Правила техніки безпеки, яких слід дотримуватись під час виконання практичної роботи №1Pdf көрінісі
бет1/6
Дата22.10.2018
өлшемі0.83 Mb.
түріПравила
  1   2   3   4   5   6

416

????????? ??????

????????? ?????? ? 1

??????????? ??????? ???????

Мета: дослідити хімічні властивості оцтової кислоти, спіль-

ні  з хімічними  властивостями  інших  кислот;  переві-

рити  на  практиці  набуті  знання  з теми  «Карбонові 

кислоти».Реактиви: стружка магнію, розчини оцтової кислоти, натрій 

гідроксиду, натрій карбонату (або натрій гідрогенкарбо-

нату), метилового оранжевого, фенолфталеїну, лакмусу 

(або лакмусовий папірець).Обладнання: 5 пробірок, штатив для пробірок, шпатель.

Правила техніки безпеки, яких слід дотримуватись  

під час виконання практичної роботи № 1

Для насипання твердих речовин слід користуватися шпате-

лем або ложечкою. Брати реактиви незахищеними руками не 

можна. Під час роботи зі скляним посудом треба бути обереж-

ним, особливо берегти очі. Щоб налити рідину зі склянки, на-

хиліть склянку так, щоб її шийка торкалася шийки пробірки. 

Знімайте останню краплю з краю шийки склянки, обертаючи 

склянку навколо її осі (див. мал. 1)

 

                       

Мал. 1.                                         Мал. 2.

Якщо  вміст  пробірки  потрібно  перемішати,  струшуйте 

пробірку  різким,  енергійним  рухом  зліва  направо.  Пробірку 

тримайте догори отвором майже вертикально (мал. 2). Мож-

на струшувати інакше: взяти пробірку біля отвору великим, 

вказівним  і середнім  пальцями  лівої  руки  й легко  ударяти 

вказівним пальцем правої руки по нижній частині пробірки. 

Не можна струшувати пробірку вздовж її осі або затуливши 

отвір пальцем.

417

Будьте  обережними  під  час  роботи  з кислотами  й лугами. Кислоти й луги руйнують тканини, папір і спричиняють опі-

ки! Якщо розчин кислоти або лугу потрапив на шкіру, одяг 

або в очі, треба змити їдку речовину під сильним струменем 

води й негайно повідомити вчителя.Порядок виконання роботи

Дослід 1. Дія оцтової кислоти на індикатори.

а)  У чисту  пробірку  налийте  2 мл  розчину  оцтової  кислоти 

і долийте кілька крапель фіолетового розчину лакмусу (або 

випробуйте розчин лакмусовим папірцем).

б)  У чисту  пробірку  налийте  2 мл  розчину  оцтової  кислоти 

і долийте кілька крапель жовтогарячого розчину метилово-

го оранжевого.

Спостереження:  а)  лакмус  змінив  забарвлення  з фіолетового 

на  червоне  (у  разі  використання  лакмусового  папірця  — 

з жовтого на червоне); б) метилоранж змінив забарвлення 

з жовтогарячого на рожеве.Висновки:  така  зміна  забарвлення  індикаторів  свідчить,  що 

розчин оцтової кислоти має кислу реакцію. Це відбувається 

тому,  що  внаслідок  дисоціації  оцтової  кислоти  в розчині 

утворюються іони Гідрогену

CH

3

COOH ??  CH

3

COO + H


+

Дослід 2. Взаємодія оцтової кислоти з основами.

У чисту пробірку налийте 1 мл розчину натрій гідроксиду 

NaOH  і долийте  кілька  крапель  безбарвного  розчину  фе-

нолфталеїну.  Фенолфталеїн  змінить  своє  забарвлення  на 

малинове.  Доливайте  краплями  розчин  оцтової  кислоти 

СН

3СООН,  щоразу  струшуючи  пробірку,  до  повного  зне-

барвлення розчину.

Рівняння реакції:

CH

3COOH + NaOH 

? CH


3

COONa + H

2

O

CH3

COOH + Na

+

 + OH


 

? CH3

COO


 + Na


+

 + H


2

O

CH3

COOH + OH– 

? CH

3

COO– + H2

O

Спостереження:  спершу  безбарвний  розчин  фенолфталеїну 

змінив своє забарвлення на малинове, бо таке забарвлення 

характерне  для  нього  у лужному  середовищі.  Після  до-

давання  розчину  оцтової  кислоти  забарвлення  зникає.  Це 

відбувається  тому,  що  лугу  в пробірці  більше  не  залиши-

лось — він витрачений унаслідок реакції нейтралізації.


418

Висновки:  оцтова  кислота  реагує  з основами.  Реакція  між 

оцтовою кислотою і основою є реакцією нейтралізації. Вона 

відбувається до кінця внаслідок утворення малодисоційова-

ної речовини — води.Дослід 3. Взаємодія оцтової кислоти з металами. 

У чисту пробірку покладіть стружку магнію і долийте 2 мл 

розчину оцтової кислоти.

Рівняння реакції:

2CH

3

COOH + Mg ? (CH

3

COO)2Mg + H2

?

2CH3

COOH + Mg 

? 2CH

3

COO + Mg


2+

 + H


2

?

Спостереження: відбувається досить енергійна взаємодія маг-

нію з розчином оцтової кислоти. Унаслідок реакції виділя-

ється газ водень. Магній поступово витрачається і зникає.Висновки:  оцтова  кислота  реагує  з деякими  металами.  Уна-

слідок реакції утворюються газ водень і солі оцтової кисло-

ти — ацетати.

Дослід 4. Взаємодія оцтової кислоти із солями.

У  чисту  пробірку  налийте  2 мл  розчину  натрій  карбонату 

і долийте 2 мл розчину оцтової кислоти.

Рівняння реакції:

2

2

32

3

32

3

22

CH COOH Na CO

CH COONa

H CO


H O

CO

+?

+

??

?

22

2

23

3

23

2

2CH COOH

Na

COCH COO

Na

H O CO+

+

?+

+

+?

+

??

+

22

3

22

2

CH COOH COCH COO

H O CO


3

3

+?

+

+?

?

?Спостереження: спостерігається ніби «скипання» рідини — це 

відбувається бурхлива реакція між розчинами оцтової кис-

лоти  і натрій  карбонату.  Оцтова  кислота  витискає  більш 

летку карбонатну кислоту з її солі. Карбонатна кислота не-

стійка і одразу розкладається з утворенням води й карбон 

(IV) оксиду — вуглекислого газу. Виділення вуглекислого 

газу і спричиняє «скипання» рідини.

Висновки:  оцтова  кислота  реагує  з розчинами  більш  летких 

кислот, витискаючи більш леткі кислоти з їх солей.

Загальний висновок роботи: перевірили на практиці набу-

ті  знання  з теми  «Карбонові  кислоти».  Переконалися,  що 

оцтова кислота виявляє хімічні властивості, спільні з влас-

тивостями інших кислот.

Звіт  після  виконання  роботи  складіть  за  допомогою  таб-

лиці 41.


419

№ 

з/пПорядок виконання роботи

Рівняння реакції: а) у молекулярній формі; б) повне іонне рівняння; в) скорочене іонне рівняння

Спостереження

Висновки


1.

Д

ія о

ц

тово

ї 

ки

сл

оти

 н

а ін

ди

кат

ор

и:

а) наливаємо в пробірку 2 мл роз

-

чину оцтової кислоти СН3

СООН 


і доливаємо кілька крапель фі

-

олетового розчину лакмусу (або  опускаємо в пробірку лакмусовий  папірець); б) наливаємо в пробірку 2 мл роз-

чину оцтової кислоти СН

3

СООН 


і доливаємо кілька крапель жов

-

тогарячого розчину метилового  оранжевогоРівняння електролітичної  дисоціації оцтової кислоти:

CH

3COOH 

? ?


 CH

3

COO + H


+

а) лакмус змінив за

-

барвлення з фіолетово-

го на червоне (лакму

-

совий папірець змінив  забарвлення з жовтого  на червоне); б) метилоранж змінив  забарвлення з жовтога-

рячого на рожеве

а) б) така зміна  забарвлення інди

-

каторів свдчить,  що розчин оцтової  кислоти має кислу  реакцію. Це від

-

бувається тому, що  внаслідок дисоціа-

ції оцтової кислоти  в розчині утворю

-

ються іони Гідро-

гену Н


+

.

2.Взаємодія оцтової кислоти 

 

з основами. Наливаємо в пробірку 1 мл  розчину натрій гідрокси-

ду 


NaOH і доливаємо кілька 

крапель безбарвного розчину  фенолфталеїну. Потім доливаємо  краплями розчин оцтової кислоти  СН

3

СООН, щоразу струшуючи пробірку

а) 


CH

3

COOH + NaOH ?

     


?

 CH


3

COONa + H

2

O

б) CH3

COOH


 + Na


+

 + OH


?

    ?

 CH


3

COO


 + Na


+

 + H


2

O

в) CH

3

COOH + OH ?

     ?

 CH


3

COO


 + H


2

O

Спершу фенолфталеїн  змінює забарвлення на  малинове. Фенолфталеїн набуває  малинового забарвлен-

ня під дією розчинів  лугів. 

Після 

доливання оцтової кислоти за

-

барвлення зникає, бо  лугу в пробірці більше  не залишилось — він  витрачений унаслідок  реакції нейтралізації  з оцтовою кислотою.Оцтова кислота  реагує з основа

-

ми. Реакція між  оцтовою кислотою  і основою є реакці-

єю нейтралізації.Таблиця 41

420

Таблиця 41  (продовження)

№ 

з/пПорядок  виконання 

роботи

Рівняння реакції: а) у молекулярній формі; б) повне іонне рівняння; в) скорочене іонне рівняння

Спостереження

Висновки


3.

Взаємодія  оцтової кис

-

лоти з мета-

лами. Насипаємо  в пробірк

-

у стружку  магнію  і доливаємо  2 мл розчи-

ну оцтової  кислоти СН

3

-

СООН.а) 2CH

3

COOH + Mg ?

 (CH


3

COO)


2

Mg + H


2

?

б) 2CH3

COOH


 + Mg 

?

 2CH3

COO


 + Mg


2+

 + H


2

?

Відбувається до-

сить енергійна  взаємодія маг

-

нію з розчином  оцтової кислоти.  Унаслідок реак-

ції виділяється  газ водень. Маг

-

ній поступово  витрачається  і зникає.Оцтова кислота реагує  з деякими металами

Унаслідок реакції утво-

рюються газ водень і солі  оцтової кислоти — аце

-

тати.


4.

Взаємодія  оцтової  кислоти 

з со-

лями. У пробірку  наливаємо  2 мл роз-

чину натрій  карбонату  і доливаємо  2 мл розчи

-

ну оцтової  кислоти.a)

 

22

3

23

3

23

2

2C

H

CO

O

HN

a

CO

C

HC

O

ON

a

HC

O

HO

C

O+

?

?+

?

??

б) 


2CH

3

COOH + 

2Na


+ CO


3

2

 – 

?

     

?

2CH3

COO


 + 2Na


+

 + H


2

O + CO


2

?

в) 2CH

3

COOH + CO

3

2 

– 

? 2CH

3

COO + H


2

O + CO


2

?

Спостерігається  ніби «скипання»  рідини. Реакція  між розчинами Na

2

CO3

  

і CH3

COOH 


су-

провод


жується 

виділенням  карбон (IV)  оксиду — вугле

-

кислого газу.Оцтова кислота витис

-

кає більш летку карбо-

натну кислоту з її солі.  Карбонатна кислота  нестійка і одразу роз

-

кладається з утворенням  води і карбон (IV) 

оксиду 


— вуглекислого газу.  Виділення вуглекислого  газу і спричиняє ніби  «скипання» рідини.  Отже, оцтова кислота  реагує з розчинами солей  більш летких кислот.

421


????????? ?????? ? 2

????’???????? ????????????????? ?????  

?? ????????????? ?????????? ???????

Мета: застосувати набуті знання з теми «Оксигеновмисні ор-

ганічні сполуки» на практиці для розпізнавання орга-

нічних  речовин,  удосконалювати  навички  планування 

і проведення хімічного експерименту.Реактиви:  хлоровмисна  органічна  сполука  (дихлоретан  або 

хлороформ чи інша), кристалічний натрій ацетат, роз-

чини  оцтового  альдегіду,  оцтової  кислоти,  гліцерину, 

сульфатної кислоти, купрум (ІІ) сульфату, натрій гідро-

ксиду, метилоранжу (або лакмусу), 5% спиртовий роз-

чин  йоду,  розчин  крохмалю  (крохмальний  клейстер), 

концентрована сульфатна кислота.

Обладнання:  шпатель,  пальник,  сірники,  пробіркотримач, 

пробірки, штатив для пробірок, м’яка ганчірка.Правила техніки безпеки, яких слід дотримуватись під час 

виконання практичної роботи № 2

Для  насипання  твердих  речовин  користуйтеся  шпателем 

або  ложечкою.  Брати  реактиви  незахищеними  руками  не 

можна. Під час роботи зі скляним посудом треба бути обереж-

ними,  особливо  берегти  очі.  Якщо  вміст  пробірки  потрібно 

перемішати,  струшуйте  пробірку  різким,  енергійним  рухом 

зліва направо. Пробірку тримайте догори отвором майже вер-

тикально (див. мал. 2).

 

Мал. 3.


    Якщо  потрібно  нагріти  речовину  в про-

бірці,  користуйтеся  пробіркотримачем. 

У пробіркотримачі  затискати  пробірку 

слід біля її отвору, а не посередині. Про-

бірка не повинна випадати з тримача, але 

й не  можна  стискувати  її  дуже  сильно, 

бо скло під час нагрівання розширюється 

й може  луснути.  Спершу  пробірку  про-

грівайте по всій довжині, а потім тільки 

ту  частину  пробірки,  де  міститься  речо-

вина, трохи вище від дна. 

Для рівномірного нагрівання погойдуйте пробірку (мал. 3), 

інакше посудина може тріснути.

У разі нагрівання рідини вона може вихлюпнутися з про-

бірки.  Щоб  рідина  не  потрапила  в очі,  на  шкіру  або  одяг, 

пробірку  тримайте  похило,  отвором  від  себе  і працюючих. 422

Об’єм  рідини  не  повинен  перевищувати  половини  місткості 

пробірки. Не заглядайте в пробірку, де нагрівається рідина! 

Не торкайтеся розпечених предметів! Пробірку, яку ви нагрі-

вали за допомогою пробіркотримача, поставте у штатив для 

пробірок  разом  із  пробіркотримачем.  Якщо  це  неможливо, 

почекайте,  доки  пробірка  охолоне,  й витягніть  її  з тримача 

за допомогою ганчірки.

Мал. 4.

     Якщо треба встановити запах речо-вини,  що  міститься  у посудині,  то 

пару речовини спрямовуйте до себе 

рухом  руки  над  отвором  посудини 

(мал.  4).  Нюхати  речовину,  нахи-

лившись над посудиною, не можна.

Під  час  роботи  з кислотами 

й лугами  слід  бути  обережними. 

Якщо розчин кислоти або лугу по-

трапив  на  шкіру,  одяг  або  в очі, 

треба змити речовину під сильним 

струменем  води  і негайно  повідо-

мити вчителя.

Щоб загасити пальник або спиртівку, слід накрити полум’я 

ковпачком, підносячи його збоку. Задувати полум’я не мож-

на. Це може спричинити пожежу.

Багато органічних речовин є горючими, леткими й легкозай-

мистими речовинами. Тому не можна працювати з такими ре-

човинами біля відкритого полум’я. Горючі рідини не можна 

виливати в каналізацію. Їх слід зливати в спеціальну посуди-

ну й здавати лаборанту чи вчителю.

Дихлоретан,  хлороформ,  оцтовий  альдегід,  розчинні  солі 

купруму є отруйними речовинами. Під час роботи з ними не 

можна перевищувати рекомендовані для досліду кількості ре-

активів. Працювати з ними слід у витяжній шафі.

Після роботи ретельно вимийте руки.

Порядок виконання роботи

Задача  1.  Припустимо,  що  завдання  полягає  в тому,  щоб  за 

допомогою  дослідів  дізнатися,  під  якими  номерами  в трьох 

пробірках міститься кожна з трьох речовин: хлоровмісна ор-

ганічна сполука, розчин оцтової кислоти, розчин крохмалю.Розв’язання

Цю  задачу  доцільно  розв’язувати  методом  проб.  Складіть 

таблицю (табл. 42) й, поступово виконуючи дослідження, за-

повнюйте її.

423

З  пробірки  І відлийте  в чисту  пробірку  1 мл  розчину.  Це проба № 1. Випробуйте її розчином індикатору. Занесіть свої 

спостереження в таблицю.

Якщо в цьому досліді змін не було, відлийте в іншу чисту 

пробірку 1 мл рідини з пробірки І і випробуйте її спиртовим 

розчином йоду. Занесіть свої спостереження в таблицю. Потім 

візьміть  проби  з пробірки  ІІ  і проведіть  їх  дослідження  об-

раними реактивами. Поступово робіть висновки, у яких саме 

пробірках містилися запропоновані речовини (докладніше про 

цей метод див. 10 кл., пр/р № 3, задача 1).

Таблиця 42

Реактиви


... пробірка

... пробірка

... пробірка

проба 


№ 1

проба 


№ 2

проба 


№ 1

проба 


№ 2

проба 


№ 1

проба 


№ 2

розчин ін-

дикатору

5% спирто-

вий розчин 

йоду


Висновки

Це ...


Це ...

Це ...


Не слід виконувати зайвих дослідів, якщо ви вже перекона-

лися, що в даній пробірці міститься саме ця речовина. Раціо-

нальне розв’язування експериментальних задач вимагає, щоб 

задача була розв’язана мінімальною кількістю дій і реактивів. 

Тому,  якщо  ви  вже  знаєте,  які  саме  речовини  знаходяться 

в перших двох пробірках, не доцільно проводити дослідження 

вмісту третьої. Адже й так, методом виключення, зрозуміло, 

яка саме в ній речовина.

Обов’язково  залишіть,  як  мінімум,  половину  досліджува-

них речовин у пробірках І, ІІ, ІІІ не використаними. Це необ-

хідно на випадок, якщо випробування треба повторити.

Під час розв’язання цієї задачі можна скористатися довід-

ковою таблицею 42 (повний варіант). Після заповнення рядка 

«висновки» дайте відповідь.

Відповідь:

у пробірці І міститься ...

у пробірці ІІ міститься ...

у пробірці ІІІ міститься ...424

Таблиця 42

Реактиви


... пробірка

... пробірка

... пробірка

проба 


№ 1

проба 


№ 2

проба 


№ 1

проба 


№ 2

проба 


№ 1

проба 


№ 2

розчин:


а) метило-

ранжу;


б) лакмусу 

(або лак-

мусовий 

папірець)

а) змі-

нив 


забарв-

лення 


на ро-

жеве;


б) змі-

нив 


забарв-

лення 


на чер-

воне


а) без 

змін;


б) без 

змін


а) без 

змін;


б) без 

змін


5% спир-

товий роз-

чин йоду

без 


змін

з’явля-


ється 

синє 


забарв-

лення


без 

змін


Висновки

Це — розчин 

оцтової кислоти 

СН

3СООН

Це — розчин 

крохмалю

Це — хлорвміс-

на органічна ре-

човина


Задача 2. Вам можуть запропонувати, використовуючи один 

і той самий реактив, розрізнити, у яких саме з двох прону-

мерованих пробірок містяться гліцерин і оцтовий альдегід.

Розв’язання 

Цей  реактив  —  свіжоосаджений  купрум  (ІІ)  гідроксид  

Cu(OH)

2

.  Спершу  приготуйте  купрум  (ІІ)  гідроксид.  У чисту пробірку налийте 1 мл блакитного розчину купрум (ІІ) суль-

фату і долийте 1 мл тільки що розведеного розчину лугу на-

трій гідроксиду NaOH. Унаслідок реакції випадає блакитний 

осад купрум (ІІ) гідроксиду:

CuSO

4

 + 2NaOH ? Cu(OH)

2

? + Na2

SO

4Розділіть осад на дві пробірки. У першу доливайте речови-

ну  з пробірки  І,  щоразу  струшуючи  пробірку.  Припустимо, 

що  блакитний  осад  купрум  (ІІ)  гідроксиду  зникає  внаслідок 

реакції,  і утворюється  прозорий  розчин  яскраво-синього  за-

барвлення.  Це  утворилася  комплексна  сполука  купрум  (ІІ) 

гліцерат. Отже, у пробірці І — гліцерин. Реакція відбувається 

згідно з рівнянням:

425


СН

2–ОН

 

|CH–OH

 

 |

СН

2–ОН

+ Cu(ОН)


2

СН2

–О

 |CH–O

Cu

  |

СН

2–ОН   НО–

Н

О–СН2

 |

  О–CH 

 |

СН2

+ 2Н


2

О

Це якісна реакція на багатоатомні спирти.До  другої  половини  свіжоосадженого  купрум  (ІІ)  гідрок-

сиду  долийте  рідину  з пробірки  ІІ.  Реакція  за  звичайних 

умов не відбувається. Отже, у пробірці ІІ — оцтовий альдегід 

СН

3–С 

О

НЩоб  довести  це,  закріпіть  пробірку  в пробіркотримачі 

й нагрійте  її  вміст.  Спостерігається  зміна  забарвлення  осаду 

з блакитного на жовте, жовтогаряче і, нарешті, червоне. Якіс-

на реакція на альдегіди виражається такими рівняннями:

СН

3–С 

О

Н + 2Сu(OH)

2

t

? СН

3

–С  ОOН  +

купрум (І) гідроксид 

жовтий осад

2СuOH


?  +  2Н

2

О2СuOH 

t

купрум (І) оксид червоний осад

Сu

2О

? + Н


2

О

Під час розв’язування цієї задачі й складання звіту скорис-тайтеся довідковою таблицею 43.

Таблиця 43

Реактиви


свіжоосаджений купрум (ІІ) гідроксид Cu(OH)

2

Висновки... пробірка

блакитний осад Cu(OH)

2

 зникає, утворюється прозорий розчин яскраво-синього забарвлення — 

розчин купрум (ІІ) гліцерату

СН

2–ОН

 

|CH–OH 

 

|СН

2

–ОН+ Cu(ОН)

2СН

2

–О 

|

CH–OCu

 

 |

СН

2–ОН   НО–

Н

О–СН2

 

|    

О–CH 


 

|

СН2

+ 2Н


2

О

Це — гліцерин

... пробірка

за звичайних умов реакція не відбувається.

Після нагрівання відбувається зміна забарвлення 

осаду з блакитного на жовте, жовтогаряче і, наре-

шті, червоне.

СН

3

–С О

Н  + 2Сu(OH)

2

t

СН3

–С 


О

+жовтий осад

2СuOH


+ 2Н


2

О

2СuOH  tчервоний осад

Сu

2

О? + 

Н

2О

Це — 


оцтовий 

альдегід


426Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет