Правила оформлення індивідуальних завдань 1 Записати повну умову задачі. 2 Записати коротку умову задачі. 3 Перевести усі величини в систему сіДата21.06.2018
өлшемі194.73 Kb.
түріПравила
правила оформлення індивідуальних завдань

1 Записати повну умову задачі.

2 Записати коротку умову задачі.

3 Перевести усі величини в систему СІ.

4 Виконати рисунок з необхідними позначеннями.

5 Виконати і записати розв’язок задачі з необхідними позначеннями.

6 Виконати перевірку розмірностей.

7 Виконати усі розрахунки.

8 Записати відповідь.

індивідуальні завдання № 3

для групп ІТ, МТ

Варіант №1

1 Визначити довжини хвиль де Бройля електрона і протона, що пройшли однакову прискорювальну різницю потенціалів U = 400 В.

2 Псі-функція основного стану воднеподібного атома має вигляд , де r0 – радіус першої борівської орбіти. Знайти середню відстань електрона від ядра

3 При дослідженні лінійчастого рентгенівського спектра деякого елемента виявилося, що довжина хвилі лінії K дорівнює =76 пм. Що це за елемент?

4 Яка частина початкової кількості радіоактивного нукліда розпадається за час t, що дорівнює подвійній середній тривалості t життя цього нукліда?

5 Знайти енергію, що поглинається при ядерній реакції .


Варіант №2

1 Кінетична енергія протона дорівнює його енергії спокою. Обчислити довжину хвилі де Бройля цього протона.

2 Відомо, що нормована власна хвильова функція, яка описує стан електрона у одновимірній прямокутній потенціальній ямі з нескінченно високими стінками має вигляд , де l ширина ями. Визначити середнє значення координати електрона.

3 Яку найменшу різницю потенціалів Umin необхідно прикласти до рентгенівської трубки, антикатод якої покритий ванадієм (z = 23), щоб у спектрі рентгенівського випромінювання з’явились усі лінії К-серії ванадію?

4 Яка частина початкової кількості атомів радіоактивного актинію залишиться через 5 діб? через 15 діб?

5 Ядро берилію Ве, захопивши дейтрон, перетворюється у ядро бору В. Записати рівняння реакції та визначити величину енергії, що при цьому виділяється.
Варіант №3

1 Визначити кінетичні енергії протона і електрона, для яких довжина хвилі де Бройля дорівнює =0,06 нм.

2 Частинка перебуває в основному стані в прямокутній ямі шириною l з абсолютно непроникними стінками. У скільки разів відрізняються ймовірності місцеперебування частинки:

a) у крайній третині; б) у крайній чверті ями?3 Визначити енергію E фотона, який відповідає K-лінії у характеристичному спектрі марганцю (z = 25).

4 За один рік початкова кількість радіоактивного ізотопу зменшилася втричі. У скільки разів вона зменшиться за два роки?

5 При бомбардуванні ядер атома бору В ядрами важкого водню відбувається ядерна реакція . Визначити кількість енергії, що виділяється при цьому перетворенні.

Варіант №4

1 Протон має кінетичну енергію, що дорівнює його енергії спокою. У скільки разів зміниться довжина хвилі де Бройля протона, якщо його кінетична енергія збільшиться у 2 рази?

2 Частинка в нескінченно глибокій одновимірній прямокутній потенціальній ямі перебуває в основному стані. Яка ймовірність W виявлення частинки в крайній чверті ями?

3 У атомі вольфраму електрон перейшов з М-оболонки на L-оболонку. Вважаючи сталу екранування такою, що дорівнює =5,5, визначити довжину хвилі фотона, що випромінюється.

4 За який час t розпадається 0,25 початкової кількості ядер радіоактивного ізотопу, якщо період його напіврозпаду T1/2 =24 год?

5 На атомній електростанції за рік витрачається 19,2 кг урану . Враховуючи, що при кожному акті розпаду ядра вивільняється енергія 200 МеВ і коефіцієнт корисної дії при виробленні електроенергії дорівнює =25%, знайти електричну потужність атомної електростанції.

Варіант №5

1 Кінетична енергія електрона дорівнює його енергії спокою. Обчислити довжину хвилі де Бройля для такого електрона.

2 У прямокутній потенціальній ямі шириною l з абсолютно непроникними стінками (0 < х < l) перебуває частинка в основному стані. Знайти імовірність W знаходження цієї частинки в області < x< .

3 Визначити довжину хвилі короткохвильової межі суцільного рентгенівського спектра, якщо при збільшенні напруги на рентгенівській трубці у два рази вона змінилася на 50 пм.

4 За час t = 8 діб розпалося k = 3/4 початкової кількості ядер радіоактивного ізотопу. Визначити період його напіврозпаду T1/2 .

5 Порівняйте енергії, що виділяються при термоядерному синтезі () і розпаді ядра урану (), якщо в обох випадках витрачаються однакові маси ядерного пального. Кожен акт розпаду супроводжується виділенням енергії Е = 200 МеВ.

Варіант №6
1 Маса електрона, що рухається, у 2 рази більша від маси спокою. Визначити довжину хвилі де Бройля для такого електрона.

2 Частинка в нескінченно глибокій одновимірній прямокутній потенціальній ямі шириною l перебуває в збудженому стані (n = 3). Визначити, найменшу відстань між точками, у яких густина ймовірності перебування частинки мінімальна і максимальна.

3 Розрахувати довжину хвилі і енергію E фотона, який належить K - лінії в спектрі характеристичного рентгенівського випромінювання платини.

4 При розпаді радіоактивного полонію протягом часу t = 1 год утворився гелій , що за нормальних умов зайняв об`єм V = 89,5 см3. Визначити період напіврозпаду T1/2 полонію.

5 Визначити кількість тепла, що виділяє 1 мг препарату за період, що дорівнює середньому часу життя цих ядер, якщо відомо, що випускаються a-частинки, які мають кінетичну енергію 5,3 МеВ, і практично всі дочірні ядра утворюються безпосередньо в основному стані.

Варіант №7
1 Знайти довжину хвилі де Бройля для a-частинки, нейтрона і молекули азоту, що рухаються із середньою квадратичною швидкістю при температурі 250 С.

2 Хвильова функція, що описує рух електрона в основному стані атома водню, має вигляд , де – деяка стала; – перший борівський радіус. Знайти для основного стану атома водню середнє значення потенціальної енергії.

3 При якій найменшій напрузі Umin на рентгенівській трубці починають з’являтись лінії K-серії міді?

4 Яка частина початкової кількості радіоактивного нукліда розпадається за час t, що дорівнює середній тривалості t життя цього нукліда?

5 Оцінити кількість тепла, що виділяється за добу в калориметрі реактивним препаратом , маса якого m = 1 мг. Вважати, що b-частинки в середньому мають кінетичну енергію, що дорівнює максимально можливій при даному розпаді. Період напіврозпаду = 15 год.
Варіант №8

1 Електрон пройшов прискорювальну різницю потенціалів U = 510 кВ. Визначити довжину хвилі де Бройля з урахуванням зміни маси від швидкості.

2 Хвильова функція, що описує рух електрона в основному стані атома водню, має вигляд , де – деяка стала; – перший борівський радіус. Знайти для основного стану атома водню середнє значення кулонівської сили.

3 До електродів рентгенівської трубки прикладена різниця потенціалів 60 кВ. Найменша довжина хвилі рентгенівських променів в ній дорівнює 0,0206 нм. Знайти з цих даних сталу Планка.

4 Знайти період напіврозпаду радіоактивного ізотопу, якщо його активність за час зменшилася на 24% порівняно з початковою.

5 Вважаючи, що в одному акті розпаду ядра вивільняється енергія 200 еВ, визначити енергію, що виділяється при розпаді одного кілограма ізотопу , а також масу кам'яного вугілля з теплотворною здатністю 30 кДж/г, яка є еквівалентною у тепловому відношенні до одного кілограма урану.

Варіант №9
1 Електрон рухається по другій орбіті атома водню. Знайти його довжину хвилі де Бройля.

2 Частинка перебуває в нескінченно глибокій одновимірній прямокутній потенціальній ямі. Знайти відношення різниці Еn,n+1 сусідніх енергетичних рівнів до енергії Еп частинки у випадку якщо n = 5.

3 Знайти короткохвильову межу суцільного рентгенівського спектра для випадків, коли до рентгенівської трубки прикладена різниця потенціалів: 1) 40 кВ; 2) 50 кВ.

4 Яка частина атомів радіоактивного ізотопу торію , що має період напіврозпаду = 24,1 дні, розпадається за 1 с; за добу; за місяць?

5 Яку масу води, взятої при 00 С, можна закип'ятити, використовуючи енергію термоядерного синтезу гелію з дейтерієм і тритієм, якщо ККД перетворення енергії дорівнює 10%? Маса гелію, що утворився, 1 г.


Варіант №10
1 На грань кристала нікелю падає під кутом 640 до поверхні грані паралельний пучок електронів, що рухаються з однаковою швидкістю. Вважаючи, що відстань між атомними площинами кристала дорівнює в200 пм, визначити швидкість електронів, якщо вони зазнають інтерференційного відбиття першого порядку.

2 Хвильова функція, що описує рух електрона в основному стані атома водню, має вигляд , де – деяка стала; – перший борівский радіус. Знайти для основного стану атома водню найбільш ймовірну відстань електрона від ядра.

3 Знайти короткохвильову межу суцільного рентгенівського спектра, якщо відомо, що зменшення прикладеної до рентгенівської трубки напруги на =23 кВ збільшує її довжину хвилі в 2 рази.

4 Визначити, яка частка радіоактивного ізотопу розпадається протягом часу .

5 Позитрон та електрон анігілюють з утворенням двох фотонів. Визначити а) енергію кожного з утворених фотонів за умови, що кінетична енергія електрона та позитрона до їх зіткнення дорівнювала нулю; б) довжину хвилі цих фотонів.
Варіант №11
1 Електрон має кінетичну енергію Ek = 1,02 МеВ. У скільки разів зміниться довжина хвилі де Бройля, якщо кінетична енергія електрона зменшиться вдвічі?

2 Частинка в потенціальній ямі перебуває в основному стані. Яка імовірність виявлення частинки: 1) у середній третині ями; 2) у крайній третині ями?

3 Довжина хвилі - випромінювання радію дорівнює =0,0016 нм. Яку різницю потенціалів треба прикласти до рентгенівської трубки, щоб одержати рентгенівські промені з цією довжиною хвилі?

4 Активність А деякого ізотопу за час зменшилася на 20%. Визначити період напіврозпаду цього ізотопу.

5 Визначити енергію, яка вивільняється при ядерних реакціях:

а) ; б) .


Варіант №12
1 Обчислити дебройлівські довжини хвиль електрона, протона і атома урану, що мають однакову кінетичну енергію 100 еВ.

2 Електрон перебуває в нескінченно глибокій одновимірній прямокутній потенціальній ямі шириною . У яких точках в інтервалі 0 < х < густина ймовірності перебування електрона на другому і третьому енергетичних рівнях однакова? Обчислити густину ймовірності для цих точок. Розв’язання пояснити графіком.

3 Яку найменшу напругу треба прикласти до рентгенівської трубки, щоб одержати всі лінії К-серії, якщо матеріалом антикатода взяти платину?

4 Вважаючи, що всі атоми ізотопу магнію масою m = 1 мкг радіоактивні, визначити: 1) початкову активність A0 цього ізотопу; 2) його активність A через 3 доби. Період напіврозпаду ізотопу =10 хв.

5 Знайти енергію, яка вивільняється при наступних ядерних реакціях:

а) ;

б) ;

г) ;

д) ;Варіант №13
1 Використовуючи постулати Бора, знайти зв'язок між довжиною хвилі де Бройля і довжиною колової електронної орбіти.

2 Електрону в потенціальній ямі шириною відповідає хвильове число (n = 1, 2, 3, ...). Використовуючи зв'язок енергії Е електрона з хвильовим числом k, одержати вираз для власних значень енергії En.

3 Яку найменшу напругу треба прикласти до рентгенівської трубки, щоб одержати всі лінії К-серії, якщо як матеріал антикатода взяти золото?

4 Знайти середній час життя атома радіоактивного ізотопу кобальту .

радіоактивного нукліда дорівнює 1 год. Визначити середню тривалість t життя цього нукліда.5 Визначити енергію поглинуту при ядерній реакції:

.


Варіант №14

1 Яку кінетичну енергію повинен мати електрон, щоб його довжина хвилі де Бройля дорівнювала комптонівській довжині хвилі?

2 Частинка, що рухається в одновимірній нескінченно глибокій потенціальній ямі, перебуває в основному стані. Обчислити ймовірність W того, що координата х частинки має значення, що лежить у межах від d до (1-) d, де d - ширина ями; = 0,3676.

3 Яку найменшу напругу треба прикласти до рентгенівської трубки, щоб одержати всі лінії К-серії, якщо як матеріал антикатода взяти срібло?

4 Знайдіть масу та об’єм радону при нормальних умовах, якщо радіоактивність його дорівнює 1 Бк.

5 Під час бомбардування ізотопу азоту нейтронами утворюється ізотоп вуглецю , який виявляється - радіоактивним. Написати рівняння обох реакцій.


Варіант №15
1 Визначити довжини хвиль де Бройля електрона, що рухається зі швидкістю 1 Мм/c, атома водню, що рухається зі швидкістю, яка дорівнює середній квадратичній швидкості при температурі 270С, і кульки масою 1 г, що рухається зі швидкістю 0,1 м/с.

2 Знайти хвильову функцію і значення енергії частинки масою m, що перебуває в одновимірній нескінченно глибокій потенціальній ямі шириною .

3 Яку найменшу напругу треба прикласти до рентгенівської трубки, щоб одержати всі лінії К-серії, якщо як матеріал антикатода взяти вольфрам?

4 У скільки разів зменшиться активність ізотопу фосфору за час .

5 При бомбардування ізотопу алюмінію - частинками утворюється радіоактивний ізотоп фосфору, який потім розпадається з вивільненням позитрона. Написати рівняння обох реакцій. Визначити питому активність отриманого ізотопу, якщо відомо, що його період напіврозпаду дорівнює 130 с.
Варіант №16
1 Який імпульс повинен мати протон, щоб його дебройлівська довжина хвилі дорівнювала комптонівській довжині хвилі?

2 В одновимірній потенціальній ямі шириною l з нескінченно високими стінками перебуває N електронів. Визначити повну енергію E. Взаємодією електронів знехтувати.

3 Знайти сталу екранування для L-серії рентгенівських променів, якщо відомо, що при переході електрона в атомі вольфраму з М-оболонки на L-оболонку випромінюються рентгенівські промені з довжиною хвилі = 0,143 нм.

4 На скільки відсотків зменшиться активність ізотопу іридію за час ?

5 При бомбардування ізотопу азоту дейтонами утворюється - радіоактивний ізотоп натрію . Лічильник - частинок встановлений поблизу препарату, який містить радіоактивний . Під час першого вимірювання покази лічильника склали 170 імпульсів за хвилину, а через добу - 56 імпульсів за хвилину. Написати рівняння обох реакцій. Знайти період напіврозпаду ізотопу .
Варіант №17
1 Знайти довжину хвилі де Бройля для електрона, що рухається по першій борівській орбіті в атомі водню.

2 Визначити ширину одновимірної потенціальної ями з нескінченно високими стінками, якщо при переході електрона з третього енергетичного рівня на другий випромінюється енергія 1 еВ?

3 При переході електрона в атомі з L-оболонки на K- оболонку випромінюються рентгенівські промені з довжиною хвилі 0,0788 нм. Який це атом? Для К-серії стала екранування дорівнює одиниці.

4 Несистемною одиницею радіоактивності ізотопу є кюрі (Ки) – це активність препарату, що чисельно дорівнює активності 1 г радію, тобто тому числу розпадів, що відбувається у 1 г радію за 1 с. Знайдіть це число, знаючи, що період напіврозпаду радію = 1620 років.

5 Ізотоп гелію утворюється при бомбардування ядер тритію протонами. Написати рівняння ядерної реакції та визначити енергію, яка вивільняється під час цієї реакції. Знайти «поріг» ядерної реакції.
Варіант №18
1 Оцінити мінімальний діаметр d плями, яка створюється на детекторі пучком атомів срібла, що випромінюються піччю з температурою Т = 12000С. Відстань від вихідної щілини печі до детектора дорівнює l = 1 м.

2 Частинка у одновимірній прямокутній потенціальній ямі шириною l з нескінченно високими стінками перебуває у збудженому стані (n = 3). Визначити, у яких точках ями (0 x l) густина ймовірності виявлення частинки: 1) максимальна; 2) мінімальна. Пояснити отриманий результат графічно.

3 Знайти довжину хвилі – лінії в характеристичному рентгенівському спектрі заліза. Стала екранування = 5,7.

4 Із кожного мільйона атомів радіоактивного ізотопу щосекунди розпадається 200 атомів. Визначити період напіврозпаду ізотопу.

5 Визначити поріг ядерної реакції .

Варіант №19

1 Якої енергії необхідно додатково надати електрону, щоб його дебройлівська довжина хвилі зменшилася від 100 до 50 пм?

2 Частинка масою m перебуває в одновимірній прямокутній потенціальній ямі з нескінченно високими стінками. Ширина ями дорівнює . Знайти можливі значення енергії частинки, маючи на увазі, що реалізуються лише такі стани її руху, для яких у межах даної ями укладається ціле число дебройлівських напівхвиль.

3 У якого елемента довжина хвилі -лінії в характеристичному рентгенівському спектрі дорівнює 1,23 нм? Стала екранування = 5,7.

4 Визначити кількість N атомів радіоактивного препарату йоду масою m = 0,5 мкг, що розпалися протягом часу хв; діб. Період напіврозпаду ізотопу = =8 діб.

5 Визначити поріг ядерної реакції .
Варіант №20
1 Знайти дебройлівську довжину хвилі молекул водню, що відповідає їх найбільш ймовірній швидкості при кімнатній температурі.

2 Електрон перебуває в прямокутній потенціальній ямі з непроникними стінками. Ширина ями = 0,2 нм, енергія електрона в ямі E = 37,8 еВ. Визначити номер n енергетичного рівня і модуль хвильового вектора k.

3 Антикатод рентгенівської трубки бомбардується електронами, швидкість яких 100 Мм/с. Визначити максимальну частоту випромінювання в суцільному рентгенівському спектрі з урахуванням залежності маси електрона від швидкості його руху.

4 Знайти сталу розпаду і середній час життя радіоактивного ізотопу , якщо відомо, що його активність зменшується на % за годину? Продукт розпаду нерадіоактивний.

5 На атомній електростанції за рік витрачається 19,2 кг урану . Враховуючи, що при кожному акті розпаду ядра вивільняється енергія 200 МеВ і коефіцієнт корисної дії при виробленні електроенергії дорівнює =25%, знайти електричну потужність атомної електростанції.
Варіант №21
1 Одержати вираз для дебройлівської довжини хвилі l релятивістської частинки, що рухається з кінетичною енергією Ek. При яких значеннях Ek похибка у її визначенні за нерелятивістською формулою не перевищує 1% для електрона і протона?

2 Частинка перебуває в основному стані в одновимірній прямокутній потенціальній ямі шириною з абсолютно непроникними стінками (0<x<). Знайти ймовірність перебування частинки в області .

3 При якій напрузі рентгенівська трубка може дати промені з найменшою довжиною хвилі 13,3 пм?

4 Лічильник Гейгера зареєстрував за 1 хв 4000 b-частинок, що виникли при розпаді ядер радіоактивного ізотопу, a через добу - тільки 1000 розпадів. Визначити період напіврозпаду ізотопу

5 Порівняйте енергії, що виділяються при термоядерному синтезі і розпаді ядра урану , якщо в обох випадках витрачаються однакові маси ядерного пального. Кожен акт розпаду супроводжується виділенням енергії .

Варіант №22
1 Знайти дебройлівську довжину хвилі релятивістських електронів, що підлітають до антикатода рентгенівської трубки, якщо довжина хвилі короткохвильової межі суцільного рентгенівського спектра l = 10 пм?

2 Електрон перебуває в одновимірній потенціальній ямі з нескінченно високими стінками, ширина якої =1 нм. Визначити найменшу різницю енергетичних рівнів електрона.

3 Найменша довжина хвилі рентгенівських променів, отриманих від трубки, що працює при напрузі 40 кВ, дорівнює 31 пм. Обчислити за цими даними сталу Планка.

4 Визначити період напіврозпаду деякого радіоактивного ізотопа, якщо його активність за 5 діб зменшилася у 2,2 разу.

5 Визначити кількість тепла, що виділяє 1 мг препарату за період, що дорівнює середньому часу життя цих ядер, якщо відомо, що випускаються a-частинки, які мають кінетичну енергію 5,3 МеВ, і практично всі дочірні ядра утворюються безпосередньо в основному стані


Варіант №23
1 Середній час життя p-мезона дорівнює 1,910-16 с. Якою повинна бути енергетична роздільна здатність приладу, за допомогою якого можна зареєструвати p-мезон?

2 Визначити енергію, що випромінюється при переході електрона з третього енергетичного рівня на другий.

3 При опроміненні кристала хлористого калію (КСl) монохроматичними рентгенівськими променями з довжиною хвилі 145 пм при куті ковзання 14°20' спостерігається максимум першого порядку. Знайти відстань між сусідніми атомними площинами кристала.

4 Активність деякого радіоактивного ізотопа в початковий момент часу складає 100 Бк. Визначити активність цього ізотопа після проміжку часу, який дорівнює половині його періода напіврозпаду.

5 Оцінити кількість тепла, що виділяється за добу в калориметрі реактивним препаратом , маса якого m = 1 мг. Вважати, що b-частинки в середньому мають кінетичну енергію, що дорівнює максимально можливій при даному розпаді. Період напіврозпаду = 15 год.
Варіант №24
1 На фотографії, отриманій за допомогою камери Вільсона, ширина сліду електрона складає 0,8×10-3 м. Знайти невизначеність вимірювання його швидкості.

2 Електрон перебуває в одновимірній потенціальній ямі з нескінченно високими стінками, ширина якої 1,4× 10-9 м.

3 Атомні площини кристала віддалені одна від одної на 210 пм. Чому дорівнює довжина хвилі рентгенівських променів, що падають на кристал, якщо максимум першого порядку спостерігається під кутом 450?

4 Вивести формулу для швидкості радіоактивного розпаду через період напіврозпаду і початкове число радіоактивних атомів.

5 Яку енергію у кіловат-годинах можна отримати від поділу урану , якщо в одному акті розпаду ядра вивільняється енергія ?

Варіант №25
1 Середня кінетична енергія електрона в основному стані атома водню дорівнює 13,6 еВ. Використовуючи співвідношення невизначеностей, знайти найменшу похибку, з якою можна обчислити координату електрона в атомі.

2 Електрон перебуває в основному стані в одновимірній потенціальній ямі з нескінченно високими стінками, ширина якої l = 0,1 нм. Визначити імпульс електрона.

3 Рентгенівська трубка працює при напрузі 30 кВ. Знайти найменше значення довжини хвилі рентгенівського випромінювання.

4 Період напіврозпаду радіоактивного ізотопу актинію складає =10 діб. Визначити час, за який розпадеться початкової кількості ядер актинію.

5 Вважаючи, що в одному акті розпаду ядра вивільняється енергія , визначити енергію, що виділяється при розпаді одного кілограма ізотопу , а також масу кам'яного вугілля з теплотворною здатністю 30 кДж/г, яка є еквівалентною у тепловому відношенні до одного кілограма урану.

Варіант №26
1 Електрон, що рухається зі швидкістю 8×106 м/с, реєструється бульбашковою камерою. Використовуючи співвідношення невизначеностей, знайти похибку у вимірюванні швидкості електрона, якщо діаметр бульбашки, що утворився у камері, 1 мкм.

2 Визначити, при якій ширині одновимірної потенціальної ями дискретність енергії електрона стає порівнянною з енергією теплового руху при температурі 300 К.

3 Знайти найменшу довжину хвилі рентгенівського випромінювання, якщо рентгенівська трубка працює при напрузі 150 кВ.

4 Визначити період напіврозпаду радіоактивного ізотопу, якщо початкової кількості ядер цього ізотопу розпалося за час t = 849 с.

5 Яка кількість урану витрачається за добу на атомній електростанції потужністю ? ККД електростанції складає та при кожному акті розпаду ядра вивільняється енергія .

Варіант №27
1 Показати, що для частинки, невизначеність координати якої складає Dх = l/(2p) (l - довжина хвилі де Бройля), невизначеність її швидкості за величиною дорівнює самій швидкості частинки.

2 Обчислити відношення імовірностей перебування електрона на першому і другому енергетичних рівнях одновимірної потенціальної ями, ширина якої , в інтервалі 0 <х</4.

3 Визначити порядковий номер елемента у періодичній системі елементів, якщо гранична частота K–серії характеристичного випромінювання складає 5,551018 Гц.

4 Визначити, що і у скільки разів є більш тривалим – три періоди напіврозпаду чи два середніх терміни життя радіоактивного ядра .

5 Під час вибуху водневої бомби відбувається термоядерна реакція утворення гелію з дейтерію та тритію. а) Написати ядерну реакцію; б) Визначити енергію, що вивільняється під час цієї реакції; в) Яку енергію (у кіловат-годинах) можна отримати при утворенні гелію?

Варіант №28
1 Оцінити за допомогою співвідношення невизначеностей мінімальну кінетичну енергію електрона, що рухається всередині сфери радіусом нм.

2 Визначити, при якій температурі дискретність енергії електрона, що перебуває в одновимірній потенціальній ямі, ширина якої 2× l0-5 м, стає порівнянною з енергією теплового руху.

3 Визначити довжину хвилі найдовшої лінії K–серії характеристичного рентгенівського спектра, якщо анод рентгенівської трубки виготовлений із платини. Стала екранування дорівнює одиниці.

4 Стала радіоактивного розпаду ізотопа дорівнює 10-9 с-1. Визначити час, протягом якого розпадеться початкової кількості ядер цього радіоактивного ізотопу.

5 - мезон розпадається на два заряджених - мезони. Маса кожного з - мезонів, які утворилися, у 1,77 разу більша за його масу спокою. Вважаючи, що спочатку - мезон не рухався і його маса спокою дорівнює , де - маса спокою електрона, знайти: а) масу спокою - мезонів, які утворилися; б) швидкість - мезонів у момент їх утворення.


Варіант №29
1 Атом випромінює фотон з довжиною хвилі 0,550 мкм. Тривалість випромінювання 10 нс. Визначити найменшу похибку, з якою може бути виміряна довжина хвилі випромінювання.

2 Частинка в потенціальній ямі шириною перебуває в збудженому стані. Визначити імовірність перебування частинки в інтервалі 0<x< на другому енергетичному рівні.

3 Визначити сталу екранування для L–серії рентгенівського випромінювання, якщо при переході електрона вольфраму з M–оболонки на L– оболонку довжина хвилі фотона, що випромінюється при цьому складає 140 пм.

4 Визначити у відсотках, яка частина початкової кількості ядер радіоактивного ізотопа не розпадеться за час t, що дорівнює двом середнім термінам життя радіоактивного ядра.

5 Нейтрон та антинейтрон об’єднуються, утворюючи два фотони. Визначити енергію кожного з фотонів, які утворилися. Прийняти, що початкова енергія частинок була нехтовно малою.


Варіант №30
1 Електронний пучок прискорюється в електронно-променевій трубці різницею потенціалів U = 1 кВ. Відомо, що невизначеність швидкості складає 0,1% від її числового значення. Визначити невизначеність координати електрона. Електрон у даних умовах є квантовою чи класичною частинкою?

2 Частинка в потенціальній ямі шириною перебуває в збудженому стані. Визначити ймовірність перебування частинки в інтервалі 0<х</2 на третьому енергетичному рівні.

3 Чому дорівнює стала кристалічної ґратки (найменша відстань між атомами одного сорту) хлористого натрію (NаСl), якщо монохроматичне рентгенівське випромінювання з довжиною хвилі 71,2 пм відбивається від його природної грані площини спайності? Максимум першого порядку має місце при куті 7018'.

4 Визначити, у скільки разів початкова кількість ядер радіоактивного ізотопу зменшиться за три роки, якщо за один рік вона зменшилася в 4 рази.

5 Позитрон та електрон анігілюють з утворенням двох фотонів. Визначити а) енергію кожного з утворених фотонів за умови, що кінетична енергія електрона та позитрона до їх зіткнення дорівнювала нулю; б) довжину хвилі цих фотонів.


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет