Құрамы бір, бірақ әртүрлі массасы бар. B бірдей массалары бар, бірақ әртүрлі ядро заряды бар атомдарДата22.06.2018
өлшемі218.59 Kb.
#77059
$$$ 1

Бейметалдық қасиеті анық байқалатын элемент:

A) Sі.

B) Pb.


C) Ge.

D) Sn.


E) C.
$$$ 2

Изотоптар дегеніміз:

A) құрамы бір, бірақ әртүрлі массасы бар.

B) бірдей массалары бар, бірақ әртүрлі ядро заряды бар атомдар.

C) ядроларында протондар саны бірдей, бірақ массалар саны әртүрлі атомдар.

D) бір элемент атомдарынан тұрып, бірдей заряды бар заттар.

E) ядро зарядтары әртүрлі атомдар.
$$$ 3

Элементтердің периодты өзгеретін қасиеті:

A) атомдағы структуралық бөлшектер саны.

B) элементтердің атомдық массасы.

C) атом ядросының заряды.

D) сыртқы энергетикалық деңгейлердегі электрондар саны.

E) атомдағы протондар саны.
$$$ 4

Электрондарды алудан гөрі беруі оңай элементтер

A) ІІ топтың негізгі топшасындағы элементтер.

B) І топтың негізгі топшасында орналасқан элементтер.

C) ІІ периодтың ортасында орналасқан элементтер.

D) ІІ периодтың басында.

E) Әр периодтың соңында.
$$$ 5

Атомдары амфотерлі оксид түзетін элементтің таңбасы:

A) Ca.

B) Na.


C) N.

D) Al.


E) S.
$$$ 6

R2O5-ке сәйкес келетін оксидтер түзетін элементтер қатары

A) B, Al, Ca.

B) Mg, Ca, Be.

C) Na, K, Sі.

D) C, Sі, Ge.

E) N, P, As.
$$$ 7

Берілген элементтердің ішіндегі атомдарының радиусы ең үлкені

A) Sі.

B) Na.


C) Cs.

D) Al.


E) Mg.
$$$ 8

Біріншіден соңғысына қарай металдық қасиеттері күшейетін элементтер қатары.

A) C, N, B, F.

B) Br, Ca, Mg, Be.

C) Sі, Na, K, Rb.

D) Na, Mg, Al, Sі.

E) Al, Sі, P, Mg.
$$$ 9

Күкірттің ең жоғарғы валенттілігі:

A) 3.

B) 2.


C) 5.

D) 6.


E) 4.
$$$ 10

р-элементтерге жататын:

A) P.

B) Mg.


C) K.

D) Be.


E) Cr.
$$$ 11

FClBrІ қатарындағы элементтердің атом ядросының зарядтары үлкейген сайын бейметалдық қасиеттері …

A) металдық қасиеті нашарлайды.

B) өзгермейді.

C) күшейеді.

D) периодты түрде өзгереді.

E) әлсірейді.
$$$ 12

Валенттік электрондары бірдей элементтер атомдары ... орналасады:

A) бір қатарда.

B) периодтық жүйенің диагональдарында.

C) периодтық жүйенің әр тобында.

D) бір топшада.

E) бір периодта.
$$$ 13

Al3+ ионында электрондар саны төмендегі атомдардың қайсысына сәйкес:

A) Sі.

B) Mg.


C) Ne.

D) Ca.


E) Na.
$$$ 14

26 реттік нөмірлі элемент ... болады.

A) p-элемент.

B) лантаноид.

C) d-элемент.

D) f-элемент.

E) s-элемент.
$$$ 15

Химиялық қасиеттері өзара жақын элемент жұптары:

A) Lі, Be.

B) Be, B.

C) Be, Ba.

D) Lі, Na.

E) Mg, Al.
$$$ 16

Be - Mg - Ca қатарында элементтердің металдық қасиеттерінің өзгеруі:

A) Кемиді.

B) Өседі.

C) Басында кеміп, сосын өседі.

D) Басында өсіп, сосын кемиді.

E) Өзгермейді.
$$$ 17

Химиялық элементтердің және олардың қосылыстарының қасиеттері

A) ион зарядтарының өсу ретіне периодты тәуелділікте болады

B) ядро зарядтарының өсу ретіне периодты тәуелділікте болады

C) валенттіліктерінің өсу ретіне периодты тәуелділікте болады

D) молекулалық массаларының өсу ретіне периодты тәуелділікте болады

E) электрон сандарының өсу ретіне периодты тәуелділікте болады
$$$ 18

Период бойынша рет нөмірі артқан сайын атом радиусы

A) әуелі артады, содан соң кемиді

B) кемиді

C) өзгермейді

D) артады

E) әуелі кемиді, содан соң артады
$$$ 19

Топтарда рет нөмірі артқан сайын атом радиусы

A) өзгермейді

B) әуелі кемиді, содан соң артады

C) кемиді

D) әуелі артады, содан соң кемиді

E) артады
$$$ 20

4-периодта 6-топтың қосымша топшасында орналасқан элементтің рет нөмірі

A) 32

B) 24


C) 72

D) 22


E) 34
$$$ 21

Мышьяктың жоғары оксидінің формуласындағы индекстер қосындысы

A) 6

B) 7


C) 5

D) 4


E) 8
$$$ 22

Егер жоғары оксидінің формуласы RO3 болса, онда ұшқыш сутекті қосылысының формуласы

A) H5R

B) HR


C) H2R

D) H4R

E) H3R
$$$ 23

Берілген элементтердің ішіндегі металдық қасиеті басымы

A) Cu

B) Zn


C) Ga

D) K


E) Ca
$$$ 24

ІV периодтағы бейметалдығы басым элементтің рет нөмірі

A) 31

B) 34


C) 35

D) 33


E) 36
$$$ 25

Рет нөмірі 26-ға тең элемент ... элементтер тобына жатады

A) d

B) f


C) q

D) s


E) p
$$$ 26

Сурьма элементінің жоғары оксидінің және ұшқыш сутекті қосылысының формулалары

A) Sb2O5 және SbH3

B) Sb2O5 және SbH

C) SbO5 және SbH2

D) SbO2 және SbH2

E) Sb2O3 және SbH3
$$$ 27

ІV топтың негізгі топшасындағы элементке сәйкес келетін сызбанұсқа

A) ... 3s2 3p1

B) ... 3s2 3p2

C) ... 4s2 4p4

D) ... 2s2 2p4

E) ... 3s2 3p4
$$$ 28

Бейметалдық қасиеттер азаятын қатар

A) Po, Se, S, O

B) О, Se, S, Po

C) Se, S, O, Po

D) O, S, Se, Po

E) Po, Se, O, S
$$$ 29

Терісэлектрлігінің мәні артатын химиялық элементтер қатары

A) Na, Sі, Cl, P

B) P, Cl, Sі, Na

C) Na, Sі, P, Cl

D) Cl, P, Sі, Na

E) Na, P, Sі, Cl
$$$ 30

Галоген мен халькогеннен тұратын элементтер жұбы

A) І және Se

B) Br және At

C) Cl және Sr

D) Na және N

E) F және P
$$$ 31

Қышқылдық қасиеттері артатын қатар

A) H2SeO3, H2SO4, H2SO3

B) Al2O3, P2O5, Cl2O7

C) N2O5, P2O5, As2O5

D) HІ, HF, HBr

E) Na2O, K2O, Lі2O
$$$ 32

Тек қосымша топшалардың элементтері орналасқан қатар

A) Mn, W, V

B) Tі, Ge, Sn

C) Cr, Nі, Ca

D) Co, Ag, Na

E) Fe, Al, V
$$$ 33

Конфигурациялары ... 3s2 және ...4s2 4p5 болатын элементтердің әрекеттесу өнімдері

A) MgCl2

B) NaCl


C) CaCl2

D) BeBr2

E) MgBr2
$$$ 34

Конфигурациялары ... 2s2 2p2 және ... 3s1 болатын элементтердің жоғары оксидтерінің өзара әрекеттесуінен түзілетін қосылыстың молекулалық массасы

A) 96

B) 100


C) 106

D) 84


E) 82
$$$ 35

Үшінші период алтыншы топ элементінің электрондық конфигурациясы:

A) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4.

B) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5.

C) 1s2 2s2 2p6 3s1.

D) 1s2 2s2 2p6 3s2.

E) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2.
$$$ 36

Атомдық радиусы ең аз элементтің электрондық формуласы:

A) 1s22s22p63s1.

B) 1s22s22p63s23p1.

C) 1s22s22p63s23p5.

D) 1s22s22p63s23p2.

E) 1s22s22p63s2.
$$$ 37

Кіші период элементтерінің атом құрылысы бір элементтен екінші элементке өткенде өзгеруі:

A) Электрон қабатының саны артады.

B) Ядро заряды кемиді.

C) Ядро заряды турақты болады.

D) Соңғы электрон қабатындағы электрон саны артады.

E) Сыртқы қабаттың астындағы қабаттағы электрон саны артады.
$$$ 38

Сыртқы электрон қабатының электрондық конфигурациясы ns2 np3 болатын элементтің жоғарғы оксидінің жалпы формуласы:

A) ЭО.

B) ЭO3.C) Э2О5.

D) Э2О7.

E) Э2О3.
$$$ 39

Электрондық формуласы арқылы элементтің орналасқан периодын табу әдісі:

A) Валенттік электрон санымен.

B) Сыртқы энергетикалық деңгейдегі деңгейшелер санымен.

C) Сыртқы энергетикалық деңгейдегі негізгі квант саны арқылы.

D) Сыртқы энергетикалық деңгейдегі электрон санымен.

E) Соңғы валенттік электрон орналасқан деңгейшенің маңызы арқылы.
$$$ 40

s, p-, d-, f-топтарына элементтерді біріктіру белгісі:

A) Сыртқы энергетикалық деңгейдегі электрон санына қарай.

B) Элемент тұрған период нөміріне қарай.

C) Элемент тұрған топ нөміріне қарай.

D) Энергетикалық деңгей санымен.

E) Энергетикалық деңгейшелерге электронның толуына қарай.
$$$ 41

Периодты бастап және аяқтайтын элементтері:

A) p- және d-элементтері.

B) s- және p-элементтері.

C) d- және f-элементтері.

D) s- және d-элементтері.

E) s- және f-элементтері.
$$$ 42

Периодтағы элементтердің саны ... аяқталады.

A) энергетикалық деңгей санымен

B) негізгі квант санымен

C) атомның толатын орбиталіндегі ең көп электрондар санымен

D) атомның массасы мен артады

E) элементтің валенттілігіне қарай
$$$ 43

Элементтер қасиеттерінің периодты түрде өзгеру себебі:

A) Электрон қабаттары өзгермейді.

B) Периодтағы атом радиусының кемуі.

C) Топтағы атом радиусының артуы.

D) Ұқсас электрондық структураның периодты қайталануы.

E) Атом ядросының оң зарядының артуы.
$$$ 44

Кіші период элементтерінде атом радиусы бірінші элементтен соңғы элементке қарай өзгеруі:

A) Минимум арқылы өтеді.

B) Максимум арқылы өтеді.

C) Кемиді.

D) Артады.

E) Өзгермейді.
$$$ 45

Периодта элементтің реттік нөмірі өскен сайын қасиеті және сипаттамасының өзгеруі:

A) Металдық қасиеті артады.

B) Ядро заряды тұрақты боп келеді.

C) Ядро заряды кемиді.

D) Ядро заряды артады.

E) Электрон қабатының саны артады.
$$$ 46

Реттік нөмірі артқан сайын негізгі топша элементтерінің қасиеті мен сипаттамасының өзгеруі:

A) Металдық қасиеттері артады.

B) Сыртқы қабаттағы электрондардың ядроға тартылуы нашарламайды.

C) Электрон қабатының саны өзгермейді.

D) Бейметалдардық қасиеттері артады.

E) Ядро заряды тұрақты болып қалады.
$$$ 47

Периодтағы реттік нөмірінің өсуіне сай элементтердің

қасиеттерінің өзгеруі:

A) Бейметалдық және металдық қасиеттері артады.

B) Металдық қасиеттері артып, бейметалдық қасиеттері кемиді.

C) Металдық және бейметалдық қасиеттері кемиді.

D) Металдық және бейметалдық қасиеттері артады.

E) Металдық қасиеті кеміп, бейметалдық қасиеттері артады.


$$$ 48

Бесінші периодта, үшінші топтың негізгі топшасында орналасқан элементтің реттік нөмірі ...

A) 49.

B) 39.


C) 31.

D) 23.


E) 15.
$$$ 49

Бесінші периодта, жетінші топтың қосымша топшасында

орналасқан элементтің реттік нөмірі ...

A) 35.


B) 75.

C) 25.


D) 53.

E) 43.
$$$ 50

Төртінші периодта, бірінші топтың қосымша топшасында орналасқан элементтің реттік нөмірі ...

A) 29.


B) 19.

C) 11.


D) 37.

E) 47.
$$$ 51

Төртінші периодта, бесінші топтың негізгі топшасында орналасқан элементтің реттік нөмірі ...

A) 50.


B) 33.

C) 23.


D) 32.

E) 40.
$$$ 52

Төртінші периодта, бесінші топтың қосымша топшасында орналасқан элементтің реттік нөмірі ...

A) 50.


B) 32.

C) 40.


D) 23.

E) 33.
$$$ 53

Мына химиялық элементтер нөмірлермен белгіленген: 1. Mg; 2. Cl; 3. Na; 4. S; 5. P. Элементтердің бейметалдық қасиеттерінің өсу ретін осы нөмірлермен көрсетіңдер.

A) 3 1 4 5 2.

B) 2 4 5 1 3.

C) 5 4 3 2 1.

D) 1 2 3 4 5.

E) 3 1 5 4 2.


$$$ 54

Сурьма қышқылындағы сурьманың периодтық жүйедегі орнына байланысты ең жоғары тотығу дәрежесіне сәйкес формуласын көрсетіңіз.

A) H3SbO4.

B) Sb(OH)3.

C) H2SbO4.

D) Sb(OH)4.

E) H2SbO3.
$$$ 55

Атомдық радиусы ең үлкен элементтің электрондық формуласы:

A) 1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p66s2.

B) 1s22s22p63s2.

C) 1s22s22p63s23p63d104s24p65s2.

D) 1s22s22p63s23p64s2.

E) 1s22s2.
$$$ 56

Натрий хлоридінің құрамындағы -хлорид ионына сәйкес келетін электрондық формуланы табыңыз:

A) 1s22s22p63s23p3.

B) 1s22s22p63s23p2.

C) 1s22s22p63s23p4.

D) 1s22s22p63s23p6.

E) 1s22s22p63s23p5.
$$$ 57

Үлкен периодтың қосымша топша элементтерінің атом құрылысындағы ерекшелігі:

A) Үшінші топ элементтерінен бастап сыртқы қабаттың астындағы қабат толтырылады, сыртқы қабатта екі электроннан артпайды.

B) Атомның электрондық қабаттарының екінші деңгейшесі толтырылады.

C) Сыртқы электрон қабатындағы электрон саны топ нөміріне сәйкес келеді.

D) Ядро заряды артқанымен сыртқы қабатта екі электроннан артпайды.

E) Валенттік электроны ережеге сай топ номіріне тең болады, бірақ қосымша топша элементтерінде сыртқы электрон қабатында екі электроннан артпайды.
$$$ 58

Элемент (сутекті қосылысының құрамы RH4), 53,3 % оттегісі бар қосылыс түзеді. Осы элементті атаңыз.

A) Қалайы.

B) Көміртек.

C) Кремний.

D) Германий.

E) Қорғасын.
$$$ 59

Периодтық системаның ІV-периодтағы элемент өзінің сутекті қосылысы мен жоғарғы оксидінде бірдей валенттілік көрсетеді. Осы элементті атаңыздар:

A) Германий.

B) Селен.

C) Мыс.

D) Бром.


E) Мышьяк.
$$$ 60

VІ - топтың негізгі топшасы элементтерінің атомдарының электрондық конфигурациясының жалпы формуласы:

A) ns2 np6.

B) ns2 np5.

C) ns2 np3.

D) ns2 np2.

E) ns2 np4.
$$$ 61

Химиялық элементтердің және олардың қосылыстарының қасиеттері ... периодты тәуелділікте болады.

A) ядро зарядтарына

B) атомдық массаларына

C) валенттіліктерінің өсу ретіне

D) ион зарядтарына

E) молекулалық массаларына
$$$ 62

Конфигурациялары ... 2s2 2p2 және ... 3s1 болатын элементтердің жоғары оксидтерінің молекулалық массаларының айырмашылығы

A) 17

B) 18


C) 15

D) 20


E) 19
$$$ 63

V негізгі топшаныњ элементі

A) Cu

B) Au


C) As

D) Nb


E) Pb
$$$ 64

Марганецке тән жоѓары оксидініњ жалпы формуласы

A) RO

B) R2OC) R2O7

D) RO2

E) R2O3
$$$ 65

Бейметалдық қасиеттерініњ артуымен орналасқан элементтер қатары

A) I, Ag, Se

B) As, Br, P

C) Al, Si, P

D) Cu, S, Na

E) Cs, Te, Mg
$$$ 66

Металдық қасиеттерініњ артуымен орналасқан элементтер қатары

A) Al, C, Se

B) Cu, S, Na

C) Cs, Te, Mg

D) As, Br, P

E) Na, K, Rb
$$$ 67

Ядро заряды +14 болатын элементтіњ периодтық ж‰йедегі орны

A) III период, IV негізгі топша

B) IV период, II қосымша топша

C) I период, I негізгі топша

D) II период, III негізгі топша

E) IV период, V қосымша топша
$$$ 68

Периодтық заңның ашылған жылы

A) 1857

B) 1871


C) 1859

D) 1837


E) 1869
$$$ 69

Химиялық элементтердің периодтық жүйесін ашқан ғалым

A) Бутлеров

B) Д. И. Менделеев

C) Доберейер

D) М. И. Ломоносов

E) Ньюленде
$$$ 70

Химиялық элементтердің жіктелуі

A) сілтілік металдар

B) металдар, бейметалдар, ауыспалы элементтер

C) халкогендер

D) галогендер, сілтіліктер металдар

E) инертті газдар
$$$ 71

Периодтық жүйедегі топтар саны:

A) 8

B) 6


C) 10

D) 7


E) 9
$$$ 72

Екі жақты қасиет көрсететін химиялық элементтер

A) Ауыспалы

B) Ауыспалы бейметалдар

C) Металдар

D) Металдар ауыспалы

E) Бейметалдар
$$$ 73

Сілтілік металдар тобы

A) Na, Be, B, C, N, O

B) Na, Mg, Al, Ca, Zn, Sn

C) Cu, Rв, Ag, Cs, Au, Fr

D) Na, K, Rв, Cs, Fr, Li

E) Zi, Na, K, Cu, Ag, Rв
$$$ 74

Галогендер тобы

A) F, O, N, C, B

B) F, Cl, Mn, At

C) J, Fe, Sb, Sn, Zn

D) Mn, Br, J, Re

E) F, Cl, Br, J, Ac
$$$ 75

VІ топ элементтерінің жоғарғы оксидінің формуласы

A) RO2

B) R2O3

C) R2O5

D) R2O

E) RO3
$$$ 76

VІІ топ элементтерінің ұшқыш сутекті қосылысының формуласы

A) RH

B) RH4C) RH3

D) RH2

E) R2H
$$$ 77

Химиялық қасиеттері ұқсас элементтер

A) Be және B

B) Li және Be

C) Li және Na

D) Na және Ag

E) Be және Ba
$$$ 78

Негізгі топшада элементтердің металдық қасиеттері

A) Төменнен жоғары алдымен артады, содан соң кемиді

B) Жоғарыдан төмен кемиді

C) Жоғарыдан төмен артады

D) Төменнен жоғары артады

E) Өзгермейді
$$$ 79

Be → Mg → Ca қатарында химиялық элементтердің металдық қасиеттері

A) артады, сосын төмендейді

B) артады

C) өзгермейді

D) төмендейді, артады

E) төмендейді
$$$ 80

ІІІ периодтың элементінен түзілген амфотерлі оксид

A) B2O3

B) SO3

C) P2O5

D) Al2O3

E) Cl2O7
$$$ 81

ІІ периодта Li -ден F -ға дейін бейметалдық қасиет

A) артады, төмендейді

B) артады

C) төмендейді, артады

D) өзгермейді

E) төмендейді
$$$ 82

Период ж‰йесіндегі период саны

A) 7

B) 9


C) 6

D) 8


E) 5
$$$ 83

Период ж‰йесіндегі топ саны

A) 8

B) 7


C) 5

D) 9


E) 6
$$$ 84

Период ж‰йесінде топ ... топшаѓа бµлінеді:

A) 1

B) 4


C) 3

D) 2


E) 5
$$$ 85

Период ж‰йесінде галогендер орналасқан топ:

A) 6

B) 5


C) 8

D) 7


E) 4
$$$ 86

Период ж‰йесіндегі 3 период VІ топтыњ негізгі топшасында орналасқан элементті анықтањдар

A) Cl

B) Ca


C) S

D) Cr


E) H
$$$ 87

S-орбиталдың сыйымдылығы

A) 5е

B) 2е


C) 4е

D) 1е


E) 3е
$$$ 88

Төртінші периодта, екінші негізгі топшада орналасқан элементтің салыстырмалы атомдық массасы

A) 24

B) 40


C) 48

D) 88


E) 65
$$$ 89

Асыл газдардың периодтық жүйедегі орны

A) V периодта

B) VI қосымша топшада

C) IV негізгі топшада

D) VIII негізгі топшадаE) II периодта

1

7235

E

2

7236

C

3

7237

D

4

7238

B

5

7239

D

6

7240

E

7

7241

C

8

7242

C

9

7244

D

10

7245

A

11

7246

E

12

7247

D

13

7248

C

14

7249

C

15

7251

D

16

7252

B

17

54558

B

18

54559

B

19

54560

E

20

54561

B

21

54562

B

22

54563

C

23

54564

D

24

54565

C

25

54566

A

26

54567

A

27

54568

B

28

54569

D

29

54570

C

30

54571

A

31

54572

B

32

54573

A

33

54574

E

34

54575

C

35

157665

A

36

157666

C

37

157667

D

38

157668

C

39

157669

C

40

157670

E

41

157671

B

42

157672

C

43

157674

D

44

157675

C

45

157676

D

46

157677

A

47

157678

E

48

157679

A

49

157680

E

50

157681

A

51

157682

B

52

157683

D

53

157684

E

54

157686

A

55

157687

A

56

157688

D

57

157689

A

58

157690

C

59

157691

A

60

157692

E

61

157696

A

62

157714

B

63

173911

C

64

173912

C

65

173913

C

66

173914

E

67

173915

A

68

173964

E

69

173965

B

70

173966

B

71

173967

A

72

173968

A

73

173969

D

74

173970

E

75

173971

E

76

173972

A

77

173973

C

78

173974

C

79

173975

B

80

173976

D

81

173977

B

82

174040

A

83

174041

A

84

174042

D

85

174043

D

86

174044

C

87

174045

B

88

187381

B

89

187384

D

Каталог: uploads -> doc -> 0690
doc -> Сыныптан тыс сағат Тақырыбы : «Наурыз тойы» Ұлттық ойындар №3 9-10-11-сынып
doc -> Сабақтың тақырыбы Ішкі, сыртқы және аралас бездер Жалпы мақсаттары
doc -> Сабақ жоспары Мұғалім: Сабыргалиева Гулсім Сәлімқызы Сынып: 8 " а "
doc -> 1. Хлоропластары көп ұлпа a фотосинтездеуші ұлпа
doc -> ДСҰ- ның Саудадағы техникалық кедергілер жөніндегі комитеті 2015 жылдың 1-30 қараша аралығында жарияланған хабарламалар тізімі
0690 -> Сабақ № Өтетін күні Сағ. саны Сабақтың тақырыбы Зертханалық


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет