Програма іспиту з дисципліни «загальна психологія»Дата26.10.2018
өлшемі156.26 Kb.
түріПрограма
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Бердянський державний педагогічний університет

Інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв

Кафедра психології

Програма

іспиту з дисципліни

«ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ»

назва дисципліни

Галузь: 0101 «Педагогічна освіта»

Напрям підготовки: 6.010102 «Початкова освіта»
2011 р.

Програма іспиту складена на основі навчальної програми «______» та положень «Про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в університеті», «Про європейську кредитно-трансферну систему організації навчального процесу в університеті», «Про моніторинг та контроль якості навчання», «Положення про організацію навчального процесу»

Розробник: Кідалова Марина Миколаївна
Програма обговорена та затверджена на засіданні кафедри _____________

Протокол №___ від __________ 20___ р.


Завідувач кафедри Горецька О. В. _______________

Зміст

 1. Пояснювальна записка

 2. Зміст навчальної дисципліни

 3. Питання до іспиту

 4. Критерії оцінювання

 5. Список рекомендованої літератури


1. Пояснювальна записка

Модель сучасної української людини, у контексті Європейської інтеграції, не обмежується формальними показниками освіченості – засвоєнням сукупності професійних знань і умінь, що відповідають державним освітнім стандартам, а навпаки дає нові можливості самоактуалізації, формування та розвитку компетенцій, ініціативи, саморегуляції.

Впровадження європейських норм і стандартів освіти неминуче веде до змін старої парадигми освіти на нову, яка б відповідала вимогам часу і тому неможлива без змін філософської, психологічної рефлексії, світоглядних уявлень, культивування экофасилітативного мислення педагогів і психологів. Вироблення нової адаптивної системи навчання, яка б відповідала актуальним загальноосвітнім запитам, передбачає перебудову змісту, методів навчання і виховання висококваліфікованих психолого-педагогічних кадрів.

Вивчення психологічних дисциплін студентами педагогічного ВНЗ починається з ознайомлення з "Загальною психологією". Загальна психологія, як базова наука, є центральною ланкою предметної області психології і становить теоретичну та методологічну основу для оволодіння теоретичними, практичними та прикладними дисциплінами психолого-педагогічного циклу.

Засвоєння основ загальної психології визначає професійну підготовку майбутнього фахівця, готовність до творчої життєдіяльності особистості в соціокультурному просторі, творчого ставлення до праці, сприяє розвитку сенсорно-перцептивної, інтелектуальної, емоційно-вольової сфери його особистості та формуванню стійкої життєвої позиції з орієнтацією на принципи природовідповідності, культуровідповідності, гуманізму.
Мета курсу: розкриття методологічних основ побудови загальної психології, її призначення, структури та особливостей змісту відповідно професійної спрямованості.


 • В дидактичному плані мета викладання курсу полягає у засвоєнні студентом основних понять сучасної психології.

 • В розвиваючому плані сприяти формуванню методологічного мислення студентів, виробленню уміння орієнтуватися у різноманітті напрямків та психологічних шкіл, трактуваннях суті психологічних явищ, яки представлені у різних психологічних теоріях.

 • Виховна мета зводиться до прищеплювання наукового підходу до вивчення психологічної феноменології; культивування інтересу самостійної дослідницької діяльності, прищеплювання психологічної культури та етики.


Завдання курсу:

– дати повну інформацію про сучасні психологічні категорії, основні теорії та концепції;

– навчити розбиратися у сутності психологічних явищ і сферах їх практичного застосування;

– ознайомити з працями відомих вітчизняних і зарубіжних психологів.


Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Загальна психологія є базовим курсом для вивчення всіх психолого-педагогічних дисциплін. Знання основ психології є важливим чинником становлення професійної компетентності, ініціативи, психологічної культури.


Інтегровані вимоги до знань і вмінь з навчальної дисципліни:

У результаті вивчення курсу «Загальна психологія» повинен:

– знати визначення основних психологічних понять, механізми психологічних явищ, їх природу, функції, зміст, види, особливості практичної реалізації;

– мати уявлення про основні психологічні напрямки, концепції, теорії;

– володіти способами наукового психологічного дослідження.

2. Зміст навчальної дисципліни
Тема 1. ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА
Предмет психології як науки. Структура, завдання та стан сучасної психології. Структура психологічних явищ. Значення психологічних знань для навчання і виховання дітей. Місце психології в системі наук. Диференціація психології на окремі наукові галузі. Основні етапи історії психології; школи, концепції, напрями у психології. Історія психологічної думки в Україні.
Тема 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ
Теоретико-методологічні основи психологічної науки. Основні етапи психологічного дослідження. Класифікація методів психологічної науки. Загальнонаукові методи дослідження. Загальнонаукові методи, конкретні методи, статистичні методи психології.
Тема 3. ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПСИХІКИ

Проблема і природа психічного. Структура та форми прояву психіки. Психіка як суб'єктивне відображення об'єктивної дійсності. Виникнення психіки як результат еволюції матерії. Проблеми антропогенезу та розвиток форм відображення у живій і неживій природі. Стадії та рівні розвитку форм психічного відображення в філогенезі. Еволюція та рівні поведінки. Психіка як властивість мозку. Рефлекторний характер психічного. Поведінка як єдина психофізіологічна реальність. Проблема мозковий локалізації вищих психічних функцій. Виникнення та історичний розвиток людської свідомості. Становлення духовних основ людяності. Природа та рушійні сили переходу від інстинктів до духовності як спеціально людського способу психічного життя. Вроджена і придбане в людині. Психіка і свідомість. Свідомість і несвідоме. Змінені стани свідомості.


Тема 4. ДІЯЛЬНІСТЬ
Поняття про діяльність і активність людини. Потреби. Діяльність як фактор розвитку особистості: фізіологічний, психологічний, соціальний аспект. Поведінка тварини і поведінка людини. Мотивація діяльності. Структура діяльності. Освоєння діяльності. Вміння. Навички. Перенесення та інтерференція навичок. Автоматизація. Звички. Управління дією та контроль. Психомоторика. Внутрішні і зовнішні компоненти діяльності: інтеріоризація, екстеріоризація. Види діяльності (спілкування, гра, навчання, праця ) їх засвоєння й розвиток. Провідна діяльність. Творча діяльність. Педагогічна діяльність. Стиль діяльності.
Тема 5 ОСОБИСТІСТЬ
Поняття особистості у психології. Людина, індивід, особистість, індивідуальність, суб’єкт. Генотип, фенотип. Рушійні сили розвитку особистості. Теорії особистості: Склад і структура особистості. Свідоме і несвідоме в структурі особистості. Самосвідомість. "Я-концепція" та її компоненти. Самооцінка. Рівень домагань. Самоповага. Психологічний захист. Формування та розвиток особистості. Стадії розвитку особистості.
Тема 6 СПІЛКУВАННЯ. ПСИХОЛОГІЧНІ БАРЄРИ СПІЛКУВАННЯ
Поняття про спілкування та його функції. Роль спілкування в психічному розвитку людини. Відміну спілкування людини від спілкування тварин. Єдність спілкування та діяльності. Психологічні та соціальні функції спілкування: регулювання спільної діяльності; пізнання і формування свідомості людини; самовизначення індивіда. Структура спілкування. Труднощі спілкування. Психологічні буєри спілкування (комунікативні, смислові, емоційні та ін.). Конфлікт. Форми спілкування. Види спілкування. Рівні спілкування. Ефективність та стилі спілкування. Типові труднощі і техніка оволодіння навичками спілкування. Тренінг спілкування.
Тема 7. МІЖОСОБИСТІСНИ СТОСУНКИ
Поняття про стосунки та взаємостосунки. Міжособистісні стосунки як основа соціалізації особистості. Види міжособистісних взаємовідносин. Ділові та особистісні взаємовідносини. Емоційні взаємовідносини. Поняття про інтимні стосунки. Види інтимних відносин (дружба, любов). Різновиди любові. Ворожі відносини між людьми і причини їх виникнення. Кризи і конфлікти у житті людини. Психологічна сумісність та її види. Види психологічної сумісності. Взаємовпливи в групі. Диференціація у групах і колективах. Соціальний статус особистості в групі. Соціально-психологічний клімат колективу. Рівні соціально-психологічного розвитку груп. Вплив групи на особистість та особистості на групу. Референтні групи. Проблема конформізму і нонконформізму. Масові соціально-психологічні явища і їх роль у спілкуванні та міжособистісних стосунках. Психологічні механізми впливу. Медіація. Медіатор. Соціальна фасилітація, екофасилітація. Фасилітатор. Методи вивчення міжособистісних взаємовідносин у групі (колективі). Соціометрія. Референтометрія.

Тема 8 СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК ТА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ


Поняття соціуму, соціалізації, десоціалізації, ресоціалізації. Соціальна ситуація розвитку особистості. Фактори соціалізації. Соціальний інститут. Сфери соціалізації особистості. Основні етапи соціалізації особистості. Соціально-психологічні механізми соціалізації особистості. Соціальні атитюди та диспозиції. Соціальна фасилітація, екофасилітація. Вплив стилю батьківської поведінки на соціальний розвиток дитини.
Тема 9 ВІДЧУТТЯ
Поняття про відчуття. Функції відчуття. Фізіологічна основа відчуттів. Класифікація та види відчуттів. Закономірності відчуттів. Властивості відчуттів. Індивідуальні властивості відчуттів та розвиток чутливості.
Тема 10 СПРИЙМАННЯ
Поняття про сприймання. Фізіологічні основи сприймань. Рефлекторна теорія сприймання. Роль моторних компонентів у сприйманні. Загальні властивості та індивідуальні особливості сприймань. Ілюзії, галюцинації та їх причини. Класифікація сприймання. Спостереження і спостережливість. Типи сприйняття і спостереження. Особливості професійної спостережливості вчителя.
Тема 11 УВАГА
Поняття про увагу. Функції уваги. Природа уваги. Види уваги. Форми уваги. Властивості уваги. Типи уваги особистості. Розлади уваги та їх причини. Форми організації уваги та шляхи формування уваги та уважності. Основні критерії розвинутої уваги. Методи вивчення уваги. Прийоми керування увагою.
Тема 12 ПАМ'ЯТЬ
Поняття про пам'ять. Основні підходи до визначення природи пам’яті. Пам'ять людини і тварини. Класифікація і види пам'яті. Взаємозв'язок і взаємодія видів пам'яті. Процеси і закономірності пам'яті. Заучування і прийоми його організації. Мнемоніка. Відтворення. Збереження і забування. Індивідуальні особливості і типи пам'яті. Шляхи та засоби розвитку пам'яті.
Тема 13 МИСЛЕННЯ
Поняття про мислення. Мислення людини та розсудлива діяльність тварини. Науки, що вивчають мислення: гносеологія, логіка, психологія. Мислення як процес вирішення завдань. Фізіологічна основа мислення. Класифікація мислення. Мислительні дії і операції. Форми мислення: поняття, судження, умовисновки. Процес розв'язання задач. Етапи вирішення логічних задач. Проблемна ситуація і задача. Шляхи вирішення проблеми. Класифікація та види мислення. Якості розуму. Індивідуальні відмінності у мисленні людини. Вікові особливості мислення. Проблеми компетенцій, інтелекту. Розвиток та формування мислення та культури мислення.
Тема 14. ІНТЕЛЕКТ
Поняття про інтелект. Провідні теорії інтелекту та його розвитку. Види інтелекту. Проблема створення і функціонування штучного інтелекту. Тестологічний підхід до дослідження інтелекту. Діагностика та оцінка коефіцієнту інтелекту. Взаємозв'язок між коефіцієнтом інтелекту і життєвими успіхами. Розумова відсталість та її види. Поняття про «творче мислення». Критерії творчої обдарованості.
Тема 15. МОВА І МОВЛЕННЯ
Поняття про мову, мовлення. Проблема співвідношення мислення й мовлення. Фізіологічні механізми мовлення. Функції мовлення. Структура мовленнєвої діяльності. Види мовлення. Порушення мовлення.
Тема 16. УЯВА
Поняття про уяву. Функції уяви. Фізіологічна основа уяви. Процеси, основні прийоми створення образів уяви. Класифікація та види уяви. Мрія, фантазія, сновидіння, галюцинація. Індивідуальні особливості уяви. Уява і творчість. Роль уяви в різних видах діяльності. Уява і педагогічна діяльність. Розвиток уяви у дітей.
Тема 17. ПОЧУТТЯ ТА ЕМОЦІЇ
Поняття про емоції та почуття, їх функції. Фізіологічна основа емоцій і почуттів. Теорії емоцій. Види емоцій і почуттів, їх характеристика. Форми переживання емоцій і почуттів. Емоційні стани. Характерні особливості та властивості емоцій і почуттів. Розвиток і виховання культури емоцій і почуттів у дітей. Емоційні бар’єри. Подолання особистістю емоційних бар'єрів як умова її розвитку, вироблення адаптаційної позиції по відношенню до переживання напружених психічних станів. Толерантність до емоційних бар'єрів.
Тема 18. ВОЛЯ
Поняття про волю. Ознаки вольової поведінки. Функції волі. Теорії волі. Природа волі. Воля як вища психічна функція. Вольова регуляція поведінки. Локус контроль. Критерії вольової поведінки. Вольові дії. Основні фази (структура) складної вольової дії. Потяг, бажання, хотіння як форми прояву волі. Розлади складної вольової дії. Класифікація вольових якостей особистості. Розвиток та виховання вольової активності людини.
Тема 19. ТЕМПЕРАМЕНТ
Поняття про темперамент. Історія розвитку та становлення вчення про темперамент. Типологія темпераменту. Характеристика типів темпераменту. Фізіологічна основа темпераменту. Тип вищої нервової діяльності і темперамент. Психологічна характеристика та властивості типів темпераменту. Особистість і темперамент: проблеми виховання, навчання і професійної діяльності.
Тема 20. ХАРАКТЕР
Поняття про характер. Фізіологічні основи характеру Природні і соціальні передумови формування характеру. Структура характеру. Провідні риси характеру. Вчинок і формування провідних рис характеру особистості. Акцентуації рис характеру. Умови формування характеру.
Тема 21. ЗДІБНОСТІ
Поняття про здібності. Фізіологічна основа здібностей. Природні і соціальні передумови здібностей. Структура здібностей: загальні та спеціальні здібності. Рівень розвитку здібностей. Здібності, обдарованість, талант, геніальність, майстерність. Формування та розвиток здібностей. Зв'язок між здібностями і темпераментом.

3. Питання до іспиту для студентів денної та заочної форми навчання
1. Предмет психології та її завдання.

2. Виникнення і розвиток психології.

3. Мозок і психіка. Рефлекторний характер психіки.

4. Поняття про свідомість. Несвідомі явища.

5. Методи психології.

6. Виникнення і розвиток психіки.

7. Поняття про діяльність.

8. Потреби і мотивація діяльності. Поняття про дію.

9. Внутрішня психічна діяльність. Інтеріоризація. Екстеріоризація.

10. Основні види діяльності людини. Педагогічна діяльність.

11. Індивід і особистість. Індивідуальність.

12. Структура особистості.

13.Активність особистості. Мотиви активності.

14. Спрямованість особистості.

15. Установка особистості, особливості її формування.

16. Самосвідомість особистості.

17. Образ „Я", „Я-концепція".

18. Самооцінка особистості, її роль в становленні самосвідомості.

19. Розвиток особистості.

20. Поняття про спілкування.

21. Педагогічне спілкування.

22. Спілкування і діяльність.

23. Функції спілкування.

24. Поняття про відчуття.

25. Фізіологічні механізми відчуттів.

26. Види відчуттів.

27. Властивості і закономірності відчуттів.

28. Поняття про сприймання.

29. Рефлекторна природа сприймань.

30. Характерні особливості сприймань.

31. Види сприймань. Ілюзії.

32. Поняття про пам'ять.

33. Теорії пам'яті.

34. Види пам'яті.

З5. Характеристики процесів пам'яті.

Зб. Індивідуальні властивості в розвитку пам'яті.

37. Розвиток пам'яті.

З8. Поняття про мислення.

39. Мислення як процес.

40. Мислення і мовлення.

41 .Класифікація видів мислення.

42. Мисленнєві дії та операції.

43. Логічні форми мислення.

44. Індивідуальні відмінності в мисленні людей.

45. Поняття про уяву.

46. Види і прийоми уяви.

47. Фізіологічна основа уяви.

48. Уява й фантазія.

49. Розвиток уяви.

50. Індивідуальні особливості уяви.

51 .Поняття про увагу.

52. Природа уваги.

53. Види і властивості уваги.

54. Уважність як властивість особистості.

55. Властивості уваги.

56. Організація уваги учнів на уроці.

57. Поняття про почуття та емоції.

58. Фізіологічне підґрунтя емоцій і почуттів.

59. Види почуттів.

60. Форми переживання емоцій і почуттів.

61 .Виховання почуттів у людини.

62. Поняття про волю.

63. Етапи вольової дії, їх характеристика, індивідуальні особливості волі людини.

64. Виховання волі у дітей.

65. Поняття про темперамент.

66. Типи темпераменту.

67. Фізіологічна основа темпераменту.

68. Поняття про характер.

69. Структура характеру.

70. У мови формування характеру.

71 .Поняття про здібності.

72.Структура здібностей.

73.Проблема виміру і оцінки здібностей.

74.Види здібностей. Задатки.

75.Формування здібностей.
4. Критерії оцінювання

Критерії оцінки відповіді студента (виконання КЗ) мають враховувати, насамперед, її повноту і правильність, а також здатність студента: • узагальнювати отримані знання;

 • застосовувати правила, методи, принципи, закони в конкретних ситуаціях;

 • аналізувати та оцінювати факти, події, інтерпретувати схеми, графіки, діаграми:

 • викладати матеріал чітко, логічно, послідовно.

При розробці критеріїв оцінювання з певної дисципліни необхідно орієнтуватися на такі загальні рекомендації:

«Відмінно» – студент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в заданому обсязі, необхідний рівень умінь і навичок, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних нестандартних ситуаціях.

«Добре» – студент допускає несуттєві неточності, має труднощі в трансформації умінь у нових умовах.

«Задовільно» – студент засвоїв основний теоретичний матеріал, але допускає неточності, що не є перешкодою до подальшого навчання, уміє використовувати знання для вирішення стандартних завдань.«Незадовільно» – незасвоєння окремих розділів, нездатність застосувати знання на практиці, що робить неможливим подальше навчання.


 1. Список рекомендованої літератури
 1. Гамезо М. В. Атлас по психологи / М. В. Гамезо, И. А. Домашенко. – М. : Педагогическое общество России, 2006. – С. 60.

 2. Дубравська Д. М. Основи психології: навч. посібник / Дося Михайлівна Дубравська. – Львів : Світ, 2001. – 208.

 3. Загальна психологія ; за ред. С. Д. Максименка. Підручник. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 704.

 4. Загальна психологія : підручник / O. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін.. – К. : Либідь, 2005. – 464 с.

 5. Немов Р. С. Психология : в 2 кн. / Роберт Семенович Немов. – М. : Просвещение : Владос, 1994. – Кн. 2 : Общие основы психологии. – 496 с.

 6. Общая психология ; под ред. А. В. Петровского. – М. : Просвещение, 1986. – 464 с.

 7. Петровский A. B. Психология: учебник / A. B. Петровский, М. Г. Ярошевский. – М. : Академия, 2006. – 512 с.

 8. Психология. Словарь ; под ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – М. : Политиздат, 1990. – 494 с.

 9. Психологія ; за ред. Г. С. Костюка. Підручник. – К. : Рад. школа, 1968. – 572 с.

 10. Психологія ; за ред. Ю. Л. Трофімова, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук. Підручник. – К. : Либідь, 1999. – 558 с.


Додаткова


 1. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. 2-е издание. / Борис Герасимович Ананьев.– М. : Просвещение, 2003. – 272 с.

 2. Божович Л. И. Проблемы формирования личности / Лидия Ивановна Божович ; под. ред. Д. И.Фельдштейна. – М. : Институт практической психологии, Воронеж : НПО « МОДЭК», 1995. – 352 с.

 3. Зимняя И. А. Педагогическая психология / Ирина Алексеевна Зимняя : учеб. пос. – Ростов на Дону : "Феникс ", 1997. – 480 с.

 4. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Борис Федорович Ломов. – М. : Наука, 1999. – 350 с.

 5. Лушин П. В. О психологии человека в переходный период (Как быть, когда всё рушится) / Павел Владимирович Лушин. – Киев : «Науковий світ», 2007. – 207 с.

 6. Малкина-Пых И. Г. Возрастные кризисы : справочник практического психолога / Ирина Германовна Малкина-Пых. – М. : Эксмо, 2005. – 896 с.

 7. Психология мотиваций и эмоций ; под. ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, М. В. Фаликман. – М. : ЧеРо, МПСИ, Омега – Л., 2006. – 752 с.

 8. Рогов Е. И. Психология общения / Евгений Иванович Рогов. – М. : ВЛАДОС, 2005. – 335 с.

 9. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / Сергей Леонидович Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2001. – 720 с.

 10. Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии / Сергей Леонидович Рубинштейн ; отв. Ред. Е. В. Шорохова. – М. : Педагогика, 1976. – 197 с.Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет