«Си программалау тілі» (Таңдау курсы-3)


есепті шешудің Си программалау тілінде программасын құра білу іскерлігін дамытубет2/6
Дата01.04.2018
өлшемі0.92 Mb.
#63537
1   2   3   4   5   6

есепті шешудің Си программалау тілінде программасын құра білу іскерлігін дамытуПререквизит:

Бұл пәнді жетік түрде оқып үйрену үшін мектеп математикасының, информатикасының базалық ұғымдарын білу керек: • алгоритм және оның қасиеттері

 • негізгі алгоритмдік конструкциялар

 • логика алгебрасы туралы түсінік

 • программалау тілі туралы түсінік

Постреквизит:

Пәнді оқып үйрену нәтижесінде студенттер мынаны білулері керек:

 • Бағдарламаны жобалау әдістері мен ыңғайларының классификациясын білу;

 • Бағдарламалық өнімді құру кезеңдері туралы түсінік болуы;

 • Бағдарламалық құралдарды ұйымдастыру және олардың ішкі құрылымы туралы ұғым қалыптастыру;

 • Бағдарламалаудың типтік жүйесінің жұмыс істеу шарттарын білу;

 • Си бағдарламалау тіліндегі күрделі типтерді түрлендіру программаларын құра білу: массив, құрылым,файлмен жұмыс.

 • Си тіліндегі графиктік жүйемен жұмыс жасау.

 • Си бағдарламалау тілінің құрал-саймандарымен жұмыс істеу іскерліктерінің болуы;

 • Қандай да бір есептерді практикалық жүзеге асыру үшін бағдарламалық қосымшаларын жасай білу.Курс мазмұны.
Си программалау тілінің негізгі ұғымдары.

Қысқаша тарихы. Тілдің алфавиті, айнымалылар, деректер типтері. Стандарт функциялар. Басқару символдары.Си тіліндегі программа құрылымы. Сызықтық программа.

Деректерді енгізу, шығаруды ұйымдастыру операторлары.Программма құрылымы. Препроцессорлық директивалар.Си тіліндегі тармақталу операторы.

Шартты опертор және шартты операция. Құрама шарттар. Таңдау операторыСи программалау тіліндегі массив.

Массивті анықтау және хабарлау.

Матрицаны түрлендіруді қалыптастыру.

Көрсеткіш арқылы қолданушы функциясында массивті өңдеу.

Символдық деректерді өңдеу.

Жолдармен жұмыс істеу функциясы.Символдық жол. Символдық жолдарды өңдеу функциялары.

Символдық жолдарды өңдеу функциялары.

Жолды енгізу және шығару функциялары

Жол ұзындығын табу, біріктіру және көшіру функциялары.Си тіліндегі функциялар.

Функцияны анықтау. Функцияға қатынау.

Функция прототипі.

Библиотекалық функцияларды қолдану.

Рекурсивті функциялар.

Құрылым.

Құрылымдық тип, оның анықталуы. (struct, typedef)

Құрылым үшін жады бөлу. Құрылымды инициализациялау және меншіктеу. Құрылым элементіне қатынау. Құрылым және массив.

Көрсеткіш.

Адрес және көрсеткіш. Көрсеткішке операциялар.

Көрсеткішті функция параметрін беруде қолдану.

Көрсеткіш және массив.Си тілінде файлмен жұмыс істеуді ұйымдастыру.

Файлмен жұмыс істеудің негізгі функциялары: fopen, fprintf, fputs, fclose, fscanf, fgets.

Main функциясының аргументтерін қолданып, файлды генерациялау. Құрылым файлы. fread, fwrite функциялары.

Файлды позициялаудың fseek функциясы. Файлды байттық өңдеу.Си тіліндегі графика.

Графика. Мәтіндік және графиктік режимдер. Графикалық координаттар. Мәтіндік және графикалық режимдер арасындағы ауысулар.

Графиканы программалау принциптері. Графикалық режимді инициализациялау.

BGI драйверді іске қосу. Бейне түсін орнату, қаріп, сызық, бояу және олардың стилін орнату.Сабақ мазмұны мен кестесі.

Апта

Тақырып

Мазмұны

СОБӨЖ мазмұны

СӨЖ мазмұны

Әдебиет

1- апта

Си программалау тілінің негізі.

1- кредит сағаты

(дәріс)

Си программалау тілінің негізі.

1.Алфавиті

2. Айнымалылар, деректер типтері

3. Операциялар


Тіл құрамы, алфавиті.

Програм малау парадигмалары

[1]-15-18

[2]-57бет

[3]- 10-26

[4] 170-176 б.2- кредит сағаты

(практика)


Turbo (Borland) Си программалау тілінің ортасында жұмыс.

Си программалау ортасында менюмен жұмыс.

Программалау жүйесін дегі Си тілімен жұмыс жасау этаптары мен танысу

Си тіліндегі стандарт функциялар, идентификаторлар.

[1]-18-22

[1]- 22-26

[3]- 10-26

[4] 170-176 б.2- апта

Си тіліндегі программа құрылымы. Деректерді енгізу, шығаруды ұйымдастыру.

1- кредит сағаты

(дәріс)

Си тіліндегі программа құрылымы. Енгізу,шығару операторлары

1. Программа құрылымы.

2. Енгізу,шығару операторы.Түсініктеме, меншіктеу операторы. Программа құрылымы.

Айнымалылар және мәндер. Меншіктеу операторы.

[1]-26-28

[1]-40 бет

[3]- 63-80

[4] 189-197 б.2- кредит сағаты

(практика)

Енгізу,шығару операторлары.

Сызықтық программа құру.Сызықтық программа құру.

Сызықтық программаларға есеп шығару.

Си тіліндегі негізгі оператор- лардың қызметтері

[1]-33-37

[1]-32,33

[3]- 63-80

[4] 189-197 б.3- апта

Си тіліндегі тармақталу операторы. Құрама шарттар.

1- кредит сағаты

(дәріс)

Си тіліндегі тармақталу операторы. Құрама шарттар.

1.Шартты оператор.

2. Шартты операцияШартты оператор.

Құрылым дық программалардың базалық конструкциялары.

[1]-39,40

[3]- 80-89

[4] 197-202 б.


2- кредит сағаты

(практика)

Тармақталу операторлары.

Тармақталу командасын қолданып программалау

Шартты операторларды қолданып программалау.

Шартты оператор схемасы.

[1]-41 бет [1]-44 бет

[3]- 80-89 [4] 197-202 б.4- апта

Таңдау операторы.

1- кредит сағаты

(дәріс)

Си тіліндегі таңдау командасы.

Таңдау командасы.

Таңдау командасын қолданып программалау.

Таңдау циклі қолданылмайтын программаларға мысалдар.

[2]-61 бет

[3]- 80-89

[4] 197-202 б.


2- кредит сағаты

(практика)

Таңдау командасын қолданып программалау

Таңдау командасын қолданып есептердің программасын құру

Бірнеше таңдау коммандасы берілген есептерді шығару.

Goto операторы.

[1]-49 бет [2]-62 бет

[3]- 80-89

[4] 197-202 б.


5- апта

Си тіліндегі цикл.

1- кредит сағаты

(дәріс)

Си тіліндегі цикл.

1.Параметрлі цикл

2. Әзір циклі

(while)


3. Дейін циклі

(do…while)Қатар қосындысын есептеу

[1] [2]

[3] 90-100

[4]202-207

қ[1]


2- кредит сағаты

(практика)


Циклді программалау.

Break және Continue операторлары.

Break және Continue операторларын қолданып программалау.

Break және Continue операторларын пайдаланып есеп шығару.

[1] [2]

[3] 90-100

[4]

202-207


қ[1]

6- апта

Си тіліндегі массив.

1- кредит сағаты

(дәріс)

Си тіліндегі бір өлшемді массив.

1. Массивті сипаттау форматы. Бір өлшемді массив элементтерін енгізу, шығару.

2. Массив элементтерінің арифм. орташасын, көбейтіндісін табу.Массив элементтерін көпіршік әдісімен реттеу.

қ[1]


Массивті берілген аралықтағы кездейсоқ бүтін сандармен толтыру.

қ[1]


[1] 58-59

[2] 128-134

[3]101-104

[4]217-220

қ[1]


2- кредит сағаты

(практика)


Бір өлшемді массив элементтерін түрлендіру.

Массив элементтерін түрлендіру: реттеу, берілген элементті іздеу.

Бір өлшемді массивті түрлендіруге берілген есептердің программасын құру.

Таңдау әдісімен бүтін санды массив элементтерін реттеу

[1] 59- бет.[1] 58-59

[2] 128-134

[3]101-104

[4]217-220

қ[1]


7- апта

Бір өлшемді кездейсоқ сандар массивін түрлендіру.

1- кредит сағаты

(дәріс)

Бір өлшемді кездейсоқ сандар массивін түрлендіру.

Массивті кездейсоқ сандармен толтыру.

stdlib.h тақырыптық файлындағы кездейсоқ сандарды толтырудың rand() функциясы.Коллоквиум.

Кездейсоқ бүтін сандармен толтырылған массивті түрлендіру.

Шығармашылық жұмыс![1] 58-59

[2] 128-134

[3]101-104

[4]217-220

қ[1]


2- кредит сағаты

(практика)

Бір өлшемді кездейсоқ сандар массивін түрлендіру.

Массивтің ең үлкен және ең кіші элементтерін анықтау, оларды түрлендіру.

Бақылау жұмысы.

Екі вектордың скаляр көбейтіндісін табу.

x[5], y[5][1] 58-59

[2] 128-134

[3]101-104

[4]217-220

қ[1]


8- апта

Екі өлшемді массив. (матрица)

1- кредит сағаты

(дәріс)


Екі өлшемді массив.

1. Матрицаны программада сипаттау, енгізу, шығару.

Матрица элементтерін инициализациялау.
Квадрат матрицаның диагонал элементтерін қарау шарттары.

Матрицаның мах, міп элементін табу.


[1] 61б.

[2] 128-134

[3] 101-108

[4]210-224

қ[1]


2- кредит сағаты

(практика)

Екі өлшемді массив.

Матрица элементтерін түрлендіруге программалар құру.

Квадрат матрицаны түрлендіруге берілген есептердің программасын құру.

Матрицаның жол және баған элементтерін түрлендіру.

[1] 61 беттегі программа.[1] 61б.

[2] 128-134

[3] 101-108

[4]210-224

қ[1]


9- апта

Символдық жолдар. Символдық жолдарды өңдеу функциялары.

1- кредит сағаты

(дәріс)

Символдық жолдарды өңдеу функциялары.

а) жолды енгізу және шығару функциялары

б) strlen(), strcat(), strcpy() функциялары.Бүтін санды кодты символға және керісінше айналдыру функциялары.

string.h, stdlib.h файлында анықталған жолдарды түрлендіру функциялары.қ[2] 20б

[2] 219-230

[3] 192-203

[4] 230-234

қ[2]16-212-кредит сағаты

(практика)

Символдық жолдарды өңдеу функциялары.

Символдық жолдарды өңдеу функцияларын қолданып программалау.

Символдық жолдарды түрлендіру программалары.

Жол функция параметрі ретінде. қ[2]18-19 б

[2] 219-230

[3]192-203

[4]230-234

қ[2]16-2110- апта

Функция.

1- кредит сағаты

(дәріс)

Функция.


Функцияны анықтау. Функцияға қатынау.

Функцияны қолдану программалары

Рекурсивті функция. Рекурсивті функцияның классикалық мысалы. [1] 82 б

[3] 258-262[1] 73-90б.

[2]185-202

[3] 110-117, 201-210, 258-262

[4]207-217

қ[2] 3-13


2- кредит сағаты

(практика)

Функцияны қолданып программалау.


Функцияны қолданып программалау.


Функцияны рекурсивті анықтау. Жергілікті және ауқымды айнымалылар

Жады кластары.


[1] 73-90б.

[2]185-202

[3] 110-117, 201-210, 258-262

[4]207-217

қ[2] 3-13


11- апта

Құрылым.

1- кредит сағаты (дәріс)

Құрылымдық типтер және құрылым.

1.Құрылымдық тип.

2. Құрылымдық типті анықтау форматы.

3. Құрылымдық типті анықтаудың typedef операторы.


Бірігу. (объединение)

Оның форматы.

union операторы. қ[2] 24-26


Құрылым массиві.

[1] 67-69

[2] 141-144

[3]271-301

[4]234-240

қ[2] 21-26


2- кредит сағаты

(практика)

Құрылымдық типтерді программалау.

Құрылым элементтеріне мысалдар.

Құрылымдық типтерді программалау.

Си тілінде құрылымның қолданылуы.

[1] 67-69

[2] 141-144

[3]271-301

[4]234-240

қ[2] 21-26


12- апта

Көрсеткіш.

1- кредит сағаты (дәріс)

Көрсеткіш.

1.Көрсеткішті сипаттау.

2.Көрсеткішке операциялар.

3. Көрсеткішті функция параметрін беруде қолдану.


Массив функция параметрі ретінде.

Массивке көрсеткіш мысалын қарастыру.

[1] 51-57

[2] 127-128

[3]164-191

[4]223-229

қ[2] 13-16


2- кредит сағаты

(практика)

Көрсеткіш. Оны программалау-да пайдалану.

& - адрес операциясы. Көрсеткіштерді сипаттау.

Функция параметрлерін беру кезінде көрсеткіштерді қолдану.

Көрсеткіштерге орындалатын операциялар.

[1] 51-57

[2] 127-128

[3]164-191

[4]223-229

қ[2] 13-16


13- апта

Деректер ағынымен жұмыс.

1- кредит сағаты

(дәріс)

Деректер ағынымен жұмыс жасау.


1. Деректер ағынын хабарлау.

2. Деректер ағынын ашу.

3. Деректер ағынынан деректерді оқу және жазу.


MS- DOS операц-қ жүйесінде мәтіндік файл жасау,

шығару, редакц-лау.MS- DOS операц-қ жүйесіндегі файлмен жұмыс.


[3] 325-380

[4]240-249

қ[2] 26-33


2- кредит сағаты

(практика)

Деректер ағынымен жұмыс істеу командаларын қолданып программалау.

Деректер ағынымен жұмыс істеу командаларын қолданып программалау, орындату.

Ағынмен жұмыс істеу программаларын құру.

Жаттығулар орындау.

қ[2] 32-33 бет. №1,2[3] 325-380

[4]240-249

қ[2] 26-33


14- апта

Си тілінде мәтіндік режимді басқару функциялары.

1 кредит сағаты

(дәріс)

Си тілінде мәтіндік режимді басқару функциялары.

1. Мәтіндік режимдемәтін және фон түсін таңдау функциялары.

2. Мәтін координатасын анықтау және мәтін шығару функциялары.

3.Си тілінде дыбысты программалау.


Sound,Delay, Nosound функцияларын қолданып программа құру.

dos.h тақырыптық файлының функциялары.

[1]- [4]


2- кредит сағаты

(практика)

Мәтіндік режимді басқару функцияларын қолданып программалау.

Мәтіндік режимді басқару функцияларын қолданып программа құру.

Есептердің программаларын құру.


conio.h тақырыптық файлының функциялары.

[1]- [4]


15- апта

Cи тіліндегі графика.

1- кредит сағаты

(дәріс)

Си тіліндегі графика.

graphics.h тақырыптық файлының функциялары.1. Графиктік режимге өтуді жүзеге асыру.

2. graphics.h модулінің функциялары.Бақылау жұмысы


Анимацияны жүзеге асыру.


[1]- [4]


2- кредит сағаты

(практика)

Си тіліндегі графиктік функцияларды қолданып программалау.

graphics.h тақырыптық файлының функцияларын қолданып программалау.

Коллоквиум.


Шығармашылық жұмыс.


[1]- [4]Әдебиеттер тізімі.

Негізгі әдебиеттер.

1. Павловская Т.А. “C/ C++ Программирование на языке высокого уровня Учебник для вузов, СПб, Питер 2004 г.

2. Бьерн Страуструп “ Язык программирования С++” Специальное издание, М, “Бином” 2004 г.

3. Подбельский В.В, Фомин С.С “ Программирование на языке Си” М, „Фианасы и статистика” 1998 г.

4. Семакин И.Г, Шестаков А.П, „Основы программирования” М, „Академия” 2004 г.
Қосымша әдебиеттер:

1. Распопова И.В. “Основы программирования СИ/ СИ++” Курс лекций

1-часть, Уральск, РИО 2004 г.2. Распопова И.В. “Основы программирования СИ/ СИ++” Курс лекций

2-часть, Уральск, РИО 2005 г.

 • Периодтық әдебиеттер:

Журнал “Информатика негіздері”, Алматы. периодтық баспа оқу залы
Журнал “Информатика и образование”, Москва. периодтық баспа оқу залы

Газета “Информатика ”, Москва. периодтық баспа оқу залы
 • Интернет-көздер:

www.informika.ru- информациялық сайт

www.referat.ru, www.kazref_narod.ru –рефераттар жинағы
3. ПӘН БОЙЫНША ТАПСЫРМАЛАРДЫ ОРЫНДАУ ЖӘНЕ ТАПСЫРУ КЕСТЕСІ

п/п

Жұмыс түрі

Тапсырманың мазмұны мен мақсаты

Ұсынылатын әдебиеттер

Орындау мерзімі және тапсыру уақыты (аптасы)

Балл

Бақылау түрі

1

Практикалық жұмыс тапсырмаларын орындау

Теориялық материалды меңгеруін тексеру

Жұмыс тақырыбына сәйкес

1-15 аптада

100

Компьютерде программа көрсету, бақылау сұрақтарына жауап

1

СООӨЖ тапсырмаларын орындау

Өтілген тақырып бойынша негізгі элементтерді бекіту

Жұмыс тақырыбына сәйкес

1-14 аптада

100

Есеп программаларын компьютерде көрсету, бақылау сұрақтарын ауызша тапсыру

2

Бақылау жұмысы

Алған білімдерін тексеру

Жұмыс тақырыбына сәйкес

6- апта

100

Жазба жұмысы.

3

Коллоквиум.

Алған білімдерін тексеру

Жұмыс тақырыбына сәйкес

7,14- апта

100

Ауызша сұрау.

4

Шығармашылық жұмыс

шығармашылық еңбекке, логикалық ойлауға тәрбиелеу

Жұмыс тақырыбына сәйкес

3,5,7,11,15- апта

100

Компьютерлік оқыту программасын презентациялауЕмтихан

Білімді кешенді тексеруТест

4. ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТЫЛУ КАРТАСЫ
Кафедра ___информатика_тьютор Мухамбетова Ғ.Г.

Пән Си программалау тіліКредит саны_____2____
п/п


әдебиеттер

тізімі


Қамтылуы

ескерту

кітап-ханада

кафедрада

Студенттер дің қамтылуы (%)

Электрондық түрі
1

2

3

4

5

6

7

1

Практикум на ЭВМ: Язык программирования СИ. А.:Қазақ университет, 2001.-80с. Абдрахманов А.Т.

1
6
№2 оқу залында

2

Дейтел Х.М. Как программировать на С++.-3-е изд .-М. :Бином, 2003.-1152с.

2
12
№2 оқу залында

3

Джосьютис Н. С++ Стандартная библиотека. для профессионалов.-СПб.:Питер,2004.-730с

2
12
№2 оқу залында

4

Иванова Г.С. Объектно-ориентированное программирование: Учеб.-М.:МГТУ им. Н.Э. Баумана,2003.-368с.

1
6
№2 оқу залында

5

Карпов Б. С++:Специальный справочник.-СПб. :Питер, 2001-480с.

1
6
№2 оқу залында

6

Культин Н. С/С++ в задачах и примерах.-Спб.:БХВ Петербург,2004.-288 с.

2
12
№2 оқу залында

7

Хорев П.Б. Технология объективно-ориентированного программирования учебное пособие.-М.: Академия, 2004.-448 с.

5
31
№2 оқу залында

8


Мазуркевич А. РНР: настольная книга программиста.- Мн.: Новое знание,2003.-480 с

5
31
№2 оқу залында

9

Введение в теоретическое программирование. Беседы о методе. Уч.пособие для студентов вузов. Обучение по спец-ти. Прикл. матем.-М. Наука 1977-288с Ершов А.П.

5
31
№2 оқу залында

10

Введение в теорию линейного и выпуклого программирования. Уч. пособие для студентов вузов-М. Наука 1976-191с. Еремин И.И.

8
31
№2 оқу залында

11

Системное программирование Уч. пособие для студентов-М. Высшая школа 1990. -221с.

Дьяконов В.Ю.2
12
№2 оқу залында

12

Иванова Г.С. Объектно-ориентированное программирование: Учеб.-М.:МГТУ им. Н.Э. Баумана,2003.-368с.

1
6
№2 оқу залында

13

Страуструп Б. Язык программирования С++: Спец.изд .-М. БИНОМ, 2004.-1104с.:ил.

1
6
№2 оқу залында

14

Распопова И.В. “Основы программирования СИ/ СИ++” Курс лекций

1-часть, Уральск, РИО 2004 г.10
62
№2 оқу залында

15

Распопова И.В. “Основы программирования СИ/ СИ++” Курс лекций

2-часть, Уральск, РИО 2005 г.10
62
№2 оқу залындаДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет