Робоча програма навчальної дисципліни соціологія гендеру для студентівДата02.04.2019
өлшемі125.13 Kb.
#102032
түріРобоча програма
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Факультет соціології

Кафедра галузевої соціології


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана

______________________

«____»____________20__ рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Соціологія гендеру


для студентів

галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки"


напрям 054 «Соціологія»
освітній рівень бакалавр
освітня програма «Соціологія»
спеціалізація Соціальні комунікації

вид дисципліни вибіркова

Форма навчання денна

Навчальний рік 2017/2018

Семестр 5

Кількість кредитів ЕСТS 4

Мова викладання, навчання

та оцінювання українська

Форма заключного контролю залік
Викладачі: Вілкова О.Ю.

Пролонговано: на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.(підпис, ПІБ, дата)

на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.(підпис, ПІБ, дата)

КИЇВ – 2017

Розробник:Вілкова О.Ю., к.соц.н., доцент, доцент кафедри галузевої соціології


ЗАТВЕРДЖЕНО

Зав. кафедри галузевої соціології

__________________ (Чепак В.В.)

(підпис) (прізвище та ініціали)
Протокол № ___ від «____» ___________ 20___ р.

Схвалено науково - методичною комісією факультету соціології

Протокол від «____» _____________ 20___ року №___

Голова науково-методичної комісії ____________________ (________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Голова педагогічної ради


«_____» _________________ 20___ року

1. Мета дисципліни – формування системи знань зі спеціальної соціологічної теорії - соціології гендерну, формування навичок застосування гендерного аналізу до виявлення гендерних особливостей соціальних зв’язків в суспільстві, економічному, політичному, медійному просторі.

2. Дисципліна передбачає знання теоретичних основ соціології, основних методів здійснення соціального аналізу.

3. Анотація навчальної дисципліни:

Соціальні трансформації, що характеризують сучасне українське суспільство, інтеграція України в європейське співтовариство та освітній простір, окрім іншого, вимагають вміння об’єктивно та неупереджено здійснювати соціологічний аналіз з урахуванням гендерного компоненту. Тож дисципліна соціологія гендеру спрямована на засвоєння студентами сучасних теорій соціології гендеру, можливостей і особливостей гендерного аналізу у виявленні ключових соціальних проблем в різних сферах життєдіяльності соціуму.4. Завдання (навчальні цілі):

Основними завданнями вивчення дисципліни є: • оволодіння змістом основних категорій соціології гендеру;

 • опанування специфіки гендерного аналізу;

 • вміння визначати основні показники характеру гендерної стратифікації;

 • знання стратегії гендерної політики держави.

Це спрямовано на формування компетентностей:

 • Здатність використовувати понятійний апарат та методологічний інструментарій соціології для дослідження комунікаційних процесів (фк22).

 • Здатність здійснювати різноманітні аналізи комунікативних практик (як невербальної, так і візуальної та масової) (фк24).

 • Здатність планувати і здійснювати рекламні, пропагандистські та інформаційні кампанії та заходи (фк25).

5. Результати навчання за дисципліною:

Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та відповідальність)

Форми (та/або методи і технології) викладання і навчання

Методи оцінювання

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

Код

Результат навчання

1.1

Знати особливості та тенденції розвитку гендерної теорії

Лекція, практичне заняття, самостійна робота

Публічний виступ

МКР

10

1.2

Знати стратегії реалізації міжнародної та української гендерної політики

Лекція, практичне заняття, самостійна робота

Публічний виступ МКР

10

2.1

Застосовувати гендерний аналіз для вина значення основних соціальних тенденцій та проблем

Лекція, практичне заняття, самостійна робота

Публічний виступ, практичні завдання, МКР

20

2.2

Визначати гендерні проблеми в основних сферах суспільного життя

Лекція, практичне заняття, самостійна робота

Підготовка презентації, практичні завдання, МКР


30

2.3

Враховувати специфіку різних форм гендерної політики для застосування її елементів в науковому аналізі

Лекція, практичне заняття, самостійна робота

практичні завдання, МКР

10

2.4

Об’єктивно оцінювати наслідки реалізації гендерної політики в українському соціумі

Лекція, практичне заняття, самостійна робота

практичні завдання, МКР

15

3.1

Комунікувати з респондентами та колегами на засадах гендерної культури та толерантності

Лекція , практичне заняття, самостійна робота

Публічний виступ

5Результати навчання дисципліни (код)

Програмні результати навчання (назва)

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4.

3.1

Застосовувати теоретичні підходи та методологію аналізу до діагностики та вирішення проблем координації взаємодій соціальних груп українського суспільства ( прн29)

+

+

+

+

++

Виявляти стереотипи та знати шляхи їх подолання в сфері масових комунікацій (прн30)
+

+

+

+

+
Використовувати методики і техніки отримання емпіричних даних щодо проблем комунікації, та їхнього узагальнення через застосування відповідних методів аналізу даних (прн31)
+

+

+


+


+
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами

навчання


7. Схема формування оцінки.

7.1 Форми оцінювання студентів:

- семестрове оцінювання:

1. Доповіді з тем 1-10, РН 1.1, РН 1.2, РН 2.1., РН2.2 РН 2.3, РН 2.4, – 5 балів/2 бали за кожну доповідь, загалом 50 балів/20 балів

2. Мкр 1 з тем 1 -5, РН 1.2, РН 2.1– 12 балів/6 балів

3. Підготовка презентацій з тем 3,8 РН 2.1, РН 2.2 РН 2.3, РН 2.4– 8 балів/6 балів за одну презентацію, загалом 16 бали/8 балів

4. Мкр 2 з теми 6-10, РН 2.1, РН 2.2 ,РН 2.3,РН2.4– 12 балів/8 балів

5. Написання есе з тем 3, 5, 7,9, РН 2.1, РН 2.2 ,РН 2.3,РН2.4-10 балів/6 балів

- підсумкове оцінювання: у формі диференційованого заліку1:

- умови допуску до підсумкового заліку:

Для студентів, які набрали сумарно за модулі меншу кількість балів за критично-розрахунковий мінімум – 48 балів для одержання допуску до заліку обов’язковим є підготовка презентацій, написання есе..


7.2 Організація оцінювання: (обов’язково зазначається порядок організації передбачених робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням орієнтовного графіку оцінювання).

1. Доповіді з тем 1-10, РН 1.1, РН 1.2, РН 2.1., РН2.2 РН 2.3, РН 2.4,– протягом семестру

2. Мкр 1 з тем 1 -5, РН 1.2, РН 2.1– 4-й тиждень

3. Підготовка презентацій з тем 3,8 РН 2.1, РН 2.2 РН 2.3, РН 2.4 – 2-й та 8-й тиждень

4. Мкр 2 з теми 6-10, РН 2.1, РН 2.2 ,РН 2.3,РН2.4– 10-й тиждень

5. Написання есе з тем 3, 5, 7,9, РН 2.1, РН 2.2 ,РН 2.3,РН2.4– 10-й тиждень
7.3 Шкала відповідності оцінок

Зараховано / Passed

60-100

Не зараховано / Fail

0-59


8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій та практичних занять

п/п

Номер і назва теми*

Кількість годин

лекції

практичні

Самостійна робота

Змістовний модуль 1-2 Науково-методологічні та методичні основи

вивчення соціології гендеру

1

Теоретичні та соціально-політичні засади становлення гендерної теорії

2

4

8

2

Усвідомлення проблеми гендерної нерівності та три «хвилі» масового жіночого руху за рівність статей

2

2
3.

Маскулінність та «чоловічі» дослідження в ракурсі соціології

2

2
4.

Постмодернізм та гендерні теорії першої чверті ХХІ ст..

2

3
5.

Транснаціональний та інтерсекціональний аналіз як сучасна методологія гендерного аналізу.


2

2Модульна контрольна робота 12
Змістовний модуль 3-4 Гендерна стратифікація в основних сферах життєдіяльності суспільства

6.

Гендерна сегрегація в економічній сфері


2

2

24

7.

Гендерний вимір політичної сфери

2

4
8.

Світова практика впровадження гендерної політики

2

2
9.

Моніторинг досягнення гендерної рівності: результати глобальних рейтингів

2

3
10.

Гендерна рівність очима українських громадян

2

2Модульна контрольна робота 22ВСЬОГО

20

30

70


Загальний обсяг 120 год., в тому числі:

Лекцій20 год.

Семінари – 0 год.

Практичні заняття - 30 год.

Лабораторні заняття - 0 год.

Тренінги - 0 год.

Консультації - 0 год.

Самостійна робота - 70 год.9. Рекомендовані джерела

Основна: (Базова)

 1. Гендерна рівність і розвиток: погляд у контексті Європейської стратегії України// Матеріали дослідження – Київ: Центр Разумкова, 2016. – 244 с.

 2. Здравомыслова Е. 12 лекций по гендерной социологии / Е. Здравомыслова, А. Темкина. – Санкт-Петербург: Издательство Европейського университета, 2015. – 768 с.

 3. Теория и методология гендерных исследований. Курс лекций / Под общ.
  ред. О.А.Ворониной. — М.: МЦГИ - МВШСЭН - МФФ, 2001. — 416 с.

 4. Хрестоматия феминистских текстов. Переводы / Е. Здравомыслова, А. Темкина. – Санкт-Петербург: Издательство «Дмитрий Буланин», 2000. – 304 с.

Додаткова:

 1. Bryson V. Feminist Political Theory. - Creative Print & Design (Wales), Ebbw Vale., 2003.

 2. Butler J. Bodies That Matter: On the Discursive Limits of “Sex” - New York: Routledge, 1993.

 3. Butler J. Gender Trouble. – Routlage, 1999.

 4. Антология гендерной теории-Сб-пер-.Сост-и коментарии Е.Гаповой и А.Усмановой–Мн: Пропилеи–273с.

 5. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.,1994. 367 с.

 6. Богачевська–Хом’як М. Білим по білому-Жінки в громадському житті України /Богачевська–Хом’як – К.:Либідь–256с.

 7. Введение в гендерные исследования- Ч. 2. Хрестоматия. /Под ред. И. Жеребкиной– Х: ХЦГИ,СПб:Алетейя, 2001.–991с.

 8. Введение в гендерные исследования.Учебн- пособ. Ч.1. /Под ред. И. Жеребкиной– Х: ХЦГИ,СПб:Алетейя, 2001. – 708 с.

 9. Гендер і державна політика. Пер-з англ./Упоряд.П.Ренін – К:Вид-во Соломії Павличко “Основи”–283с.

 10. Жінки в політиці України на місцевому рівні: шляхи, проблеми, участь. аналітичний звіт за результатами роботи шести фокус-груп за участю жінок – депутаток та кандидаток в депутати обласних, міських та районних рад /скорик м.м. – К.: ТОВ «Ітем ЛТД», 2014. – 64 с.

 11. Обеспечение равенства полов. Политика стран Западной Европы/Под ред.Ф. Гардинер– М:Идея–Пресс–201с.

 12. Симона де Бовуар. Второй пол. В 2 Т. / Пер. с фр., общ. ред. и вступ. ст. С. Г. Айвазовой, коммент. М. В. Аристовой. — М.: Прогресс; СПб.: Алетейя, 1997. — 832.

 13. Фуллбрук Э., Фуллбрук К. Секс и философия: переосмысление де Бовуар и Сартра. Гуманитарный центр, Харьков, 2014.

1 Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає додаткових заходів оцінювання для успішних студентів.Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет