Робоча програма навчальної дисципліни біосферологія для спеціальностей 070501та 070501 "Географія" І 070801та 070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища"Дата17.07.2017
өлшемі304.61 Kb.
түріРобоча програма
Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з науково-педагогічної

і виховної роботи

Мамчур З.І.


“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИБіосферологія
для спеціальностей 7.070501та 8.070501 “Географія” і 7.070801та 8.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища”

географічного факультету


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

2010 р


Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО ________________

Робоча програма складена професором, д.б.н. Гамкалом З.Г.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ґрунтознавства і

географії ґрунтів

Протокол № 14 від 15 червня 2010 р.

Завідувач кафедри ____________________ / С.Позняк /


Схвалено Вченою радою географічного факультету

Протокол № 4 від 29 червня 2010 р.


Голова Вченої ради

географічного факультету _________________ / Я.Хомин /ЗМІСТ
ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. 4

1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……..4

1.1. Мета, предмет та місце дисципліни (за ОПП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….4

1.2 Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….5

1.3 Освітньо-кваліфікаційні вимоги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….7

1.4 Рекомендована основна навчальна література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …...7

1.5 Анотації програми навчальної дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….9

2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.1 Загальний обсяг навчальної роботи студента за напрямами, освітньо-

кваліфікаційними рівнями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

2.2 Розподіл обсягу навчальної роботи студента за спеціальностями та

видами навчальної роботи (за робочими навчальними планами денної

форми навчання) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.3. Тематичний план дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. 11

2.4 Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми навча-

льної роботи студента (денне навчання) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.5. Засоби контролю та структура залікового кредиту . . . . . . . . . . . . . …….15

2.6. Методи та критерії оцінювання знань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……...16

2.7. Інформаційно-методичне забезпечення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……...17
ВСТУП

1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Мета, предмет та місце дисципліни (за ОПП)

1.1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни

1.1. Мета викладання дисципліни „Біосферологія” – опанування студентами біосферно-ноосферною концепцією, зокрема знаннями про особливості структури, складу й енергетики глобальної екосистеми Землі (біосфери), механізми і закономірності її функціонування, роль живої речовини в еволюції планети Земля.1.2. Завдання вивчення дисципліни полягають у:

 • формуванні особистості студентів, зокрема їх екологічної культури та свідомості, на основі біосферно-ноосферної концепції українського вченого В.І. Вернадського.

 • формуванні знань про структурно-функціональну організацію глобальної екосистеми Землі, її основні структурні компоненти, живу та неживу і біокосну речовини, межі поширення живих організмів та роль обмежуючих факторів у їх розподілі в біосфері; закономірності і механізми функціонування біосфери, основні геохімічні процеси й функції живої речовини в колообігах  хімічних елементів, динаміку та еволюцію біосфери, її ноосфер ний етап.  

 • вмінні правильно використовувати отримані теоретичні знання у своїй професійній діяльності щодо визначення суті екологічних проблем довкілля, запобігання екологічно негативних наслідків господарської 

діяльності людей, самостійно розробляти практичні заходи щодо покращення екологічного стану екосистем і біосфери в цілому й нейтралізації існуючих екологічних загострень.
1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни, полягають у знанні і розумінні:

 • світоглядної біосферно-ноосферної концепції українського вченого В.І. Вернадського;

 • основних структурних компонентів біосфери та її просторової організації;

 • суті поняття «жива речовина» за В.Вернадським та її ролі у геохімічних процесах;

 • ролі біокосної речовини у формуванні глобальної екосистеми Землі;

 • закономірностей функціонування біосфери, основних геохімічних процесів й функцій живої речовини в колообізі  хімічних елементів;

 • динаміки та еволюції біосфери;

 • ноосферного етапу розвитку біосфери Землі;  

 • вмінні правильно використовувати отримані теоретичні знання у своїй професійній діяльності щодо визначення суті екологічних проблем довкілля, запобігання екологічно негативних наслідків господарської діяльності людей й нейтралізації існуючих екологічних загострень.

- вміти здійснювати екологічну оцінку і розробляти рекомендації для оптимізування антропогенних ландшафтів з метою мінімізації негативного впливу діяльності людини та збереження рівноваги між компонентами екосистем і біосфери в цілому.
1.1.3 Місце дисципліни в структурно-логічній підготовці фахівця


Дисципліни, що передують вивченню даної дисципліни

Дисципліни, вивчення яких спирається на дану дисципліну

ботаніка, зоологія, основи екології в обсязі середньої освіти, а також хімії з основами біогеохімії і хімії сфер Землі, екологія, біоценологія, палеонтологія, геологія.

Спеціальні дисципліни фахівця-еколога


1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни

Модуль 1. Біосфера як глобальна оболонка Землі (1,5 кр./ 54 год.)

ЗМ 1. Вчення про біосферу (біосферологія). (1 кредит ЕСТS/36 год.)

Вступ. Предмет і завдання курсу. Біосферологія або біосферистика (вчення про біосферу) і глобальна екологія (екосферологія). Місце біосферології серед природничих наук. Загальна характеристика біосфери. Історія формування уявлень про біосферу (роботи Ж.-Л. Бюффона, Г. Лейбніца, Ж.Ламарка, А.Гумбольдта, Е.Зюсса та українських вчених М.Максимовича, Д.Велланського, П.Тутковського, І.Пузанова, В.І Вернадського, М.Г Холодного). Сучасні уявлення про біосферу і «плівку життя». Склад біосфери. Коротка характеристика її компонентів: атмосфери, гідросфери, земної кори, живої речовини. Структура біосфери. Ієрархія біосфери. Вертикальна структура. Горизонтальна структура. Основні екосистеми Землі і стійкість біосфери. Географічні закономірності в межах біосфери. Жива речовина біосфери. Геохімія живих організмів. Хімічний склад. Рівні організації живої матерії. Системний рівень організації матерії. Біогеохімічні функції живої речовини. Біосфера і мікроорганізми. Геохімічні колообіги речовин і елементів у біосфері. Геохімічне середовище. Колообіг води. Колообіги Карбону, Оксигену, Нітрогену, Сульфуру, Фосфору та їхня роль у функціонуванні біосфери. Взаємодія косної і живої речовини. Космізм живої речовини. Космопланетарні сонячно-земні зв’язки. Енергетика біосфери. Потоки енергії й енергетична класифікація екосистем. Баланс енергій у біосфері. Біосфера як гомеостатичний регулятор. Екологічні катастрофи в історії біосфери. Дисбаланс природних колобігів речовини. Природні причини кліматичних змін.


ЗМ 2. Еволюція біосфери. Ноосфера. (0,5 кредита ЕСТS/ 18 год.)

Еволюція біосфери. Геохронологічні таблиці і датування. Докембрійська біосфера. Палеозойська біосфера. Мезозойська біосфера. Кайнозойська біосфера. Ноосфера. Історія формування уявлень про ноосферу (Д. Ле Конт і Ч.Шухерт («психозойна» ера), А.Павлов – «антропогенна» геологічна ера), Тейяр де Шарден, Е.Леруа, В.Вернадський – ноосфера) Особливості переходу біосфери у ноосферу. Управління біосферою. Автотрофність людства.1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги


Вміння

(за рівнями сформованості)

та знання


Сфери діяльності

(виробнича,соціально-виробнича,соціально-побутова)Функції діяльності у

виробничій сфері

(проектувальна, організаційна та інші)


1

2

3

Понятійно-аналітичний рівень формування знань: означення і пояснення основних законів і правил біосферології

Виробнича, соціально-

виробнича, соціально-

побутова


Проектувальна, організаційна, управлінська,

виконавськаПредметно-аналітичний рівень формування знань: методи дослідження біосферних процесів і висновки

Виробнича, соціально-

виробнича, соціально-

побутова


Проектувальна, організаційна, управлінська,

виконавськаПредметно-практичний рівень формування умінь: навички користування спеціальною інформацією, довідковими матеріалами

Виробнича,

соціально-виробнича,

соціально-побутова


Проектувальна, управлінська, виконавська, технічна

та інші


Ознайомлювально-орієнтовний рівень формування знань: моделювання конкретних біосферних обставин, прогнозування їх розвитку, складання відповідних задач

Виробнича, соціально-

виробнича, соціально-

побутова


Проектувальна, організаційна, управлінська,

виконавська, технічна


1.4. Рекомендована література

 1. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1998.

 2. Бабьева И.П., Зенова Г.М. Биология почв. – М.: Изд-во МГУ, 1989, –336 с.

 3. Башкин В.Н., Касимов Н.С. Биогеохимия. – М.: Научный мир, 2004. – 635 с.

 4. Велланский Даниил. Основное начертание общей и частной физиологии, или физики органического мира. – СПб., 1836. – 502 с

 5. Вернадский В.И. Проблемы биогеохимии. Труды биогеохимической лаборатории. –М.: Наука, 1980. – 178 с.

 6. Вернадский В.И. Химическое строение биосферы и ее окружения. – М.: Наука, 1987. –339 с.

 7. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. – М., 1988. – С. 149.

 8. Вернадский В.И.. Труды по всеобщей истории науки. – М., 1988. – С.98.

 9. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. – М., 1989. – С.230.

 10. Вернадський В. Кілька слів про ноосферу//Валеологія. –1999.–№23/24. –С. 3-5.

 11. Войткевич Г.В., Вронский В.А. Основы учения о биосфере. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 480 с.

 12. Гамкало З.Г. Екологічна якість ґрунту – Львів: 2009. – 410 с.

 13. Гоголь Н.В.. Мысли о географии// Соч. Изд-е15-е. – Т.Х. –СПб., 1990. – С.131.

 14. Голубець М.А. Від біосфери до соціосфери. Львів: Поллі,1997. –256 с.

 15. Голубець М.А. Плівка життя . – Львів: Поллі,1997. –187 с.

 16. Голубець М.А. Вступ до геосоціології. – Львів: Поллі, 2005. –199 с.

 17. Голубець М.А. Екосистемологія. – Львів: Поллі, 2000. –316 с.

 18. Горшков В.Г. Физические и биологические основы устойчивости жизни. – М.: ВИНИТИ, 1995.

 19. Грегори Ф. Микробиология атмосферы. – М.: Мир, 1964. – 376 с.

 20. Гумбольдт А. Картины природы. – М., 1959. – С.92–93.

 21. Гумилевський Л. Вернадський. – М., 1967.

 22. Дмитрук Ю.М. Еколого-геохімічний аналіз ґрунтового покриву агроекосистем.–Чернівці: Рута, 2006. – 328 с.

 23. Дмитрук Ю., Бербець М.Основи біогеохімії.–Чернівці:Книги ХХІ, 2009.–336 с.

 24. Добровольский В.В. Основы биогеохимии. – М.: Высшая школа. –1998.

 25. Заварзин Г.А. Бактерии и состав атмосферы. – М.: Наука, 1984. – 199 с.

 26. Заварзин Г.А. Лекции по природоведческой микробиологии.–М.: Наука,2003. –348 с.

 27. Звягинцев Д.Г. Почва и микроорганизмы. – М.: Изд-во МГУ, 1987. –256 с.

 28. Злобін Ю.А. Основи екології: Підручник. – Київ: Вища школа, 1998.

 29. Исидоров В.А. Органическая химия атмосферы. – СПб.: Химия, 2001. – 352 с.

 30. Ковда В.А. Биогеохимия почвенного покрова. – М.: Высшая школа, 1985.- 256 с.

 31. Максимович М.О системах растительного царства. Рассуждения для получения степени магистра физико-математических наук. –М.: В университетской типографии, 1827. – 79 с.

 32. Мороз С.А. Історія біосфери Землі: У 2 кн. Кн. 1: Теоретико-методологічні засади пізнання. – К., 1996.

 33. Одум Ю. Экология. М.: Мир, 1986. Т. 1. 328 с. Т. 2. 376 с.

 34. Орлов А. С., Безуглова О. С. Биогеохимия. –Ростов-на –Дону.: Феникс, 2000.

 35. Панасенко В. Упровадження ідей В.І. Вернадського в навчально-виховний процесс викладання курсу «Біосферологія». 2009. –С.68-71.

 36. Пузанов І.І. Зоогеографія. –Вид. 2-е. –Київ-Львів: Радянська школа, 1949. –С.7.

 37. Реймерс Н.Ф. Экология (теория, законы, правила, принципы и гипотезы) - М.: Журнал «Россия Молодая», 1994.

 38. Розенберг Г.С. Анализ определения понятия «экология»// Экология. –1999. – № 2. – С.89-98.

 39. Структурно-функциональная роль почвы в биосфере. – М.: ГЕОС,1999.–278 с.

 40. Сытник К.М., Апанович Е.М., Стойко С.М. В.И.Вернадский. Жизнь и деятельность на Украине. – К., 1988. – С.135.

 41. Тейяр де Шарден П. Божественная среда. – М., 1992. – С.115.

 42. Тейяр де Шарден Пьер. Феномен человека. – М., 1987. – С.216.

 43. Тутківський П. Загальне землезнавство.– К.: Держвидав України, 1927. –496 с.

 44. Тутковский П. Задачи и пределы географии. Вступительная лекция, прочитанная в университете св.Владимира 13 сентября 1913 года. Житомир. Тип. Насл. М.Даненмана, 1914. – 23 с.


1.5 Анотації програми навчальної дисципліни

Анотація програми навчальної дисципліни «Біосферологія»Мета: формування особистості майбутніх фахівців-природознавців, зокрема їх екологічної культури та свідомості, в річищі біосферно-ноосферної концепції розвитку Суспільства і Природи.

Предмет: вивчення загальних засад біосферології, їх використання в дослідженнях і розв’язуванні конкретних задач за фахом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

Зміст: біосферологія: біосфера, жива речовина, геохімічна роль живих організмів, еволюція біосфери, ноосфера.
Аннотация программы учебной дисциплины «Биосферология»

Цель: формирование личностных качеств будущих специалистов-природоведов, в частности их экологической культуры и сознательности, на основе биосферно-ноосферной концепции развития Общества и Природы.

Предмет: изучение базисных положений биосферологии, их использование в изучении и решении конкретных задач по специальности «Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование»

Содержание: биосферология: живое вещество, геохимическая роль живых организмов, эволюция биосферы, ноосфера.
ABSTRACT

BiospherologyPurpose: Forming of personality of future naturalspecialists, their ecological culture and consciousness, on the basis of biospheric-noospheric conception of development of Society and Nature, in particular.

Object: studying of fundamental rules and basics of biospherology, their application to research and to solving the special tasks of speciality “Ecology and environmental

protection“.Content: biospherology: living organisms, migration of matters, biogeochemical cycles, biogeochemical provinces, bioindication.
2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1 Загальний обсяг навчальної роботи студента за напрямами, освітньо-

кваліфікаційними рівнями


Призначення: підготовка

спеціалістів

Напрям, спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний

рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

Кількість кредитів,

відповідних ECTS – 1,5.

Модулів – 1

Змістових модулів – 2

Загальна кількість

годин – 54
Спеціальність 8.070501 “Географія” і

8.070801 “Екологія, охорона навколишнього середовища

та збалансоване природокористування”
Освітньо-кваліфікаційний

рівень: спеціаліст, магістр
Статус дисципліни – нормативна

Рік підготовки: 5-й

Семестр: 9-й

Лекції – 14

Практичні – 14

Лабораторні – не передбачені

Самостійна робота – 26

Вид контролю: 9-й семестр – залік


2.2. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за спеціальностями та видами навчальної роботи (за робочими навчальними планами денної форми навчання)
Форма

навчання


Курс

Семестр

Всього год.

К-сть кредитів

Лекцій (год)

Лабораторних, год.

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Розрахунково-графічні роботи

(шт.)


Залік (семестр)

Екзамен

(семестр)Денна

5, м

9

54

1,5

14

14
26

-

9

-

Заочна

6

1112

8-

11

-2.3. Тематичний план дисципліни

Тематичний план дисципліни "Біосферологія" складається з двох змістових модулів. Навчальний процес здійснюється у таких формах: лекційні та лабораторні заняття, а також самостійна робота студентів.


Модуль 1. Біосфера як глобальна оболонка Землі (1,5 кр./ 54 год.)

ЗМ 1. Вчення про біосферу (біосферологія).(1 кредит ЕСТS/36 год)

Тема 1. Біосферологія як наука. Вступ. Предмет і завдання курсу. Біосферологія або біосферистика (вчення про біосферу) і глобальна екологія (екосферологія). Місце біосферології серед природничих наук. Історія формування уявлень про біосферу (роботи Ж.-Л. Бюффона, Г. Лейбніца, Ж.Ламарка, А.Гумбольдта, Е.Зюсса та українських вчених М.Максимовича, Д.Велланського, П.Тутковського, І.Пузанова, В.І Вернадського, М.Г Холодного). Сучасні уявлення про біосферу і «плівку життя».

Тема 2. Загальна характеристика біосфери. Склад біосфери. Коротка характеристика її компонентів: атмосфери, гідросфери, земної кори, живої речовини. Енергетика біосфери. Баланс енергій у біосфері. Біосфера як гомеостатичний регулятор.

Тема 3. Структура біосфери. Ієрархія біосфери. Вертикальна структура. Горизонтальна структура. Основні екосистеми Землі і стійкість біосфери. Географічні закономірності в межах біосфери.

Тема 4. Жива речовина біосфери. Рівні організації живої матерії. Системний рівень організації матерії. Біогеохімічні функції живої речовини. Біосфера і мікроорганізми. Взаємодія косної і живої речовини. Біокосні тіла. Космізм живої речовини.

Тема 5. Геохімічні колообіги речовин і елементів у біосфері. Колообіг води. Колообіги Карбону, Оксигену, Нітрогену, Сульфуру, Фосфору та їхня роль у функціонуванні біосфери. Дисбаланс природних колобігів речовини. Природні причини кліматичних змін.

ЗМ 2. Еволюція біосфери. Ноосфера. (0,5 кредита ЕСТS/18 год.)

Тема 6. Еволюція біосфери. Геохронологічні таблиці і датування. Докембрійська біосфера. Палеозойська біосфера. Мезозойська біосфера. Кайнозойська біосфера.

Тема 7. Ноосфера. Історія формування уявлень про ноосферу (Д. Ле Конт і Ч.Шухерт («психозойна» ера), А.Павлов – «антропогенна» геологічна ера), Тейяр де Шарден, Е.Леруа, В.Вернадський – ноосфера) Особливості переходу біосфери у ноосферу. Управління біосферою. Автотрофність людства.
2.4. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми навчальної роботи студента


Модулі (семестри) та змістові модулі

Всього,

кредит/годинФорми навчальної роботи

Лекції

Лаб.

Пр.

СРС

Модуль 1. Біосфера як глобальна оболонка Землі

1,5/54

14

-

14

26

ЗМ.1.1. Вчення про біосферу (біосферологія).

1,0/36

10

-

12

10

ЗМ.1.2. Еволюція біосфери. Ноосфера.

0,5/18

4

-

2

16

2.4.1. Лекційний курс


№ п.п

ЗМІСТ

К-ть год.

ЗМ.1.1. Вчення про біосферу (біосферологія).

1

Біосферологія як наука. Вступ. Предмет і завдання курсу. Біосферологія або біосферистика (вчення про біосферу) і глобальна екологія (екосферологія). Місце біосферології серед природничих наук. Історія формування уявлень про біосферу (роботи Ж.-Л. Бюффона, Г. Лейбніца, Ж.Ламарка, А.Гумбольдта, Е.Зюсса та українських вчених М.Максимовича, Д.Велланського, П.Тутковського, І.Пузанова, В.І Вернадського, М.Г Холодного). Сучасні уявлення про біосферу і «плівку життя».

2

2

Загальна характеристика біосфери. Склад біосфери. Коротка характеристика її компонентів: атмосфери, гідросфери, земної кори, живої речовини. Енергетика біосфери. Баланс енергій у біосфері. Біосфера як гомеостатичний регулятор.

2

3

Структура біосфери. Ієрархія біосфери. Вертикальна структура. Горизонтальна структура. Стійкість біосфери. Географічні закономірності в межах біосфери.

2

4

Жива речовина біосфери. Рівні організації живої матерії. Системний рівень організації матерії. Біогеохімічні функції живої речовини. Біосфера і мікроорганізми. Взаємодія косної і живої речовини. Біокосні тіла. Космізм живої речовини.

2

5

Геохімічні колообіги речовин і елементів у біосфері. Колообіг води. Колообіги Карбону, Оксигену, Нітрогену, Сульфуру, Фосфору та їхня роль у функціонуванні біосфери. Дисбаланс природних колобігів речовини. Природні причини кліматичних змін.

2

ЗМ.1.2. Еволюція біосфери. Ноосфера.

6

Еволюція біосфери. Геохронологічні таблиці і датування. Докембрійська біосфера. Палеозойська біосфера. Мезозойська біосфера. Кайнозойська біосфера.

2

7

Ноосфера. Історія формування уявлень про ноосферу (Д. Ле Конт і Ч.Шухерт («психозойна» ера), А.Павлов – «антропогенна» геологічна ера), Тейяр де Шарден, Е.Леруа, В.Вернадський – ноосфера) Особливості переходу біосфери у ноосферу. Управління біосферою. Автотрофність людства. Антропогенний вплив на розвиток біосфери.

2
142.4.2. Практичні (семінарські) заняття


п/п


ЗМІСТ

Кількість годин

Шифр

ЗМ.1.1. Вчення про біосферу (біосферологія).

1

Вступне заняття. Методолого-теоретичні орієнтири у пізнанні біосфери

2

2

Теорія виникнення життя і її роль у формуванні уявлень про біосферу

2

3

Хімічний склад живої речовини. Порівняльний опис.

2

4

Геохімічна роль рослин і мікроорганізмів
ЗМ.1.2. Еволюція біосфери. Ноосфера.

5

Аналіз біотичного тренду у розвитку біосфери

2

6

Аналіз абіотичного тренду у розвитку біосфери

2

7

Аналіз регулятивних чинників у розвитку біосфери

2

Разом

14

2.4.3. Самостійна навчальна робота студента


Форми самостійної роботи. Назва теми, питання

Література

К-ть год.

1.Підготовка до практичної роботи. Вступне заняття. Методолого-теоретичні орієнтири у пізнанні біосфери

[3, 6]

2

2.Підготовка до практичної роботи. Теорія виникнення життя і її роль у формуванні уявлень про біосферу

[2, 3, 6]

2

3.Підготовка до практичної роботи. Хімічний склад живої речовини. Порівняльний опис.

[11, 12]

2

4. Підготовка до контрольної роботи.


[6, 17]

2

5. Підготовка до практичної роботи. Геохімічна роль рослин і мікроорганізмів.

[1, 11, 12,17]

2

Підготовка до практичної роботи. Аналіз біотичного тренду у розвитку біосфери

[6]

2

Підготовка до практичної роботи. Аналіз абіотичного тренду у розвитку біосфери

[6]

2

Підготовка до практичної роботи. Аналіз регулятивних чинників у розвитку біосфери

[6]

2

6.Підготовка реферату.
6

7. Підготовка до контрольної роботи. Еволюція біосфери. Ноосферний етап розвитку біосфери Землі.

[6, 13, 14, 15]

4

Всього

26 год.

Самостійна робота студентів забезпечується підручниками і навчальними посібниками з курсу «Біосферологія».


2.5. Засоби контролю та структура залікового кредиту, критерії

оцінки (денне навчання)

Протягом семестру здійснюється поточний, а в кінці семестру підсумковий контроль знань студентів.Поточному контролю підлягає:

 • відпрацювання лабораторних робіт – 1 бал за кожну відпрацьовану роботу;

 • якісний захист лабораторних робіт – 3 бали за захист кожної роботи;

 • написання колоквіуму (контрольної роботи) з кожного ЗМ. Для кожного змістового модулю розроблено пакет контрольних завдань. Вони рівнозначні за складністю і реалізують комплексний підхід до вивчення біосферології, який дозволяє перевірити не розрізнені знання з окремих питань, а їх інтегроване застосування, тобто здатність студентів аналізувати, інтерпретувати та застосовувати знання у конкретній практичній ситуації, давати відповіді стисло, послідовно, змістовно, логічно.

 • написання і захист реферату.


Підсумковий контроль. Студент здобуває залік автоматично в разі зарахування всіх лабораторних робіт, виконання всіх контрольних робіт (колоквіумів), написання і захист реферату і сумарного набрання за всіма видами занять більше 50% балів.

Якщо студент не набирає більше 50% від загальної суми балів (не відпрацював чи не захистив деякі лабораторні роботи, не виконав чи незадовільно виконав ту чи іншу контрольну роботу з певного змістового модулю, не написав чи не захистив реферат), то він повинен усунути ці недоліки й тільки після здобування певної суми балів, що перевищує 50%, може отримати залік. Якщо студент бажає підвищити оцінку, він повинен пройти підсумковий контроль у вигляді підсумкової контрольної роботи.

Виходячи з вище викладеного, з урахуванням того, що за кожний змістовий модуль студент може набрати певну кількість балів, а загальна кількість балів 100, види та засоби контролю зведені в таблицю:

Види та засоби контролю

Кількість

занять


Кількість

балів, %


Модуль 1. Поточний контроль зі змістових модулів

ЗМ.1.1. Вчення про біосферу (біосферологія).

Відпрацювання лабораторних робіт

4

4

Захист лабораторних робіт

4

12

Написання колоквіуму зі ЗМ 1.1.

Додаткове заняття

30

Всього за ЗМ 1.1.
46

ЗМ.1.2. Еволюція біосфери. Ноосфера.

Відпрацювання лабораторних робіт

1

1

Захист лабораторних робіт

1

3

Написання колоквіуму зі ЗМ 1.1.

Додаткове заняття

30

Підготовка і захист реферату

Додаткове заняття

20

Всього за ЗМ 1.2.
54

Модуль 1. Підсумковий контроль зі змістових модулів

1 варіант – за умови набрання сумарної кількості балів за всіма видами занять більше 50% студент отримує залік без обов’язкової присутності

2 варіант – письмова підсумкова контрольна робота.

Всього за модулем 1 
1002.6. Критерії остаточного оцінювання знань


% набраних

балів

Оцінка


Оцінка за

шкалою ECTS

Більше

90-100


Відмінно – бездоганне і своєчасне виконання усіх видів робіт

А

Більше

80-90


Дуже добре – всі види робіт виконані вище

середнього рівня з незначними помилкамиB


більше

70-80


Добре – всі види робіт виконані, але містять незначну кількість грубих помилок

C

Більше

60-70


Задовільно – всі види робіт у цілому виконані, але в них є велика кількість істотних помилок

D


більше

50-60


Достатньо задовільно – задовольняє

мінімальним критеріямE


більше

25-50


незадовільно (потрібна додаткова робота і

повторна процедура залікуFX


від 0-25


незадовільно (потрібне додаткове вивчення

дисципліни)F
2.7. Інформаційно-методичне забезпечення дисципліни

Бібліографічні описи, Інтернет адреси

Місце

знаходження.

Кількість екз.

Рекомендована навчальна література

1

Кучерявий В.П. Екологія. –Львів: Світ, 2001. 500 с.

Бібл.геогр.ф-ту-

60 екз.


2

Голубець М.А. Від біосфери до соціосфери. Львів: Поллі, 1997. –256 с.


Бібл.геогр.ф-ту-

6 екз.


3

Голубець М.А. Плівка життя .Львів: Поллі,1997. –187 с.


Бібл.геогр.ф-ту-

3 екз.


4

Голубець М.А. Вступ до геосоціології. Львів: Поллі,2005. –199 с.


Бібл.геогр.ф-ту-

5 екз.


5

Голубець М.А. Екосистемологія.Львів: Поллі, 2000. –316 с.


Кафедра.-

2 екз.


6

Мороз Г.А. Історія біосфери Землі. – К., 1996.

Бібл. геогр.ф-ту-

3 екз.


7

Злобін Ю.А. Основи екології: Підручник. – Київ: Вища школа, 1998. – С.248 c.

Наук.бібл.-

3 екз.


8

Електронний архів В. І. Вернадського

http://vernadsky.lib.ru/

9

В.И.Вернадский, "Проблема Времени, Пространства и Симметрии. 1920-1942" (стр. 210-296, 438-448) - часть 1 из раздела второго "Пространство и время в неживой и живой природе" в книге "Философские книги натуралиста" (М.: Наука, 1988 г.) -- 4.2 MB в DjVu форматі.

http://vernadsky.lib.ru/

10

В.И.Вернадский, "Автотрофность человечества" (М.: Педагогика-Пресс, 1993 г., 15 стр.) -- 47 kB в HTML форматі.

http://vernadsky.lib.ru/

11

В.И.Вернадский, "Живое вещество" (М.: Наука, 1978 г., 358 стр.) -- 17.5 MB в DjVu форматі.

http://vernadsky.lib.ru/

12

В. И. Вернадский, "Химическое строение Биосферы Земли и ее окружения" (М.: Наука, 2001 г., 376 стр.) -- 10.7 MB в DjVu форматі.

http://vernadsky.lib.ru/

13

Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. – М., 1989. – С.230

Наукова бібл. – 10 екз.

14

Владимир Иванович Вернадский. Научная мысль как планетное явление.

Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.


15

Статті В.І. Вернадського про ноосферу:

Наука как геологическая сила (1920).

О логике естествознания (1936).

Автотрофность человечества (М.: Педагогика-Пресс, 1993 г., 15 стр.) -- 47 kB в HTML форматі.

Несколько слов о ноосфере (1944). [10 стр.]


http://vernadsky. lib.ru/e-texts/index.shtml

16

Лев Гумилевский, "Вернадский" (М.: Молодая Гвардия, 1988 г., 255 стр.) -- 551 kB в HTML форматі, а також в форматі MS-Word.

http://vernadsky.lib.ru/

17

Дмитрук Ю., Бербець М. Основи біогеохімії. Чернівці: Книги ХХІ, 2009.–336 с.

Кафедра.-

2 екз.


18

Заварзин Г.А. Лекции по природоведческой микробиологии.–М.: Наука, 2003. –348 с.

Кафедра.-

1 екз.


19

Шипунов Ф.Я. Организованность биосферы. 1980.

Бібл.геогр.ф-ту –

2 екз.


20

Набиванець Б.Й., Сухан В.В., Калабіна Л.В. Аналітична хімія природного середовища. К.: „Либідь”, 1996.–304с.

Бібл.хім.ф-ту –

1 екз.


21

Життя і творчість В.Вернадського

http://russianway.rchgi.spb.ru/

vernad.html22

Реймерс Н. Ф. Экология (теории, законы, правила принципы и гипотезы). М.: Журнал «Россия Молодая», 1994. 367 с.

http://www.sivatherium.narod.ru/library/Reimers/glava_02.htm
23

Колчинский Э. И. Эволюция биосферы: Историко-критические очерки исследований в СССР. – Л.: Наука, 1990. – 236 с.

http://sivatherium.h12.ru/library/Klchnsky/gl_05_07.htm


24

Питання ноосфери

http://www.vernadsky.ru/Noosfera/noo26.pdf

25

Питання органічної хімії атмосфери

http://www.ucar.edu http://www.cambridge.org

http:// www.ipcc.orghttp://www.wmo/ch

http://www.igbp.kva.se26

Регіональні особливості хімічного складу атмосфери

http://www.cambridge.org

http:// www.ipcc.orghttp://www.wmo/ch

27


Вітчизняна та зарубіжна література щодо сучасного стану досліджень парникових газів в атмосфері

http://www.cambridge.org

http://www.ucar.edu http://www.wmo/ch

http://www.igbp.kva.se


28

Література щодо проблеми озонового шару. Віденська конвенція (1985 р.)

http:// www.ipcc.org

http://www.cambridge.org

http://www.wmo/ch

29

Природні та антропогенні джерела забруднення атмосфери

http:// www.ipcc.org

http://www.cambridge.org

http://www.wmo/ch

Методичне забезпечення

30

Гамкало З.Г. Хімія геосфер: Лабораторний практикум для студентів природничих факультетів - Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2001.–195 с.

Бібл.геогр.ф-ту –

16 екз.


31

Бабьева И.П., Зенова Г.М. Биология почв. – М.: Изд-во МГУ, 1989, –336 с.

Кафедра -

2 екз.


32

Руденко С.С. Загальна екологія.- Чернівці:Рута,2003.-320 с.

Кафедра -

2 екз.


33

Антипчук А.Ф., Кірєєва І.Ю. Водна мікробіологія.- Київ: Кондор, 2005. -256 с.

Кафедра -

2 екз.


34

Пакет контрольних робіт з 30 варіантів з кожного ЗМ.

КафедраДостарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет