ПӘннің ОҚу жұмыс бағдарламасы (силлабус)Дата22.12.2017
өлшемі242.32 Kb.
#51090
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 денгейлі СМЖ құжаты

Силлабус

Силлабус


042-18-6.1.27/01-2016

Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы (силлабус)
№1 басылым

«__»___ 2016 ж.


ПӘННІҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

(СИЛЛАБУС)


Пәннің атауы: Техникалық құралдар және жылуэнергетикадағы өлшемдер

Кредитсаны: 3

Шифр –мамандық атауы: 5В071700 - Жылуэнергетика

Факультет, кафедра: инженерлік-технологиялық факультет, «Техникалық физика жәнежылуэнергетика»

Семей 2016

Алғысөз
1ӘЗІРЛЕГЕН

Құрастырушы

Шалаганова А.Н., аға оқытушы _____________ «___» _______ 20___ ж.

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 «Техникалық физика және жылуэнергетика» кафедрасының отырысында.

Хаттама«____» __________ 20__ жылы, № __


Кафедра меңгерушісі Степанова О.А. ______________
2.2 Инженерлік-технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында

Хаттама«____» __________ 20__ жылы, № __


Төрайым Нургазезова А.Н. ______________
3БЕКІТІЛГЕН

Университет оқыту кеңесінің отырысында бекітілген және басылымға ұсынылады

Хаттама«____» __________ 20__ жылы, № __
ОӘК төрайымы, оқу-әдістемелік істер жөніндегі проректор

Искакова Г.К. ______________


АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ

Мазмұны1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 4

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАР БӨЛУ 6

3 курс САЯСАТЫ 13

4 Бағалау саясаты 14

5 ӘДЕБИЕТТЕР ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАРЫ 17

5.1 Негізгі әдебиеттер 17

5.2 Қосымша әдебиеттер 18

5.2.1 ГОСТ 8.417-2002. Метрология. «Единицы физических величин». 18
1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР1.1 Оқытушы және пән түралы туралы жалпы мағлумат

Оқытушының ата-жөні, тегі: Шалаганова А.Н.

Ғылыми дәрежесі, атағы, лауазымы: магистр, аға оқытушысы

Факультет, кафедра: инженерлік-технологиялық факультет, «Техникалық физика және жылуэнергетика» кафедрасы

Байланыс ақпараты – тел.: 36-02-15/1, e-mailshalaganova_alma@mail.ru, №9 оқу ғимараты, 202 кабинеті
1.2 Пәннің қыскаша мазмұны

«Техникалық құралдар және жылуэнергетикадағы өлшемдер» пәні БП – ТК блокқа қатысты.

Силлабус келесі құжаттардың негізінде әзірленген:


 • 23 тамыз 2012 ж № 1080 ҚР Үкіметінің қаулысымен бекітілген жоғарғы оқу орнының Мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті стандарты;

 • «Отынды жағу арнайы сұрақтар» пәндік бағдарламаның ОБ ТК 042-18-6.1.27/02-2016;

 • ҚР 042-1.09-2016 «Тандау компоненті бойынша жұмысшы оқу бағдарламасы мен пәннің оқу бағдарламасын (силлабус) рәсімдеу үшін құрылымы мен шарттары» құжатталған рәсімі.

«Техникалық құралдар және жылуэнергетикадағы өлшемдер» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешеннің құрамына енгізілген окытушыларға арналған пәндердің оқу жұмыс бағдарламасы 5В071700 - «Жылуэнергетика» мамандығының студенттері үшін арналған. Бұл студенттерді курстың мазмұнымен, оның маңыздылығымен, қажеттілігімен, курс саясатымен және студенттің оқу үрдісінде көрсететін іскірлігімен таныстырады. Оқу әдістемелік кешен пәнді оқып үйренуде негізгі басты құрал болып саналады.
1.3 Пәнді оқытудың мақсаты

Курсты оқыту мақсаты – жылутехникалық параметрлер өлшеулерінің әдістемесі облысында оқу және дағдыларын құру,меңгеру, Жаңа заманғы техникалық өлшеу құралдарымен меңгеру,онымен қоса, ЖЭС, АЭС және өнеркәсіп орындардың технологиялық процесстерін жүргізу үшін қолданылатын ақпараттық есептеуіш машиналар және микропроцессорлы құрылғылар.


1.4 Пәнді оқытудың негізгі міндеттері

Негізгі жылутехникалық параметрлер өлшеу мен олардың ЖЭС, АЭС және өнеркәсіп орындарында шартты өлшеу айырмашылықтарының принциптерін меңгеру.

Жылутехникалық мөлшерлердің өлшеулерін тәжірибелік дағдыларын және өлшеу аппараттарының жұмыс дағдылары.
1.5 Құзыреттіліктер (оқу нәтижелері)

Пәнді оқу нәтижесінде оқытушы келесілерді біліуі қажет:білу:

 • қателіктерді бағалаудың негізгі принциптері,оларды қоршаудың ережелері

 • Өлшеу құралдарының метрологиялық мінездемелерінің нормалаулары,дәл класстары және оларды белгілеу;

 • Температураны дәл өлшеуінің нәтижесінің қателік бағасын алу

орындай алу:

 • бөлек құрастырушы қателіктердің бағалау нәтижесіндегі тура,сызықты және сызықты емес өлшеулердің есептеуіш әдістерін қолдану;

 • температураны өлшеу кезінде жүйелік қателіктерді табу және жоюды қабылдауды қолдану.

дағдысының болуі:

 • метрология есптерінің көпшілігі, өдшеу ғылымы ретінде;

 • өлшеу нәтижесіндегі дұрыс есептелінбеген қателіктердің болуының зардаптары;

құзыретті болу:


1.6 Пән пререквизиттері

-Жылутехниканың теориялық негіздері;

-Жылумассаалмасу.
1.7 Пән постреквизиттері

Жылу және атомдық электростанциялардың турбиналары

Жұмыс режимі және ЖЭС эксплуатациясы
1.8 Оқу жоспарынан үзінді

Оқу жұмыс жоспарынан үзінді1 кесте

1 кесте


Курс

Семестр

Кредиттер

ДР,

сағ.


СТС

сағ.


ЗС,

сағ.


ОӨЖ,

сағ.


Барлығы,

час.


Қортынды бақылау формасы

3

5

3

15

15

15

90

135

емтихан


2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАР БӨЛУПәннің мазмұны және сағаттардың сабақ түріне байланысты бөлінуі 2 кестеде көрсетілген.
2- кестеМодуль. Тақырып


Сағат саны
ДР

ЗС


СТС

БӨЖ

Әдебиет

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1 - Отын

1

Кіріспе. ЖЭС, АЭС және өнеркәсіп орындарында технологиялық процесстерді жүргізуге арналған жылутехникалық өлшеулердің ролі

ДР 1.


1 апта

11

5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.6

2

Көмір өнеркәсібі және оның дамуының перспективтері.

Эссе


(БӨЖ 1).

4 апта4
3

Кіріспе.

СТС 1.


1 апта2

4

5.1.6
Өлшеулер туралы жалпы мағлұматтар. Өлшеу қателігі (өлшеудің реттеу белгісіздігі):көріну себептері бойынша өлшеу қателіктерінің классификациясы (методологиялық, құрал және аспапты,бақылаулар) және көріну мінездемесі (жүйелік және кездейсоқ қателіктер). Нақтылық, дұрыстық өлщеу әдістері. Өлшеу әдістерінің классификациясы. Салыстыру әртүрлілігі. Өтемақылық өлшем әдістері. Қабылдаулар және өлшеу процесстеріндегі жүйелі қателіктердің әдістерінің ерекшелігі. Өлшеу құралдарының классифкациясы (CИ). Қателік жолдары (СИ). Метрологиялық мінездемелердің нормалауы (СИ). Дәлдеу класстары. Динамикалық қателік.

ДР 2.


2, 3 апта

23

5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.2.1, 5.3.2
Отын құрамы, отынның техникалық сипаттамасы, отын жануының жылулығы

СТС 2.


2, 3, 4 апта
3

3

6

5.1.5
Отын.

ЕГТ


(БӨЖ 2).

6 апта7Температураны өлшеу құралдары мен әдістері. Температураны өлшеу және температуралық шкалар туралы жалпы мәліметтер.Термоэлектрлік түрлендіргіштер (ТТ) және оларды өлшеу құралдары. Өнеркәсіптік стандарттар ТТ: өлшеу диапозоны, қолдану облысы,конструкциясы,қателік қайнары және оларды жою. Магнит электрлі милливольтметрлер: теориялық негіздері, қолдану облысы, дәлдеу класстары. Ауыспалы, лабороториялық, автоматты потенциометрлер: теориялық негіздер, принциптік схемалар, қолдану облысы, өлшеу қателіктері және оларды азайту. Кедергі термотүрлендіргіші (КТ) және өлшеу құралдары. КТ кедергінің өлшеу әдістері: көпірлермен өтем ақылық, салмақты және ұшқалақпен, логометром. Температура өлшеу әдістемесі түйіскен әдістермен, қателіктің өлшеу жанында, сонымен қатар тәсілдер олардың есепті және азаюдың. Денелердің температура өлшеуі олардың жылы сәулеленуімен. Теориялық негіздің. Сәулелену пирометрлері: оптикалық , фотоэлектрлік , спектрлік радиациялықтарпен ихотермиялық емес турбуленттік ағуы.

ДР 3.


4, 5, 6, 7, 8 апта

54

5.1.2, 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2
Жану өнімдерінің тепе-теңдік құрамы. Факелдың орта температурасын анықтау.

СТС 3.


5, 6, 7 апта4

4

5.1.5
Аралық бақылау 1.

7 апта3Факелдағы химиялық реакциялардың жылдамдығын есептеу.

СТС 4.


8, 9 апта
3
3

5.1.5

Модуль 2 – Отынжануы
Қысымды, сиретуді және қысым түрлерін өлшеу. Қысымды өлшейтін бірліктер. Көрінетін деңгейімен сұйық құбырлар:жұмыс барысы, қолдану облысы,өлшеулер қателігі және оларды азайту әдістері. Қысымды және сиретуді өлшейтін құбырлар: олардың классификациясы, жұмыс принципі, өлшеу шегі,қолдану облысы. Дифференциалды манометрлер, электрлі манометрлер.

ДР 4.


9, 10 апта

23

5.1.2, 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2,

5.2.9,


5.2.10
Газды оттықтарды есептеу.

СТС 5.


10, 11 апта4

3

5.1.9
Механикалық форсунакалардың есептеуі.

СТС 6.


12, 13 апта
3
3

5.1.9
Газтәріздес отындарды жағу тиімді әдістері.

11 апта3

5.1.2, 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2
Жану өнімдерінің тепе-теңдік құрамы. Диссоциация және жану температурасына оның әсері.

10 апта3

5.1.2, 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2
Қабырға жанындағы ағуы. Газды завесалар.

11 апта3

5.1.2, 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2
Турбулентті диффузионды факелдың жануының зоналарын есептеп анықау.

13 апта3

5.1.2, 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2
Сұйық, газ, бу және жылудың шығынын және мөлшерін өлшеу. Шығынды өлшеу әдістері және бірліктері. Қысым төмендегендегі шығындар:қолдану облысы және төмен қысымдағы заттың шығынын өлшеудің негізгі теориясы. Ығысатын құрылғыларды есептеу әдісі туралы негізгі мәліметтер. Ығысатын құрылғыларды есептеуде ЭВМ-ді қолдану. Заттың шығынының қателігін өлшеу. Сұйықтың шығынын, газдың жылдамдығын өлшеу. Жылуфикациялық жүйелерде жылудың мөлшерін және шығынын өлшеу.ДР 5.

11, 12 апта23

5.1.2, 5.1.3, 5.1.6, 5.2.1, 5.2.2,

5.2.7,


5.2.8
Отынның жасанды тұрақтылығы.

14 апта

3
3

5.1.2, 5.1.3, 5.1.6, 5.1.6, 5.2.1, 5.2.2
Сұйықтың және сусымалы дененің деңгейін өлшеу. Деңгейді өлшеу:бірліктерді өлшеу, жылуэнергетикада қолдану облысы,әдістердің және өлшенетін заттардың деңгейінің классификациясы. Бу турбинасының барабанында су деңгейін өлшеу, турбина кондесаторында, қыздырғыштарда және бактарда. Сусымалы денелердің деңгейін өлшеу.

ДР 6.


13, 14 апта

23

5.1.2, 5.1.3, 5.1.6, 5.1.5, 5.2.1, 5.2.2
Қатты отының жануының тиімді әдәстері

12 апта4

5.1.2, 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2,

5.2.3,


5.2.4
Отынның сапасын өзгеру кезінде шанкөмерді факелдің жануының интесификация әдістері. СТС 7.

14, 15 апта.

4

3

5.2.5,

5.2.6

Вихрдіоттық, циклондыоттық.

Реферат


(БӨЖ 3)

13 апта
3


5.1.2, 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2
Жоғары концентрациялы шанның жануы.

15 апта

3
3

5.1.2, 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2
Газдың және ерітіндінің анализ әдісі. Газ анализінің әдісі туралы:өлшеу бірлігі, концентрациясы, газанализаторлардың классификациясы (химиялық, магниттік, хроматографиялық ,оптика аккустикалық). Ерітінді анализіне қолданылатын әдістердің классификациясы. Сутегінің суда ерітілген концентрациясын өлшеудің әдістері және техникалық заттары. Бу және су сутегі ерітіндісінің анықтауға арналған анализатор.

ДР 7.


15 апта

12

5.1.2, 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.3.2
Түрлі отынды жану кезіндегі экологиялық мәселелер

Эссе


(БӨЖ 4).

14 апта3Қорытынды аралық бақылау.

15 апта3Барлығы:

15

15

15

90
2.1 Тапсырма 1-ші және 2-ші аралық бақылау жұмыстары

Тақырып атауы, өткізу формасы, құрылымы, №1 және №2 білім алушылардың білімін бақылайтын аралық бақылаудың мазмұныАралық бақылау 1. Аралық бақылауға 1 дайындау сұрақтары:

- Өлшемдер туралы негізгі түсініктер.

- Өлшем амалдары және олардың негізгі элементтері.

- Негізгі метрологиялық терминдер мен анықтамалар.

- Өлшем амалдарының негізгі қасиеттері мен параметрлері. Статикалық және динамикалық сипаттамалары.

- Өлшеу құралы мен негізгі әдістерін атаңыз және сипатттаңыз?

- Қате өлшеу дегеніміз не? Қатенің қандай түрлерін білесіздер?

- Өлшеу құралының нақты дәрежесі қалай түсіндіріледі?

- Өлшеу жүйесінің негізгі элементтерін атаңыз?

- Өлшеу құралы мен өтпелі процестің орнатылу қасиеті қалай сипатталады?

- Бұл шкала бойынша қандай температуралық шкала мен бірлік өлшеу температураларын білесіздер?

- Температураны өлешу әдістерінің жіктелуін келтіріңіз.

- Термометрдің ұлғаю әрекетінің принципін көрсетіңіз.

- Дилатометриялық термометрдің құрылысын түсіндіріңіз.

- Манометриялық термометрдің құрылысымен әрәкетінің приципін түсіндіріңіз.

- Термоэлектрлік әректтің негізгі принципі немен құрылады?

- Дифференциалдық термопар дегеніміз не?

- Термопар үшін материалдарға қандай талаптар қойлады?

- Стандартты термопарлар мен өлшеу шектері немесе температураның әртүрлі режимдегі жұмыстарны атаңыз.

- Потенциометрде бақылау тізбегі не үшін қарастырылған?

- Милливольтметрлер мен потенциометрдің құрылысын түсіндіріңіз.

- Температураны өлшеудің қандай әдістерін білесіздер?

- Кедергі термометрінің әсер принципі неге негізделген?

- Теңдестірілген және теңгерілмеген белдіктердің құрылысын түсіндіріңіздер?- Логометр құрылысын түсіндіріңіз?

Аралық бақылау2. Аралық бақылауға 2 дайындау сұрақтары:

 • Сәулелену пирометрінің жұмыс істеу принципі неге негізделген?

 • Оптикалық пирометрдің жұмыс істеу принципі және құрылымын көрсетіңдер?

 • Дененің жарық температурасы деп нені айтады? Оны өлшеу үшін қолданылатын пирометрдің қандай түрлерін білесіңдер?

 • Оптикалық және фотоэлектрикалық құрылғыларының шекті өлшеу температурасын атаңыздар?

 • Радиациялық температура дегеніміз не? РАПИР құрылғысының құрлымын түсіндіріңдер?

 • Дене түсінің температурасы дегеніміз не Түс пирометрінің құрлымын түсіндіріңіздер?

 • СИ жүйесінде қысым бірлігі деген не?

 • 15,5 кгс/см2 қысымда Па көрсетіндер?

 • Атрық қысым абсолюттік қысымнан қалай ерекшелінеді?

 • Жұмыс принціпі мен пайдалануына байланысты қандай мономерді білесіздер?

 • Классификция және негізгі бағдарлама.

 • Механикалық және газоанализаторлар.

 • Магниттік және газоанализаторлар.

 • Электірлік газоанализаторлар.

 • Оптикалық газоанализаторлар.

 • Ультродыбыстық және ионизациялық газоанализаторлар.

 • Газ қоспаларының хромотографиясы.

 • Механикалық газоанализаторларының жұмыс принціпін сипаттаңыз.

 • Термокондуктометрлік газоанализатордың жұмыс принціпінің негіздері қандай?

 • Диамагнитті ортадан паромагнитті ортадан айырмашылығы қандай?

 • Оптика-акустикалық газоанализатордың құрылысы мен жұмыс істеу принціпін түсіндір.

 • Термомагнитті газоанализатордың құрылысы мен жұмыс проинціпін түсіндір.

 • Хроматографтін жұмыс принціпінің негізі?

 • Түсті металл мен қортпалардың қысым арқылы өндеудің ерекшеліктері.

 • «Массалық» және «көлемдік» шығын-деген түсініктерге анықтама беріндер және олар қандай бірліктерде өлшенеді?

 • «Санаушы» түсінігі «шығын өлшегіш» түсінігінен айырмашылығы неде?

 • Сіздер қандай шығын және сұйық мөлшерін, газдың және будың өлшейтін шығын өлшегіш тобын білесіз?

 • Сіздер стандартты қысатын құрылғының типін білесіз.

 • Қысымның анда-санда төмендеуі бойынша шығын өлшеуінің принціпін түсіндір?

 • Ротаметрдің жұмыс істеу принціпі неде негізделген?

 • Шығын өлшегіштің аққыштық құрыцлғысының жұмыс істеу принціпін түсіндір, арнайы әдістерді және шығын өлшеу үшін арналған құралдар.

 • Ылғалқұрамды және ылғалдылықтың арасындағы айырмашылық неде?

 • «Шық нүктесі» термині нені білдіреді?

 • Газдық қоспаның ылғалдылығының өлшеу әдістерінін негізін көрсет:

 • Газдың ылғалдығы өлшеу үшін арналған құралдың құрылымен және жұмыс принціпін түсіндір.

 • Қатты және сепкіш материалдардың ылғалдығын өлшеу үшін арналған құралдың құрылымын түсіндір және әдісін көрсет.

 • Қатты және сепкіш материалдардың арнайы ылғал өлшегіштің жұмыс принціпін түсіндір.

3 курс САЯСАТЫ

Сабаққа қатысу қатаң түрде, міндетті болып табылады. Егер қандайда бір себеппен студент сабаққа қатыса алмаған жағдайда, барлық меңгерілмеген материалға жауапты.

Бақылау тапмырмалары орындалуға міндетті және уақытылы таСТСырылуы тиіс. Кешіктіріліп орындалған жұмыс автоматты түрде төмен бағаланады.

Аралық аттестациясының қорытындысы студенттің сабаққа қатысуы, белгіленген мерзімде өздік жұмыстарын орындауы, сабақ барысындағы ауызша немесе жазбаша жауаптары, сонымен қатар аралық бақылау нәтижесі ескере отырып қойылады.

Аралық аттестация қорытындысы студенттің сабаққа қатысу, өзіндік жұмысты уақытылы орындауына, сабақ кезіндегі ауызша және жазбаша түрдегі жауабына және аталған аралық бақылаудың нәтижесіне байланысты шығарылады.

Егер студент белгіленген мерзімде сәйкес келетін мекеменің растайтын құжатымен денсаулық жағдайына немесе басқа да дәлелді себептермен сабақ босатып, аралық бақылауды тапсыра алмаған жағдайда, студент аралық бақылауды индивидуалды түрде тапсыруға құқылы.

Кез-келген көшіру немесе плагиат (дайын тапсырмаларды көшіру, қолдану және басқа студенттің таСТСырманы орындауы) жазасы аудиториядан шығарунемесебағасын«қанағаттанарлықсыз» деп тану түрінде болады.

Сабақ жүру барысында ұялы телефондар өшіріледі.4 Бағалау саясаты

Басқа кредиттерден тәуелсіз әр пәнге бір академиялық кезең үшін 600 балл бөлінеді (1-7 апта – 270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін, 8-15 апта – 270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін).

Апта және білімді бақылау түрлері бойынша балл бөлу 3-кестеде көрсетілген.
3 - кесте


Апта

Зертханалық, практикалық, семинар сабақтарының, БӨЖ тақырыптары

Білімдібақылаутүрі

Барлық балл


1

2

4

3

1-7

1-7 апта аралығындағы барлық аудиториялық сабақтарға қатысу


Оқытушы тек білім алушының сабақта жоқ екендігі туралы фактіні ғана тіркейді

30

Зертханалық сабақтар, тәжірибелік сабақтар, семинар, БӨЖ

3

Кіріспе

СТС1.


СТС 1 есебі.


20

5

Отын құрамы, отынның техникалық сипаттамасы, отынның жану жылулығы.

СТС 2.


СТС 2 есебі.

40

5

Көмір өнеркәсәбі және оның дамуының перспективтері.

(БӨЖ 1)


Эссе

50

6

Жану өнімдерінің тепе-теңдік құрамы. Факелдың орта температурасын анықтау.

СТС 3.


СТС 3 есебі.


40

6

Отын.

ЕГТ


(БӨЖ 2)

Есеп шығару.

50

7

1 Аралық бақылау

Коллоквиум.

70

1-7 апта аралығындағы оқу нәтижелері бойынша балл қорытындысы


30+270=

=300


8-15

8-15 апта аралығындағы барлық аудиториялық сабақтарға қатысу

Оқытушы тек білім алушының сабақта жоқ екендігі туралы фактіні ғана тіркейді

30

Зертханалық сабақтар, практикалық сабақтар, семинар, БӨЖ

9

Факелдағы химиялық реакциялардың жылдамдығының есебі.

СТС 4.


СТС4 есебі.

25

12

Газ оттықтардың есебі.

СТС 5.


СТС5 есебі.

25

13

Механикалық форсункалардың есебі.

СТС 6.


СТС6 есебі.

25

13

Вихрді оттықтар топки, циклонды оттықтар.

(СРО 3).


Реферат.

50

14

Отының сапасын өзгеру кезіндегі шанкөмірді факелдың жануының интенсификациясының әдістері.

СТС 7.


СТС 7 есебі.

25

14

Әр түрлі отынның жануы кезіндегі экологиялық мәселелері.

(БӨЖ 4).


Эссе.


50

15

2 Аралық бақылау


Коллоквиум.

70

8-15 апта аралығындағы оқу нәтижелері бойынша балл қорытындысы


30+270=

300


Емтиханның қорытынды баллы
400

Академиялық кезең үшін қорытынды балл
1000

Білім алушы пән бойынша емтиханға кіруге егер оның пәннің пререквизиті болып табылатын семестрде жинаған жиынтық рейтингтік баллы 300-ден-600 баллды құраса және пән бойынша академиялық қарызы болмаған жағадайда ғана рұқсат етіледі.

Білім алушы пән бойынша емтиханға егер, семестрде жинаған жиынтық рейтингтік баллы 300-ден-600 баллды құраса және пәннің пререквизиті болып табылатын пән бойынша академиялық қарызы болмаған жағадайда ғана кіруіне рұқсат етіледі.

Пән бойынша емтихан бағасы ең жоғарғы оқу үлгерімікөрсеткіштері бойынша анықталады: қорытынды аттестация (60 %), емтихан (40 %), барлығы 100 %. құрайды.

Пән бойынша білім алушылардың білім сапасын бағалаушкала бойынша анықталады (4-кесте).

4 – кестеБілімді бағалаудың көпбаллды әріптік жүйесі


Әріптік жүйе бойынша бағалау


Баллдардың цифрлықэквивалентіПайыздықмазмұны


Дәстүрлі жүйе бойынша баға


А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3.00

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық


С

2,00

65-69

С-

1,67

60-64

Д+

1,33

55-59

Д

1,00

50-54

F

0,00

0-49

Қанағаттанарлықсыз


5 ӘДЕБИЕТТЕР ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАРЫ5.1 Негізгі әдебиеттер


5.1.1 Латышенко К.П., «Технические измерения и приборы. Учебник. В 2 томах. Том 2. В 2 книгах. Книга 1» «Юрайт», 2016 г.

5.1.2. Рачков М.Ю. «Технические приборы и измерения: Учебник Р27 – 2-е изд., перераб. – М.: МГИУ, 2007. - 200 с.

5.1.3 Чистофорова Н.В., Колмогоров А.Г. Технические измерения и приборы. Часть 1. Измерение теплоэнергетических параметров: Учебное пособие для студентов дневной и заочной формы обучения специальности 220301 "Автоматизация технологических процессов и производств". - Ангарск: АГТА, 2008. - 200 с

5.1.4 Иванова Г.М.. Кузнецов Н.Д.. Чистяков B.C. Теплотехнические измерения и приборы: Учебник для ВУЗов. - М.: Энергоатомиздат. 1984. - 232 с.

5.1.5 Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы. - М.: Энергия. 1978.-703 с.

5.1.6 Кузнецов Н.Д., Чистяков B.C. Сборник задач и вопросов по теплотехническим измерениям и приборам. - М.: Энергия. 1973. - 216 с.

5.1.7 Брянский Л.Н., Дойников А.С., Крупин Б.Н. Метрология. М. Изд-во ВНИИФТРИ, 2004 , 208 с.


5.2 Қосымша әдебиеттер

5.2.1 ГОСТ 8.417-2002. Метрология. «Единицы физических величин».


5.2.2 Брянский Л.Н., Дойников А.С., Крупин Б.Н. Метрология. М. Изд-во ВНИИФТРИ, 2004 , 208 с.

5.2.3 Плетнев Г.П. Автоматизированное управление объектами тепловых станций. М., Энергоиздат, 1981, 368 с.

5.2.4 Крамарухин Ю.Е. Приборы для измерения температуры. М., Машиностроение, 1990. – 208 с.

5.2.5 Геращенко О.А., Федоров В.Г. Тепловые и температурные измерения. Киев, Наукова думка. 1965. – 296 с.


5.3 Интернет ресурстар

5.3.1 Измерение давления // Эталон прибор URL: http://www.etalon-chel.ru

5.3.2 Технические измерения и приборы. часть 1. измерение теплоэнергетических параметров: учебное пособие // Единое окно допуска к информационным ресурсам URL: http://window.edu.ru

5.3.4 Технические измерения и приборы //Новая лаборатория автоматизации url: http://automationlab.ru,9,10,11,8,13,6,15,4,17,2,19


Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Экотоксикология» пәнінің оқу-әдістемелік кешені №1 басылым 050608-«Экология» мамандығына арналған
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет