С. Б. Бабаев А. А. ЖумадуллаеваPdf көрінісі
бет1/9
Дата25.10.2018
өлшемі0.98 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

 

 

 

 

С. Б. Бабаев  

А. А. Жумадуллаева  

 

 

 

 

 

 

 

КӨРНЕКI 

ПСИХОЛОГИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы  

2008

 


 

2

ББК 88.3 Б 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б 12    Бабаев С. Б., Жумадуллаева А. А. 

    Көрнекі психология.— Алматы: Нұр-пресс, 2008.— 100 бет. 

 

 

ISBN 9965-813-36-1 

 

 «Көрнекі  психология»  атты еңбекте  психология  гылымын  игерудің  жана 

əдістері қамтылған. Оқу құралы аталмыш сала бойынша ізденушілерге  психо-

логияның  ғылымы  ретіндегі  пəні,  міндеттері  мен  ерекшеліктері,  əдіснамалық  

жəне теориялық негіздері, психологияның табиғи-ғылымдық негіздері, психи-

каның  таным  үдерістері,  көңіл-күй,  ерік  үдерістері,  тұлға  психологиясы,  іс-

əрекеттің  психологиялық  сипаты,  əлеуметтік-психологиялық  құбылыстар  мен 

үдерістер  сияқты  күрделі  тақырыптарды  осы  кітапта  берілген  көрнекті  əдіс-

тердің көмегімен қарапайым əрі жеңіл тəсілмен игеруге мүмкіндік береді. 

Еңбек  орта  жəне  жоғары  оқу  орындарының,  колледждердің  студенттері  

мен ұстаздарына, психологияны өз бетінше зерттеушілерге көрнекі оқу құралы 

ретінде ұсынылады.   

 

 

                                                         ББК 88.3 

 

 

 

 

 

 

 

© Авторлық ұжым, 2008. 

© Нұр-пресс, 2008. 

ISBN 9965-813-36-1 


 

3

1. ПСИХОЛОГИЯНЫҢ ҒЫЛЫМ РЕТIНДЕ ПƏНI, МIНДЕТТЕРI МЕН ЕРЕКШЕЛIКТЕРI 

 

1.1. Жалпы психологияның пəнi мен мiндеттерi 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

ПСИХОЛОГИЯ 

ПƏНI 

 

ПСИХОЛОГИЯ  МIНДЕТТЕРI 

Психика 

 

Сана  

Бейсана 

 

Тұлға 

 

Мiнез-құлық 

 

Iс-əрекет 

  

Психикалық 

құбылыстарды сапалық 

тұрғыдан зерттеу; 

 Психикалық 

құбылыстардың 

қалыптасуы мен даму 

барысын талдау; 

 Психикалық 

құбылыстардың 

физиологиялық 

тетiктерiн зерттеу; 

 Психологиялық бiлiм-

дердi адам өмiрi мен iс-

əрекетiне жоспарлы 

енгізуде жəрдем ету. 

 


 

4

1.2. 

Психологияның басқа ғылыми бiлiм салаларымен 

байланысы 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Жалпы  психология 

Философия Əлеуметтану 

Əлеуметтiк 

ғылымдар 

 

Физиология, 

Антропология 

 

Педагогика ғылымдары 

 

Медицина ғылымдары 

 

Тарих  ғылымдары 

 

Еңбектiк  iс-əрекет 

ғылымдары 

 

5

1.3. Психология — ерекше ғылым 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Психология  (жантану) 

Психология  (жантану) 

 

Ерекшелiктерi 

 

Ерекшелiктерi 

 

1.Психология — адамзатқа 

белгiлi аса күрделi құбылыстар 

жөнiндегi ғылым; 

 

2.

Психологияның ерекше 

жағдайы — оның 

зерттеуiндегi таным 

объектiсі мен субъектісiн 

ажыратып болмайды; 

 

3.

Психология ерекшелiгi — оның 

басқа ғылымдардың бiрiнде де 

көрiнбейтiн практикалық 

салдарында; 

 

4.

Психология — болашағы мол 

ғылымдардың бiрi. 

 


 

6

1.4. Психикалық құбылыстар əлемi 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

ПСИХИКАЛЫҚ  

ҚҰБЫЛЫСТАР  

ƏЛЕМI 

ПСИХИКАЛЫҚ  

ҚҰБЫЛЫСТАР  

ƏЛЕМI 

ПСИХИКАЛЫҚ 

ҚАЛЫПТАР 

 

ƏЛЕУМЕТТIК-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 

ҚҰБЫЛЫСТАР МЕН 

ҮДЕРІСТЕР 

 

ПСИХИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМДАР 

 

 ПСИХИКАЛЫҚ 

ҚАСИЕТТЕР 

 

ПСИХИКАЛЫҚ ҮДЕРІСТЕР 

 


 

7

1.5. Тұрмыстық жəне ғылыми психологияның арақатынасы  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

ПСИХОЛОГИЯ 

 

Тұрмыстық  

Ғылыми 

 

ПСИХОЛОГИЯ 

 

Ғылыми 

 

Тұрмыстық

 

Тұрмыстық  жəне  

ғылыми 

психологияның 

салыстырмалы 

сипаттары 

 

Нақты  

Сезiмдiк 

 

Бiлiмдерi 

шектеулi 

 

Бақылауға негiзделген 

 

Деректерi мардым- 

сыз 

Жалпы-

ланған 

Ақыл- 


санаға  

келтiрiлген 

Бiлiмдерi  

ұлан-ғайыр 

 

Экспери- ментке  

негiзделген 

 

Деректерi шексiз 

 


 

8

1.6. Психологияның даму кезеңдерi 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Дүниеге материалдық 

көзқарас негiзiнде 

қалыптасты. Қазiргi 

заман Ресей, Қазақстан 

психологиясының негiзi — 

бейнелеу теориясын 

заңдылықты ұғынып, 

түсiну. 

 

Бастауы ХХ ғ. Психология мiндеттерi — тiкелей, 

нақты көрiнгендердi 

бақылауға алу. Дəлiрек 

айтсақ: мiнез-құлық, қылық, 

адамның сыртқы əсерлерге 

жауапты əрекеттерi 

(реакциясы). Қылық 

астарында жатқан сеп-

түрткiлер (мотивтер) 

ескерiлмейдi. 

Бастауы ХVII ғ. жара-

тылыстану ғылымдары-

ның дамуымен бiрге. 

Адамның ойлау, сезу, қалау 

қабiлеттерiн сана деп 

атаған. Негiзгi зерттеу 

əдiсi — адамның өзiн-өзi 

бақылап, одан 

жинақтаған деректерiн 

баяндап, хаттау. 

Психологияның мұндай 

анықтамасы бiздiң 

заманымыздан екi мың 

жылдай бұрын берiлген. 

Адам өмiрiндегi барша 

түсiнiксiздiктердiң бəрiн 

ерекше жан құбылысының 

болуымен дəйектеуге 

тырысқан. 

 

Психология — психика деректерi, 

заңдылықтары мен 

тетiктерiн 

зерттеушi ғылым 

 

 Психология — 

мiнез-құлық 

жөнiндегi ғылым 

 

 Психология — сана 

жөнiндегi ғылым 

 

 Психология — жан 

жөнiндегi ғылым 

 

 

КЕЗЕҢ 

 

 

КЕЗЕҢ 

 

 

КЕЗЕҢ 

 

 

КЕЗЕҢ 

 


 

9

1.7. Психология əдiстерi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЯДАҒЫ 

ЗЕРТТЕУ  

ƏДIСТЕРI 

 

 НЕГIЗГIЛЕРI 

 

Эксперимент  

 

Бақылау  

 

  

 

КӨМЕКШI Iс-əрекет нəтижелерiн 

талдау 

Тестiлеу: 

1.

 

Жобалаушы 

2.

 

Психикалық түзету-

реттеу 

Дербес сипаттамаларды 

қорытындылау 

Сауалнамалар: 

1.

 

Жазба 

2.

 

Ауызекi 

3.

 

Əңгiмелесу 

 

  

Тұрмыс-

тық 

Тiкелей 

араласып

 

 Ғылыми 

 

Сырттай 

 

Зертхана-

лық 

 

Нақтылау-шы 

 

Қалыптас-тырушы 

 

Табиғи жағдайда 

 


 

10

1.8. Психологиялық зерттеулер мазмұны мен құрылымы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМАНЫ АЙҚЫНДАУ: 

ҚАНАҒАТТАНАРСЫЗ НƏТИЖЕГЕ БАЙЛАНЫСТЫ ƏДIСТЕРГЕ 

ТҮЗЕТУЛЕР ЕНГIЗУ 

 

Зерттеу проблемасының

 жағдайын

 зе

ртт

еп

, он

ы

ң

 

тақырыбын

 нақтылау

 

 

Деректемелер

 топтау

 

 

Деректердi 

сапа

 жə

не

 са

нд

ық

 өңдеуге

 салу

 

 

Деректерге

 тү

сi

н

iкт

еме

 беру

, қорыты

нды

 жаса

у, 

практикалық

 ұсыныстар

 беру

. Құбылыстың

 болашақ

 

дамуын

 болжау

 

 


 

11

  

 

Психоанализ  

 

 Бихевиоризм 

 

 Трансперсо-

налды 

психология 

 

  

Гештальт-

психология 

 

  

Гуманистiк 

психология 

 

1.9. Шетелдiк психологияның негiзгi бағыттары   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т 

Ө 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т 

Ө 

Е 

З 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ə 

З 

О 

Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ж  Г 

Р     Е 

 

 

 

 

 

 

 

 Е 

И 

Ш   

 

 

 

 

 

 

 

Р 

Ш 

Я 

Е 

 

 

 

 

 

 

 

 

И 

Е 

Л 

Л 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б 

Л 

Ы  I 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е I 

Қ 

К 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л 

К 

Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

I       Т 

         

Е 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 

Е 

 

 

Р 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каталог: Книги
Книги -> Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі
Книги -> Практикумы (цитология, эмбриология және гистология негіздері)
Книги -> А. Ж. Сейтембетова
Книги -> Қазақ әдебиетінің
Книги -> П. наумов омыртқалылар зоологиясы
Книги -> КАзАқстан республикасы білім, мәдениеТ және денсаулық сақтау министрліп сәкем сейфуллин атындағы
Книги -> Қазақстан республикасы білім және ғылым
Книги -> М. С. Байтенов Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің
Книги -> Педагогика тарихы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет