РеспубликасыныңPdf көрінісі
Дата06.09.2018
өлшемі210.82 Kb.
#84478

ҚАЗАҚСТАН

  

РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  

БІЛІМ


 

ЖӘНЕ


 

ҒЫЛЫМ


 

МИНИСТРЛІГІ 

КӨПСАЛАЛЫ

 

ГУМАНИТАРЛЫ-ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ

  

КОЛЛЕДЖ 


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КОЛЛЕДЖ 

«А, Д және ЖАТ» кафедрасы

 

Кафедра «А, Д и НИТ »  

 

 Бекітемін 

«А, Д және ЖАТ» 

кафедрасының меңгерушісі 

Зыль Т.И______ 

 

 

  

 

«Химия»  пәні бойынша, 1 курс оқушылары  

0201000 «Құқықтану» 0111000«Бастауыш білім»  (Қазақ тілі мен 

әдибиеті),0514000Бағалау (салалар және қолдану аясы бойынша), 1305000 «Ақпараттық 

жүйелер» (Қолдану салалары бойынша)  мамандығына арналған  

сынық  сұрақтары 

 

2 - семестр  

 

  

 

  

Құрастырған оқытушы 

«А. Д және ЖАТ»  

кафедрасының оқытушысы 

Кажитаев С.К._______ 

 

Кафедра отырысында қарастырылды, Хаттама №____ «___» 2013ж. 

 

  

 

  

 

Қарағанды – 2013ж.  

 

  

                                                                1-нұсқа 

1. Берілген қосылыстардың қайсысында көміртек атомы sp

3

-гибридтену күйінде: А)C

2

HБ)С


2

Н

4 В)С

6

НГ)СН


2. Ашық тізбекті фруктоза молекуласының гидроксил тобының саны... 

А)2  

Б)3 


В)4  

Г)5 


3.  C

N

H2N-2

  жалпы формуласы қай комірсутектерге сәйкес келеді? 

А) этилен қатарына 

Б) ацетилен қатарына 

В) циклопарафиндерге 

Г) қанныққан сутектерге 

4. Фенол натрий гидроксидімен әрекекттескенде түзілетін қосылысты корсетіңіз. 

А) натрий феноляты 

Б) бензол 

В)ароматты спирт 

Г)фенол 

5.Алкиндерден Кучеров реакциясы бойынша қай альдегидті алуға болады? 

А) тек Н-С(О)Н 

Б)тек СН


3

-С(О)Н 


В)С

6

Н5

-С-(О)Н  

Г) ешқаисысы 

6.Ацетон мына заттын классаралық изомері болып табылады: 

А)СНС(О)Н Б)НС(О)Н 

В)С


2

Н

5С(О)Н 

Г)СН


3

СН

2СООН 

7.Коміртек атомының орбитальдары sр-гибретендтену күйінде қандай валенттік бұрыш 

жасай орналасады? 

А)109


º 

Б)120


º 

В)180


º 

Г)60


º 

8. С


5

Н

8 формуласына диен  комірсутектерінен неше изомер сәйкес келеді ? 

А)4 


Б)5 

В)6 


Г)7 

9.Қай қосылыс альдегид класына жатады? 

А)СН

3

-СН2

-ОН 


Б)Н

3

С-О-СН3

 

В)СН3-

С(О)Н 


Г)С

3

Н7

-СООН 


10. Жоғарғы кышқылдар глицелинмен әрекетескенде түзілетін қосылыс.... 

А)жай эфир 

Б)күрделі эфир 

В)тұз 


Г)альдегид 

 

11Қай заттар екі жақты корсетеді А)глюкоза мен сірке қышқылы 

Б)глюкзамен глицерин 

В)глюкозамен олеин қышқылы 

Г )глюкозамен этилингликоль 

12. Молярлық массасы 58г/ моль болатын альдегид формуласы 

А)НС(О)Н 

Б)СН

3

С(О)Н В)С

2

Н5

С(О)Н 


Г)С

3

Н7

С(О)Н 


13. Жалпы формуласы С

н

Н2+1

СООН болатын қышқылды атаңыз.... 

А)СН

3

―(СН2

)

16 -СООН стеарин қышқылы 

Б)СН


3

СОО―С


2

Н

5 этилацетат 

В)С


6

Н

5-СООН бензой қышқылы  

Г)СН


2- 

СН-СООН акрил қышқылы 

14.Целлюлоза гидролизінің соңғы өнім.... 

А) глюкоза 

Б) Рибоза 

В) сахароза 

Г) глюкоза жане фруктоза 

15. Берілген заттардың қайсылары монсахридтерге жатады? 

А)(С

6

Н10

О

5) Н-ццелюлоза 

Б)С


12

Н

22 О

11- 


сахароза 

В)С


6

Н

12О

6-

фруктоза Г)(С

6

Н10

О

5)

n

 крахмал 16.Карбонил тобы (-С(О)-) қандай молекулаларда болады? 

А) спирттерде 

Б) кетондарда 

В) карбон қышқылдары 

Г) күрделі эфирлерде 

17. Полимерлену дәрежесі нені көрсететін сан? 

А)полимердің макромолекуасында неше мономер молекулалары бірікенің 

Б)негізгі элементтің индексін 

В)балқу температурасы 

Г) қайнау температурасы 

18.С

6

Н5

-тобының аты... 

А)фенил 

Б)бензол 

В)гексан 

Г)гексен 

19.Табиғи полимерге жатпайтындар 

А)Целлюлоза 

Б)Крахмал 

В)ақуыз 


Г)полиэтилен 

20.Пропион альдегиді (пропаналь) С

2

Н

5СНО және ацетон (СН

3

)2

СО бір-біріне не болып 

келеді: 

А)құрылымдық изомерлер 

Б)геометриялық изомерлер 

В)гомологтар Г)екеуіде бірдей зат 

21. Мына қосылыстар: СН

3

-СН


2

-СН


2

-ОН және СН

3

-СН-СН


 

                                                                                           ОН А) гомологтар 

Б) класарлық изомерлер 

В) құрылымдық изомерлер 

Г) кеңістік изомерлер 

22. Табиғатта көмірсулар мына процестін нәтижесінде түзіледі... 

А)Фотосинтез 

Б) Ыдырау 

В) Полимерлеу 

Г) Ашу 

23. Толуолды  нитрелегенде түзілген өнімнің аты... А)нитробензол 

Б) 2,4,6-үшнитротолуол 

В)1-метил-2,4,6-үшнитребензол 

Г)2,4,6-үшнитрогексан 

24.Табиғатта қандай затпен әрекетескенде пепидтік байланыс түзеді? 

А)табиғи газ 

Б)іліспе табиғи газдер 

В)мұнайға іліспе газдар 

Г)тұрмыс газдары 

25. Глицин қандай затпен әрекетескенде пепидтік байланыс түзеді? 

А)хлорды сутек 

Б)натрий гидроксиді 

В)аланин 

Г)күкірт қышқылы 

26.Қандай заттар бір-бірімен әрекетескенде пепидтік байланыс түзеді? 

А)этанол және этиламин 

Б)глицин және аланин 

В)глицин және анилин 

Г)су және анлин 

27. Қай элемент ақуыз құрамына кірмейді? 

А)азот 

Б)күкірт В)фосфор 

Г)оттек 


28. ДНК құрамына кірмейтін ақуыз негіз... 

А)аденин 

Б)гуанин 

В)тимин 


Г)урацил 

29.Каучукты резинаға айналдыру үшін қандай процесті жүргізу қажет? 

А)гидрлеу 

Б)хлорлау 

В)вулканизациялау 

Г)гидратция реакциясын жүргізу 

30. Фруктоза құрылысы және химиялық қасиетті бойыеша... 

А)альдегидке жатады 

Б)спиртке жатады 

В)спиртоальдегидке жатады 

Г)спиртокентоға жатады   


 

 

                                                                2 - нұсқа       

1.

 

Алкандардың гомологиялық қатарына қандай жалпы формула сәкес келеді?    

а) C


n

H

2n             б)C

n

H2n-2

             в)C

n

H

2n+2                   г)C

n

Hn-2

 

 2.

 

Берілген қосылыстардың қайсысында көміртек атомы sp3

-гибридтену күйінде: 

       

      а) C2

H

2              б) C

2

Hв) C


6

H

6                    г) CH

4

   

      3.   Берілген белгілердің ішінен изомерлерге жатпайтын белгісін тап: 

 

      а) қасиеті бірдей                           б) қасиеті әртүрлі 

      в) химиялық құрылысы әртүрлі                г) молекулалық салмағы бірдей 

 

4.

 Мына қосылыстар берілген:  C

7

H14

, C


2

H

2, C

8

H18

, C


6

H

6, C

10

H22

. Қаныққан 

көмірсутегіне жататын қосылыстар саны.... 

а) 5          б) 4         в) 3          г) 2 

 

5.    Қаныққан көмірсутектердің С-С арасындағы байланыс ұзындығы мен валенттік бұрышы қандай? 

 

а) 0,120нм, 120º б)0,154 нм, 109º28` 

      в) 0,140нм, 120º 

с)0,134 нм, 109º28` 

 

      6.    Мына қосылыстар берілген: C2

H

2, C

3

H6

, C


4

H

8, C

5

H12

, C


6

H

6, C

7

H14

. Осы                   

қосылыстардың ішінен неше зат бір-біріне гомолог болып келеді? 

 

     а)2             б)3              в)4             г)5  

      7. Алкандарда химиялық  байланыстың қайсысы? 

       

      а) қос байланыс, σ-байланыс және π-байланыс       б) бір байланыс, σ-байланыс 

      в) үш байланыс, бір σ-байланыс және екі π-байланыс 

      г)сутектік байланыс 

 

      8. Пропан  дегидрлеу  кезінде  түзілетін қосылыс ...  

      а) метилен       б) этилен        в) пропилен          г)метилпропен 

 

      9. Cn

H

2n-2  жалпы формуласы қай көмірсутектерге сәйкес келеді? 

 

      а) этилен қатарына                                     б) ацетилен қатарына       в) қаныққан көмірсутектерге                     г) ароматты көмірсутектерге 

 

      10. Мына қосылыстар:   CH3

- CH


2

- CH


2

-ОН және CH

3

―СН― CH


3

 бір-біріне не болып 

келеді: 

                                                                                                      ОН 

       а) гомологтар                             б) құрылымдық изомерлер 

       в) класаралық изомерлер          г) кеңістіктік изомерлер  

       


 

       11. Пара-диметилбензол формуласындағы орынбасарлардың орны ... 

 

       а) 1,5-            б)1,4-        в)1,3-        г)1,2-  

       12. Бензолдан бромбензол алу реакциясы ... 

 

        а) қосылу реакциясына жатады                      б) тотығу реакциясына жатады         в) ыдырау реациясына жатады                       г) орын басу реакциясына жатады 

 

        13. Толуолды нитрлегенде түзілген өнімнің аты ...  

         а) нитробензол                                                 б) 2,4,6-үшнитротолуол                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

         в) 1-метил-2,4,6-үшнитробензол                    г) 2,4,6-үшнитрогексан 

 

         14. Ацетилен сумен әрекеттескенде түзілетін тұрақты қосылыс-            

          а) этанол           б) этан              в)сірке альдегиді         г)этилен 

 

         15. Этиленгликоль C2

H

4(ОН)

2

 дегеніміз не?  

          а) глицериннің жақын гомологы               б) екіатомды спирт 

          в) қаныққан біратомды спирт                    г) қарапайым фенол 

 

         16. Гидроксил тобы (-ОН) қандай молекулаларда болмайды?  

          а) спирттерде    б)карбон қышқылдарда    в)альдегидтерде    г)фенолдарда 

 

         17. Полимерлену дәрежесі нені көрсететін сан?  

          а) полимердің макромолекуласында неше мономер молекулалары біріккенін 

          б) негізгі элементтің индексін 

          в) балқу температурасын 

          г) қайнау температурасын 

 

         18. Спирттердің гомолог қатардағы бірінші мүше            

          а) CH

2

ОН        б) CH3

ОН        в) C

2

H

5ОН          г) C

n

H2n+1

OH 


 

         19. Молекулалық формуласы C

6

H

6 болатын ароматты көміртегінің аты ... 

          

          а) фенил       б) бензол      в) гексан         г) циклогексан 

 

         20. Берілген көмірсулардың қайсысы «күміс айна» реациясын көрсетеді?              

          а) фруктоза     б) глюкоза        в) сахароза         г) крахмал 

 

         21. R-C(O)H→  R-C(O)OH өзгерісін қалай жүзеге асыруға болады? 

         а) альдегидтерді тотығу 

         б) альдегидтерді тотықсыздандыру 


         в) альдегид пен су арасындағы реакцияны жасау керек 

         г) функционалдық топқа сутек атомын ендіру 

 

         22. Ашық тізбекті глюкоза молекуласының гидроксил тобының саны ...          а) 2          б)3       в) 4        г)5 

 

         23. Құрғақ газ- бұл ... а) метан       б)метан-этан      в) пропан           г) бутан 

 

          24. Көмірсутектің салыстырмалы молекулалық массасы үлкен болған сайын- бұныңтабиғи  газдағы мөлшері ... 

а) аз       б)көп       в) аз сосын көп       г) мүлдем жоқ 

 

          25. Глюкозаны күміс оксидінің амиактағы ерітіндісімен әрекеттестіргенде қандай өнімдер түзіледі? 

а) глюкон қышқылы және күміс металлы 

            б) спиртоқышқыл және күміс металы  

            в) көпатомды спирт және су 

            г) сүт қышқылы 

 

           26. Аминқышықылға сәкес формуланы көрсетінің.             а) CH

3

-CH2

-CH


2

-NH


2

                               б)СH

3

-CH


2

-CH(NH


2

)-CH


            в)CH

3

-CH(NH


2

)-COOH                             г)CH

3

-CH


2

-C(O)NH


            27. РНК құрамына кірмейтін ақуыз негіз... 

               а)аденин        б)гуанин            в)тимин            г)урацил 

             28. Крахмал гидролизден түзілетін соңғы өнім... 

                а)глюкоза           б)сахароза            в)рибоза         гглюкоза және фруктоза 

             29. Ашық тізбекті рибоза молекуласындағы гидроксил тобының саны қанша? 

                а)2                         б)3                      в)4             г)5 

              30. Күрделі эфирелердің химиялық қасиетін сипаттайтын реакцияны көрсетіңіз? 

                 а)гидролиз реакциясы                      б)этерфикация реакциясы 

                  в)орынбасу реакциясы                     г)изомерлену реакциясы 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

                                                                   

 


                                                          3-нұсқа 

1. Берілген қосылыстардың қайсысында көміртек атомы sp

3

-гибридтену күйінде: А)C

2

HБ)С


2

Н

4 В)С

6

НГ)СН


2. Ашық тізбекті фруктоза молекуласының гидроксил тобының саны... 

А)2  

Б)3 


В)4  

Г)5 


3.  C

N

H2N-2

  жалпы формуласы қай комірсутектерге сәйкес келеді? 

А) этилен қатарына 

Б) ацетилен қатарына 

В) циклопарафиндерге 

Г) қанныққан сутектерге 

4. Фенол натрий гидроксидімен әрекекттескенде түзілетін қосылысты корсетіңіз. 

А) натрий феноляты 

Б) бензол 

В)ароматты спирт 

Г)фенол 

5.Алкиндерден Кучеров реакциясы бойынша қай альдегидті алуға болады? 

А) тек Н-С(О)Н 

Б)тек СН


3

-С(О)Н 


В)С

6

Н5

-С-(О)Н  

Г) ешқаисысы 

6.Ацетон мына заттын классаралық изомері болып табылады: 

А)СНС(О)Н Б)НС(О)Н 

В)С


2

Н

5С(О)Н 

Г)СН


3

СН

2СООН 

7.Коміртек атомының орбитальдары sр-гибретендтену күйінде қандай валенттік бұрыш 

жасай орналасады? 

А)109


º 

Б)120


º 

В)180


º 

Г)60


º 

8. С


5

Н

8 формуласына диен  комірсутектерінен неше изомер сәйкес келеді ? 

А)4 


Б)5 

В)6 


Г)7 

9.Қай қосылыс альдегид класына жатады? 

А)СН

3

-СН2

-ОН 


Б)Н

3

С-О-СН3

 

В)СН3-

С(О)Н 


Г)С

3

Н7

-СООН 


10. Жоғарғы кышқылдар глицелинмен әрекетескенде түзілетін қосылыс.... 

А)жай эфир 

Б)күрделі эфир 

В)тұз 


Г)альдегид 

 

11Қай заттар екі жақты корсетеді 

А)глюкоза мен сірке қышқылы 

Б)глюкзамен глицерин 

В)глюкозамен олеин қышқылы 

Г )глюкозамен этилингликоль 

12. Молярлық массасы 58г/ моль болатын альдегид формуласы 

А)НС(О)Н 

Б)СН

3

С(О)Н В)С

2

Н5

С(О)Н 


Г)С

3

Н7

С(О)Н 


13. Жалпы формуласы С

н

Н2+1

СООН болатын қышқылды атаңыз.... 

А)СН

3

―(СН2

)

16 -СООН стеарин қышқылы 

Б)СН


3

СОО―С


2

Н

5 этилацетат 

В)С


6

Н

5-СООН бензой қышқылы  

Г)СН


2- 

СН-СООН акрил қышқылы 

14.Целлюлоза гидролизінің соңғы өнім.... 

А) глюкоза 

Б) Рибоза 

В) сахароза 

Г) глюкоза жане фруктоза 

15. Берілген заттардың қайсылары монсахридтерге жатады? 

А)(С

6

Н10

О

5) Н-ццелюлоза 

Б)С


12

Н

22 О

11- 


сахароза 

В)С


6

Н

12О

6-

фруктоза Г)(С

6

Н10

О

5)

n

 крахмал 16.Карбонил тобы (-С(О)-) қандай молекулаларда болады? 

А) спирттерде 

Б) кетондарда 

В) карбон қышқылдары 

Г) күрделі эфирлерде 

17. Полимерлену дәрежесі нені көрсететін сан? 

А)полимердің макромолекуасында неше мономер молекулалары бірікенің 

Б)негізгі элементтің индексін 

В)балқу температурасы 

Г) қайнау температурасы 

18.С

6

Н5

-тобының аты... 

А)фенил 

Б)бензол 

В)гексан 

Г)гексен 

19.Табиғи полимерге жатпайтындар 

А)Целлюлоза 

Б)Крахмал 

В)ақуыз 


Г)полиэтилен 

20.Пропион альдегиді (пропаналь) С

2

Н

5СНО және ацетон (СН

3

)2

СО бір-біріне не болып 

келеді: 

А)құрылымдық изомерлер 

Б)геометриялық изомерлер 

В)гомологтар 

Г)екеуіде бірдей зат 


21. Мына қосылыстар: СН

3

-СН2

-СН


2

-ОН және СН

3

-СН-СН


 

                                                                                           ОН А) гомологтар 

Б) класарлық изомерлер 

В) құрылымдық изомерлер 

Г) кеңістік изомерлер 

22. Табиғатта көмірсулар мына процестін нәтижесінде түзіледі... 

А)Фотосинтез 

Б) Ыдырау 

В) Полимерлеу 

Г) Ашу 

23. Толуолды  нитрелегенде түзілген өнімнің аты... А)нитробензол 

Б) 2,4,6-үшнитротолуол 

В)1-метил-2,4,6-үшнитребензол 

Г)2,4,6-үшнитрогексан 

24.Табиғатта қандай затпен әрекетескенде пепидтік байланыс түзеді? 

А)табиғи газ 

Б)іліспе табиғи газдер 

В)мұнайға іліспе газдар 

Г)тұрмыс газдары 

25. Глицин қандай затпен әрекетескенде пепидтік байланыс түзеді? 

А)хлорды сутек 

Б)натрий гидроксиді 

В)аланин 

Г)күкірт қышқылы 

26.Қандай заттар бір-бірімен әрекетескенде пепидтік байланыс түзеді? 

А)этанол және этиламин 

Б)глицин және аланин 

В)глицин және анилин 

Г)су және анлин 

27. Қай элемент ақуыз құрамына кірмейді? 

А)азот 

Б)күкірт В)фосфор 

Г)оттек 


28. ДНК құрамына кірмейтін ақуыз негіз... 

А)аденин 

Б)гуанин 

В)тимин 


Г)урацил 

29.Каучукты резинаға айналдыру үшін қандай процесті жүргізу қажет? 

А)гидрлеу 

Б)хлорлау 

В)вулканизациялау 

Г)гидратция реакциясын жүргізу 

30. Фруктоза құрылысы және химиялық қасиетті бойыеша... 

А)альдегидке жатады 

Б)спиртке жатады 

В)спиртоальдегидке жатады 

Г)спиртокентоға жатады   

 


 

                                                                                                                       4 - нұсқа       

3.

 Алкандардың гомологиялық қатарына қандай жалпы формула сәкес келеді? 

   


а) C

n

H2n

             б)C

n

H

2n-2             в)C

n

H2n+2

                   г)C

n

H

n-2 

 

4. 

Берілген қосылыстардың қайсысында көміртек атомы sp

3

-гибридтену күйінде:        

      а) C

2

H

2              б) C

2

Hв) C


6

H

6                    г) CH

4

   

      3.   Берілген белгілердің ішінен изомерлерге жатпайтын белгісін тап: 

 

      а) қасиеті бірдей                           б) қасиеті әртүрлі 

      в) химиялық құрылысы әртүрлі                г) молекулалық салмағы бірдей 

 

5.

 Мына қосылыстар берілген:  C

7

H14

, C


2

H

2, C

8

H18

, C


6

H

6, C

10

H22

. Қаныққан 

көмірсутегіне жататын қосылыстар саны.... 

а) 5          б) 4         в) 3          г) 2 

 

5.    Қаныққан көмірсутектердің С-С арасындағы байланыс ұзындығы мен валенттік бұрышы қандай? 

 

а) 0,120нм, 120º б)0,154 нм, 109º28` 

      в) 0,140нм, 120º 

с)0,134 нм, 109º28` 

 

      6.    Мына қосылыстар берілген: C2

H

2, C

3

H6

, C


4

H

8, C

5

H12

, C


6

H

6, C

7

H14

. Осы                   

қосылыстардың ішінен неше зат бір-біріне гомолог болып келеді? 

 

     а)2             б)3              в)4             г)5  

      7. Алкандарда химиялық  байланыстың қайсысы? 

       

      а) қос байланыс, σ-байланыс және π-байланыс       б) бір байланыс, σ-байланыс 

      в) үш байланыс, бір σ-байланыс және екі π-байланыс 

      г)сутектік байланыс 

 

      8. Пропан  дегидрлеу  кезінде  түзілетін қосылыс ...  

      а) метилен       б) этилен        в) пропилен          г)метилпропен 

 

      9. Cn

H

2n-2  жалпы формуласы қай көмірсутектерге сәйкес келеді? 

 

      а) этилен қатарына                                     б) ацетилен қатарына       в) қаныққан көмірсутектерге                     г) ароматты көмірсутектерге 

 

      10. Мына қосылыстар:   CH3

- CH


2

- CH


2

-ОН және CH

3

―СН― CH


3

 бір-біріне не болып 

келеді: 

                                                                                                      ОН 

       а) гомологтар                             б) құрылымдық изомерлер 

       в) класаралық изомерлер          г) кеңістіктік изомерлер  

       


 

       11. Пара-диметилбензол формуласындағы орынбасарлардың орны ... 

 

       а) 1,5-            б)1,4-        в)1,3-        г)1,2-  

       12. Бензолдан бромбензол алу реакциясы ... 

 

        а) қосылу реакциясына жатады                      б) тотығу реакциясына жатады         в) ыдырау реациясына жатады                       г) орын басу реакциясына жатады 

 

        13. Толуолды нитрлегенде түзілген өнімнің аты ...  

         а) нитробензол                                                 б) 2,4,6-үшнитротолуол                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

         в) 1-метил-2,4,6-үшнитробензол                    г) 2,4,6-үшнитрогексан 

 

         14. Ацетилен сумен әрекеттескенде түзілетін тұрақты қосылыс-            

          а) этанол           б) этан              в)сірке альдегиді         г)этилен 

 

         15. Этиленгликоль C2

H

4(ОН)

2

 дегеніміз не?  

          а) глицериннің жақын гомологы               б) екіатомды спирт 

          в) қаныққан біратомды спирт                    г) қарапайым фенол 

 

         16. Гидроксил тобы (-ОН) қандай молекулаларда болмайды?  

          а) спирттерде    б)карбон қышқылдарда    в)альдегидтерде    г)фенолдарда 

 

         17. Полимерлену дәрежесі нені көрсететін сан?  

          а) полимердің макромолекуласында неше мономер молекулалары біріккенін 

          б) негізгі элементтің индексін 

          в) балқу температурасын 

          г) қайнау температурасын 

 

         18. Спирттердің гомолог қатардағы бірінші мүше            

          а) CH

2

ОН        б) CH3

ОН        в) C

2

H

5ОН          г) C

n

H2n+1

OH 


 

         19. Молекулалық формуласы C

6

H

6 болатын ароматты көміртегінің аты ... 

          

          а) фенил       б) бензол      в) гексан         г) циклогексан 

 

         20. Берілген көмірсулардың қайсысы «күміс айна» реациясын көрсетеді?              

          а) фруктоза     б) глюкоза        в) сахароза         г) крахмал 

 

         21. R-C(O)H→  R-C(O)OH өзгерісін қалай жүзеге асыруға болады? 

         а) альдегидтерді тотығу 

         б) альдегидтерді тотықсыздандыру 


         в) альдегид пен су арасындағы реакцияны жасау керек 

         г) функционалдық топқа сутек атомын ендіру 

 

         22. Ашық тізбекті глюкоза молекуласының гидроксил тобының саны ...          а) 2          б)3       в) 4        г)5 

 

         23. Құрғақ газ- бұл ... а) метан       б)метан-этан      в) пропан           г) бутан 

 

          24. Көмірсутектің салыстырмалы молекулалық массасы үлкен болған сайын- бұныңтабиғи  газдағы мөлшері ... 

а) аз       б)көп       в) аз сосын көп       г) мүлдем жоқ 

 

          25. Глюкозаны күміс оксидінің амиактағы ерітіндісімен әрекеттестіргенде қандай өнімдер түзіледі? 

а) глюкон қышқылы және күміс металлы 

            б) спиртоқышқыл және күміс металы  

            в) көпатомды спирт және су 

            г) сүт қышқылы 

 

           26. Аминқышықылға сәкес формуланы көрсетінің.             а) CH

3

-CH2

-CH


2

-NH


2

                               б)СH

3

-CH


2

-CH(NH


2

)-CH


            в)CH

3

-CH(NH


2

)-COOH                             г)CH

3

-CH


2

-C(O)NH


            27. РНК құрамына кірмейтін ақуыз негіз... 

               а)аденин        б)гуанин            в)тимин            г)урацил 

             28. Крахмал гидролизден түзілетін соңғы өнім... 

                а)глюкоза           б)сахароза            в)рибоза         гглюкоза және фруктоза 

             29. Ашық тізбекті рибоза молекуласындағы гидроксил тобының саны қанша? 

                а)2                         б)3                      в)4             г)5 

              30. Күрделі эфирелердің химиялық қасиетін сипаттайтын реакцияны көрсетіңіз? 

                 а)гидролиз реакциясы                      б)этерфикация реакциясы 

                  в)орынбасу реакциясы                     г)изомерлену реакциясы 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

 

                                                                5-нұсқа 

1. Берілген қосылыстардың қайсысында көміртек атомы sp

3

-гибридтену күйінде: А)C

2

HБ)С


2

Н

4 В)С

6

НГ)СН


2. Ашық тізбекті фруктоза молекуласының гидроксил тобының саны... 

А)2  

Б)3 


В)4  

Г)5 


3.  C

N

H2N-2

  жалпы формуласы қай комірсутектерге сәйкес келеді? 

А) этилен қатарына 

Б) ацетилен қатарына 

В) циклопарафиндерге 

Г) қанныққан сутектерге 

4. Фенол натрий гидроксидімен әрекекттескенде түзілетін қосылысты корсетіңіз. 

А) натрий феноляты 

Б) бензол 

В)ароматты спирт 

Г)фенол 

5.Алкиндерден Кучеров реакциясы бойынша қай альдегидті алуға болады? 

А) тек Н-С(О)Н 

Б)тек СН


3

-С(О)Н 


В)С

6

Н5

-С-(О)Н  

Г) ешқаисысы 

6.Ацетон мына заттын классаралық изомері болып табылады: 

А)СНС(О)Н Б)НС(О)Н 

В)С


2

Н

5С(О)Н 

Г)СН


3

СН

2СООН 

7.Коміртек атомының орбитальдары sр-гибретендтену күйінде қандай валенттік бұрыш 

жасай орналасады? 

А)109


º 

Б)120


º 

В)180


º 

Г)60


º 

8. С


5

Н

8 формуласына диен  комірсутектерінен неше изомер сәйкес келеді ? 

А)4 


Б)5 

В)6 


Г)7 

9.Қай қосылыс альдегид класына жатады? 

А)СН

3

-СН2

-ОН 


Б)Н

3

С-О-СН3

 

В)СН3-

С(О)Н 


Г)С

3

Н7

-СООН 


10. Жоғарғы кышқылдар глицелинмен әрекетескенде түзілетін қосылыс.... 

А)жай эфир 

Б)күрделі эфир 


В)тұз 

Г)альдегид 

 

11Қай заттар екі жақты корсетеді А)глюкоза мен сірке қышқылы 

Б)глюкзамен глицерин 

В)глюкозамен олеин қышқылы 

Г )глюкозамен этилингликоль 

12. Молярлық массасы 58г/ моль болатын альдегид формуласы 

А)НС(О)Н 

Б)СН

3

С(О)Н В)С

2

Н5

С(О)Н 


Г)С

3

Н7

С(О)Н 


13. Жалпы формуласы С

н

Н2+1

СООН болатын қышқылды атаңыз.... 

А)СН

3

―(СН2

)

16 -СООН стеарин қышқылы 

Б)СН


3

СОО―С


2

Н

5 этилацетат 

В)С


6

Н

5-СООН бензой қышқылы  

Г)СН


2- 

СН-СООН акрил қышқылы 

14.Целлюлоза гидролизінің соңғы өнім.... 

А) глюкоза 

Б) Рибоза 

В) сахароза 

Г) глюкоза жане фруктоза 

15. Берілген заттардың қайсылары монсахридтерге жатады? 

А)(С

6

Н10

О

5) Н-ццелюлоза 

Б)С


12

Н

22 О

11- 


сахароза 

В)С


6

Н

12О

6-

фруктоза Г)(С

6

Н10

О

5)

n

 крахмал 16.Карбонил тобы (-С(О)-) қандай молекулаларда болады? 

А) спирттерде 

Б) кетондарда 

В) карбон қышқылдары 

Г) күрделі эфирлерде 

17. Полимерлену дәрежесі нені көрсететін сан? 

А)полимердің макромолекуасында неше мономер молекулалары бірікенің 

Б)негізгі элементтің индексін 

В)балқу температурасы 

Г) қайнау температурасы 

18.С

6

Н5

-тобының аты... 

А)фенил 

Б)бензол 

В)гексан 

Г)гексен 

19.Табиғи полимерге жатпайтындар 

А)Целлюлоза 

Б)Крахмал 

В)ақуыз 


Г)полиэтилен 

20.Пропион альдегиді (пропаналь) С

2

Н

5СНО және ацетон (СН

3

)2

СО бір-біріне не болып 

келеді: 

А)құрылымдық изомерлер 

Б)геометриялық изомерлер 


В)гомологтар 

Г)екеуіде бірдей зат 

21. Мына қосылыстар: СН

3

-СН2

-СН


2

-ОН және СН

3

-СН-СН


 

                                                                                           ОН А) гомологтар 

Б) класарлық изомерлер 

В) құрылымдық изомерлер 

Г) кеңістік изомерлер 

22. Табиғатта көмірсулар мына процестін нәтижесінде түзіледі... 

А)Фотосинтез 

Б) Ыдырау 

В) Полимерлеу 

Г) Ашу 

23. Толуолды  нитрелегенде түзілген өнімнің аты... А)нитробензол 

Б) 2,4,6-үшнитротолуол 

В)1-метил-2,4,6-үшнитребензол 

Г)2,4,6-үшнитрогексан 

24.Табиғатта қандай затпен әрекетескенде пепидтік байланыс түзеді? 

А)табиғи газ 

Б)іліспе табиғи газдер 

В)мұнайға іліспе газдар 

Г)тұрмыс газдары 

25. Глицин қандай затпен әрекетескенде пепидтік байланыс түзеді? 

А)хлорды сутек 

Б)натрий гидроксиді 

В)аланин 

Г)күкірт қышқылы 

26.Қандай заттар бір-бірімен әрекетескенде пепидтік байланыс түзеді? 

А)этанол және этиламин 

Б)глицин және аланин 

В)глицин және анилин 

Г)су және анлин 

27. Қай элемент ақуыз құрамына кірмейді? 

А)азот 

Б)күкірт В)фосфор 

Г)оттек 


28. ДНК құрамына кірмейтін ақуыз негіз... 

А)аденин 

Б)гуанин 

В)тимин 


Г)урацил 

29.Каучукты резинаға айналдыру үшін қандай процесті жүргізу қажет? 

А)гидрлеу 

Б)хлорлау 

В)вулканизациялау 

Г)гидратция реакциясын жүргізу 

30. Фруктоза құрылысы және химиялық қасиетті бойыеша... 

А)альдегидке жатады 

Б)спиртке жатады 

В)спиртоальдегидке жатады Г)спиртокентоға жатады   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет