ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)Дата12.11.2017
өлшемі319.41 Kb.

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Гуманитарлық-педагогикалық факультеті
Психолоия және педагогика кафедрасы
5В01190 – Шетел тілі: екі шетел тілі мамандық студенттеріне арналған
«Шетел тілін оқыту психологиясы»
ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

ПавлодарПәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38
БЕКІТЕМІН

Гуманитарлық-педагогикалық факультет деканы Ж.Т.Сарбалаев

___________

20__ж. «___»____________

Құрастырушы: п.ғ.к., доцент Құдышева А.А______________

Психология және педагогика кафедрасы
5В01190 – Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығының

сырттай оқу нысанындағы студенттеріне арналған

(оқу нысаны)

«Шетел тілін оқыту психологиясы»


пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.
20 _ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.
Кафедра меңгерушісі ______________ Е.И.Бурдина 20__ж. «____» ________

(қолы)


Гуманитарлық-педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

20 _ж. «_____»____________№____ хаттама


ОӘК төрағасы ________________ Е.Н.Жуманкулова 20 _ж. «_____»___________

(қолы)

КЕЛІСІЛГЕН

Кафедра меңгерушісі ______________ А.К. Каирбекова 20__ж. «____» ________

(қолы)
1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

А.Ж.Т. _Құдышева Айнаш Амангельдықызы________

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі _п.ғ.к, доцент_____

Психология және педагогика кафедрасы __А_____ корпусында (мекен-жайы), 149 аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны _ішкі 1139____.2 Пән туралы мәліметтер

Қазіргі кезде Жоғарғы мектептің басты мақсаты – келешек мамандардың психологиялық білімдерін сапалы жетілдіру болып табылады. Осы мәмеленің көкейстілігі педагогикалық мамандарды әсіресе – шетел тілі мұғалімдерді дайындық кезінде артады. Өйткені олар оқыту үдерісінің ғылыми теоретикалық негіздерін, принциптерін, заңдылықтарын және тұлғаның дамуын бумен қатар қазіргі кездегі психолингвистикалық теориялар мен шет тілдерін меңгерулің лингвоәдістемелік құралдарын қолдануда іскерліболу тиіс.3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-қатынас сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысаны

барлы-ғы

Дәріс

практи-ка

Зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

СРСП

1/5

1

45

6

-

-

-39

6

емтихан


Бар-лығы4 Пәннің мақсаты және тапсырмасы

Курс мақсаты: Шетел тілінің оқу пәні ретінде психологиялық ерекшелігі туралы мәліметтер беру, қазіргі кездегі әр түрлі деңгейлердегі шетел тілін оқыту технологялары мен әдістемелерін саналы қолдану үшін олардың психолингвистикалық іскерліктерді қалыптасуына көмектесу,


Қойылған мақсатқа жету үшін келесі міндеттерді шешу керек:

 • Студенттерді шетел тілін оқытудың психолингвитикалық және лингвоәдістемелік мәселелермен таныстыру;

 • Әр түрлі деңгейлердегі оқушыларды шетел тілін оқытудың оқу үдерісін құрастыру мен ұйымдастыруға қажетті психологиялық-педагогикалық білімдер мен іскреліктер жүйелеу;

 • Қазіргі кездегі психолингвитика жетістіктері негізіндепедагогикалық мәселеолерді шешуге керекті кәсіби маңызды іскерліктер комплексін қалыптастыру;

5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар

«Шет тіддерін окыту психологиясы » оқу пәндерінің нәтижесінде студенттерден күтілетін кәсіби калыптасқан іскерліктері. Оқыталатын пән бойынша студенттердуң келесі кәсіби іскерліктері калыптасуы тиісті: • шетел тілін меңгеру барысындағы қарым-қатынастың құралы ретінде оқушының танымдық іс-әрекеттерін баскару.

 • шетел тілін меңгеру барысындағы оқушының мүмкіндігін зерттеу мақсатында жас ерекшеліктер және педагогикалык психология әдістерін қолдану.

 • тілді меңгеру барысындағы психолингвистикалык білімге негізделіп және окытылатындардың жас ерекшеліктерінің дамуын біле отырып олардың білім деңгейін талкылау.

 • тілді меңгеру және колдану барысындағы білім, іскерлік, дағдының қалыптасуына ыкпал ететін ыңғайлы жағдайды анықтау.

 • шетел тілінің психолингвистикалык ерекшеліктеріне ескере отырып сабакты жоспарлау, откізу және талдау.

 1. Курстың пререквизиттері: оку пәндері карастырылған: «Пәнге кіріспе», «Тілбіліміне кіріспе», «Жалпы педагогика», «Этнопедагогика», «Жалпы психология», «Жас ерекшеліктері психологиясы», «Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері», сонымен қатар оку-тәрбие және окулық таныстыру тәжірибиесі.

Курстың корреквезиттері: оку пәндері карастырылған: «Лексикология», «Тіл тарихы», «Шетел тілін окытудағы казіргі заман әдістері» және т.б.

7. Курстың постреквизитері: оқытылатын оқу пәндері қарастырылған: «Екінші шетел тілді ұйрету әдістемесі», «Шетел тілін окытудағы әдісттердің тарихы», «Шетел тілді окытудағы арнайы бағытталған әдісттер».
8 Тақырыптық жоспар


Күндізгі оқу бөлімі ЖОБ/КОБ негізіндеп/п

Тақырыптар тізімі

Сағат саны

дәріс

тәж

сөж

1

2

3

4

6

1

ШТОП пәні мен мазмұны

1

-

6

2

Оқу үдерісінің психологизациясы және шетел тілдерін оқытудағы қазіргі заманғы тенденциялары

1

-

6

3

Тұлға және сөйлеу. Сөйлеудің дамуы.

1

-

6

4

Сөйлеу әрекетінін психологиялык мінездемесі және шетел тілді әр жастык кезенде менгерудегі шетел тіліндегі дагды, іскерлікті калыптастыру ерекшеліктері.

1

-

7

5

Шетел тілімұғалімнің педагогикалық жұмысының психологиялық негіздері


1

-

7

6

Сабақты жүргізу мен ұйымдастыруының психолгиялық-педагогикалық негіздері.Шет тілі мұғалымның сабаққа психологилық талдау жасау

1

-

7
Барлығы 45

6

-

39


9 Пәннің қысқаша сипаттамасы

Шетел тілін оқыту психологиясы курсы келесі бөлімдерден құралады: ШТОП пәні мен мазмұны Сабақты жүргізу мен ұйымдастыруының психолгиялық-педагогикалық негіздері. Шет тілі мұғалымның сабаққа психологилық талдау жасау Тұлға және сөйлеу. Сөйлеудің дамуы Сөйлеу әрекетінін психологиялык мінездемесі және шетел тілді әр жастык кезенде менгерудегі шетел тіліндегі дагды, іскерлікті калыптастыру ерекшеліктері. Шетел тілімұғалімнің педагогикалық жұмысының психологиялық негіздері Оқу үдерісінің психологизациясы және шетел тілдерін оқытудағы қазіргі заманғы тенденциялары


10 Курс компоненттері

10.1 Пән тақырыптарының мазмұны


1 Тақырып - Шетел тілдерін окыту психологиясынын пәні мен
мазмұны.

Шетел тілдерін окыту психологиясынын пәні, психологиялык ғылым жүйесіңдегі орны. Шетел тілдерін окыту психологиясынын даму кезеңдері. Онын дамуының негізгі жолдары мен багыттары.

Шетел тілдерін окыту психологиясынын жалпы, әлеуметтік, жас ерекшеліктер психологиясы, педагогикалык, медициналык психология, психоллингвистика, психосемантика, сонымен қатар, педагогика мен шетел тілдерін окыту әдістемесі мен пэнаралык байланыстар.

Негізгі ұгымдар: шет тідцерін окыту психологиясы, педагогикалык жұмыс, психологиялык дамыту жэне окыту, психологиялык білімдер.

2 Тақырып - Оку процесінін психологизациясы жэне шетел тілдерін окытудағы казіргі замангы үрдістер.

Оқытудың психологиялык теориялары. Психологиядағы окыту теориясы туралы үғым. Дамыта окыту. Жетілдірген әдіспен окыту психологиясы.Оқыту шығармашылығының психологиялык теориялары. Оқушылардын білім, қабілет, тәжірибелерді кабылдауынын негізгі бөлімдері: сезім, қабыддау, түйсік, үғыну, бекіту және шет тілдерін окуда қолдану.

А.С.Выготскийдің мәдени-тарихи түжырымдамасы. П.Я.Галпериннің теориясы. Е.И.Пассованың катысымдық әдісі. Когнитивті психолог Дж.Брунердің оқытудың спирал түрдегі (біртіндеп қиындатылған) бағдарламасы.

Негізгі ұғымдар: Окьггу теориясы, оқытудын ассоциативтік теориясы, бихевиоризм жэне гештальтпсихология, алгоритмдік окыту, когнитивтік стратегия, катысымдық әдісі, ми жұмысын біртіндеп калыптастыру теориясы.

3 Тақырып - Тіл дамытудағы жеке тұлға. Сөйлеудін дамуы.

Сөйлеу кезіндегі адамнын өзіндік ерекшелігін тілі, калыпты мінез ерекшеліктері бойынша танып білу мүмкін. Сөйлеудің формадды-динамикалық (карқыны, коммуникациялык ерекшеліктер, т.б.) және күрамдык мінездемесін (сөйлеу такырыбы, проекция) зерттеу.

Ішкі калыпті экстеризациялаудың принципі ретіндегі сөйлеу процессінің ішкі мотивінің көрсеткіші. Тіл дамуының "сензитивті кезеңі". Шетел тілін ерте жастан оқьггудың психологиялык негіздемесі.

Негізгі ұгымдар: Сөйлеудің формалды-динамикалык мінездемесі, күрамдық мінездеме, сөйлеу проекциялары, сөйлеу алдындағы немесе сөйлеуге дейінгі кезең, дауыс карқынының айналмалы формалары, дыбыстык сөйлеу көрсеткіштері, дыбыс кешендері, эгоцентрикалык сөйлеу, жалпылаушы категориалды сөздік құрам.

4 Тақырып - Сөйлеу әрекетінін психологиялык мінездемесі жэне шетел тілді әр жастык кезенде менгерудегі шетел тіліндегі дағды, іскерлікті калыптастыру ерекшеліктері.

Сөйлеу функциялары. Сөйлеу және психикальщ феномендер. Сөйлеу және тіл. Сөйлеуді эмпирикалык зерттеу. Сөйлеу тілі механизмінің екінші шартты жүйесі. Сөйлеудін адамның психикалық дүниесін корсету мүмкіндігі. Сөйлеу - субъект психикасына еңгізілген, яғни адамньщ өзгелерге түсінікті болуьша мүмкіндік беретін психологиялык функциялардың негізгілерінін бірі. Сөйлеуді зерттеуде ойдың сөзге және сөздің ойға көшуі бастапкы проблема болып табылады. Мінез-күлыктыц көрсеткіші - сөйлеу. Тілдщ жүйелілігі (структурализм).

Шетел тілін меңгерудің түрлері. Шетел тілдік-сөйлеу қаблеттері және олардық дамуы. Шетел тілді оқытудагы қазіргі заманның қүрадцары мен амалдары.

Негізгі ұгымдар: сөйлеу, тіл дамыту, екінші шартты жүйе, күрамдылық, психолингвистика, ішкі сөйлеу, сөйлеу улгілері, сөйлеу жағдаяттары, шетел тілін мецгерудің түрлері, шетел тілдік-сөйлеу қаблеттері.

5 Тақырып - Шет тілі мүгалімінін психологиялык біліктілігі Шет тілі мұғалімініц педагогикалык жүмысыныц психологиялык негіздері.

Шет тілі мүғалімінін педагогикалык жүмысының жалпы мінездемесі. Педагогикалык жүмысты мотивацияландыру. Педагогикалык жүмыстың негізгі функцияларының психологиялык мінездемесі. Педагогикалык қабілет. Педагогикалык жүмыстың стилі. Стильдің негізгі функциялары: инструменталды, компенсаторлы, жүйеорнатқыш және интегративті. Педагогикалык жүмыстың стилінің түрлері: авторитарлы, демократиялык және либералды.

Шет тілі мүғалімініц кәсіпкерлігі. Педагогтың бағытталушылығы жэне педагог түрлері. Педагогикалык коғамдык перцепция.

Негізгі ұгымдар: педагогикалык жұмыс, мұғалімнің педагогикалык функциялары, педагогикалык кабілет, педагогикалык жұмыстын стилі, кәсіпкерлік.

6 Тақырып - Сабакты жүргізу мен үйымдастырудын психологиялык-педагогикалык негіздері. Шет тілі мүғалімінін сабакка психологиялык талдау жасауы.

Шет тілін окытудағы жеке-даралык тәсілдер психологиялык негіздеме ретінде және оның теориялык болжамы мен сипаттамасы.

Шет тілін окытудағы танымдык процесстер және қабілеттілік. Окытуды үйымдастыру кезіндегі танымдык процесстердің заңдыльггы мен жекелігінің жалпы мінездемесі. Шет тілін окытудың эмоционалды-ерікті аумағы. Сабақ кезіндегі психологиялык күй жэне онын оку бірлестігіне тигізетін әсері.

Негізгі үғымдар: шет тілін окытуды жекешелендіру, танымдык процестер және кабілет, эмоционалды-ерікті аумак, сабакты психологиялык талдау.

10.2 Практикалық (семинар) сабақтардың мазмұны және тізімі


1 Тақырып -Шетел тілдерін окыту психологиясынын пәні мен
мазмұны.

Шетел тілдерін оқьггу психологиясынын мазмүны және жүйесі. Шетел тілін окыту психологиясында мүғалімнін жеке түлға болып калыптасуындағы және педагогикалык еңбектің сапасын арттырудагы рөлі.

Білімнің түрлі ғылыми жүйесінің арасындағы шет тілдерін окыту психологиясы.

Шетел тілдерін окыту психологиясының пәні мен мазмүны.2 Тақырып - Оку процесінін психологизациясы жэне шетел тілдерін окытудағы казіргі замангы үрдістер.

Шетел тілдерін окытудың дәстүрлі жолы - окытудын ассоциативті теориясы (оқу процессін сыныптағы сабакты үйымдастыру, білімді оку мақсаты ретінде білімді қабылдау, көрнекілік - жетекші тәсіл ретінде). А.А.Самаринаның ассоциативті түйсік теориясы;

Түрлі модификациялы дамытушы окудың теориясы (В.В.Давьщов, Д.Б.Эльконин, З.И.Калмыкова, Н.А.Менчинская, Л,В,Занков, т.б.) Проблемалык оқытудың теориясы (Г.В.Кудрявцов, И.Я.Лернер, А.М.Матюшкин, М.М.Махмутов, т.б.)..К.Бабанскийдің окытуды оптимизациялау теориясы.

Оқытудың кибернетикалык тұжырьшдамасы (Н.В.Кузьмина, Е.И.Машбиц, Ю.Н.Кулюткин, Н.М.Пейсахов, т.б.). Г.К.Лозановтын сугтестопедиялық бағыты (тәжірибені интуитивті кабылдау). Жобалап окьггу теориясы (білімге мәдениетті еңгізу негізінде пайда болған окушылардың жобалау шығармашылыктарын қалыптастыру). Контексті окьгту (А.А.Вербитский). Болашак кәсіби шығармашылыктың окытумен байланысы. Окытудың белсенді түрлері және тәсілдері. Оқу процесінің психологизациясы және шетел тілдерін окьггудағы қазіргі заманғы үрдістер.

Шетел тілдерін окытудың психолингвистикалық негіздері.

3 Тақырып - Тіл дамытудағы жеке тұлға. Сөйлеудін дамуы.

Ерте кездегі сейлеу онтогенезі. Сөйлеу алдындағы немесе сөйлеуге дейінгі кезең (Ж.Пиаженің сенсомоторлы интеллектінін деңгейі). Сәбидің бір айлық кезіндегі рефлекстің колданылуы. Екі - төрт айлык сәбидің айналмалы жауап беруі. Алғашқы вокализация.

Бір жастан мектеп жасына дейінгі тіл дамьггу. Дыбыс кешені -сәбидің алғаш сездері. Екі жасар баланың тіл дамьггуындағы телеграфтық стиль. Бала тілінде грамматиканы калыптастыру (синтетикалык типтегі тілде флексияның пайда болуы). Баланың сөздік шығармашылығы (неологизмдер). "Эгоцентрикалык сөйлеу"(Ж.Пиаже, 1932ж.).

Мектеп жасындағы балалардың тідцік дамуы. Оқу және жазбаны окытумен байланысты тіл дамытудың рефлексиясы. Жоғарғы дәрежедегі жалпылаудың негізгі ұғымдары.

Сөздерді крлдануды үғыну. Жалпылаушы категориалды сөздік күрамның орнатылуы (сөз өзгерісінің және күрамының парадигмалары).

Тіл дамытудағы жеке түлға.4 Тақырып - Сөйлеу әрекетінін психологиялык мінездемесі жэне шетел тілді әр жастык кезенде менгерудегі шетел тіліндегі дагды, іскерлікті калыптастыру ерекшеліктері.

Шетел тілін окьггу процессіне психологиялык түсініктеме беру. Шетел тілді меңгерудегі негізгі жолдары, тәсілдері және кезендері. Шетел тілінде ойлаудың психологиялык ерекшелігі. Шетел тіліндегі ауызша және жазбаша сөйлеуді меңгерудегі психологиялык ерекшеліктері. Шетел тілінде грамматика, лексика, фонетиканьщ психологиялык негіздері.

Шетел тілдерін окытудағы жас ерекшеліктеріне карай тіл дамытудағы психологиялык ерекшеліктер. Шетел тілді оқытудағы негізгі жолдары, тәсілд,кезеңдері. Шетел тілінде ойлаудың психологиялык ерекшелігі. Шетел тілінде грамматика, лексика, фонетиканың психологиялык негіздері. Шетел тілін меңгерудің түрлері жэне шетел тілдік-сөйлеу каблеттері. Шетел тілді оқьггудағы қазіргі заманнын қүралдары мен тәслдері.

5 Тақырып - Шет тілі мүгалімінін психологиялык біліктілігі. Шет тілі мұғалімініц педагогикалык жүмысыныц психологиялык негіздері.

Шет тілі мүғалімініц кәсіпкерлігі. Шет тілі мүғалімінін педагогикалык жүмысының жалпы мінездемесі. Педагогикалык жүмысты мотивацияландыру. Педагогикалык жүмыстың негізгі функцияларының психологиялык мінездемесі. Педагогикалык қабілет. Педагогикалык жүмыстың стилі.

Шет тілі мүғалімінің педагогикалык жүмысының және кәсіби профессиограмма.

6 Тақырып - Сабакты жүргізу мен үйымдастырудын психологиялык-педагогикалык негіздері. Шет тілі мүғалімінін сабакка психологиялык талдау жасауы.

Оқушылардың эмоционалды-ерікті аумағын ескере отырып жасалатын психологиялык талдау бойынша үсыныс.

Оқушылардың танымдық кабілеттерінің дамуын ескере отырып жасалатын психологиялык талдау бойынша үсыныс.

Шеттілі сабағын өткізудегі психолого-педагогикалык үйымдастыру ерекшелігі.Шет тілін окьггудағы жеке-даралык тәсілдер психологиялык негіздеме. Шеттілін меңгерудегі оку әрекетінің мазмұны мен құрлымдары.

Шет тілін оқытудағы танымдык процесстер,эмоционалды-ерікті күйлер мен кабілеттер. Шет тілін окыту сабағына психологиялык талдау жүргізу.

10.3 СӨЖ түрлерінің тізімі

Сырттай оқу бөлімі ЖОБ/КОБ негізінде
СӨЖ түрі

Есеп беру нысаны

Бақылау түрі

Сағатқа шаққандағы көлем

1

Дәріс сабақтарына дайындалу

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

6

3

Аудиториялық сабақтың мазмұнына кірмеген материалды меңгеру

Конспект

(және т.б.)Коллоквиум

(және т.б.)18

4

Бақылау жұмыстар

Бақылау жұмысы

Есеп қорғау

10

5

Бақылау шараларына дайындалу
1 МБ, 2 МБ , тестілеу

5

барлығы

3910.4 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі

 1. Педагогикалык психология мен шетел тілін үйрету психологиясынын «объектісі» және «пәні» үғымдарына салыстырмалы талдау жүргізу.

 2. Оқу іс-әрекетінің психологиялык теорияларына салыстырмалы кесте күрастыру.

 3. Тіл-сөйлеу-сөйлеу әрекеті үғымдардын арақатынастык байланысын жазбаша кесте түрінде күрастырып аныктама беру.

 4. Дамыған гылым жүйесіндегі психологияның, психолингвистиканың, лингвистиканың, лингводидактиканын өзаралық қатынастырың анықтап кесте күрастыру.

5. Сөйлеу әрекетінің түрлеріне байланысты талдау-салыстырмалы кесте
Күрастыру(3имняя И.А. Психологические аспекты обучения говорению на
иностранным языке. М.,1985.1. Тар.б.39-53., немесе баска эдебиеттер).

6. Жастык кезендерге байланысты сөйлеудін дамуын кестеде сипаттау.


7.Жеке түланьщ қалыптасуындағы шетел тіліндің маньізы.

 1. Шетел тіліндегі ойлаудың психологиялык ерекшеліктеріне сұлбалык кесте күрастыру (Беляев Б.В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам. М.,1959.6.38-50)

 2. Шетел тілінде грамматика, лексика, фонетикаға үйретуді салыстырмалы талдау аркылы корсету.

10.Адамның психикасыныи дамуындағы сөйлеу әрекетініқ түрлеріне психологиялы-педагогикалык маңыздылығына салыстырмалы талдау жүргізу.

11.Сөйлеу дамуы деген ұғымға авторлык аныктаманы эссе ретінде беру. 12.0кытушының коғамдағы рөлі, кызметі туралы атақты ғалымдардың (Каптерев П.Ф.,Макаренко А.С.,Ушинский К.Д., Сухомлинский В.А. т.б.)еңбектерін салыстырмалы кесте ретінде көрсету. 1. Оқытушының педагогикалык қызметі мен педагогикалык қаблеттерінің байланысын салыстырмалы кестеде көрсету.

 2. Шет тілін окытудағы жеке-даралык тәсілдер психологиялык негіздеме ретінде кесте қүру.

 3. Шет тілін менгерудегі оку әрекетінің қүрлымын жэне психологиялык мазмүнын жазбаша түрде сипаттау.

 4. Шетел тілін оқытатын үстаздың кәсіби дайындықтағы теориялык білім аркылы шетел тілдік қаблет мәселесін практикалық маңыздылығын калыптастыру (эссе жазу).

10.5 Межлік бақылауға арналған сұрақтар

1 Межлік бақылауға арналған сұрақтар

 1. Шет тілін окытудағы жеке-даралык тәсілдер психологиялык негіздеме ретінде және оның теориялык болжамы мен сипаттамасы.

 2. Шет тілін окытудағы танымдык процесстер және қабілеттілік.

 3. Окытуды үйымдастыру кезіндегі танымдык процесстердің заңдыльггы мен жекелігінің жалпы мінездемесі.

 4. Шет тілін окытудың эмоционалды-ерікті аумағы.

 5. Сабақ кезіндегі психологиялык күй жэне онын оку бірлестігіне тигізетін әсері.

 6. Шет тілі мүғалімінін педагогикалык жүмысының жалпы мінездемесі.

 7. Педагогикалык жүмысты мотивацияландыру.

 8. Педагогикалык жүмыстың негізгі функцияларының психологиялык мінездемесі.

 9. Педагогикалык қабілет.

 10. Педагогикалык жүмыстың стилі.

 11. Стильдің негізгі функциялары: инструменталды, компенсаторлы, жүйеорнатқыш және интегративті.

 12. Педагогикалык жүмыстың стилінің түрлері: авторитарлы, демократиялык және либералды.

 13. Шет тілі мүғалімініц кәсіпкерлігі.

 14. Педагогтың бағытталушылығы жэне педагог түрлері.

 15. Педагогикалык коғамдык перцепция.

 16. Сөйлеу функциялары.

 17. Сөйлеу және психикальщ феномендер.

 18. Сөйлеу және тіл. Сөйлеуді эмпирикалык зерттеу.

 19. Сөйлеу тілі механизмінің екінші шартты жүйесі.

 20. Сөйлеудін адамның психикалық дүниесін корсету мүмкіндігі.

 21. Сөйлеу - субъект психикасына еңгізілген, яғни адамньщ өзгелерге түсінікті болуьша мүмкіндік беретін психологиялык функциялардың негізгілерінін бірі.

 22. Сөйлеуді зерттеуде ойдың сөзге және сөздің ойға көшуі бастапкы проблема болып табылады.

 23. Мінез-күлыктыц көрсеткіші - сөйлеу.

 24. Тілдщ жүйелілігі (структурализм).

 25. Шетел тілін меңгерудің түрлері.


11 Курс саясаты

Оқу процесіне қатысу дегеніміз – сабаққа қатысу, пікірталаста және топ жұмысында белсенділік көрсету, топтастарының оқуына әсер ету.

Қойылған талаптар орындалмаса, жаза қолданылады. Сабаққа 100 пайыз қатысып, берілген тапсырмаларды уақытымен және дұрыс орындаса – ең жоғарғы ұпай 100 қойылады. Курсты өту барысында төмендегідей марапаттау ұпайлары қойылады:

- дәріске қатысу – 1 балл, конспектің бар болу – 1 балл

- тәжір. сабаққа қатысу – 1 балл, тәжір. жұмысты орындау – 5 балл

Тәжірибешілік жұмыстарын орындау барысында


 • Сұрақтар мен тапсырмаларға жауап беру -3 балл;

 • Жаттығу жұмыстарын орындау-1 балл;

 • Лекикалық талдаулар жасау -1 балл.

Өздік жұмыстарын орындау және қорғау барысында:

 • материалды толық меңгеру -3 балл.

 • Талқыланатын тақырыптың, жоба мәселесінің мазмұнын ашу-2 балл

 • Лексика-грамматикалық және стилистикалық сауаттылығы -2 балл.

- Материалдың мазмұндалуына шығармашылық көзқарас және өз ойын айта білу – 2 ұпай.

Студенттер білімі ағымды бақылау тест немесе жазбаша бақылау жұмысы түрінде жүргізіледі.

Осы көрсеткіштер орындалмаған жағдайда жеткіліксіз немесе айып санкциялары қолданылады:

 1. сабақты босату (себепсіз);

 2. тапсырмаларды уақытымен орындамау;

 3. тапсырмаларды орындау барысында қателіктер жіберу, яғни студент материалды толық меңгермеген жағдайда.

Егер студент сабаққа себепті жағдаймен келе алмаса, келесі аптада сол сабаққа өтеу (отработка) жасайды. Бірақ ұпай азайтылады.

Пән бойынша қорытынды рейтингті есептеу әдісіҚорытынды бақылау түрі

Бақылау түрлері

Өлшемдік үлес

1

Емтихан

Емтихан

0,4

Ағымдық үлгерімді бақылау

0,6

2

Сынақ

Сынақ

0,4

Ағымдық үлгерімді бақылау

0,6

3

Емтихан К/Ж

Емтихан

0,4

Курстық жұмыс

0,3

Ағымдық үлгерімді

бақылау


0,3


Пән бойынша қорытынды рейтинг мына формула бойынша анықталады:

Қ = Р1 + Р2__ ӨҮаү + Е*ӨҮе+КЖ*ӨҮкж

мұндағы Р1, Р2, Е, С, КЖ – бірінші, екінші рейтингте алған ұпай бойынша емтихандағы балл көрсеткіші

ӨҮаү, ӨҮе, ӨҮс, ӨҮкж – ағымдық үлгерімнің семестрдегі үлестері.

Студент сынақты тапсырмай алуы үшін жинаған балы 100 болу керек.

Егер оқу жоспарында емтихан мен сынақ қарастырылған болса, онда сынақ ағымдық бақылау түрі деп есептеледі.

КЖ ғылыми жетекші қатысуымен комиссия алдында қорғалады және пікірмен бірге бағаланады. Пән бойынша қорытынды рейтинг 2-кестеге сай баллдан сандық баламаға, әріптік және дәстүрлі бағаға ауыстырылады. Сөйтіп, оқу жетістіктері журналына және рейтингтік ведомостьқа жазылады. Ведомость пен сынақ кітапшасына дәстүрлі үлгімен баға қойылады.

Егер пән бойынша емтиханнан басқа курстық жұмыс қарастырылған болса, онда сынақ кітапшасына дәстүрлі үлгімен Кж балына сай баға қойылады.Студенттердің білімін анықтау көрсеткіші

Балл түріндегі қорытынды баға

Балдың сандық баламасы

Әріп жүйесі бойынша бағалау

Дәстүрлі жүйе бойынша қойылатын баға

Емтихан, дифф. сынақ

сынақ

1

2

3

4

5

95-100

4

А

өте жақсы

есептелді


90-94

3,67

А-

85-89

3,33

В+

Жақсы

80-84

3,0

В

Жақсы

75-79

2,67

В-

Жақсы

70-74

2,33

С+

қанағаттанарлық

65-69

2,0

С

60-64

1,67

С-

55-59

1,33

Д+

50-54

1,0

Д

0-49

0

F

қанағаттанарлықсыз

есептелмеді

Егер студент емтиханда F деген баға алса, оның қорытынды рейтингі анықталмайды. Ведомостьқа «қанағаттанарлықсыз» деген баға қойылады. Егер пән бірнеше семестрде өтетін болса, онда балл түріндегі баға орташа есеппен қорытылады:

Қ= _Қ1122+...+Қnn

К12+...+Кn

Мұнда Қ1 2 n – семестр бойынша балл түріндегі қорытынды баға;

К12n – семестр бойынша пән сағаты

n – семестр саны

СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және «Шетел тілін оқыту психологиясы» пәні бойынша 5В01190-Шетел тілі екі шетел тілі мамандығы бойынша сырттай оқу нысанындағы студенттерге арналған

бақылау шараларының күнтізбелік кестесі


СӨЖ түрі

Максималды балл

Тапсырманы тапсыру мерзімі

Срок сдачи

Форма контроля

1 сабақта

барлығы

Дәріске қатысу және дайындалу

4

24

1 сабақта

кесте бойынша

қатысу

Материалдарды өздігіне оқу
60

1 сабақта

кесте бойынша

қатысу

Бақылау жұмысын орындау

 

16

келесі сессияда оқылады

1 қарашаға дейін

қатысу

 

 

100

 

 

 

20__ж. «___»__________№___хаттамамен кафедра отырысында ұсынылды.


Кафедра меңгерушісі __________ Бурдина Е.И. 20__ж. «___» ____________

12 Әдебиеттер тізімі

Негізгі:


 1. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. М.,1995

 2. брамова Г.С. Практикум по психологическому консультированию. М., 1996.

 3. Берн Э. Групповое лечение. Екатеринбург, 2003

 4. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. Екатеринбург, 1999

 5. Большаков В.Ю. Психотренинг. М., 1994

 6. Бурно М. Е. Терапия творческим самовыражением. Екатеринбург, 1999

 7. Бэндлер Р., Гриндер Д. Введение в NLP. Воронеж, 1996

 8. Вачков И.В., Пряжников Н.Ф. Введение в профессию психолога. М., 2002

 9. Кочюнас Р. Психологическое консультирование. М., 1998

 10. Лоуэн А. Биоэнергетика. СПб., 1999

 11. Малкина-Пых И.Г. Психосоматика. М., 2004

 12. Малкина-Пых И.Г. Телесная терапия. М., 2005

 13. Практикум по арт-терапии. / под ред. Копытина А.И. СПб., 2000

 14. Перлз Ф., Гештальт-семинары. М., 1999

 15. Пиз А. Язык телодвижений. СПб., 1998

 16. Романенко-Бавокова Н.А. Основные направления работы практического психолога. Алматы, 2006

 17. Рудестам К. Групповая психотерапия. СПб., 2001

 18. Хрестоматия по телесно ориентированной психотерапии и психотехнике. / под ред. Баскакова В.Ю. М., 1989

 19. Сидоренко Е. В. Тренинг влияния и противостояния влиянию. СПб., 2003

 20. Шилова Т.А. Психодиагностика и коррекция детей с отклонениями в поведении. М., 2005

 21. Шилова Т.А. Диагностика психолого-социальной дезадаптации детей и подростков. М., 2004

Қосымша:

 1. Введение в профессию психолога. Барнаул, 2003.

 2. Козлова Е.В. Практическая психология. Учебно-методическое пособие к курсу «Практическая психология». Бийск, 2003.

 3. Майкл Кан. Между психотеропевтом и клиентом: новые взаимоотношения. С-Пб., 1997.

 4. Рабочая книга школьного психолога. М., 1995.

 5. Забрамная С.Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей. М., 1995.

 6. Урунтаева Г.А. Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. М., 1995.

 7. Я работаю психологом: опыт, размышления, советы /Под ред. И.В. Дубровиной. М., 1999

 8. Ананьев В.А. Психология здоровья: синтез знаний о личностном росте // Вестник психосоциальной и реабилитационной работы.-1995. - №3. - С. 54-67.

 9. Каган В.Е. Внутренняя картина здоровья – термин или концепция // Вопросы психологии – 1993.-№1. – С. 37-40

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының титулдық парағы (syllabus)
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының титулдық парағы (syllabus)
umk -> К. Х. Жапаргазинова бейорганиқалық Химия
umk -> Нұсқаулар Нысан пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Зоология” пәні бойынша ОЌу-єдістемелік бағдарлама (sillabus) Алматы 2005
umk -> Рабочая программа по дисциплине Акушерство и искусственное осеменение (полное наименование дисциплины по рабочему учебному плану) для студентов специальности


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет