Сынап (ІІ) нитраты ерітіндісінің электролизінде катодта 60,3 г сынап бөлінді. Анодта бөлінген газ және оның (қ. ж.) көлеміДата19.07.2017
өлшемі70.14 Kb.
#42747
001

Күміс нитратының ерітіндісіне артық мөлшерде натрий фосфатының ерітіндісін құйғанда 5,98 г тұнба түзілді. Күміс нитратының ерітіндісіндегі күміс ионының саны

A)2,59∙1024

B)2,59∙1023

C)2,59∙1021

D)2,59∙1020

E)2,59∙1022

002


Сынап (ІІ) нитраты ерітіндісінің электролизінде катодта 60,3 г сынап бөлінді. Анодта бөлінген газ және оның (қ.ж.) көлемі

A)H2, 33,6 л

B)SO2 , 6,72 л

C)Н2, 1,12 л

D)O2, 2,24 л

E)O2 , 3,36 л

003

Массасы 416 г 5%-тік барий хлориді ерітіндісінің электролизінде катодта және анодта бөлінетін заттар және олардың (қ.ж.) көлеміA)Н2 - 2,24 л; O2-2,24 л

B)Н2 - 4,48 л; O2 -3,36 л

C)Н2 - 1,12 л; O2-3,36 л

D)Н2 - 6,72 л; Сl2 -3,36 л

E)H2 - 2,24 л; Cl2 -2,24 л

004


Күміс нитраты ерітіндісінің электролизі нәтижесінде катодта 43,2 г металл бөлінді. Анодта (қ.ж.) бөлінген газдың көлемі мен түзілген қышқылдың массасы

A)O2 5,12 л; 126 г HNO3

B)O2 2,24 л; 25,2 г HNO3

C)Н2 4,48 л; 9,6 г HNO3


D)O2 128 г; 189 г HNO3

E)О2 22,4 л; 196 г H2SO4

005

Судың 1 молінің молярлық массасыA)18 г/моль

B)80 г/моль

C)63 г/моль

D)160 г/моль

E)16 г/моль

006


15%-тік хлорсутектің ерітіндісін дайындау үшін 300 мл 20%-тік (ρ=1,1 г/мл) хлорсутектің ерітіндісіне қосу қажет судың көлемі

A)200 мл


B)110 мл

C)160 мл


D)220 мл

E)180 мл


007

кДж термохимиялық теңдеуі бойынша 285,8 кДж жылу бөлінген болса, реакцияға қатысқан судың зат мөлшері

A)3 моль


B)2 моль

C)4 моль


D)1 моль

E)5 моль


008

Массасы 620 г натрий оксиді сумен әрекеттескенде түзілетін сілтінің массасы

A)250 г

B)300 г


C)800 г

D)350 г


E)200 г

009


Метанолдың массалық үлесі 0,2-ге тең 300 г ерітіндісін дайындауға қажетті судың массасы

A)300 г


B)450 г

C)280 г


D)240 г

E)60 г


010

Глицериннің 1 л 0,5 М ерітіндісін (ρ=1,0 г/мл) дайындауға қажетті судың массасы

A)854 г

B)954 г


C)900 г

D)863 г


E)760 г

011


2 г сутекпен 2,24 л оттек (қ.ж) әрекеттескенде түзілген судың зат мөлшері

A)0,2 моль

B)0,4 моль

C)0,5 моль

D)0,3 моль

E)0,6 моль

012

Массасы 2,1 г кальций гидридін сумен әрекеттестіргенде бөлінетін сутектің (қ.ж) көлеміA)1,12 л

B)0,56 л


C)2,24 л

D)6,72 л


E)4,48 л

013


Йодтың этил спиртіндегі 5% ерітіндісінің 1 кг дайындау үшін қажетті йодтың массасы мен этил спиртінің ( = 0,79 г/см3) көлемі

A)І2 -100 г; этил спирті -

B)І2 -25 г; этил спирті -

C)І2 -5 г; этил спирті -

D)І2 -50 г; этил спирті -

E)І2 -500 г; этил спирті -

014

Алюминий карбиді гидролизі нәтижесінде түзілетін газ және оның алдындағы коэффициент:A)4СО2

B)2СО


C)6С2Н6

D)3СН4

E)2Н2О

015


теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы, Х және У заттары:

A)9, Х- FeO; У-S

B)6, Х-Fe2O3; У-SO2

C)7, Х-Fe2O3; У-SO2

D)10, Х-FeO; У-S

E)8, Х -FeCl2; У-S

016

теңдеуіндегі 6 моль тотықсыздандырғышпен әрекеттесетін тотықтырғыштың массасы:

A)320 г

B)216 г

C)120 г

D)160 г

E)420 г017

Қосылыстарында екі валентті бола алатын металдың 0,7 грамы қышқылмен әрекеттескенде сутек молекуласы бөлінді. Металды анықтаңыз

A)Fe

B)Hg


C)Cr

D)Cu


E)Ni

018


Массасы 240 г суда 10 г натрий гидроксиді ерітілді. Алынған ерітіндінің тығыздығы 1,04 г/мл. Ерітіндідегі натрий гидроксидінің молярлық концентрациясы

A)1 моль/л

B)1,5 моль/л

C)3 моль/л

D)4 моль/л

E)2 моль/л

019

Натрий гидроксидінің массалық үлесі 0,2, тығыздығы 1,22 г/мл ерітіндісінің молярлық концентрациясыA)6,1 моль/л

B)4,1 моль/л

C)1,1 моль/л

D)3,1 моль/л

E)2,1моль/л

020


Жарақаттарды зарарсыздандыру үшін медицинада йодтың этил спиртіндегі 5%-тік ерітіндісі қолданылады. Осындай 1 кг ерітінді дайындау үшін қажет йодтың массасы мен этил спиртінің (тығыздығы 0,79 г/мл) көлемі

A)5 г йод, 1500 мл спирт

B)25 г йод, 950 мл спирт

C)45 г йод, 955 мл спирт

D)50 г йод, 1202 мл спирт

E)55 г йод, 945 мл спирт

021

Су молекуласындағы сутектің валенттілігіA)ІІІ

B)І


C)V

D)ІІ


E)ІV

022


Мына сызбанұсқа бойынша 3 моль калий перманганатынан алынатын оттектің көлемі (л)

A)67,2


B)5,6

C)22,4


D)11,2

E)33,6


023

реакциясы бойынша 0,3 моль тотықтырғышпен әрекеттескен тотықсыздандырғыштың массасы (г)

A)3,2


B)4,8

C)6,1


D)9,2

E)9,6


024

реакция теңдеуінде 0,6 моль тотықсыздандырғыш пен әрекеттесетін тотықтырғыштың массасы (г)

A)67,2


B)43,6

C)62,4


D)25,6

E)50,4


025

Массасы 11,7 г алюминий карбиді сумен әрекеттескенде бөлінетін метанның (қ.ж) көлемі

A)6,72 л

B)5,46 л


C)5,6 л

D)8,96 л


E)11,2 л

026


58,5 г алюминий карбиді сумен әрекеттескенде түзілетін метанның шығымы теориямен салыстырғанда 80% болса, метанның массасы

A)13,2 г


B)12 г

C)15,6 г


D)14,9 г

E)15 г


027

224 л метанды айырғанда түзілген ацетилен толық жанғанда бөлінетін көміртек (IV) оксидінің (қ.ж.) көлемі

A)112 л

B)448 л


C)560 л

D)224 л


E)336 л

028


44,8 л этанды дегидрлегенде түзілген этиленді толық жағу үшін қажет ауаның (қ.ж.) көлемі (ауадағы оттектің көлемдік үлесі 0,2-ге тең)

A)224 л


B)448 л

C)560 л


D)672 л

E)336 л


029

33,6 л пропанды (қ.ж) дегидрлегенде түзілген пропин толық жанғанда бөлінген көміртек (IV) оксидінің (қ.ж.) көлемі

A)89,6 л

B)78,4 л


C)112,0 л

D)100,8 л

E)67,2 л

030


112 л пропинді (қ.ж) толық гидрлегенде түзілген алканды жағуға жұмсалған оттектің зат мөлшері

A)5 моль


B)25 моль

C)10 моль

D)15 моль

E)20 моль

031

Қорғасын (II) нитраты арқылы көлемі (қ.ж.) 11,2 л күкіртсутек газын өткізгенде түзілген тұнбаның массасыA)119,5 г

B)120,0 г

C)119,3 г

D)119,1 г

E)119,7 г

032


Бейтараптану реакциясының көмегімен 1 моль барий сульфатын алу үшін қажет реагенттердің мөлшері

A)1 моль және 1 моль

B)1 моль ()2 және 1 моль

C)1 моль және 1 моль

D)2 моль ()2 және 1 моль

E)2 моль ()2 және 2 моль

033

48 г магний хлормен әрекеттескенде түзілген тұзды калий сілтісімен өңдегенде түзілген тұнбаның массасыA)112 г

B)114 г


C)118 г

D)116 г


E)110 г

034


А заты хлорсутек қышқылымен әрекеттескенде түссіз В газы түзіледі. В газының судағы ерітіндісі қорғасын(ІІ) нитратымен әрекеттескенде қара түсті С заты тұнбаға түседі. А, В, С заттары

A)аммоний сульфиті, күкірсутек, қорғасын(ІІ) сульфиті

B)аммоний нитраты, азот қышқылы, қорғасын(ІІ) сульфаты

C)аммоний сульфиді, күкіртсутек, қорғасын(ІІ) сульфиді

D)аммоний сульфаты, күкірт қышқылы, қорғасын(ІІ) сульфиді

E)аммоний хлориді, күкіртсутек, қорғасын(ІІ) сульфиді

035

Жай А затын магнийдің артық мөлшерімен қосып қыздырғанда күрделі В заты түзіледі. В заты тұз қышқылымен әрекеттескенде жағымсыз иісі бар, улы С газы бөлінеді. А, В, С заттарыA)магний силициді, магний оксиді, силан

B)кремний (IV) оксиді, магний оксиді, магний силициді

C)кремний (IV) оксиді, кремний қышқылы, силан

D)магний оксиді, магний силициді, кремний (IV) оксиді

E)кремний, магний силициді, силан

036


Күмістей ақ түсті, жеңіл, жылу мен электр тогын жақсы өткізетін жай зат – А қышқылымен әрекеттескенде түзілетін тұздың ерітіндісіне барий хлоридін қосқанда қышқылда да, сілтіде де ерімейтін ақ В тұнба түседі. А, В заттары

A)күміс, күміс сульфаты

B)қорғасын, күкірт қышқылы

C)мыс, барий сульфиді

D)алюминий, барий сульфаты

E)кальций, күкірт қышқылы


037


Ақ түсті В тұзы қыздырғанда газтектес өнімдер түзе айрылады. Бұл тұздың ерітіндісі күміс нитраты ерітіндісімен әрекеттескенде ақ түсті ірімшік тәрізді тұнба түседі. В тұзының формуласы

A)

B)

C)

D)

E)

038

А заты өзіне тән иісі бар, суда жақсы еритін түссіз сұйықтық. Бұл затты концентрлі күкірт қышқылы қатысында қыздырғанда ауадан сәл жеңіл В газы түзіледі. В заты бромсутекпен әрекеттескенде ауыр сұйықтық С түзеді. А, В, С заттарының формулаларыA), ,

B), ,

C), ,

D), ,

E), ,

039


Көмірсутек А ауадан жеңіл, гидрленгенде ауадан ауыр В қосылысы түзіледі. В заты хлормен орын басу реакциясына түсе отырып, ұшқыш сұйықтық С түзеді. А, В, С заттарының формулалары

A), ,

B), ,

C), ,

D), ,

E), ,

040

А заты сумен қуатты әрекеттескенде екі күрделі зат түзіледі, оның бірі – В заты – газтектес. В заты көлемі өз көлемінен екі есе көп хлорды қосып алғанда, көптеген органикалық қосылыстардың еріткіші болып табылатын С заты түзіледі. А, В, С заттарының формулаларыA), ,

B), ,

C), ,

D), ,

E), ,

041


Көмірсутек А бір мезгілде дегидрленгенде және циклденгенде В қосылысына айналады. В затын концентрлі күкірт және азот қышқылдарының қоспасы қатысында қыздырғанда қопарылғыш зат С түзіледі. А, В, С заттары

A)гексан; бензол; тротил

B)гексан; бензол; нитробензол

C)гептан; толуол; нитробензол

D)гексан; толуол; 2,4,6-тринитротолуол

E)гептан; толуол; 2,4,6-тринитротолуол

042

А заты – жалынды күлгін түске бояйтын, суда жақсы еритін, ақ кристалл зат. В газын А затының сулы ерітіндісі арқылы өткізгенде лайланғаны байқалады. Бұл суда аз еритін, бірақ сілтілерде жақсы еритін, өзіне тән иісі бар, оңай балқитын С затының түзілуіне байланысты. А, В, С заттарының формулаларыA), ,

B), ,

C), ,

D), ,E), ,


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет