Решением Правления тоо «ҚазМұнайГазӨнімдері»Дата25.06.2017
өлшемі290.47 Kb.
түріРешение
Үлгілік нысан

«ҚазМұнайГаз Өнімдері» ЖШС

Басқармасының

20___ жылғы «_____» ____________

_____ шешіміменбекітілген


Типовая форма

утверждена

решением Правления

ТОО «ҚазМұнайГазӨнімдері»

_____от «_____» __________20___ года
Мұнай өнімдерін құю арқылы сатып алу туралы

_________ Шарты(алдын-ала төлеммен)
«__» 20___ ж.

Договор № __________

о закупках нефтепродуктов наливом

(с предоплатой)
«__» 20___ г.

«ҚазМұнайГаз Өнімдері» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан, бұдан әрі «Сатушы» деп аталатын ________ __________ негізінде әрекет ететін, ____________, бір тараптан және ____________атынан, бұдан әрі «Сатып алушы» деп аталатын, _________ негізінде әрекет ететін, _______, келесі тараптан, бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесімен бекітілген (2012 жылғы 26 мамырдағы № 80 хаттамасы) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамымен және «Самұрық-Қазына» АҚ-ға меншік немесе сенімгерлік басқарма құқығында тікелей немесе жанама түрде тиесілі елу және одан көп дауыс беретін акция пайыздары (қатысу үлесі) бар ұйымдармен тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу қағидасы және ____________ тәсілімен өткен 20___ жылғы «__» _________өткізілген сатып алу қорытындысы негізінде, төмендегі туралы Мұнай өнімдерін құю арқылы сатып алу туралы осы Шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты:
Осы Шартта пайдаланылатын терминдер:
«Тауар» –белгілі бір атаудағы мұнай өнімдері. Тауардың өлшем бірлігі – литр;

Мұнай өнімдері – бензин, дизель отыны*, қысқы дизель отыны**, сұйытылған мұнай газы;

* - сүзгілеудің орташа температурасы нормаланбайды.

** - сүзгілеудің шекті температурасы -20ºС төмен емес, өткізу мерзімі 15 желтоқсаннан 31 наурызға дейін.


  1. Шарттың мәні

1.1. Сатушы жеткізуге, ал Сатып алушы бұдан әрі «Тауар» деп аталатын мұнай өнімдерін осы Шарттың Қосымшаларымен көзделген тәртіпте және талаптарда қабылдауға және оған төлем жасауға міндеттенеді.

1.2. Осы Шарттың аясында жеткізілетін Тауарды Сатып алушы өз мұқтажы үшін сатып алады.

1.3. Сатушының жергілікті қамтылуы уәкілетті мекемемен берілген Тауардың шығарылуы туралы СТ-КZ нысанды сертификатпен анықталады, оның куәландырылған көшірмесі осы Шарттың орындалуын бақылауды жүзеге асыратын Сатып алушының тиісті құрылымдық бөлімшесіне ұсынылады.


2. Тауардың көлемі
2.1 Сатушы сатады, ал Сатып алушы осы Шарт аясында келесі мұнай өнімдерінің түрлерін сатып алады:

К2-ден төмен емес Аи-80 маркалы бензині - ________ теңге/литр;

К2-ден төмен емес Аи-92 маркалы бензині - ________ теңге/литр;

К2-ден төмен емес Аи-95 маркалы бензині - ________ теңге/литр;

К2-ден төмен емес дизель отыны* - _________ теңге/литр;

К2-ден төмен емес қысқы дизель отыны** - _________ теңге/литр;

сұйытылған мұнай газы - _________ теңге/литр.
3. Жеткізу мерзімдері мен талаптары
3.1. Сатып алушы осы Шарттың 1-қосымшасының нысаны бойынша өтінім-разнарядканы Тауарды тиеп-жөнелтудің болжанған күніне дейін кемінде 10 (он) жұмыс күні бұрын Сатушыға ұсынады және онымен келіседі.

Өтінім-разнарядканың толық және дұрыс толтырылмауына жауапкершілік Сатып алушыға жүктеледі.

3.2. Сатып алушы 5.2.-тармаққа сәйкес алдын-ала төлемді енгізгеннен кейін, Сатушы Сатып алушыға Тауардың партиясына сенімхатты жазып береді, оның негізінде Сатып алушы Тауарды мұнай өнімдерін сақтау қоймасынан жеткізу графигіне сәйкес алады (2-қосымша).

3.3. Осы Шарт бойынша Тауарды таңдап алу Шарттың 3.1.-тармағына және Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Қосымшаларға сәйкес жүргізіледі.

3.4. Тиісті Қосымшалардың қолданылу мерзімі ішінде Сатып алушы Тауарды уақытылы таңдап алмаған жағдайда, Сатушы 4.2.-тармағына сәйкес таңдап алынбаған көлемге бағаны қайта қарастырады.

3.5. Тауарды тиеп-жөнелту фактісін растайтын құжат тауарлық-көлік жүкқұжаты болып табылады.

3.6. Тауардың жеткізілу күні және Тауарға меншік құқығы, онымен байланысты барлық тәуекелдің ауысуы кезі деп ілеспе жүкқұжат, тауарлық-көлік жүкқұжатын ресімдеу арқылы Сатушының мұнай өнімдерін сақтау қоймасындағы Тауарды Сатып алушының иелігіне беру кезі саналады.

3.7. Шартқа тиісті Қосымшада көрсетілген Тауар көлемінің іс жүзінде жіберілген Тауардың көлемінен 10% (опцион) +/- (плюс/минус) ауытқушылыққа жол беріледі:

- тиісті Қосымшада көрсетілген көлемінен 10% шегінде Тауарды жете жеткізбеген жағдайда, Шарт орындалған деп саналады және Сатушы өзара есеп айырысуды салыстырып тексеру актісіне қол қойғаннан кейін Сатып алушының банк шотына айырмасын қайтарады.

- тиісті Қосымшада көрсетілген көлемінен 10%-дан асып кеткен Тауарды жеткізген жағдайда, Сатып алушы Тауарды жеткізуге төленген сомасы мен нақты сомасы арасындағы айырмасын Сатушының банктік шотына іс жүзінде жеткізілген Тауардың көлеміне төлемді ілеспе және тауарлық-көлік жүкқұжатына сәйкес төлеуге міндеттенеді.

3.8. Сатушы Тауарды көлік құралына тиегенге жауап бермейді, Сатып алушы Тауарды мұнай өнімдерін сақтау қоймасынан межелі орнына дейін тасымалдаумен байланысты барлық шығындар мен тәуекелді және барлық сақтандыру тәуекелін өзі өткереді.

3.9.Тауар Сатушымен жеткізілген және Сатып алушымен қабылданған деп саналады:

- көлемі бойынша – Сатушының ілеспе құжаттарында көрсетілген көлемге сәйкес;

- сапасы бойынша – дайындаушы зауыттың техникалық паспортына сәйкес.


4. Тауардың бағасы және Шарттың жалпы сомасы
4.1. Тауардың бір бірлігіне (бір литріне) баға және Тауар партиясының құны теңгемен белгіленеді және оған Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген барлық салықтар мен алымдар енеді:

К2-ден төмен емес Аи-80 маркалы бензині - ________ теңге/литр;

К2-ден төмен емес Аи-92 маркалы бензині - ________ теңге/литр;

К2-ден төмен емес Аи-95 маркалы бензині - ________ теңге/литр;

К2-ден төмен емес дизель отыны* - _________ теңге/литр;

К2-ден төмен емес қысқы дизель отыны** - _________ теңге/литр;

сұйытылған мұнай газы - _________ теңге/литр.

4.2. Мұнай өнімдеріне бөлшек саудада өткізу бағалары, Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген тарифтер, алымдар мен төлемдердің өзгергені жағдайында, Тараптар Тауардың бір бірлігіне бағаның азаюына/артуына қатысты осы Шартқа қосымша келісімге қол қояды.

4.3. Шарттың жалпы сомасы ҚҚС-ты қоса алғанда (қоспағанда) _____________ теңгені құрайды.
5. Есеп айырысу тәртібі
5.1. Осы Шарттың аясында жүзеге асырылатын барлық есеп айырысу Сатып алушымен ұлттық валюта - теңгемен, Сатушының банктік шотына ақшаны аудару арқылы (қолма-қол ақшасыз төлем) немесе егер Шарттың жалпы сомасы 1000 айлық есептік көрсеткіштен аспаған жағдайда, Сатушының кассасына қолма-қол ақша қаражатын енгізу арқылы жүзеге асырылады.

5.2. Осы Шарт бойынша Тауарға төлем жасау тиісті Қосымшаға сәйкес ай сайынғы көлемге жалпы сомадан ____ % алдын-ала төлем жасау талаптарында жүргізіледі, қалған сомасы Тауарды тиеп-жөнелту фактісі бойынша Тараптардың тиісті шығыс жүкқұжатына қол қойған кезінен бастап және Сатушы шот-фактураны ұсынған кезінен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күннің ішінде төленеді.

5.3. Сатушы Тауардың іс жүзінде жөнелтілген көлеміне (тауарлық-көлік жүкқұжатының деректеріне сәйкес) шот-фактура жазып береді.

5.4. Түпкілікті есеп айырысу өзара есеп айырысуды салыстырып тексеру актісіне қол қойғаннан кейін шарт бойынша Сатушының міндеттемелерін толық көлемде орындауын растайтын салыстырып тексеру актісіне қол қойғаннан кейін 15 (он бес) жұмыс күнінен кешіктірмей жүргізіледі.


6. Тауарды тасымалдау
6.1. Сатып алушы мұнай өнімдерін сақтау қоймасынан жүкті түсіретін орнына дейін Тауарды тасымалдауды өзі жеке және өз есебінен жүзеге асырады.
7. Тауардың сапасы
7.1.Тауардың сапасы аталған Тауар түріне әзірленген 013/2011 КО ТР «Автомобиль мен әуе бензиніне, дизель және кеме отынына, реактивті қозғалтқыш үшін отынға және мазутқа қойылатын талаптар туралы» Кеден Одағының техникалық регламентіне (Кеден Одағы Комиссиясының 2011 жылғы 18 қазандағы № 826 шешімімен бекітілген), стандарттарға (МемСТ және ТЕ және т.б.) сәйкес келуі тиіс және дайындаушы зауыттың/жеткізушінің техникалық сапа паспортымен, сәйкестік декларациясымен немесе 013/2011 КО ТР қарастырылған жағдайда, сәйкестік сертификатымен расталады.

7.2. Аккредиттелген зертхананың Тауардың сапасына қатысты талдау жүргізу бойынша шығындарын, жұмсалған қаражатын төлеу Сатып алушыға жүктеледі.


8.Тараптардың міндеттері
8.1. Сатушы міндетті:

8.1.1. Сатушымен Тауардың өтінім білдірілген партиясына берілген өтінім-разнарядка, сенімхат негізінде Тауардың партиясын мұнай өнімдерін сақтау қоймасынан тиеп-жөнелтуге;

8.1.2. Сатып алушыға іс жүзінде тиеп-жөнелтілген Тауардың көлеміне шот-фактура беруге;

8.1.3. Осы Шарттың Қосымшасында белгіленген мерзімде Сатып алушының Тауарды таңдап алмауы Сатушыға тиісті Қосымшаның міндеттемелерін орындауға қатысты осы Шартты орындаудан бас тарту құқығын береді.

8.1.4. Сатып алушыға растайтын құжаттармен бірге жергілікті қамтылуы бойынша есептілікті ұсынуға.

8.1.5. Сатып алушымен өтінім берілген Тауар партиясына төлем уақытылы жасалмаған жағдайда Сатушы осы Шарттың тиісті Қосымшаларынан бас тартуға немесе Тауарды жеткізу мерзімін өзгертуге кұкылы.

8.2. Сатып алушы міндетті:

8.2.1. Осы Шарттың 3.1-тармағының талаптарына сәйкес Тауарды тиеп-жөнелтуге өтінім беруге.

8.2.2. осы Шарттың 5.2-тармағына сәйкес Тауарға төлемді жасауға.

8.2.3. Тауардың партиясын қабылдауға.

8.2.4.Тауарды қабылдау бойынша міндеттемелерін орындамау немесе тиісті орындамау салдарынан туындаған барлық қосымша шығындарды өткеруге.

8.2.5. Осы Шарттың 3.1.-тармағында көрсетілген мерзімде Сатушының мұнай өнімдеріне ілеспе жүкқұжатына енгізуі үшін Сатып алушының мұнай өнімін іс жүзінде жеткізу мекенжайы (қабылдау орны) бойынша мемлекеттік кірістер органының коды және мұнай өнімдерін іс жүзінде жеткізу мекенжайы туралы анық, толық ақпаратты ұсынуға.


9. Тараптардың жауапкершілігі

және дауларды шешу тәртібі
9.1. Осы Шарт бойынша Тараптар өз міндеттемелерін орындамағанда немесе тиісті деңгейде орындамаған жағдайда, Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілікте болады.

9.2. Шарт бойынша төлем жасау мерзімдерін сақтамаған жағдайда, Сатушы Сатып алушыдан Шарттың уақытылы төленбеген сомасынан әрбір мерзімінен қалдырған күнтiзбелiк күнге уақытылы төленбеген/төленбеген сомадан 0,1 % (нөл бүтін оннан бір), бірақ уақытылы төленбеген/төленбеген сомадан 5 %-дан аспайтын көлемде өсімпұл төлеуді талап етуге құқылы.

9.3. Сатушының кінәсінен Тауарды тиеп-жөнелту мерзімдерін бұзған жағдайда, Сатып алушы әрбір мерзімінен күнтiзбелiк күнге уақытылы тиеп-жөнелтілмеген/тиеп-жөнелтілмеген Тауардың құнынан 0,1 % көлемінде, бірақ уақытылы тиеп-жөнелтілмеген/тиеп-жөнелтілмеген Тауардың құнынан 5 %-дан аспайтын көлемде өсімпұл төлеуді талап етуге құқылы.

9.4. Жергілікті қамтылуы бойынша есептілікті уақытылы ұсынбаған жағдайда, Сатушы Сатып алушыға Шарттың жалпы сомасынан 1 % көлемінде айыппұл, сондай-ақ, есептілікті ұсынуды мерзімінен қалдырған әрбір күнтізбелік күнге Шарттың жалпы сомасынан 0,1 %, бірақ Шарттың жалпы сомасынан 5% -дан аспайтын көлемде айыппұл төлейді.

9.5.Сатып алушы Шарттың 5.4-тармағының талаптарын орындамаған жағдайда, Сатушы Сатып алушыға міндеттерді нақты орындағанға дейін әрбір мерзімінен қалдырған күнге уақытылы төленбеген/төленбеген сомасынан 0,1 % мөлшерінде айыппұлды (өсімпұлды) төлейді.

9.6. Мұнай өнімдеріне ілеспе жүкқұжатына енгізуі үшін Сатып алушының мұнай өнімін іс жүзінде жеткізу мекенжайы (қабылдау орны) бойынша мемлекеттік кірістер органының коды және мұнай өнімдерін іс жүзінде жеткізу мекенжайы туралы ақпаратты Сатып алушының уақытылы ұсынбауына, толық емес, күмәнді ақпаратты ұсынғанына жауапкершілік Сатып алушыға жүктеледі.

9.7. Сатушы мұнай өнімдерін сақтау эстакадасында вагон-цистерналардың тұрып қалуымен, вагон-цистерналарды ағызып-құюға уақытылы ұсынбағанға, дайындаушы зауыттардың мұнай өнімдерін тиеп-жөнелтудегі тоқталыстарға, оның ішінде дайындаушы зауыттың жөндеуге (апатты) тоқтауына байланысты, Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын, мемлекеттік органдардың актілерін орындаумен байланысты артықшылықты тиеп-жөнелту туындағанда осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағанға жауапкершілікте болмайды. Сатушы Тауардың жетіспеушілігін жойған уақытқа дейін Тауарды жеткізуге Өтінімдерді орындауды тоқтата тұруға құқылы.

9.8. Сатып алушы өзінің әрекетімен/ әрекетсіздігімен келтірілген, оның ішінде осы Шарттың 8.2.5.-тармағын орындау кезінде уәкілетті мемлекеттік органдар тарапынан Сатушыға әкімшілік жазалар мен өзге де жауапкершілік шараларын қолданған жағдайда, Сатушының шығындарын білдіретін нақты зиянның орнын толтыруға міндеттенеді.


10. Дүлей күш мән-жайлары
10.1. Осы Шарт бойынша Тараптар өзінің міндеттемелерін орындамау егер дүлей жағдайлары салдарынан яғни төтенше және осы шарттармен болжанбаған жағдайларымен (өрт, жер сілкінісі, су тасқыны және басқа да табиғи апаттық жағдайлар, індет, әскери жағдайлар, осы шарт бойынша Тараптармен өзінің міндеттемелерін орындауға бөгет болатын мемлекеттік органдармен актілердің шығарылуы) және т.б. болған екенін дәлелдесе, Тараптар міндеттемелерді орындау жауапкершілігінен босатылады.

10.2. Дүлей күш мән-жайлары туындаған жағдайда, Тараптар шұғыл түрде бір-біріне хабарлайды.

10.3. Форс-мажор мән-жайларына сілтеме жасайтын Тарап оларды растау үшін уәкілетті мемлекеттік органның немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының құжатын ұсынуға міндетті.

10.4. Дүлей күш мән-жайлары 30 (отыз) күнтізбелік күннен артық созылатын болса, кез-келген Тарап осы Шартты міндетті түрде өзара есеп айырысу жүргізумен, Шартты болжанған бұзу күніне дейін 10 (он) күнтізбелік күн бұрын бастамашылық жасайтын Тарап келесі Тарапты жазбаша ескерту арқылы осы Шартты бұзуға құқылы.


11. Шарттың қолданылу мерзімі
11.1. Осы Шарт екі Тарап қол қойған кезінен бастап күшіне енеді және 201__ жылдың «__» ____________ дейін қолданылады.
12. Шартты мерзімінен бұрын тоқтату тәртібі
12.1. Осы Шарт Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Шартқа сәйкес мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.

12.2. Кез-келген Тарап келесі Тарапты Шартты болжанған тоқтату күніне дейін 5 (бес) күнтізбелік күн бұрын міндетті түрде жазбаша ескертумен, осы Шарттан мерзімінен бұрын бас тарта алады:

Сатып алушы Шартпен белгіленген мерзімде Тауарды таңдамаған жағдайда;

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және осы Шартпен қарастырылған басқа да негіздемелер бойынша.

12.3. Шартты мерзімінен бұрын тоқтатқан жағдайда, Тараптар толық өзара есеп айырысуды жүргізуге міндеттенеді.
13. Ескертулер мен хабарламалар
13.1. Шартты орындауға немесе оған байланысты Шарттың бір Тарапының келесі Тарапына жолданатын барлық хабарламалар, ескертулер, ұсыныс-хаттар мен өзге де құжаттар жазбаша нысанда жасалуы тиіс және өз қолымен жеткізілуі тиіс немесе Шарттың 16-тарауында көрсетілген мекенжайларға курьермен, хабарламасын алумен тапсырысты хатпен, экспресс-почтамен, электронды почтамен немесе алдағы уақытта түпнұсқасын жөнелтумен факс арқылы алған күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күннің ішінде жөнелтілуі мүмкін.

13.2. Барлық ескертулер, хабарламалар, ұсыныстар мен өзге құжаттар Тараптардың бірінің алған құжатында көрсетілген мерзімде тиісті деңгейде алғаннан кейін олардың қайсысы кешірек түседі, соған байланысты күшіне енеді.

13.3. Сатушы Шарттың 16-тарауында көрсетілген Сатып алушының электронды мекенжайына және ұялы телефонына SMS-хабарлама/хат жөнелте алады.

13.4. Тараптар бір-біріне Шарт бойынша хат-хабар алмасу үшін өзге мекенжайларды (мекенжайды) хабарлай алады.14. Құпиялылық
14.1. Тараптар осы Шарттың мәтіні, сондай-ақ, Тараптармен Шарттан туындайтын міндеттемелерді орындау барысында бір-біріне тапсырылған барлық ақпарат көлемін келесі Тараптың құпия ақпараты (заңнамамен рұқсат етілетін шегінде – коммерциялық құпия) деп санауға келісті.

14.2. Әрбір Тарап келесі Тараптың жазбаша келісімінсіз Шартты орындау барысында алынған оның құпия ақпаратын үшінші тұлғаларға ешқандай тәсілдермен болсын жарияламау туралы өзіне міндеттеме қабылдайды.

14.3. Әрбір Тарап келесі Тарапқа Шарттың талаптарын бұза отырып оның құпия ақпаратын жариялаумен келтірілген барлық шығындарды толық көлемде орнын толтыруға міндеттенеді.

14.4. Құпиялылық талаптары осы Шарттың қолданылу мерзімі аяқталған күннен бастап үш жыл бойы күшінде қалады.  


15. Қорытынды ережелер
15.1. Осы Шартқа қол қойғаннан кейін Тараптар арасындағы барлық алдыңғы келіссөздер мен хат жазысу заңды күшін жояды.

15.2. Осы Шарттың барлық қосымшалары, Шартқа қосымша келісімдер оның ажырамас бөліктері болып табылады.

15.3. Шартқа енгізілетін барлық өзгерістер мен толықтырулар егер олар жазбаша нысанда жасалса, екі Тараптың уәкілетті өкілдерімен қол қойылса және мөрлерімен бекітілсе ғана жарамды деп саналады.

15.4. Тараптардың бірде-бірі осы Шарт бойынша өз құқықтары мен міндеттемелерін келесі Тараптың алдын-ала жазбаша келісімін алмай үшінші Тарапқа бере алмайды.

15.5. Шарт Тараптары қайта ұйымдастырылғаны жағдайында, ол бойынша  құқықтар мен міндеттер құқық мұрагеріне өтеді. Сонымен қатар, келесі тарапты ескерткен жағдайда, қайта ұйымдастырылу аяқталғаннан кейін құқық мұрагерімен Шарттың Қосымша келісіміне қол қойылады.

15.6. Шартпен қарастырылмаған барлық қалған жағдайларда, Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

15.7. Осы Шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде екі данада, әрбір Тарап үшін бір данада жасалған.
16.Тараптардың заңды мекенжайлары, банктік деректемелері және қолдары:

САТУШЫ:


САТЫП АЛУШЫ

Моб. тел______________

Ұялы. тел______________
Адрес электронной почты: _____@azskmg.kz

Электрондық пошта: _____@azskmg.kzТоварищество с ограниченной ответственностью «ҚазМұнайГаз Өнімдері», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ___________, действующего на основании ____________, и, ___________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________, действующего на основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных Советом директоров акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (протокол от 26 мая 2012 года № 80), и итогов закупок, проведенных ___________ 20__ года способом _____________, заключили настоящий Договор о закупках нефтепродуктов наливом (далее – Договор) о нижеследующем.
Термины, используемые в настоящем Договоре:
«Товар» – нефтепродукты определенного наименования. Единица измерения Товара - литр;

«Нефтепродукты» - бензин, дизельное топливо*, дизельное топливо зимнее**, сжиженный нефтяной газ;

* - предельная температура фильтруемости не нормируется;

** - предельная температура фильтруемости не ниже -20ºС, период реализации с 15 декабря по 31 марта.

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить нефтепродукты, именуемые в дальнейшем «Товар», в порядке и на условиях, предусмотренных в Приложениях к настоящему Договору.

1.2. Поставляемый в рамках настоящего Договора Товар, приобретается Покупателем для собственных нужд.

1.3. Местное содержание Продавца определяется сертификатом о происхождении Товара формы СТ-КZ, выданным уполномоченной организацией, удостоверенная копия которого предоставляется в соответствующее структурное подразделение Покупателя, осуществляющее контроль за исполнением настоящего Договора.
2. Количество Товара
2.1. Продавец продает, а Покупатель покупает в рамках настоящего Договора следующие виды нефтепродуктов:

бензин марки Аи-80 не ниже К2 - ____ литров;

бензин марки Аи-92 не ниже К2- ____ литров;

бензин марки Аи-95 не ниже К2 - _____ литров;

дизельное топливо не ниже К2* - ______ литров;

дизельное топливо зимнее не ниже К2** - ______ литров;

сжиженный нефтяной газ - ______ литров.
3. Сроки и условия поставки
3.1. Покупатель представляет и согласовывает с Продавцом заявку-разнарядку по форме Приложения 1 к настоящему Договору не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты отгрузки Товара.

Ответственность за неполноту и неправильность заполнения заявки-разнарядки возлагается на Покупателя.

3.2. После внесения предоплаты Покупателем согласно п.5.2., Продавец выписывает Покупателю доверенность на партию Товара, на основании которой Покупатель получает Товар со склада хранения нефтепродуктов в соответствии с графиком поставки (Приложение 2).

3.3. Выборка количества Товара по настоящему Договору производится в соответствии с п. 3.1. и Приложениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.4. В случае несвоевременной выборки Покупателем Товара в течение срока действия соответствующего Приложения, Продавец пересматривает цену на невыбранный объем в соответствии с п. 4.2. настоящего Договора.

3.5. Документом, удостоверяющим факт отгрузки Товара, является товарно-транспортная накладная.

3.6. Датой поставки Товара и моментом перехода права собственности на Товар и всех рисков, связанных с ним, считается момент предоставления Товара в распоряжение Покупателя на складе хранения нефтепродуктов Продавца путем оформления сопроводительной накладной, товарно - транспортной накладной.

3.7.Допускается отклонение (опцион) +/- (плюс/минус) 10% от количества Товара, указанного в соответствующем Приложении к Договору к фактически отпущенному количеству Товара:

- в случае недопоставки Товара в пределах 10% от количества, указанного в соответствующем Приложении, Договор будет считаться исполненным, и Продавец возвращает разницу на банковский счет Покупателя после подписания акта сверки взаиморасчетов;

- в случае поставки Товара, превышающего 10% от количества, указанного в соответствующем Приложении, Покупатель обязуется оплатить разницу между оплаченной суммой и фактической суммой поставки Товара, на банковский счет Продавца за фактически поставленное количество Товара, согласно сопроводительным и товарно-транспортным накладным.

3.8. Продавец не отвечает за погрузку Товара на транспортное средство, Покупатель несет все расходы и риски в связи с перевозкой Товара от склада хранения нефтепродуктов к месту назначения, а также все риски страхования.

3.9.Товар считается поставленным Продавцом и принятым Покупателем:

- по количеству – в соответствии с количеством, указанным в сопроводительных документах Продавца;

- по качеству – в соответствии с техническим паспортом завода-изготовителя.


4. Цена Товара и общая сумма Договора
4.1. Цена за единицу (один литр) Товара устанавливается с учетом НДС и включает все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, и составляет:

бензина марки Аи- 80 не ниже К2- ___ тенге/литр;

бензина марки Аи- 92 не ниже К2 - ___ тенге/литр;

бензина марки Аи- 95 не ниже К2 - ___ тенге/литр;

дизельного топлива не ниже К2*- ______ тенге/литр;

дизельного топлива зимнего не ниже К2**- ______ тенге/литр;

сжиженного нефтяного газа - ______ тенге/литр .

4.2. В случае изменения цен розничной реализации нефтепродуктов, тарифов, сборов и платежей, установленных законодательством Республики Казахстан, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору в части уменьшения/увеличения цены за единицу Товара.

4.3. Общая сумма Договора составляет _____ (____)тенге с учетом (без учета) НДС.
5. Порядок расчетов
5.1. Все расчеты, осуществляемые в рамках настоящего Договора, производятся Покупателем в национальной валюте – тенге, путем перечисления денег на банковский счет Продовца (безналичного платежа) либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Продавца в случае, если общая сумма Договора не превышает 1000 месячных расчетных показателей.

5.2. Оплата за Товар по настоящему Договору производится на условиях предоплаты в размере ___% от общей суммы за ежемесячный объем согласно соответствующему Приложению, оставшаяся сумма оплачивается по факту отгрузки Товара, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания Сторонами соответствующей расходной накладной и выставления Продавцом счет-фактуры.

5.3. Продавец выписывает счет-фактуру на фактически отгруженное количество Товара (согласно данным товарно-транспортной накладной).

5.4. Окончательный расчет производится после подписания акта сверки взаимных расчетов, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания акта сверки, подтверждающего исполнение обязательств Продавца по договору в полном объеме.


6. Транспортировка Товара
6.1. Транспортировка Товара от склада хранения нефтепродуктов до пункта разгрузки осуществляется Покупателем самостоятельно и за свой счет.
7. Качество Товара
7.1. Качество Товара должно соответствовать техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 826), стандартам (ГОСТам, ТУ и др.), разработанным на данный вид Товара, и подтверждаться паспортом качества завода – изготовителя/поставщика, декларацией соответствия либо в случаях, предусмотренных ТР ТС 013/2011, - сертификатом соответствия.

7.2. Расходы, затраты по проведению анализа аккредитованной лабораторией по качеству Товара возлагаются на Покупателя.


8. Обязанности Сторон
8.1. Продавец обязан:

8.1.1. Отгрузить со склада хранения нефтепродуктов партию Товара на основании заявки-разнарядки, доверенности, выданной Продавцом на заявленную партию Товара.

8.1.2. Передать Покупателю счет – фактуру на фактически отгруженное количество Товара.

8.1.3.Невыборка Покупателем Товара в срок, установленный в соответствующем Приложении к настоящему Договору, дает Продавцу право отказаться от исполнения настоящего Договора, в части исполнения соответствующего Приложения.

8.1.4. Предоставить Покупателю отчет по местному содержанию с приложением подтверждающих документов.

8.1.5. В случае несвоевременной оплаты за заявленную партию Товара дает Продавец вправе отказаться от исполнения соответствующего Приложения к настоящему Договору либо изменить срок поставки Товара.

8.2. Покупатель обязан:

8.2.1. Подать заявку на отгрузку Товара согласно условиям пункта 3.1. настоящего Договора.

8.2.2. Произвести оплату за Товар согласно пункту 5.2. настоящего Договора.

8.2.3. Принять партию Товара.

8.2.4. Нести все дополнительные расходы, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по приемке Товара.

8.2.5. Предоставить в полном объеме в сроках, указанном в п. 3.1. настоящего Договора достоверную информацию об адресе фактической поставки нефтепродуктов и коде органа государственных доходов по адресу фактической поставки (месту получения) нефтепродуктов Покупателя для внесения ее Продавцом в сопроводительную накладную на нефтепродукты.


9. Ответственность Сторон

и порядок разрешения споров
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.2. В случаях несоблюдения сроков оплаты по Договору Продавец вправе требовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от несвоевременно оплаченной/неоплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 5% от несвоевременной оплаченной/неоплаченной суммы.

9.3. В случае нарушения сроков отгрузки Товара по вине Продавца Покупатель вправе требовать уплаты пени в размере 0,1% от стоимости Товара, несвоевременно отгруженного/неотгруженного, за каждый календарный день просрочки, но не более 5% от стоимости Товара, несвоевременно отгруженного/неотгруженного.

9.4. В случае несвоевременного предоставления отчетности по местному содержанию, Продавец оплачивает Покупателю штраф в размере 1% от Общей суммы Договора, а также 0,1% от Общей суммы Договора за каждый календарный день просрочки предоставления отчетности, но не более 5% от Общей суммы Договора.

9.5. В случае невыполнения Покупателем условий п.5.4., Продавец вправе требовать от Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной/неоплаченной суммы за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

9.6. Ответственность за несвоевременное предоставление Покупателем, предоставление неполной, недостоверной информации об адресе фактической поставки нефтепродуктов и коде органа государственных доходов по адресу фактической поставки (месту получения) нефтепродуктов Покупателя для внесения ее в сопроводительную накладную на нефтепродукты возлагается на Покупателя.

9.7. Продавец не несет какой-либо ответственности за несоблюдение сроков поставки, вызванное затовариванием вагонов-цистерн на эстакаде нефтебазы, несвоевременным предоставлением вагонов-цистерн под слив и налив, перебоями отгрузок нефтепродуктов от заводов-изготовителей, в том числе в связи с остановкой завода-изготовителя на ремонт (аварией), приоритетными отгрузками в связи с исполнением норм законодательства Республики Казахстан, актов государственных органов. Продавец вправе приостановить исполнение Заявок на поставку Товара до момента устранения нехватки Товара.

9.8. Покупатель обязуется возместить реальный ущерб, причиненный своими действиями/ бездействием, в том числе при исполнении пункта 8.2.5 настоящего Договора, которые обуславливают расходы Продавца в случае применения административных взысканий и иных мер ответственности со стороны уполномоченных государственных органов.


10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от исполнения своих обязательств по настоящему договору, если они докажут, что неисполнение обязательств было вызвано непреодолимой силой, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами (пожаром, землетрясением, селем и прочими природными стихийными явлениями, эпидемиями, военными действиями, изданием государственными органами актов, препятствующих исполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору), и т.п.

10.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно уведомляют о них друг друга.

10.3. Сторона, ссылающаяся на форс - мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ уполномоченного государственного органа либо Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан.

10.4. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы более 30 (тридцати) календарных дней любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор путем письменного уведомления другой стороны за 10 (десять) календарных дней до даты предполагаемого расторжения Договора, с обязательным проведением взаиморасчетов.


11. Срок действия Договора
11. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по «___» ______ 20__ года.
12. Порядок досрочного прекращения Договора
12.1. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Договором.

12.2. Любая из Сторон имеет право досрочно отказаться от настоящего Договора с обязательным письменным уведомлением другой Стороны за 5 (пять) дней до предполагаемой даты прекращения настоящего Договора:

в случае невыборки Покупателем Товара в срок, установленный настоящим Договором;

по другим основаниям, предусмотренным и действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

12.3. В случае досрочного прекращения Договора Стороны обязуются произвести полный взаиморасчет.

13. Уведомления и сообщения
13.1. Все извещения, уведомления, письма-предложения и иные документы, направляемые в соответствии с исполнением Договора или в связи с ним одной из Сторон Договора другой Стороне, должны быть выполнены в письменной форме и предоставлены нарочным либо отправлены по адресам, указанным в разделе 16 Договора, курьером, заказным письмом с уведомлением, экспресс-почтой, электронной почтой или факсом с последующим предоставлением оригинала в течение 20 (двадцати) календарных дней.

13.2. Все извещения, уведомления, предложения и иные документы вступают в силу после надлежащего получения их одной из Сторон или в срок, указанный в них, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

13.3. Продавец также может производить рассылки SMS-сообщений/писем на электронный адрес и мобильный телефон Покупателя указанные в разделе 16 Договора.

13.4. Стороны могут сообщить друг другу и иные адреса (адрес) для обмена корреспонденцией по Договору.


14. Конфиденциальность
14.1. Стороны согласились считать текст настоящего Договора, а также весь объем информации, переданной Сторонами друг другу в ходе исполнения обязательств, возникающих из Договора, конфиденциальной информацией (в пределах, допускаемых законодательством - коммерческой тайной) другой Стороны.

14.2. Каждая из Сторон принимает на себя обязательство никакими способами не разглашать третьим лицам без письменного согласия другой Стороны ее конфиденциальную информацию, к которой был получен доступ в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством Республики Казахстан.

14.3. Каждая из Сторон обязуется возместить другой Стороне в полном объеме все убытки, причиненные разглашением ее конфиденциальной информации в нарушение условий Договора.
14.4. Условия конфиденциальности остаются в силе в течение трех лет со дня окончания срока действия настоящего Договора.
15. Заключительные положения

15.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему между Сторонами теряют юридическую силу.

15.2. Все приложения к настоящему Договору, дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

15.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и заверены печатями.

15.4. Ни одна из Сторон не может переуступить свои права и обязательства по настоящему Договору третьей Стороне без получения предварительного письменного согласия другой Стороны.

15.5. В случае реорганизации Сторон Договора, права и обязанности по нему переходят к их правопреемникам. При этом при условии уведомления другой стороны после завершения реорганизации с правопреемником подписывается Дополнительное соглашение к Договору.

15.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны будут руководствоваться законодательством Республики Казахстан.

15.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на государственном и русском языках, по одному для каждой из сторон.16. Юридические адреса,

банковские реквизиты и подписи Сторон
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

Моб. тел______________

Ұялы. тел______________

Адрес электронной почты: _____@azskmg.kz

Электрондық пошта: _____@azskmg.kz
Мұнай өнімдерін құю арқылы сатып алу туралы 20__ жылғы «___» ________________

___ шартына 1-қосымша


Приложение №1

к Договору о закупках нефтепродуктов наливом от ________ 20__года № ____


Сатып алушының фирмалық бланкісі (Сатып алушының толық атауы, БСН(ЖСН), заңды мекенжайы міндетті түрде көрсетілуі тиіс)

Фирменный бланк Покупателя (в обязательном порядке необходимо отразить

полное наименование Покупателя, БИН (ИНН), юридический адрес)исх.№ ______

дата________

«ҚазМұнайГаз Өнімдері» ЖШС_____________ бойынша филиалының директоры

_______________________

Директору филиала

ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» по ______________области

_____________________
Мұнай өнімдерін құю арқылы сатып алу туралы 20__ жылғы «___» ________________ № ___ шартына сәйкес Сізден ________ литр көлемінде (бензовоздың калибровкасы бойынша нақты көлемі көрсетіледі) _________ маркалы мұнай өнімін тиеп-жөнелтуді жүргізуіңізді сұраймын.

Мұнай өнімін іс жүзінде жеткізу мекенжайы_____________________.

Сатып алушының мұнай өнімін іс жүзінде жеткізу мекенжайы (қабылдау орны) бойынша мемлекеттік кірістер органының атауы және коды.
Согласно заключенному Договору о закупках нефтепродуктов наливом от _______20__ года № ___ прошу Вас произвести отгрузку нефтепродукта марки __________ в количестве (указывается точное количество по калибровке бензовоза)_____ литров.

Адрес фактической поставки нефтепродукта: _____________________________________.

Наименование и код органа государственных доходов по адресу фактической поставки (месту получения) нефтепродуктов Покупателя _________________________________________.
Подпись Покупателя ________
САТУШЫ/ПРОДАВЕЦ САТЫП АЛУШЫ/ПОКУПАТЕЛЬ
Мұнай өнімдерін құю арқылы сатып алу туралы 20__ жылғы «___» ________________

___ шартына 2-қосымша


Приложение №2

к Договору о закупках нефтепродуктов наливом от ________ 20__года № ____

___________ қ. «__»___________20__ жыл

г.__________ «__» __________20__ года
Мұнай өнімдерін құю арқылы сатып алу туралы 20__ жылғы «___» ________________ № ___ Шартының ажырамас бөлігі болып табылатын Тауарды жеткізу графигі бойынша Сатып алушы өз мұқтажы үшін Тауар (мұнай өнімдері) көлемін таңдауды жүргізеді.

Покупатель производит выборку количества Товара (нефтепродуктов) для собственных нужд в соответствии с графиком поставки Товара, являющимся неотъемлемой частью Договора о закупках нефтепродуктов наливом от ___________ 20__ года № ____.


Тауарды жеткізу графигі:

График поставки Товара:


Мұнай өнімдерінің атауы

Наименование нефтепродуктаТауарды қабылдау орны Место получения Товара

Өлш. бірл.Ед. изм

Ай/Көлемі Месяц/Количество

Қаңтар/Январь

Ақпан/Февраль

Наурыз/Март

Сәуір/Апрель

Мамыр/Май

Маусым/Июнь

Шілде/Июль

Тамыз/Август

Қыркүйек/Сентябрь

Қазан/Октябрь

Қараша/Ноябрь

Желтоқсан/Декабрь

Жиынтығы/итого

Жиынтығы/

Итого:


Жиынтығы жалпы санына_____________________.


Итого на общее количество ______________.


САТУШЫ / ПРОДАВЕЦ САТЫП АЛУШЫ/ПОКУПАТЕЛЬ
Каталог: upload -> medialibrary
medialibrary -> Программа вступительных испытаний для приема в интернатуру по направлению «лечебное дело»
medialibrary -> Программа государственной итоговой аттестации 31. 08. 32 Дерматовенерология
medialibrary -> Программа государственной итоговой аттестации 31. 08. 77 Ортодонтия
medialibrary -> Самостоятельная работарезидентапод руководствомпреподавателя (сррп) 30 Самостоятельная работа резидента (срр) 30 Астана 2016 год
medialibrary -> Программа государственной итоговой аттестации 31. 08. 75 Стоматология ортопедическая
medialibrary -> Книгообеспеченность ординаторов учебной литературой


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет