Сигнал за нередност, подозрение за измама, измама. Администриране на сигнали и нередности поДата08.03.2018
өлшемі445 b.


 • Сигнал за нередност, нередност, подозрение за измама, измама.

 • Администриране на сигнали и нередности по

 • ОП “Транспорт” 2007-2014


 • - по отношение на приходите, свързано с:

 • а) Използването или представянето на фалшиви, неточни или непълни декларации или документи, което води до злоупотреба или незаконно присвояване на средства от общия бюджет на ЕС или бюджети, управлявани пряко от или от името на ЕС;

  • б ) Прикриване на информация в нарушение на конкретно задължение, имащо същия ефект;
  • в) злоупотреба на правомерно получена облага със същия ефект.


 • Процедури по администриране на сигнали и нередности по ОП “Транспорт”

 • Постъпилите сигнали за нередности се регистрират в деловодната система на съответната администрация.

 • Структурите, администриращи европейски фондове, инструменти и програми поддържат регистър на всички получени сигнали за нередности (в това число и бенефициентите по ОП “Транспорт”).

 • Регистърът за сигналите за нередности следва да съдържа информацията регламентирана в чл. 11, ал.2 от Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от ЕС. • Ако бенефициент открие или има съмнение за нередност, извършена от изпълнителят по даден проект или от трети лица, или получи сигнал за това от трето лице, той е длъжен да уведоми писмено Управляващия орган на ОПТ, с приложено копие на сигнала за нередност.

 • За всеки сигнал се образува отделна преписка, в която се прилагат и съотносимите по случая документи, които се подреждат в хронологичен ред.

 • По всеки сигнал се правят проверки за установяване достоверността на изложените в него обстоятелства.

 • Проверката по всеки сигнал за нередност приключва с писмен акт по чл.14, ал.1 от Наредбата, на компетентният административен орган –Управляващия орган на ОП “Транспорт” или на съда, относно наличието или липсата на нередност. • Администриране на нередности по ОП “Транспорт”

 • Компетентните органи по установяване на нередности, съгласно чл.13, ал.1 от Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности, са ръководителите на структурите, администриращи европейски, фондове инструменти и програми (Ръководителят на Управляващия орган на ОП “Транспорт”) и съдът.

 • Установените нередности незабавно се вписват в регистъра за нередности, поддържан от УО на ОПТ, под поредния национален идентификационен номер – ОПТР/ХХ/ХХ/ХХХ/Х (инициалите на ОП, последните цифри на годината, инициалите на фонда,поредния номер на нередността, поредния номер на уведомлението).

 • С писмено уведомление, препис от акта за установяване на нередността, Ръководителят на Управляващия орган по ОПТ уведомява бенефициента за установената нередност. • Корективни действия и проследяване на регистрираната нередност от страна на УО на ОПТ

 • При установяването и регистрирането на нередност Управляващия орган на ОПТ е длъжен:

 • - да уведоми компетентните органи в случаите на подозрение за извършено престъпление;

 • - след установяване на недължимо платените и надплатените суми, както и неправомерно получените или неправомерно усвоените средства УО на ОПТ предприема корективни действия по доброволно или принудително възстановяване на средствата, дължими към ЕС и националния бюджет;

 • - да осигури проследяване изпълнението на корективни действия – при наличието на такива, като в т.ч. възстановяване на дължимите суми и за хода на съдебни и/или други процедури;

 • - да уведоми за нарушения на бюджетната дисциплина финансовите контролни органи, ако е приложимо. • Възстановяване на недължимо платени и надплатени суми, както и на неправомерно получени или неправомерно усвоени средства, по проекти съфинансирани от СКФ на ЕС.

 • Съгласно регламентираните правила в чл. 16, ал.5 от Наредбата, след като бъде установена нередност, Ръководителят на УО по ОПТ следва да предприеме необходимите действия по конкретния случай на нарушение.

 • Управляващият орган следва да осигури възстановяването към бюджета на ЕС и националния бюджет на всички суми по регистрирани нередности по оперативната програма и/или на всички недължимо платени и надплатени суми, както и неправомерно получени или неправомерно усвоени средства.

 • Ръководителят на Управляващия орган на ОПТ в 10-дневен срок от установяването на недължимо платените и надплатените суми, както и неправомерно получените или неправомерно усвоените средства изпраща до бенефициента покана за доброволно възстановяване на дължимите суми. • Поканата е във формата на Приложение № 24.16Ж от Процедурния наръчник на ОП “Транспорт”, която съдържа реквизитите на т.13 от утвърдените указания на Министерство на финансите - ДНФ № 7 от 22.12.2010 г. на МФ.

 • Срокът за доброволно възстановяване на дължимите суми по нередността от бенефициента е двуседмичен от получаването на поканата за доброволно възстановяване.

 • Ръководителят на УО може да вземе решение за приспадане на неправомерно изплатените суми, включително лихвата, ако се дължи такава, от последващи плащания на средства, на които бенефициентът има право.

 • В случай, че бенефициентът не възстанови дължимите суми в срока за доброволно възстановяване, Управляващия орган уведомява Националната агенция за приходите за предприемане на действия по принудителното им събиране, по реда предвиден в българското законодателство • При забава за извършване на възстановяването на неправомерно платените суми се начислява лихва за забава, която започва да тече от датата, когато възстановяването е било дължимо и завършва на деня на действителното плащане.

 • Лихвата за просрочени задължения, която се начислява върху невъзстановените суми е определена в размер на основния лихвен процент на БНБ, плюс 10 пункта.

 • В случай на наложени финансови корекции, процедурата по възстановяване на установения размер на финансовата корекция е същата. • Докладване на нередности по ОП “Транспорт”

 • Съгласно разпоредбата на чл. 17, ал.3 от Наредбата всички случаи на нередности подлежат на докладване от Управляващия орган на ОПТ до дирекция “АФКОС” в МВР в срок до един месец след края на тримесечието в което е установена, чрез електронните системи за докладване - Информационната система за докладване на нередности (ИСУН) и Системата за управление на нередностите (IMS).

 • Управляващия орган класифицира случаите на нередности според механизма на докладването по следните признаци:

  • нередности, попадащи под прага на докладване да Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), който е 10 000 евро финансово изражение на нередността от европейското финансиране;
  • нередности попадащи в изключенията за докладване до ОЛАФ, съгласно чл.28, пар.2 от Регламент 1828/2006, изм. с Регламент 846/2009
  • Нередности подлежащи на докладване до ОЛАФ.


 • Нередностите попадащи в изключенията за докладване до ОЛАФ са следните:

 • а) случаите, при които нередността се състои единствено в цялостно или частично неизпълнение на операция, която е част от съфинансираната оперативна програма, поради фалит на бенефициента;

 • б) случаи, докладвани доброволно от бенефициентаа на управляващия или сертифициращия орган, преди разкриването им от който и да е от тях, независимо дали преди или след включването на въпросния разход в сертифицирания отчет, представен на Комисията;

 • в) случаи, които са разкрити и коригирани от управляващия орган или сертифициращия орган преди включването на въпросния разход в отчет за разходите, представен на Комисията.

 • * Съгласно последно изречение на чл.28, пар.2 от Регламент 1828/2006, изм. с Регламент 846/2009 “Въпреки това, нередностите, предшестващи несъстоятелноста, както и съмнението за измама подлежат на докладване.” • Случаите на нередности подлежащи на докладване до ОЛАФ:

 • Управляващият орган на ОПТ докладва незабавно на дирекция “АФКОС”, когато има основание да се счита, че:

 • а) те биха имали бързо отражение извън територията на страната;

 • б) те представляват нова неправомерна практика.

 • Освен новите случаи на нередности, Управляващия орган на ОПТ докладва до дирекция “АФКОС” и последващите действия и промени по вече докладвани в предходни периоди случаи на нередности.

 • В случай, че за съответното тримесечие няма установени случаи на нередности, няма настъпила съществена промяна по вече докладвани нередности и/или регистрираните в предходни периоди нередности са приключени, Управляващия орган на ОПТ декларира това обстоятелство пред дирекция “АФКОС”, чрез писмо съгласно Приложение № 3 от Наредбата. • Докладване от бенефициента на УО по ОПТ

 • До 15-то число на месеца следващ всяко тримесечие, бенефициентът, представя на Управляващия орган информация за всички нови случаи и за промени по вече регистрирани нередности/измами, включващи нова и/или липсваща в предходните уведомления информация, съгласно стандартния формуляр - Приложение № 24.16.З от Процедурния наръчник на ОПТ.

 • В случай, че през изтеклото тримесечие няма установени нередности по даден проект, няма промени по вече регистрирани нередности и/или регистрирани в предходните периоди нередности са приключени, бенефициентът представя декларация за липса на нередности, съгласно стандартния формуляр – Приложение № 24.16.И от Процедурния наръчник на ОПТ. • За целите на регистриране, отчитане и докладване на нередности, бенефициентът следва да следи и спазва установената процедура за администриране и докладване на нередности, залегнали както в Процедурния наръчник на ОПТ, така и в указанията на Министерство на финансите, регламентирани в ДНФ № 7/22.12.2010 г. • Методология за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на ЕС, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство • Методологията е приета с ПМС № 134/05.07.2010 г. и е изготвена в съответствие с Насоките на ЕК за определяне на финансовите корекции, които следва да се прилагат спрямо разходите, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд при неспазване на правилата относно обществените поръчки (COCOF 07/0037/03).

 • Целта на финансовите корекции е да се възстанови ситуацията, при която 100% от разходите, одобрени за съфинансиране от структурните инструменти на ЕС, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство са в съответствие с приложимото национално законодателство и общностното право.

 • С налагането на финансови корекции се цели подобряване на управлението на проектите, съфинансирани в рамките на съответните оперативни програми и възстановяване на неправомерно изразходваните суми. • Налагането на финансови корекции има превантивно действие и цели намаляване случаите на нередности.

 • В случаите, в които страната-членка сама налага финансови корекции, възстановените средства се връщат в бюджета на оперативните програми и могат да се използват повторно по предназначение.

 • Ако корекциите се налагат от ЕК, то средствата се губят от страната-членка. • С методологията се установяват общите принципи за определянето на финансовите корекции, които се прилагат при констатиране на нередности, свързани с процедурите по:

  • възлагане на обществени поръчки по проекти, съфинансирани със средства от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейски фонд за рибарство за програмния период 2007 - 2013 г.
  • определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство – за случаите, когато бенефициентът не се явява възложител на обществена поръчки.


 • Методологията за финансови корекции се прилага от:

 • Договарящите органи по чл. 2 от ПМС № 121/2007 г., т.е Управляващите органи на оперативните програми;

 • Договарящите органи на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство”;

 • Одитните органи по оперативните програми, съфинансирани от Структурните инструменти на ЕС, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство.

 • При определяне на размера на финансовите корекции се отчитат:

 • - Характерът и сериозността на нередността

  • - Финансовите загуби на публични средства, до които е довело неспазването на националното законодателство и общностното право.
 • Размерът на финансовите корекции трябва да отговаря на размера на финансова загуба на публичните средства, в това число и от фондовете на ЕС. • Сумите подлежащи на възстановяване следва да бъдат равни по размер на установените финансови загуби, а в случаите, когато те не могат да бъдат точно установени - да бъдат съобразени с препоръчителните размери на финансовите корекции посочени в приложения № 2 и № 3 от Методологията.

 • В зависимост от характера и сериозността на нарушенията, договарящите органи обосновано могат да прилагат размери на финансовите корекции, различни от препоръчителните размери, определени в приложенията

 • Посочените в приложение № 2 и приложение № 3 нарушения са примерни и с тях не се ограничават случаите на нередности, за които се прилага методологията

 • Ако установен случай на нередност не е обхванат в приложенията, се използва процентният показател, предвиден за най-близките по вид категория и нарушение • Не се налагат финансови корекции за нередности, които могат да бъдат закрити чрез прекратяване на процедура за обществена поръчка, по която не е извършено плащане от страна на договарящия орган

 • При констатирани две или повече нарушения от един бенефициент в рамките на една процедура/договор за възлагане на поръчка/избор на изпълнител, за които предвидените процентни показатели са различни, се налага една финансова корекция при определянето на която се прилага най-високият процентен показател • За случаите на установени нередности преди изплащане на безвъзмездна финансова помощ:

 • Договарящият орган уведомява бенефициента за нарушението, за което предстои да бъде редуцирана/отказана БФП и посочва размера на финансовата корекция

 • В срок 10 работни дни от датата на получаване на уведомлението, бенефициентът може да мотивира искане да не се редуцира/откаже БФП или да се намали размера на финансовата корекция

 • В срок 5 работни дни от получаването на искането, договарящият орган мотивира неговото приемане или отхвърляне:

  • При приемане - договарящият орган не предприема действия по налагане на финансова корекция или коригира нейния размер
  • При отхвърляне - договарящият орган пристъпва към намаляване на размера на безвъзмездна финансова помощ със стойността на финансовата корекция


 • За случаите на установени нередности след изплащане на безвъзмездна финансова помощ:

 • Договарящият орган уведомява бенефициента за нарушението, за което предстои да бъде наложена финансова корекция и посочва нейния размер

 • В срок 10 работни дни от датата на получаване на уведомлението, бенефициентът може да мотивира искане да не се налага финансова корекция или да се намали нейния размер

 • В срок 5 работни дни от получаването на искането, договарящият орган писмено мотивира неговото приемане или отхвърляне:

  • При приемане - договарящият орган не налага финансова корекция или коригира нейния размер
  • При отхвърляне - договарящият орган пристъпва към налагане на финансова корекция като: (1) прихваща дължимите суми от следващи плащания или (2) упражнява правата си по учредени/издадени от бенефициента обезпечения по договора за безвъзмездна финансова помощ или (3) изпраща покана за доброволно плащане на задължението си двуседмичен срок от нейното получаване.
Каталог: upload -> docs
docs -> Классификация средств индивидуальной защиты населения. Защита органов дыхания, кожи и глаз
docs -> Оа страдает более 1700000 человек, постоянно растет заболеваемость
docs -> Что же такое на самом деле авитаминоз? Авитаминоз
docs -> Значението на инвестициите в инфраструктурата за стимулиране на икономическото развитие и растеж
docs -> Справочник болезней / Детские болезни
docs -> Сведения о профессиональном образовании: высшее профессиональное образование
docs -> Тесты по медицинской биологии к итоговому модульному контролю №1 для студентов 1 курса I-V медицинских факультетов
docs -> Учебно-методическое пособие Благовещенск 2012


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет