Програма навчальної дисципліни «фінансовий менеджмент»Дата25.06.2017
өлшемі87.86 Kb.
түріПрограма
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Тема 1. Сутність та цілі фінансового менеджменту

Сутність фінансового менеджменту. Його значення, функції і місце в системі управління фірмою. Правове і податкове середовище. Методи фінансового забезпечення фірми. Залучення фінансових коштів і самофінансування. Інституціональна структура фінансового ринку. Прийняття фінансових рішень: критерії і цілі. Стратегічні цілі фірми: максимізація прибутку, стабільний ріст прибутку на акцію, максимізація дивіденду, підвищення ринкової вартості фірми. Організаційно-правова форма бізнесу і визначення стратегії фірми. Інкорпоратизація приватного бізнесу.


Тема 2. Джерела фінансової інформації та оцінка фінансово-майнового стану підприємства

Звітність фірми як джерело інформації для фінансового аналізу. Фінансовий облік як елемент управлінського. Фінансова звітність: склад і зміст. Основні методи і принципи аналізу фінансової звітності. Коефіцієнтний аналіз. Показники рентабельності (прибутковості) як індикатор ефективності бізнесу. Показники ліквідності: статистичний і економічний зміст. Коефіцієнти фінансової сталості (заборгованості) і їх значення у фінансовому аналізі. Показники оборотності капіталу як характеристика ділової активності компанії. Оцінка довготермінових тенденцій - відсотковий і індексний аналіз.


Тема 3. Теоретико-методологічні основи оцінки фінансової інформації і прийняття фінансових рішень

Класична теорія ринків капіталу: взаємозв’язок інвестиційної політики фірми і відсоткової ставки; встановлення рівноваги на ринку позикових коштів. Кейнсіанська теорія попиту на гроші, та сфера її застосування у фінансовому менеджменті. Кейнсіансько-неокласичний синтез: фактори, що визначають попит і пропозицію капіталів (теорія "портфельного вибору"). Концепція тимчасової вартості грошей та її взаємозв’язок з класичною та кейнсіанською теоріями. Напрями та особливості застосування концепцій приведеної вартості у фінансовій, інвестиційній політиці фірми та в управлінні оборотним капіталом. Співвідношення балансової і ринкової вартості фінансових активів. Концепція теоретичної вартості активів. Визначення та класифікація ризиків. Модель оцінки доходності капітальних активів. Пряма ринку капіталів та ступінь ефективності ринку. Оцінка β-активу. Теорія арбітражного ціноутворення.


Тема 4. Політика інвестування та фінансування оборотного капіталу

Структура оборотного капіталу фірми та його призначення. Витрати, пов’язані з формуванням оборотного капіталу. Політика управління оборотними коштами: завдання та структура. Базові гіпотези, що застосовуються в менеджменті оборотного капіталу. Визначення необхідного обсягу оборотних коштів для підтримки певного рівня реалізації. Надлишкова та дефіцитна стратегії інвестування в оборотний капітал. Джерела фінансування оборотного капіталу. Принцип "самоліквідації" активів та практичні обмеження його застосування. Порівняння консервативної та агресивної стратегії фінансування та її вплив на прибутковість фірми.


Тема 5. Управління грошовими коштами фірми та принципи формування портфеля короткотермінових активів

Структура та призначення ліквідних ресурсів. Основні мотиви утримання ліквідності та їх співвідношення. Бюджет готівкових коштів та визначення загальної потреби в готівці. Принципи оптимізації запасів грошових засобів. Модель Баумоля: переваги і недоліки використання. Модель Міллера-Ора. Система організації грошових розрахунків та можливості скорочення конверсійного циклу готівки. Методи прискорення інкасації: співвідношення витрат і вигод. Принципи синхронізації грошових потоків і контроль за виплатами. Причини виникнення флоуту, та можливості його використання. Цінні папери як замінник готівки. Захисна та спекулятивна стратегія управління портфелем ліквідних цінних паперів: хеджування короткострокових вкладень і "захват" дивідендів. Класифікація ліквідних цінних паперів і їх ризики.


Тема 6. Політика управління комерційним кредитом компанії

Сутність торговельного кредиту та способи його оформлення. Оцінка загального стану торгової заборгованості фірми. Ситуації чистого наданого і пролонгованого торгового кредиту та фінансовий стан компанії. Вартість комерційного кредиту. Аналіз комерційного кредиту. Фінансові коефіцієнти, що характеризують стан заборгованості фірми. Витрати на підтримання комерційного кредиту. Кредитна політика фірми. Умови надання торговельного кредиту. Оцінка позичальника: рейтингові моделі кредитоспроможності. Політика стягнення боргів. Використання факторингу і страхування кредиту.


Тема 7. Менеджмент товарно-матеріальних запасів фірми

Основні завдання фінансового менеджменту у галузі управління товарно-матеріальними запасами. Поточні, фіксовані витрати і витрати дефіциту товарно-матеріальних запасів. Визначення оптимального обсягу запасів. Точка замовлення. Буферні запаси та їх вплив на оптимізацію витрат. Методи оптимізації постачання. Альтернативне використання запасів: форми короткострокового забезпеченого фінансування.


Тема 8. Короткострокове планування потреби у фінансових ресурсах

Організація та принципи короткострокового фінансового планування на фірмі. Концепція руху потоків грошових коштів. Поняття циклу руху потоків грошових коштів. Співвідношення складових конверсійного циклу готівки та напрями його оптимізації. Процес планування фінансових потреб фірми: прогнозування руху грошових потоків, аналіз "субперіодів" конверсійного циклу, планування дефіциту (надлишку) фінансових ресурсів та джерел його покриття (використання). Поняття фінансового моделювання. Основні типи фінансових моделей. Модель Уорена-Шелтона: система рівнянь, що використовуються, та її основні параметри. Оптимізаційні задачі у фінансовому плануванні. Застосування економетричних підходів до прогнозування фінансових потреб фірми.


Тема 9. Інвестиційна політика підприємства

Аналіз ефективності капіталовкладень. Методи оцінки проектів: метод поточної вартості, метод внутрішньої норми прибутковості. Додаткові фактори, що впливають на потоки капіталу. Ризик і планування капітальних вкладень. Операційний леверидж і ризик. Ризик для окремого проекту. Ризик "портфеля" інвестицій. Необхідний прибуток на довгострокові інвестиції.


Тема 10. Вартість капіталу та чинники, що її визначають

Вступ до теорії структури капіталу. Принцип загальної вартості. Вплив оподаткування і обмежень ринку. Концепція середньозваженої вартості капіталу. Основні типи капіталу. Вартість боргового капіталу та ефект "податкової економії". Вартість привілейованих акцій. Оцінка витрат на залучення простого акціонерного капіталу та вартість нерозподіленого прибутку. Гранична вартість капіталу фірми, графік граничної вартості. Точки перелому на графіку граничної вартості. Застосування концепції граничної вартості капіталу при оцінці оптимального бюджету капіталовкладень.


Тема 11. Стратегія формування оптимальної структури капіталу підприємства

Поняття ринкової і балансової вартості фірми. Концепція визначення теоретичної ринкової вартості фірми на основі методу дисконтованих грошових потоків. Бізнес-ризик фірми та його вплив на вартість капіталу фірми. Взаємозв’язок операційного і фінансового ризиків фірми. Аналіз беззбитковості у контексті CVP (cost-volume-profit) аналізу. Ефект “операційного левериджу” відносно точки беззбитковості фірми. Структура капіталу і фінансовий ризик. Функціональна залежність між EPS та “квотою власника. Ефект “фінансового левериджу” та його вплив на вартість фірми. Аналіз байдужості прибутку на акцію при визначенні критичного рівня боргового фінансування. Операційний і фінансовий ліверидж і їх спільний вплив на ризик і прибутковість фірми. Коефіцієнт загального лівериджу. Базові теоретичні підходи щодо впливу структури капіталу на вартість фірми. Критерії оптимальності структури капіталу фірми. Моделі Модільяні-Міллера. Компромісні моделі і модифікація М-М моделі. Теорія статичної взаємодії. Оптимізація структури капіталу при урахування поточної вартості очікуваних витрат від банкрутства. “Теорія послідовності дій” Майерса. Агентські витрати та їх вплив на вартість фірми. Теорія асиметричної інформації та “сигнальна” модель визначення оптимальної структури капіталу. Теорія опціонного ціноутворення Блека-Шоулза та вартість компаній. Висновки, щодо впливу фінансування на ринкову вартість фірми та застосування основних положень теорій структури капіталу у практиці.


Тема 12. Фінансування капіталу підприємства за допомогою довгострокового боргу

Загальна характеристика боргового фінансування: вплив на ринкову вартість фірми. Основні переваги і недоліки боргового фінансування для акціонерів фірми. Традиційні джерела боргового фінансування. Сучасні фінансові інновації на ринку боргових інструментів: облігації з плаваючою купонною ставкою, пролонговані облігації, облігації з достроковим викупом. Умови контракту про випуск облігацій (облігаційної угоди). Обов’язки довіреної особи (trustee). Способи покриття боргових зобов’язань: облігації забезпечені пулом іпотек, бланкові заставні облігації, облігації першої та другої застави, облігації з трастовим управлінням забезпеченням, облігації під певний вид доходу, гарантовані облігації, застраховані облігації. Порядок погашення та умови обертання боргових інструментів. Право емітенту на відзив позики та утворення фонду погашення по відзивним позикам. Заснування обов’язкового та необов’язкового фонду погашення. Використання фонду купівлі облігацій. Критерії прийняття рішення про відзив облігацій. Захисні статті облігаційних позик: обмеження на коефіцієнт лівериджу, обмеження на використання заставного майна, обмеження на коефіцієнт виплати дивідендів. Процентна політика фірми. Встановлення купонної ставки та фактори, що на неї впливають. Теоретичні концепції впливу інфляції на внутрішню ставку доходності облігацій та їх верифікація: формула Фішера, модель Фами.


Тема 13. Звичайні і привілейовані акції та рішення про фінансування

Характеристика акцій як джерела фінансування для фірми. Класифікація акцій з точки зору права розпорядження майном, порядку сплати дивідендів, додаткових прав акціонерів. Порівняльна характеристика простих і привілейованих акцій з точки зору акціонерів і кредиторів компанії. Організаційно-правові аспекти емісії акцій. Вибір умов розповсюдження акцій: відкрита і закрита підписка. Відносні переваги фінансування шляхом емісії акцій. Порядок непрямої емісії акцій та організація андерайтингу. Форми андерайтингу: андерайтинг “на базі твердих зобов’язань”, андерайтинг “на базі кращих зусиль”. Види андерайтингу: “стенд-бай”, на принципах “все або нічого”, з авансуванням і без авансування емітента, конкурентний андерайтинг. Умови синдикаційного договору та створення андерайтингової групи. Етапи андерайтингового обслуговування. Особливості оцінки акцій з підписними правами, з варантом.


Тема 14. Дивідендна політика підприємства

Поняття дивідендної політики та її елементи. Напрями впливу дивідендів на фінансове положення компанії. Теоретичні підходи щодо впливу дивідендної політики на вартість фірми: теорія “байдужості дивідендів”(1 теорема МММ), врахування співвідношення ставок оподаткування на приріст капіталу і на доходи (теорія податкової диференціації), теорія “синиці в руках”. Основні фактори, що впливають на розмір дивідендів: режим оподаткування, інвестиційні можливості, правило “послаблення капіталу”, цільове значення ліквідності. Стратегічні підходи фірми у дивідендній політиці: стабільний ріст, циклічні дивіденди, дивіденди за “остаточним принципом”. Альтернативні шляхи виплати дивідендів: спліт акцій і плани реінвестування дивідендів.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література

 1. Бригхем Ю., Эрхардт М. Финансовый менеджмент [Текст] / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2010, - 960 с.

 2. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент[Текст]: Підручник., 2-ге вид.. стер.– К.: Знання, 2013. – 375 с.

 3. Петленко Ю.В. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів / Ю. В. Петленко. - К. : Кондор, 2007. - 298 с. 

 4. Росс С. Основы корпоративных финансов [Текст]/ Пер.с англ. - М.: Лаборатория базовых знаний, 2000. - 720 с.

 5. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування [Текст]: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2007. – 424 с.

 6. Нікбахт Е, Гроппелі А. Фінанси [Текст]: Переклад з англ.. мови. – К. Основи, 1993.- 383с..

 7. Перар Ж. Управление финансами: с упражнениями. [Текст] - М. : Финансы и статистика, 1999. - 360c.

 8. Савчук В.П. Практическая энциклопедия. Финансовый менеджмент [Текст]. – К.: Издательский дом «Максисмум», 2006. – 884 с.


Додаткова література

 1. Балабанов И. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? [Текст] М.: 2007. - 384 с.

 2. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка [Текст]. – М.:ИНФА-М, 2010.–260 с.

 3. Бригхем Ю. Гапенский Е. Финансовый менеджмент [Текст]. Полный курс в 2-х т. СПб.: Эконом. Школа, 2001 – 1166с.

 4. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика [Текст]. Ковалев В.В. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Проспект, 2012. — 1024 с.

 5. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы[Текст] [Текст]: Учебн. пособие: Пер. с франц. - М. : Финансы, ЮНИТИ, 2007. - 576 с.

 6. Ли Ф. Ченг, Финнерти И. Джозеф. Финансы корпорации: теория, методы и практика[Текст]. Пер. с англ. – М.: ИНФРА – М, 2000. – 686 с.

 7. Финансовый менеджмент [Текст]: Учебник для ВУЗов. / Г.Б.Поляк, И.А.Акодс, Т.А. Краева и др.; Под ред. проф. Г.Б.Поляка. - М. : Финансы, ЮНИТИ. - 2007г. - 518 с.

 8. Финансовый менеджмент [Текст]: Учебник для ВУЗов. / под ред. Н.Ф. Самсонова). - М. : Финансы ЮНИТИ. - 2009г. - 495 с.

 9. Brigham E. F. Houston J.F. Fundamentals of Financial Management. - 13th ed. - Mason (Ohio) : Thomson , 2012. - XXXI, 758 p.Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет