономикалық  әлеуетін  ескеруімен  еліміздің  дамуының 
ауқымды жоспарлары байланысқан. 
Соңғы  бірнеше  онжылдықта  Қазақстанның  каспий  ӛңірі,  жалпы  Каспий  теңізі  де 
ауыр  антропогендік  әсерлерге  шалдығады,  оның  салдары  теңіз  ортасының  ластануына 
және  теңіздің  биологиялық  ресурстарының  азаюы  болды.  Осыған  байланысты  каспий 
ӛңірі  елдері  ӛткен  ғасырдың  90-жылдардың  ортасында  2003  жылғы  қарашада  Тегеран 
қаласында  (Ислам  Республикасы  Иран)  қол  қойылған  Каспий  теңізінің  теңіз  ортасын 
қорғау  жӛніндегі  конвенцияны  әзірлеуді  шешті.  Конвенция  2006  жылғы  12  тамызда 
кҥшіне енді. Қазақстанда Тегеран конвенциясы Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 
13  желтоқсандағы  №  97  Заңымен  бекітілді.  «Каспий  теңізінің  теңіз  ортасын  қорғау 
жӛніндегі  негіздемелік  конвенцияны  іске  асыру  жӛніндегі  кейбір  шаралар  туралы» 
Қазақстан  Республикасы  Ҥкіметінің  2007  жылғы  28  тамыздағы  №  749  қаулысымен 
Қазақстан  Республикасының  Қоршаған  ортаны  қорғау  министрлігі  (қазір  ҚР 
Энергетикалық  министрлігі)  Қазақстан  Республикасының  аумағында  Конвенция 
ережелерін орындауды ҥйлестіруші ҧлттық орган болып белгіленді. 
Конвенция оның ережелерін орындау бойынша нақты шараларды, рәсімдерді және 
стандарттарды  белгілейтін  хаттамаларды  әзірлеуді  қоса,  Каспийдің  экологиялық 
проблемаларының жан-жақты спектры бойынша Тараптардың ынтымақтасыуын кӛздейді.  
Қазіргі уақытқа Тегеран конвенциясына 4 Хаттама дайындалды: 

 
Мҧнаймен ластануға әкелетін тосын оқиғалар жағдайындағы ӛңірлік әзірлік, 
ден қою және ынтымақтастық туралы хаттама (Ақтау хаттамасы); 

 
Каспий теңізін жер ҥсті кӛздерінен және қҧрлықта жҥзеге асырылатын 
қызмет нәтижесінде ластанудан қорғау жӛніндегі хаттама (Мәскеу хаттамасы); 

 
Биологиялық сан алуандықты сақтау туралы хаттама (Ашгабад хаттамасы); 

 
Қоршаған ортаға трансшекаралық контексте әсер етуді бағалау (ҚОӘБ).  
Аталған  бірінші  ҥш  Хаттамалардың  жобалары  бойынша  келіссӛздер  процестері 
аяқталды.  Ақтау  және  Мәскеу  хаттамаларына  барлық  елдермен  қол  койылды,  Ашгабад 
хаттамасы  әзірше  Иран  және  Тҥркіменстанмен  қол  қойылды,  ал  ҚОӘБ  жӛніндегі 


 
хаттамаға қол қою мҥмкін Тегеран конвенциясы Тараптарының Конфренциясының келесі 
сессиясында ӛтеді.   
Тегеран  конвенциясының  хатшылығымен  каспий  ӛңірінің  елдеріне  Ақпаратпен 
аламсу  және  оған  қол  жетімділік,  бағалау,  мониторинг  бойынша    хаттама  -  бесінші 
хаттаманың  жобасы  жіберілді,  сарапшылар  деңгейінде  оны  талқыау  ағымдағы  жылғы 
қазан айына кӛзделді. 
Тараптардың  конференциясының  шешіміне  сәйкес  каспий  ӛңірі  елдері  Тегеран 
конвенциясының  хатшылығына  2011  жылғы  12  тамызда  Ақтау  қаласында  Тараптардың 
конференциясының  ҥшінші  сессиясында  келісілген  стандартты  есеп  нысанына  сәйкес 
ӛздерінің  Ҧлттық  баяндамаларын  Тегеран  конвенциясының  хатшылығына  ҧсынуды 
келісті. Есептің қабылданған стандарты Конвенция хаттамаларының ережелеріне кӛптеген 
сілтемелерді  қамтитынын  атап  ӛткен  жӛн,  ол  Конвенцияға  хаттамалардың  біреуінің  де 
кҥшіне енбеген кездегі шартында Ҧлттық баяндамаға дайындықты қиындатады. Дегенмен 
Ҧлттық  баяндама  Қазақстан  Республикасының  заңнамасының,  жергілікті  ӛкімет 
органдарының  және  Ҥкіметтің  бағдарламалық  қҧжаттарының,  орталық  атқарушы 
органдарының  мәліметтерінің  және  ақпараттарының  талдауы  негізінді  қабылданған 
нысанға сәйкес дайындалды. 
 
 
 


 
ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТ 
 
1. Есеп беруші Тарап 
 
Уағдаласушы Тарап 
Қазақстан Республикасы 
Есеп беру мерзімі 
2015-2016 
Ҧлттық қҧзырлы орган 
ҚР ЭМ 
Ҧйымның толық атауы 
Қазақстан 
Республикасының 
Энергетика 
Министрлігі 
Ҧлттық байланыс тҧлғасы (ҦБТ) 
Маутанова Жанар 
Пошталық мекен-жай 
010000, Астана қ, 35-А кӛшесі 8, Министрліктер 
ҥйі 
Тел 
7 7172 798196 
Факс 
7 7172 798196 
Эл. Пошта 
mautanova@mail.ru 
Ҧлттық  есеп  бойынша  байланысу 
органы 
ҚР ҚОСРМ 
Ҧйымның толық атауы 
Қазақстан 
Республикасының 
Энергетика 
министрлігі 
Пошталық мекен-жайы 
010000,  Астана  қаласы,  Мәңгілік  ел  кӛшесі  8, 
Министрліктер ҥйі 
Тел 
7 7172 798196 
Факс 
7 7172 798196 
Эл. Пошта 
e.kozhakayev@energo.gov.kz
 
Тапсырған кҥні 
2017 жыл 
 
  2. Есепті дайындау үшін ақпарат жодлаған ұлттық ұйымдар 
 
Ҧйымның толық атауы 
Маңғыстау 
облысының 
Әкімшілігінің 
табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды 
реттеу басқармасы 
Пошталық мекен-жайы 
130000, Ақтау қ, 14 шағын аудан,1 ҥй 
Тел 
7 7292 311777 
Факс 
7 7292 31 45 36 


 
 
Ҧйымның толық атауы 
Атырау  облысының  Әкімшілігінің  табиғи 
ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу 
басқармасы 
Пошталық мекен-жайы 
060010, Атырау қ, Әйтеке би  кӛшесі 77 
Тел 
7 7122 3545 05 
Факс 
7 7122 35 50 30 
 
Ҧйымның толық атауы 
«Қазмҧнайгаз ҦК» АҚ 
Пошталық мекен-жайы 
010000, Астана қ, Қабанбай батыр кӛш 19 
Тел 
7 7172 976 101 
Факс 
7 7172 976 000 
Эл. Пошта 
astana@kmg.kz 
 
3. 
Сілтеме 
 
Осы  баяндаманы  дайындау  барысында  Қазақстан  Республикасының  мынадай 
нормативтік-қҧқықтық актілері, бағдарламалық қҧжаттар, жоспарлар қолданылған: 
- 2007 жылғы Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексi; 
- Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 9 шілдедегі №481Су кодексі;   
- Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі№ 593 «Жануар әлемін 
қорғау, қалпына келтіру және пайдалану туралы» Заңы; 
-  «Каспий  теңізінің  теңіз  ортасын  қорғау  жӛніндегі  негіздемелік  конвенцияны 
жҥзеге асыру жӛніндегі кейбір шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 2007 
жылғы 28 тамызындағы №749 қаулысы; 
-  Қазақстан  Республикасының  2007  жылғы  11  қарашадағы  №  214  «Лицензиялау 
туралы» Заңы; 
-  Қазақстан  Республикасының  2010  жылғы  №  291-IV  «Жер  қойнауы  және  жер 
қойнауын пайдалану туралы» Заңы; 
-  Қазақстан  Республикасының  1996  жылғы  5  шілдедегі  №  19  «Табиғи  және 
техногенді сипаттағы тӛтенше жағдайлар туралы» Заңы; 
- Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 7 шілдедегі № 175 «Ерекше қорғалатын 
аумақтар туралы» Заңы; 


 
-  2007  жылғы  Жобалау  адындағы  және  жоба  қҧжаттамасын  дайындау  кезінде 
жоспарланған  шаруашылық  және  басқа  қызметтiң  қоршаған  ортаға  әсерiнiң  бағасын 
ӛткiзуi бойынша нҧсқау; 
-  Шаруашылық  қызметтiң  қоршаған  ортаға  әсерiнiң  бағасын  ӛткiзуi  бойынша 
әдiстемелiк нҧсқаулар, 2010 жылғы; 
- Қоғамдық тыңдауларды ӛткiзу, 2007 жылғы ережелер; 
-  2007  жылғы  жоспарланған  шаруашылық  және  басқа  қызметтiң  қоршаған  ортаға 
әсерiн  бағалау  процедурасына  және  шешiм  қабылдау  процессіне  жататын  экологиялық 
мәлiметке қол жеткізудің ережелерi. 
-  Шекарааралық  контекстте қоршаған ортаға әсердi  бағалау туралы  конвенцияның 
практикалық қолдануы бойынша нҧсқау; 
- Шекарааралық контексттегi қоршаған ортаға әсердi бағалауға қоғамның қатысуы 
жӛніндегі нҧсқау; 
-  Каспий  теңiзiнiң  ӛңірінде  Шекарааралық  контексттегi  қоршаған  ортаға  әсердi 
бағалауды ӛткiзу бойынша нҧсқау; 
- Орхусс Конвенциясын жҥзеге асыру бойынша нҧсқау; 
-  Қоғамдық  тыңдауларды  ҧйымдастыру  және  ӛткiзу,  сонымен  бiрге  қоршаған 
ортаға  қатысты  сҧрақтар  бойынша  шешiм  қабылдауға  қоғамдық  қатысудың  басқа 
формаларының қолдануына бойынша информациялық-анықтама нҧсқау. 
- Мҧнайдың тӛгілуіне ден қою бойынша ҧлттық комиссия мәжілісінің 2012 жылғы 
26 желтоқсандағы хаттамасы; 
-  «Атырау  облысы  бойынша  мҧнайдың  тӛгілуін  алдын  алу  және  жою  бойынша 
аймақтық  жоспарды  бекіту  туралы»  Атырау  облысы  Әкімшілігінің  2016  жылғы  9 
тамыздағы қаулысы. 
Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» ӛтудің тҧжырымдамасы;  
Манғыстау  және  Атырау  облыстарының  қоршаған  ортаны  қорғау  жніндегі 
бағдарламалары. 
Каспий  теңізінің  акваториясында  қызметін  жҥзеге  асыратын  кәсіпорындарының 
табиғат қорғау бағдарламалары. 
2016  жылғы  14  маусымдағы  №  247  Мҧнайдың  теңізде  және  Қазақстан 
Республиасының  ішкі  су  айдындарында  авариялық  тӛгілуін  жою  әдістерін  қолдану 
қағидалары 
 
4. 
Кӛлемі 
Ҧлттық баяндаманың кӛлемі 215 п. 

10 
 
 
5. Тегеран конвенциясы мен оның хаттамаларының Қазақстандағы мәртебесі. 
 
Қазақстан 
Республикасының 
конституциясына 
сәйкес 
Республика 
ратификациялаған халықаралық келiсiмдер Қазақстан Республикасы заңдарының алдында 
артықшылыққа  ие.  Тегеран  конвенциясы  Қазақстан  Республикасының  2005  жылғы  13 
желтоқсандағы №97 заңымен бекiтiлген. «Каспий теңізінің теңіз ортасын қорғау жӛніндегі 
негіздемелік  конвенцияны  жҥзеге  асыру  жӛніндегі  кейбір  шаралар  туралы»  Қазақстан 
Республикасы Ҥкіметінің 2007 жылғы 28 тамызындағы №749 қаулысына сәйкес Қазақстан 
Республикасы  Қоршаған  ортаны  қорғау  министрлiгі  Конвенцияның  Қазақстан 
Республикасының  аумағында  жҥзеге  асырылуын  ҥйлестіретін  ҧлттық  орган  ретінде 
тағайындалған. 
Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 10 тамыздағы № 135 «Каспий 
теңізінің  теңіз  ортасын  қорғау  жӛніндегі  негіздемелік  конвенцияға  Мҧнаймен  ластануға 
әкелетін  тосын  оқиғалар  жағдайындағы  ӛңірлік  әзірлік,  ден  қою  және  ынтымақтастық 
туралы  хаттамасына  қол  қою  туралы»  Жарлығына  сәйкес  2011  жылғы  10  тамызда 
Конвенция  тараптары  конференциясының  ҥшінші  сессиясында  Ақтау  хаттамасына  қол 
қойылды.  Ақтау  хаттамасы  Қазақсатан  Республикасының  2016  жылғы  18  наурыздағы  № 
474-V ҚРЗ Заңмен ратификацияланған.  
Сондай  ақ,  Қазақстан  Республикасы  Президентінің  2013  жылғы  28  қаңтардағы  № 
486  «Каспий  теңізінің  теңіз  ортасын  қорғау  жӛніндегі  негіздемелік  конвенцияға  Каспий 
теңізін  жер  ҥсті  кӛздерінен  және  қҧрлықта  жҥзеге  асырылатын  қызмет  нәтижесіндегі 
ластанудан қорғау туралы хаттамасына қол қою туралы» Жарлығына сәйкес 2013 жылғы 
мамырда Тегеран қаласында (ИИР) Қоршаған ортаны қорғау министрі Н.Қаппаров екінші 
хаттамаға  қол  қойды.  Осы  Хаттама  бойынша  мемлекетішілік  ратификациялау 
процедурасы ӛткізіледі. 

11 
 
 
1 БӚЛІМ.  Жалпы ережелер 
 
1. 
Сіздердің елдеріңізде Тегеран конвенциясының қамтамасыз етілуі.  
Сіздің  еліңізде  қолданылатын  Тегеран  конвенциясы  ережелерінің  және  оның 
хаттамаларының  жалпы  заңнамалық,  институционалдық,  экономикалық,  сондай-ақ 
басқа да іске асыру тәсілдерін айтып шығыңыз.  
Каспий  теңізінің  теңіз  ортасын  қорғау  жӛніндегі  негіздемелік  конвенциясы 
Қазақстан  Республикасының  2005  жылғы  13  желтоқсандағы  №  97  Заңымен  бекітілді. 
Жалпы  Тегеран  конвенциясы  бойынша  іске  асыру  жӛніндегі  заңнамалық  қҧралдарының 
санына  еліміздің  табиғатты  қорғау  заңнамасына  жататын  барлық  Заңдарды  және 
заңнамалық  актілерді  жатқызуға  болады.  Каспий  теңізінің  солтҥстік  бӛлігіндегі 
мемлекеттік қорық аймағында шаруашылық және ӛзге де қызметті жҥзеге асыру кезіндегі 
экологиялық  талаптарға  арналған  Қазақстан  Республикасының  Экологиялық  кодексінің 
38-тарауын (256-269-баптар) айрықша атап ӛту қажет.  
«Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» 2009 
жылғы  5  тамыздағы  Заңның,  сондай-ақ  ӛнеркәсіптік  қауіпсіздік  саласында  талаптарды 
орнататын  басқа  да  нормативтік  қҧқықтық  актілер  шеңберінде  Каспий  теңізінің 
қазақстанлық  секторында  мҧнай  операцияларын  ӛткізу  барысында  ҧйымдармен 
ӛнеркәсіптік  қауіпсіздікті  сақтаудың  бақылауы  жҥргізіледі.  «Азаматтық  қорғау  туралы» 
және  «Жер  қойнауы  және  жер  қойнауын  пайдалану  туралы»  Қазақстан  Республикасын 
Заңдарының ережелеріне сәйкес мҧнайдың авариялық тӛгілуді бодырма бойынша тҧрақты 
оқытуларды  ӛткізуіне  бақылау,  жер  қойнауын  пайдаланушыларымен  теңіз  қҧрылысында 
не отыз минутта қолжетімді жер шектерде теңізді тазалау жӛніндегі жҧмыстарды жҥргізу 
ҥшін  қажетті  мӛлшердегі  тиісті  жабдықтары,  материалдары  мен  заттары  болу  бӛлігінде 
бақылау, сондай-ақ оларда теңізде мҧнайдың тӛгілуін болдырмау және оны жою жӛніндегі 
бекітілген жоспарлардың бар болуына бақылау жҥзеге асырылады. 
Қазақстанның  теңіз  кӛлігі  саласындағы  заңнамасына  сәйкес  (ҚР  2002  жылғы  17 
қаңтардағы «Сауда мақсатында теңізде жҥру туралы»  және «Ішкі су кӛлігі туралы» 2004 
жылғы  6  шілдедегі  Заңдары)  тасымалдау  процесінің  барлық  қатысушылары  сауда 
мақсатында  теңізде  жҥру  талаптарын  сақтауды  және  қоршаған  ортаны  қорғауды  жҥзеге 
асыруға міндетті.  
Қазақстан  Республикасы  Ҥкіметінің  2008  жылғы  28  тамыздағы  қаулысымен 
Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлігі (ҚР ҚОҚМ), ақырында 
Қоршаған  орта  және  су  ресурстары  министрлігінен  қайта  қҧрылған  (ҚОСРМ) 

12 
 
Конвенцияеы іске асыру бойынша жауапты мемлекеттік орган болып анықталды. Алайда, 
2014 жылғы 6 тамызда ҚР Ҥкіметінің кеңейтілген отырысында Қазақстанның Президенті 
Н.Ә.  Назарбаев  жариялаған  Қазақстанның  Ҥкіметінің  қайта  қҧрылуынан  кейін 
министрліктердің  бірқатары  таратылды  және  олардың  функциялары  басқа  мемлекеттік 
органдарға  берілді.  Соның  ішінде  ҚР  ҚОҚМ  функциялары  Энергетика  министрлігіне 
берілді  және  осылай  Энергетика  министрлігі  (ЭМ)  қазіргі  уақытта  Қазақстанда  Тегеран 
конвенциясын іске асыру ҥшін жауапты мемлекеттік орган болып табылады.  
Тегеран  конвенциясын  орындау  бойынша  Қазақстанның  міндеттілігіне  қызметі 
тікелей  қатысатын  мемлекеттік  органдардың  санына  сондай-ақ  басқа  министрліктер  мен 
ведомстволар жатады. Соның ішінде, бҧл ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі (Су және 
биологиялық  ресурстар  департаменті,  Орман  шаруашылығы  және  жануарлар  дҥниесі 
комитеті  және  Су  ресурстары  комитеті),  ҚР  Ішкі  істер  министрлігі  (Тӛтенше  жағдайлар 
жӛніндегі  комитет),  Инвестициялар  және  даму  министрлігі  (Кӛлік  комитеті, 
Индустриялық даму және ӛнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті, Геология және жер қойнауын 
пайдалану  комитеті,  Техникалық  реттеу  және  метрология  комитеті),  сондай-ақ  яатырау 
және Маңғыстау облыстық әкімдіктерінің Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды 
реттеу  басқармалары.  Атап  ӛткен  мемлекеттік  органдардан  басқа  Тегеран  конвенциясын 
іске  асырумен  байланысты  кейбір  мәселелер  Бәләм  және  ғылым  министрлігінің, 
Денсаулық  сақтау  және  әлеуметтәк  даму  және  тағы  басқа  министрліктердің  қыметімен 
байланысты. Саясаттық деңгейде Тегеран конвенциясы бойынша қызмет ҚР Сыртқы істер 
министрілігімен ҥйлестіріледі.  
2008  жылғы  10  және  12  қараша  аралығында  Тегеранда  (Иран)  болған  Тегеран 
конвенциясы  бойынша  Тараптардың  Конференциясының  екінші  сессиясының  шішімін 
орындау ҥшін 2009 жылдан бастап Қазақстан жыл сайын  Конвенцияның хатшылығына 72 
мың АҚШ доллар кӛлемінде жарна тӛлейді. Бҧдан басқа Тегеран конвенциясы бойынша 
Ҧлттық  баяндаманы  дайндау  ҥшін  2010  және  2015  жылдар  кезеңінде  республикалық 
бюджеттен ҥш рет шамамен 1 миллион теңге кӛлемінде қаржылық қаражат бӛлінді 
 
Сіздің 
еліңіздің 
әр 
түрлі 
ұлттық 
салалық 
және 
салааралық 
жоспарларда/бағдарламаларда  Каспийдің  теңіз  ортасын  қорғау  бойынша  Тегеран 
конвенциясы  жӛніндегі  міндеттемелерді  орындау  бойынша  қызметті  баяндаңызшы 
(экология және қоршаған ортаны қорғау саласынан басқа).  
Қазақстанның  Ҥкіметімен  табиғи  ресурстарды  тиімді  пайдалану  және  қоршаған 
ортаны  қорғау  мәселелеріне  кӛп  кӛңіл  бӛлінеді.  Осы  бағыттарда  ықпалды  шараларды 
қабылдау қажеттілігі бірқатар бағдарламалық қҧжаттарда кӛрсетілген, мысалы Қазақстан 

13 
 
Республикасы  Президентінің  2010  жылғы  1  ақпандағы  №  922  Жарлығымен  бекітілген 
Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары,  Қазақстан 
Республикасы  Президентінің  2013  жылғы  30  мамырдағы  №  577  Жарлығымен  бекітілген 
Қазақстан  Республикасының  «жасыл  экономикаға»  кӛшуі  жӛніндегі  тҧжырымдама  және 
т.б.  Сонымен  қатар,  Қазақстан  Республикасының  «жасыл  экономикаға»  кӛшуі  жӛніндегі 
тҧжырымдаманы  іске  асыру  бойынша  іс-шаралар  жоспары  тиісті  бағдарламалық 
қҧжаттарға  оның  мақсаттары  мен  міндеттерімен  байланысты  жергілікті  деңгейде 
шараларды қосуды міндеттейді. Ҧлттық деңгейде Тҧжырымдаманы орындау бойынша іс-
шаралар  жоспарында  да  жергілікті  деңгейге  жататын  шаралар  бар.        Мысалға,  Ақтау 
қаласында  қатты  тҧрмыстық  қалдықтармен  басқару  секторын  жетілдіру  жобаы 
бойыншаша шаралар қамтылады.  
Ҧлттық  деңгейде  бағдарламалық  қҧжаттардың  санына  Қазақстан  Республикасы 
Ҥкіметінің 2014 жылғы 28 маусымдағы № 728 қаулысымен бекітілген 2020 жылға дейінгі 
кезеңге «Ӛңірлерді дамыту» бағдарламасы да жатады. Ол бес бҧрынғы бағдарламаларды 
біріктіреді:    «Ӛңірлерді  дамыту»,  «Моноқалаларды  дамутудың  2012-2020  жылдарға 
арналған бағдарламасы», «Тҥрғын ҥй – коммуналдық шаруашылықты жаңғыртудың 2020 
жылға  дейінгі  бағдарламасы»,  «2011-2020  жылдарға  арналған  «Ақ  бҧлақ»,  «Қол  жетімді 
тҧрғын ҥй - 2020». 
Бағдарлама  ӛңірдің  индустриалды  орталығы  ретінде  Ақтау  агломерациясын 
(мҧнай-химия,  химия,  металл  ӛңдеу  ӛнеркәсіптерінің  бӛлісуін  әрі  қарай  ӛндіру)  дамыту 
бойынша шараларды ӛткізуді; мҧнай-газ секторына қызмет кӛрсету бойынша салаларды 
(сервистік  және  кӛліктік  қызмет  кӛрсету)  дамытуды  кӛздейді.  Осы  бағдарлама 
шеңберінде: 
-  Маңғыстау  облысында  кӛлік-логистика  хабын  әрі  қарай  дамыту  және  оның 
базасында  халықаралық  мультимодалдік  кӛлік-логистика  орталығын  қҧру  бойынша 
ҧсыныстарды әзірлеу және енгізу;  
-  «Ақтау  теңіз  порты»  арнайы  экономикалық  аймақтың  (АЭА)  қҧрылымына 
трансҧлтық ӛндірістерді және әлемдік брендтермен экспортқа шығарылатын ӛнімді тарту 
(мҧнай-газ ӛнеркәсібі, машина жасау және мҧнай химиясы саласында); 

Ақтау  агломерациясын  «Кендірлі»  курорттық  аймағының  базасында 
халықаралық  деңгейдегі  теңіз  туризмі  орталығы  ретінде  дамыту  жӛнінде  шараларды 
әзірлеу қабылдау; 
- Ақтау қаласынан Форт-Шевченко, Қҧрық, Жаңаӛзен елді мекендеріне, сондай-ақ 
Атырау  қаласына  автомобиль  жолдарын  реконструкциялау  (ең  тӛменгі  жылдамдығы 

14 
 
шектелген  автобандар  деңгейіне/халықаралық  деңгейге  жеткізе  отырып)  жӛнінде 
ҧсыныстарды дайындау жобаланады. 
Қазақстан  Республикасы  Президентінің  2015  жылғы  6  сәуірдегі  №  1030 
Жарлығына  сәйкес  Қазақстанда  инфрақҧрылымды  дамытудың  2015-2019  жылдарға 
арналған «Нҧрлы жол» мемлекеттік бағдарламасы  қабылданды.  
Бағдарлама Ақтау және Қҧрық теңіз порттарынан қҧрғақ және паромдық жҥктерді 
теңізбен тасымалдау бойынша Қазақстанның ҥлесін 2015 жылғы 10 % - дан 2020 70%-ға 
жеткізуді кӛздейді. Сондай-ақ Қазақстандағы теңіз порттарының ӛткізу қабілетін 19,5-тен 
20,5  млн.  тоннаға  дейін  арттыруды  кӛзделген.  «Нҧрлы  жол»  бағдарлама  шеңберінде 
былтырғы жылда Ақтау портында 3 млн. тонна қҧаттылығы ҥш қҧрғақ жҥк терминалдары 
салынды.  Қҧрық  портында  жылына  4  млн.  тонна  ӛңдеуді  кӛздлеген  паром  кешенінің 
қҧрылысы жҥргізулуде. 
Облыстардың  деңгейінде  де  бірқатар  бағдарламалық  қҧжаттар  қабылданды. 
Осылай  Атырау  және  Маңғыстау  облыстарында  2016-2020  жылдарға  облыстардың  даму 
бағдарламасы  іске  асырылуда.  Олар  экономиканың  және  әлеуметтік  дамудың  барлық 
салаларын, соның ішінде облыстардың қоршаған ортаны қорғау мәселелерін қамтиды. 
 Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©stom.tilimen.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет