ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «ТӘжірибелік психологиядағЫ Әдістемелік әдістемелер» 5В050300-«Психология»Дата03.07.2017
өлшемі211.15 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18-31.1.54/02-2014


ПОӘК

Студентке арналған «Тәжірибелік психологиядағы әдістемелік мәселелер» пәні бойынша бағдарламасы№2 баспа 11.09.2014ж., №1 баспа орнына 05.09.2013ж.ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

«ТӘЖІРИБЕЛІК ПСИХОЛОГИЯДАҒЫ ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДІСТЕМЕЛЕР»5В050300-«Психология»

ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей – 2015ж.

АЛҒЫ СӨЗ


1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ

Құрастырушы “Психология” кафедрасының аға оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистрі К.С.Адильжанова

« 05 » 09 2015 ж.

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Психология» кафедрасының отырысында.

« 05 » 09 2014 ж. Хаттама №1

Кафедра меңгерушісі ____________ Ш.С.Сатиева

2.2 Экономика, құқық және гуманитарлық ғылымдар факультеті оқу-әдістемелік бюросының отырысында

« 09 » 09 2015 ж. Хаттама №1

Төрағасы ___________ С.Х.Тойкин

3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және баспаға ұсынылды

« 11 » 09 2015 ж. Хаттама №1

ОӘК ___________ Г.К.Искакова

4 АЛҒАШ ЕНПЗІЛДІ

Мазмұны
1. Жалпы ережелер

2. Пәннің мазмұны және сабақтардың түрі бойынша сағаттарға бөлу

3. Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулары

4. Курс форматы

5. Курс саясаты

6. Бағалау саясаты

7. Әдебиеттер


ПОӘК 042-18-31.1.54/01-2014

№ 2 басылым 11.09.2014ж.

11 беттің 4-сі1 Қолданыс аясы

«Тәжірибелік психологиядағы әдістемелік мәселелер» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен 5В050300 - «психология» мамандығы студенттеріне арналған. Ол студенттерді курс мазмұнымен, оның өзектілігімен, курс саясатымен, оқу процесі барысындағы студенттердің білуге және істеуге тиіс білімдерімен таныстырады. Оқу - әдістемелік кешен пәнді оқудағы негізгі құрал болып табылады.


2 Нормативтік нұсқама. «Тәжірибелік психологиядағы әдістемелік мәселелер»пәнінен оқу - әдістемелік кешені төмендегі құжаттардағы барлық талаптар мен ұсыныстар бойынша оқу процесінің ұйымдастыру ретін белгілеп құрастырылған:

-

- 5В050300 - «Психология» мамандығы бойынша типтік оқу жоспары- СТУ 042-МУ-4-2013 университет стандарты «Өңдеуге жалпы талап және пәннің оқу-әдістемелік кешенін безендендіру».

-ҚП 042-1.01-2013 «пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны мен құрылымына» құжаттық процедура


3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ

3.1 Қазіргі мұғалімнің кәсіби даярлығына қойылатын негізгі талаптар Қазақстан Республикасында жоғары педагогикалық білім беру концепциясында айқын көрсетілген. Концепцияда қазіргі мұғалім - ол рухани қамтыған, шығармашыл кәсіби дағдыларды жетік меңгерген және үнемі ізденісте болуы керек. Дегенмен болашақ маманның кәсіби даярлығы жоғары оқу орнындағы барлық оқу жылдарында мақсатты бағытта жүзеге асырылуы қажет. Әр оқу жылы нақты мақсатқа бағытталады. Осы мақсаттың дұрыс жүзеге асырылуы әр оқу пәнінің, сонымен қатар психологиялық - педагогикалық пәндер кешенінің болашақ мамандарды кәсіби даярлаудағы мүмкіндіктерін дұрыс қолдануға байланысты.

Студенттерде өздерін қабылдап, бағалап және өзін дамыту жолдары туралы психологиялық білім қоры болуы керек. Оқушылармен қарым-қатынас дағдыларын және тәсілдерін білуі қажет. Оқушылардың жекелей ерекшеліктерін ескере отырып, олармен нәтежелі қарым-қатынас орната алу іскерлігі қалыптасуы керек. Осылардың барлығы жоғары оқу орнында

«Тәжірибелік психологиядағы әдістемелік мәселелер»оқытудың қажеттігін көрсетеді.
3.2. Пәнді оқу мақсаты

Студенттерде ғылыми технологияны жоспарлау және психологиялық зерттеуді ұйымдастыру, әдістерін жиынтығын таңдау және мәліметтерді өңдеу,алынған нәтижелерді безендендіруді қалыптастырудан тұрады.


3.3 Пәнді оқып-зерттеудің негізгі міндеттері:

- алынған теоретикалық білімнің интеграциясы және оны зерттеу жұмысы барысында қолдана білу іскерлігін қалыптастыру;


- жоспарлаудың практикалық дағдыларымен қалыптастыру және психологиялық зерттеудің барлық кезеңдерін ұйымдастыру;

- ізденістік ойлаудың дамуы, эмпирикалық зерттеуге қызығушылық және шығармашылық.

- Алынған білім, дағдыларды қолдануға даярлықты қалыптастыру және психологтың практикалық іс-әрекетіндегі зерттеу жұмысының іскерлігі.
3.4 Оқытудың нәтижесі:

Студенттер курсты оқу нәтижесінде білу керекБілуі:

▪ психологияның қазіргі әдістерін және оны әртүрлі зерттеу тапсырмаларында жетістікке жету үшін қолданылатын мүмкіншіліктері;

▪ психологиялық зерттеу логикасы және құрылымы, оның негізгі кезеңдерінің мазмұны

▪ психологиялық зерттеуді жүргізудің этикалық нормалары;Игеруі керек:

▪ психологиялық-педагогикалық зерттеуді құру әдістерін;

▪ психологиядағы зерттеу мәдениетін;

▪ ғылыми зерттеудің әдістемелік құралдарымен;

▪пәннің категориялық аппаратымен.

Меңгеруі керек:

▪ мәселені іздеуді жүзеге асыру, тақырыпты таңдау және зерттеу бағдарламасын өңдеуді;

▪ зерттеу өзектілігін нақтылау, ғылыми болжамды аргументті түрде алға жылжыту жәнезерттеу туралы ойлардықұру;

▪ психологиялық зерттеу әдістерін нақтылау мен талдау және алынған мәліметтерді өңдеуді;

▪ эмпирикалық мәліметтер жиынтығын ұйымдастыру және зерттеу нәтижелерінің дұрыстығын қамтамасыздындыру.

Түсінуі керек:

▪ психологиялық зерттеуді ұйымдастыру принциптері;

▪ жоспарлауға талап және психологиялық зерттеудің барлық кезеңдерін ұйымдастыруды.

Иемдену керек:

▪ методология және психологиялық зерттеуэтикасы туралы көзқарастар;

▪ психологиядағы эмпирикалық білім жайлы және оны қазіргі ғылымда, бизнесте, қоғамдық өмірде және саясатта қолдануды;

Практикалық іскерлік пен дағдыларды меңгеру:

▪ зерттеудің теоретикалық моделдерін құру;

▪ ізденісті, өңдеуді, классификацияны ғылыми-теоретикалық жүйелілікті және эмпирикалық ақпаратты;

▪ даярлық, безендендіру және жүргізілген зерттеу туралы презентацияларды.3.5 Курс пререквизиттері: психология және адам дамуы, педагогика, философия.

3.6 Курстың постреквизиті: психодиагностика негіздері, экспериментальды психология.
3.7 Жұмыс оқу жоспарынан үзінді

Курс

Семестр

Кредиттер

Дәріс сағаты

Семинар сағаты

БОӨЖ

БӨЖ

барлығы

Басқару

формасы


4

5

3

30

15

22,5

67,5

135

емтихан


4 ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫТақырып атаулары

Сағаттар саны

Дәріс

Практ

1

Практикалық психология және психологиялық көмек туралы жалпы түсінік

1

1

2

Психолог, клиент және тапсырыс беруші ұғымдар

1

1

3

Әлеуметтік – психологиялық тренингтер. Әлеуметтік-психологиялық тренинг мақсаты мен міндеттері. Әлеуметтік-психологиялық тренингке тапсырыс. Интерперсоналдық қарым-қатынас мәні. Әлеуметтік-психологиялық тренинг форматы бойынша топ түрлері. Психодрама. Социодрама.

2

1

4

Индивидуалды және топтық психотерапия. Мақсаты және міндеттері. Топтың психокоррекциялық әсері.

1

1

5

Әлеуметтік-психологиялық тренингті ұйымдастыру принциптері. Әлеуметтік-психологиялық тренингтердің түрлі форматтарын өткізудің стилистикалық ерекшеліктері

1

1

6


Психотерапиялық әдістер мен техникалардың қазіргі жағдайы. Интерактивті оқытудағы тренердің рөлі. Тренерге қойылатын талаптар. Әлеуметтік-психологиялық тренинг жүргізушісінің міндеттері. Тренердің кәсіби қасиеттері. Тренинг жүргізушінің этикалық нормалары және кәсіби шеберлігі..

2

1

7

Денеге бағытталған психотерапия. Ойын психологиясы және ойын психотерапиясы

1

1

8

Психологиялық сауаттану

1

1

9

Арт-терапия.

1

1

10

Топтың даму фазалары. Фасилитация

1

1

11

Трансперсоналды психотерапия

1

1

12

Психологиялық диагностика

1

1

13

Психотерапиядағы шығыс техникалары: медитация, динамикалық медитация, релаксациялық әдістер, ароматерапия

1

1

14

Топтық динаммкаға әсер етуші факторлар. Топтық динамикалық жаттығулар. Топтық дискуссия әдісі

1

1

15

Психологиялық алдын алу

1

1

16

Іскерлік ойын. Оның ерекшеліктері және типтері. Рольдік ойындар17

Теологиялық және гуманистік парадигмалар түрғысынан жеке адамға көмек көрсетуді салыстырмалы талдау жасау

1

1

18

Психологиялық кеңес беру

1

1

19

Психологиялық кеңес берудің алғашқы кезеңі. Жұмыс кезеңі. Қорытынды кезең.

1

1

20

Ересек жастағы дағдарыс және психологиялық кеңес беру ерекшеліктері.

1

1

21

Психологиялық кеңес берудің мақсаттары. Ми шабуылы. Кейс әдісі

1

1

22

Қарт адамдарга психологиялық кеңес беру негіздері. Психологиялық түзету және дамыту жұмыстары

1

1

23

Психотерапия. Отбасылық психотерапия. Ересектер мен балалардың невроздары бойынша психотерапия

1

1

24

Нейролингвистикалық бағдарламалау (НЛБ).

1

1

25

Қазіргі кеңес берудің негізгі бағыттары. Психоаналитикалық дәстүр. .Юнгтің аналитикалық теориясы. Адлердің индивидуалды теориясы. Психологиялық кеңес беруге бихевиоралды көзқарас

1

1

26

Қорғаныстың психологиялық механизмі

1

1

27

Психологиялық қорғаныстың қалыпты жағдайдағы және жеке адамның соматикалық аурулары кезіндегі ерекшеліктері.

1

1

28

Психологиялық қорғаныстың қалыпты жағдайдағы және жеке адамның соматикалық аурулары кезіндегі ерекшеліктері. Психологтың біліктілігін аттестациялау негіздері

1

1
Зертханалық сабақтар

-

-


5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫ ҮШІН ТАҚЫРЫП ТІЗІМДЕРІ

5.1 Биография тарихи ғылым жанры мен әдісі ретінде.

5.2 Психологиядағы биографиялық әдістің тарихы.

5.3 Әлеуметтанудағы жеке іс қағаздар әдісі

5.4 Жеке тұлға құрылымы өмір жолының субъектісі

5.5 Жеке тұлғаны толықтай зерттеудегі биографиялық іс-тәжірибе.


3. ПӘНДІ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАРЫ

Студент аталған курс бойынша мынадай теориялық және практикалық мәселелерді игеруі керек. Оқу жоспарының көшірмесінде бөлініп берілген әр сабақ түрлері сағатқа шағылған, пәннің қысқаша мазмүны, мақсаттары мен міндеттері көрсетілген. ОӘК оқу пәнін меңгерудің барлық талаптарына сай келеді. Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі бар. Оқушылар мен студенттерге арналған жүмыс бағдарламасы берілген. Студентке арналған жүмыс бағдарламасында оқылуға тиісті тақырыптар мен жүмыс түрлерінің тізімі әдебиеттердің көрсетілуімен айқындалған. Әр дәріс сабағы бойынша қысқаша мәлімет берілген. Тәжірибелік сабақтардың тақырыптары және әр тақырыпта қарастырылатын мәселелер жоспар түрінде нақты көрсетілген. ОӨЖ және ООӨЖ тапсырмаларын өткізудің мерзімі, тақырыптары және әдебиеттері жазылған. Студенттердің білімін бағалау әдістемесі бар.Өткен дәріс материалдары бойынша үнемі, жүйелі жұмыс жасау қажет,соңғы материалдарды түсіну үшін міндеттті түрде алдыңғы дәрістерді меңгеру қажет.Әдістемелік кешенде берілген материалды зер салыпоқуларыңызды ұсынамыз және тақырып бойынша берілген сұрақтарға жауа берулеріңізді сұраймыз.Тақырыппен жұмыс оны нақта түсініп, меңгергенге дейін жүргізілуі қажет, егер тақырыппен жұмыстан кейін сұрақтар туындаса, оқытушымен келесі дәрісте талқылау керек.

ОӨЖ тапсырмасы дәріске дейін орындалуы керек. Дәрісте алынған өздік білім тереңдетіліп, кеңінен оқытылады.

Семинар сабағындағы келтірілетін сұрақтар көлемі тақырыптың толық мазмұнын аша алмайды.Сондықтан да студенттің ары қарайғы тереңдету және кеңейту жұмысыООӨЖ барысында жүзеге асады.Сонымен қатар ООӨЖ-на қосымша сұрақтар кіреді, яғни студентке түсінуге қиындық тудырған тақырыптар мазмұны қарастырылады. Конспект, кесте, схема құру білімді бекітудің негізгі формалары болып табылады.

Реферат «Психологиялық ғылым мәселесі бойынша ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру» курсының мазмұнын үйретудегі студенттердің өздік жұмыстарының негізгі формаларының бірі болып табылады.

Рефератты орындаудың мақсаты болып, студенттердің қарастырылып жатқан пәннің аумағында қазіргі көзқарастарды білдіретін сұрақтармен тереңірек танысуы жатады.Сонымен қатар жұмыс дағдыларын ғылыми және әдістемелік әдебиеттермен бекіту болып табылады. Мұның барлығы студенттің ғылыми ойлауының дамуына, оның теоретикалық даярлығының жоғарылауына, ойлаудың өзбетінше қалыптасуына сәйкес келуі керек.Берілген тақырыпты конспектілеу.

Негізгі талаптар:

 • Жазып отырған тақырыптан алшақтамай, оның мазмұнын нақты ашуға талпыну.

 • Артық баяндау, қажетсіз дәлелдемелер мен көп сөзділікке жол бермеу.

 • Міндетті түрде жоспар болуы және тақырып мазмұнын жоспарға сай рет-ретімен жүйелі баяндауы қажет.

 • Жұмыс түсінікті, мағыналы, орамды тілмен жазылуы тиіс.

 • Барлық айтылған ойды жинақтап, тұжырымдап, тиісті қорытынды жасау.


4. КУРС ФОРМАТЫ

Семинарға дайындық кезінде студент мұғалімнің дәрісін назарға ұстай отырып, біршама ізденіс жұмыстарын жасау қажет. Ғылыми мақалалар мен монографиялар, сондай-ақ интернет желісінен алынған материалдардағы керекті деректер конспектіленіп алынады. Семинар студенттің ізденіс жұмысы болғандықтан, бір емес бірнеше дереккөздерді пайдалануға тиісті. Курс бойынша білуге тиісті терминдер мен шартты ұғымдарды оқытушы қамтып, түсіндіреді. ОӨЖ тақырыптары берілген сұрақтарды қамти отырып, жазбаша және ауызша жұмыс түрінде орындалады. ОӨЖ-ді конспект түрінде дәптерге жазып өткізу қажет. Сабақ барысында студенттің теориялық білімі, белсенділігі, ынтасы және шығармашылық шешім таба білу дағдысы бағаланады. Бірігіп талқылау және демонстрациялық эксперименттерді пайдалана отырып дискуссиялармен, бейнежазбаларды пайдаланумен байланысты оқытудың белсенді формалары ұсынылады.5 КУРС САЯСАТЫ

1. Курс компоненттеріне және оны оқытудағы негізгі талаптар: • Дәрісті босатқан жағдайда өз бетімен материалды келесі сабаққа оқып келу;

 • Студент сабақты босатпау керек, семинар сабақтарында және топта ОӨЖ орындауда белсенділік көсетуі қажет.

 • Жұмысты тапсыру және кеңес алу мерзімін қатаң сақтау;

 • Талдау барысында тыңдау және басқалар көзқарасын құрметтеу;

 • ОСӨЖ міндетті түрде қатысып, тапсырманы уақытында орындау;

 • Практикалық сабақты өзі айтып қана қоймай, басқаларды тыңдап,олардың жауабын бағалап, жаңа ақпараттарды жазып отыруы керек

 • Берілген тапсырманы уақытында орындау.

2. Сабақтағы тәртіп ережесі:

- Сабаққа кешікпеу;

- Негізгі және қосымша әдебиеттерді оқып, сабаққа үнемі дайындалып келу.

- Сырт киімді гардеробқа өткізу;

- Столда сабаққа қажетті заттар ғана тұруы қажет, сумка, артық нәрселерді алып тастау керек;

- Мобильдік телефондарды өшіру;

- Сабақ уақытында сұрануға және аудиториядан шығуға рұқсат етілмейді.

- Сабаққа екі рет кешігу бір рет сабақ босатылғанға теңгеріледі. Оқу үрдісіне белсенді түрде қатысу қажет.


6. БАҒАЛАУ САЯСАТЫ

Бақылау түрі бойынша ұпайларды бөлу
Бақылау түрі

Ұпайлар


Барлық ұпайлар

100

300

Аудиториялық сабақтарға даярлық және қатысу-бұл ұпайлар электрондық журналға енгізілмейді, оқытушы оқытылуышының тек сабақта болмағанын ғана көрсетеді

10

30

Практикалық (семинар) зертханалық сабақтардағы білімін тексеру-ауызша, жазбаша, тест-бақылау, дискуссия және т.б.

26-33

80-100

Оқытылушының өздік жұмысы (ОӨЖ) –үй тапсырмаларын орындау, (курстық жұмыс, жоба) есептік-графикалық жұмыс, реферат және т.б.

27-47

80-140

Компьютерлік тестілеу бақылау әдісін жүргізу жағдайындағы рубеждік бақылаудағы бөлінген бағалар оқытушы көмегімен «Компьютерлік тестілеу» бағанасына енгізіледі

17-30

50-90

Академиялық кезеңде ұпайлардың жалпы саны 1000 ұпайды құрайды.

Аудиториялық сабақтардың барлық түрлеріне қатысуға (дәрістік, практикалық, зертханалық) 30 ұпай беріледі.Оқытушы электрондық журналға босатылған сабақтарды ғана енгізеді, ал жүйе сабаққа қатынасқан ұпайлар санын автоматты түрде өзі есептейді.
Оқытушы оқытылушының пәнді оқу барысындағы орындаған жұмыс түрлеріне байланысты қалған 270 ұпайды өзі бөледі, ол 6 кестеде көрсетілген.

Бірінші рубеждік бақылау 7 аптада, екінші рубеждік бақылау 15 аптада жүргізіледі.«Тәжірибелік психологиядағы әдістемелік мәселелер» пәні бойынша ұпай бөлінісі

Апта

Бақылау түрі

Ұпай жиыны

Ескерту

1

2

3

4
1-8 апта бойы

дәріске қатысу30
2

-3

Семинар

25
БӨЖ №1,2

20
4

-5

Семинар

30
БӨЖ №3,4

25
6

Семинар

45
БӨЖ №5,6,7

35
7

1 Рубеждік бақылау

90
1-7 апта бойынша барлық ұпай саны

3008-15 апта бойы дәріске қатысу

30
8

-9

Семинар

15
БӨЖ №8,9

10
10

-11

Семинар

20
БӨЖ №10,11

20
12

-13

Семинар

30
БӨЖ №12,13

20
14

Семинар

35
БӨЖ №14,15

30
15

2 рубеждік бақылау

90
8-15 апта бойынша барлық ұпай саны

300
Емтихан ұпайы

400
Академиялық мерзімге жиынтық ұпай

1000

Ұсынылатын әдебиеттер

Негізгі әдебиеттер

 1. Алешина Ю.Б. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. М., МГУ, Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. — М., Международная педагогическая академия, 1995.

 2. Абрамова Г.С. Психологическая служба школы. - М., 1994.

 3. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. - Брест, 1993.

 4. Качунвс Р. Основы психологического консультирования. М., 1999.

 5. Хрестоматия по психологическому кбнсультированию. Сосиавитель Сапарова И.А. Алматы, 2004.

 6. Айви А., Айви М.Б., Сайсег-Даунинг Л. Консультирование и психотерапия. Сочетание методов, теории и практики. М., 2000.

 7. Романенко-Бавокова Н.А. Основные напавления работы практического психолога. Учебное пособие, Алматы, 2006.

9. Малкина-Пых И.Г. Справочник практического психолога, М.-2005. Ю.КолесниковаГ.И. Основы психологического консультирования для студентов вузов/Р-на-Д: Феникс, 2005. П.Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. М.: ВЛАДОС,1998. В 2-х томах.

12.Рудестам К. Групповая психотерапия. Спб., 1998.13.Справочник практического психолога. Спб.: Сова, М.: ЭКСМО, 2003. Н.Хухлаева О.В. Основы психологического консультирования и психологаческой коррекции. Уч.пособие. М.: Академия, 2001.

Қосымша әдебиет

 1. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. Мн.: ООО «Попури», 2000.

 2. Бурменская Р.В. Возрастно-психологическое консультирование. М., 1987.

 1. Гуткина Н.И. Диагностическая программа по определению психологической готовности к школьному обученйю. М., 1993.

 2. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. М.:Академический проект, 1999.

 3. Кочюнас Р. Психотерапевтические группы: теория и практика. М.: Академический проект, 2000.

 4. Лидерс А.Г. Психологический тренинг с подростками. М.:АКАДЕМА,2001.

 5. Лошен Ш. Психологический тренинг умений. Школа Вирджинии Сатир. Спб.: Питер, 2001.

 6. Лэндрет Г.Л. Игровая терапия: искусство отношений. М., 1994.

9. Осипова А.А. Общая психокоррекция. М.,2000.

 1. Психотерапевтическая энциклопедия. Под. Ред. Карвасарского Б.Д. М.,2002.

 2. Консультирование и психотерапия. Сборник научных статей. № 1,200, под. ред. А.М. Вяземшева, А.В. Скарева.

 3. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. М.,1996.

 4. Вачков И. Основы Технологии группового тренинга. Психотехники.М., 2000.

 5. Гринсон Р.Р. Техника и практика психоанализа. Воронеж, 1994.

 6. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2-х т. — 2-е изд. - М.: Мир, 1996.Т.2

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Экотоксикология» пәнінің оқу-әдістемелік кешені №1 басылым 050608-«Экология» мамандығына арналған
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет