Құрамы с 9 н 12 қосылысты тотықтырғанда бензой қышқылы түзілді. Алғашқы заттың құрылысын анықтаДата21.06.2018
өлшемі118.67 Kb.
түріҚұрамы
Органикалық химия – ІІ пәнінен 2 межелік бақылауға арнaлған тест тапсырмалары

 1. Қандай қосылыс нуклеофилді реагенттермен неғұрлым жақсы әрекеттеседі

 2. Анизол қандай қосылыстардың әрекеттесуі нәтижесінде түзіледі

 3. Схема бойынша С өнімді ата: 1. Циклдің С-Н байланыстары бойынша тимол қандай реагентпен әрекеттеседі 1. Келтірілген қосылыс СООН тобы бойынша қандай реагентпен әрекеттеседі

 2. Құрамы С9Н12 қосылысты тотықтырғанда бензой қышқылы түзілді. Алғашқы заттың құрылысын анықта

 3. Қандай қышқыл этерефикациялау реакциясына оңай түседі

 4. Каннициаро реакциясына түсетін альдегид

 5. Қандай қосылыста хлордың қозғалғыштығы ең жоғары

 6. Электрофилді орынбасуда келісілген бағытталу тән қосылысты анықта

 7. Электрофилді орынбасуда келісілмеген бағытталу тән қосылысты анықта

 8. Гидроксил тобы бірінші орында деп есептесек, бромдану реакциясы циклдің қандай орындарында жүреді 1. Қандай орынбасар ароматты сақинаны күшті активтендіреді

 2. SE реакцияларындағы ароматты қосылыстардың реакциялық қабілеттіліктері артуы бойынша қатарын анықта

 3. Сульфирлеу реакцияларындағы ароматты қосылыстардың реакциялық қабілеттіліктері төмендеуі бойынша қатарын анықта
 4. Қандай қосылыс, бензолға қарағанда, қыйын нитрленеді


 5. Келтірілген қосылыстардың қайсысы электрофилді орынбасу реакциясына оңай түседі

 6. Келтірілген өзгерістегі қосылу реакциясын көрсет

 7. 2,4-динитротолуол + сірке альдегиді ?

 8. 2,4-динитротолуол + n-толуил альдегиді?

 9. SE реакцияларында келесі қосылыстың қандай орнына нитро тобы барып енеді 1. Қандай карбонилді қосылыста -С-Н байланыстың активтілігі ең жоғары

 2. Фенил-о-толилкетоксимнің синтезіне қажетті реагенттер 1. Келесі альдегидті С6Н5-СН2-СН=СН-СН2-СНО натрий борогидридімен (NaBH4) тотықсыздандырғанда түзілетін өнім

 2. Схема бойынша С өнімді анықта:


 1. Схема бойынша соңғы өнімді анықта:
   1. H2O(H+)

 1. С6H5-CH2-CCH

   1. H2SO4

 2. Келесі реакция бойынша қандай карбонилді қосылыс түзіледі 1. Келесі реакция бойынша қандай карбонилді қосылыс түзіледі

С6Н5-СНCl2

 1. Келесі карбонилді қосылыстын көбінесе мүмкін болатын енол формасы С6Н5-СН2-СО-СН3

 2. Схема бойынша С өнімді анықта:

С6Н5-BrABС

 1. Схема бойынша В өнімді анықта:

С6Н5-СНО

 1. Бензальдегид күміс тотығының аммиактағы ерітіндісімен түзетін зат - ол

С6Н5-СНО + [Ag(NH3)2]OH 

 1. Схема бойынша реакция өнімін анықта:

С6Н5-СН2-СНО + 2С2Н5ОН(Н+) 

 1. Схема бойынша реакция өнімін анықта:

С6Н5-СН2-СНО + PCl5

 1. Қандай қосылыс нуклеофилді реагенттермен неғұрлым жақсы әрекеттеседі

 2. Пропилбензол тотыққанда қандай қосылыс түзіледі

 3. n-этилтолуол тотыққанда қандай қышқыл түзіледі

 4. Схема бойынша С өнімді ата:

С6Н5Br 1. Канниццаро реакциясы бойынша толуил альдегидінен қандай заттар түзіледі? 1. Құрамы С9Н12 изомерлі ароматты көмірсутектер калий перманганатының ерітіндісімен қыздыру арқылы бензой және фтал қышқылдарына тотықтырылды. Алғашқа көмірсутектердің құрылыс формулаларын анықта

 2. Схема бойынша соңғы өнімді анықта:
 1. Ацетилсалицил қышқылын келесі схемамен синтездейді:

 2. Сахарин синтезі келесі схема бойынша жүреді. Мұндағы негізгі аралық өнімді анықта: 1. Фенилаланинді қышқыл ортада келесі схема бойынша этерификациялауға болады:

 2. Фенилаланин және пирожүзім қышқылын қайта аминдеу келесі қосылыстардың түзілуіне әкеледі:

 3. о-нитротолуол синтезі үшін қажет реагент:

 4. Нитробензолдың қышқыл ортада тотықсыздануының екінші өнімі болып табылады:

 5. Азотты қышқылмен әрекеттесетін затты көрсетіңіз:

 6. Ароматты аминдерге жатады:

 7. Изонитрилдің сапалық реакциясын келесі схемамен өткізеді:

 8. м-сульфоанилин синтезін келесі схемамен орындайды:

 9. Диазоний тұзын түзетін, диазотирленетін амин:

 10. Фенилаланиннің комплексті мыс тұзының түзілуінің сапалық реакциясы келесі қосылыстарды әрекеттестіргенде жүреді:

 11. Схема бойынша Б өнімді анықта:
 1. Схема бойынша Б өнімді анықта:

 1. Келесі өзгерісте қандай реагенттер және жағдайлар қолданылады:
 1. Фенолдың қышқылдық-негіздік қасиеті

 2. Темір хлоридімен көрсетілген қосылыстардың қайсысы боялады: а) С6Н5СН(ОН)-СН3 б) о-крезол в) п-пропилфенол г)бензил спирті?

 3. Фенилацетатты АlСl3 қатысында қыздырғанда не түзіледі?

 4. Схема бойынша В өнімді анықта:

С6Н5-СНО 1. Бензальдегид күміс тотығының аммиактағы ерітіндісімен түзетін зат

С6Н5-СНО + [Ag(NH3)2]OH 

 1. Толуолдан этилбензоаттың түзілуі қандай реагенттердің көмегімен іске асады?

С6Н5СН3 С6Н5СООС2Н5

 1. Триптофан атына сәйкес формула:

 2. Фенилнитрометан синтезі үшін қолдану керек:

 3. + қышқыл ортада нитробензол тотықсызданғанда мына топты береді:

 4. Ацинитроформаны беруге мына заттар қабілетті:

 5. Аралас аминдерге жатады:

 6. Анилиннің Вr-мен сапалық реакциясы кезінде келесі зат түзіледі:

 7. Анилинді Н2SO4-тің (концентр.) артық мөлшерімен сульфирлеу мына заттың түзілуіне әкеледі:

 8. Хлорлы фенилдиазоний синтезіне мына заттар қажет:

 9. о-нитротолуолдың сілтілік ортада тотықсыздануының соңғы өнімі:

 10. Анилинді сұйытылған күкірт қышқылымен сульфирлегенде түзіледі:

 11. Анилиннің нитрлеу реакциясын келесі жағдайларда жүргізеді

 12. Анилинді сульфирлегенде пара-сульфанил қышқылының түзілуі келесі нәтиженін арқасында болады

 13. При нитрозировании диметиланилинді нитроздаған кезде келесі процесс жүреді
  Диметиланилинді нитроздап, содансон сілтімен қайнатқанда қандай өнім түзіледі

 14. п-толуидинді NaNO2 + НСІ қоспасымен бөлменің температурасында нитроздап, сонан сон реакциялық қоспаны CuBr қатысында НВr –мен қыздырғанда келесі қандай зат түзіледі

 15. О-толуидинді NaNO2 + НСІ қоспасымен бөлменің температурасында нитроздап, сонан сон реакциялық қоспаны CuСІ қатысында НСІ –мен 600С дейін қыздырғанда келесі қандай зат түзіледі

 16. Диазотирлеуші агенттердің қатарын анықта?

 17. Диазоқосылыстарына келесі қандай екі типті реакциялар тән?

 18. Шиман реакциясые анықта?

1)[Ar-N2]+Cl- + KBr C6H5Br+ KCl+N2

2)[Ar-N2]+Cl- + KI —C6H5I+ KCl+N2

3)[Ar-N2]+OSO3H- + H2O C6H5OH+ N2 +H2SO4

4)

[Ar-N2]+Cl-C6H5N2-BF4 + BF3

     1. C6H5F + N2 + BF3

5) (С6H5N2+Cl-)2  SnCl4 + 2Sn  (C6H5)2SnCl2 + 2SnCl2 + 2N2

 1. Механизмі бойынша азобірігу реакциясы - бұл

 2. Фенолдармен азобірігу реакциясын қандай ортада жүргізу қажет?

 3. Азобояуышты (-нафтолоранжды)алу үшін қандай азо-және диазоқосылыстар қолданылады: 1. Схема бойынша Б өнімді анықта:

 2. Ацилденген ароматты аминнің нитрлену өнімі?

 3. Нитробензолдың қышқылдық ортада тотықсыздануы кезінде қандай қосылыс түзіледі

 4. Фенилаланиннің комплексті мыс тұзының түзілуінің сапалық реакциясы келесі қосылыстарды әрекеттестіргенде жүреді:

 5. Схема бойынша Б өнімді анықта:

 6. Схема бойынша реакция өнімін анықта:
 1. Тиофен, пиролл немесе фуранның - қайсысында диенді қасиет күшті байқалады?

 2. Метилэтилкетонның п-нитрофенилгидразонынан Фишер реакциясының жағдайларында индолдың қандай туындысы түзіледі?

 3. Құрамы С6Н6OS қосылысты анықта, егер ол оксим түзетін болса, ал күмістін аммиактағы ерітіндісімен әрекеттеспесе ол -

 4. Тиофен, пиррол, фуран - гетероциклдердің қайсысы концентрлі күкірт қышқылының әсерінен сульфирленеді?

 5. Пирролдің және фураннің қышқыл агенттерінің әсеріне тұрақсыздығын қалай түсіндіреді?

 6. Тиофен, пиррол және фуранды электрофилді реакцияларындағы реакциялық қабілеттерінің артуы бойынша бір қатарға орналастырыныз:

 7. Индолдың қандай атомы бойынша электрофилді орынбасу реакциясы жүреді? 1. -аминопиридиннің сірке ангидридімен қандай орныны ацилденеді?

 2. Тиофен, фуран, пиррол, индол – қандай гетероциклді қосылыс КОН-пен әрекеттеседі

 3. Фуран, тиофен және пиррол –гетероциклдердің қайсысы тұрақтылығы бойынша бензолға жақын?

 4. Фуран және пирролды қандай реагенттермен нитрлеуге болады

 5. Электрофилді және нуклеофилді орынбасу пиридин молекуласының қандай орындарында жүреді?

 6. Пиридин және пиррол молекулаларының негіздік қасиеттерін салыстыр:

 7. 2,3-пиридиндикарбон қышқылының синтездеу тәсілін көрсетініз:

 8. Метилэтилкетонның п-нитрофенилгидразонынан Фишер реакциясының жағдайларында индолдың қандай туындысы түзіледі?

 9. Жасыл малахиттің синтезіне қажетті заттар:

 10. Фенолфталеин синтезіне керекті заттар:

 11. 2,3-пиридиндинкарбон қышқылы синтезінің әдісін көрсет :

 12. α –пиколиннен α-этанолпиридинді синтездеу кезінде қандай реагент қолдану керек ?

 13. 3-никотин қышқылының амидін қандай қосылыстан синтездеуге болады ?

 14. 2-метоксипиридинді 2-пиридоннан синтездеу үшін қандай реагенттерді қолдану керек?

 15. Келесі өзгеріске қандай реагентті қолдану керек:

С2Н2 ?→С6Н5N

 1. Келесі реакция нәтижесінде қандай гетероциклді қосылыс түзіледі:

t.p

4(СН3СО)3 +3 NH3→? 1. Келесі реакция нәтижесінде қандай қосылыс түзіледі:

Al2O3

СН3-СН═О + NH3

4000c 1. Күкірт қышқылымен Cl-C4H4-NH-NH-C6H5 қосылысына әсер еткенде түзілетін қосылыс:

 2. -нафтолдын күкірт қышқылымен орынбасу реакциясы келесі орындары бойынша жүреді

 3. антраценды хром қоспасымен тотықтырғанда түзіледі

 4. Қосылыстын атауы 1. Порфин сақинасы ... құрамына кіреді

 2. Электрофилді және нуклеофилді орынбасу пиридин молекуласының қандай орындарында жүреді?

Каталог: ebook
ebook -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
ebook -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
ebook -> Как лечить аденому простаты
ebook -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
ebook -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет