Пән: Химия 1- нұсқа Кальцийдің химиялық таңбасыбет1/5
Дата18.11.2017
өлшемі0.91 Mb.
#45461
  1   2   3   4   5


Пән: Химия 1- нұсқа


1. Кальцийдің химиялық таңбасы

A) Са


B) Cr

C) Cs


D) К

E) С


2. Электролиттік диссоциациялану процессі

A) гидроксид ионының түзілуі

B) электр тогын өткізбеуі

C) электр тогын өткізу

D) электролиттер иондарға ыдырауы

E) иондарға мүлдем ыдырамауы3. Заттардың оттегімен әрекеттесу реакциясы

A) Айырылу

B) Орын басу

C) Бейтараптану

D) Тотығу-тотықсыздану

E) Алмасу4. Синтетикалық талшық

A) жібек


B) капрон

C) ацетатты талшық

D) жүн

E) мақта


5. х х х х

СН4 → CH3CI → СН2CI2 → CHCI3 →CCI4 тізбегіндегі „ Х ” заттары

A) НСІ

B) C2H2C) C

D) СІ2

E) NaCI


6. Спирттерде болатын химиялық байланыстардың түрі

A) сутектік, металдық.

B) ковалентті полюссіз, ковалентті полюсті.

C) ковалентті полюссіз, сутектік.

D) иондық, ковалентті полюсті,

E) металдық.7. Күлгін түсті тұз ерітіндісі-

A) натрий нитраты.

B) аммоний дихроматы.

C) калий перманганаты.

D) калий фосфаты.

E) алюминий хлориді.8. Висмут (III) гидросульфат атауына сәйкес формула

A) Bi(HSO3)3

B) Bi(OH)SO4

C) Bi(H2SO3)3

D) Bi(HSO4)3

E) [Bi(OH) 2]2SO49. «Бром» атауының мағынасы ________

A) сасық


B) қызыл қоңыр

C) хош иісті

D) қатты

E) сұйық


10. Фосфор (V) оксидінің физикалық қасиеттеріне сай емес:

A) су тартқыш ұнтақ.

B) борпылдақ ұнтақ.

C) ақ ұнтақ.

D) суда жақсы ериді.

E) балық иісі бар.11. Сыртқы электрондық деңгейінің формуласы ...3d104s2 болатын элемент

A) Zn


B) Cu

C) W


D) V

E) Cr


12. 1932 жылыбутадиендіэтилспиртіненалуәдісінашқан:

A) Зелинский

B) Кучеров

C) Бертло.

D) Лебедев

E) Марковников13. Тас көмірді ауа қатыстырмай қыздыру арқылы айыру әдісі

A) риформинг

B) гидратация

C) гидролиз

D) диссоциация

E) кокстеу14. Фенолдың формуласы:

A) C6H5OH.

B) C6H5Cl.

C) C6H5Br.

D) C6H6.

E) C6H5NO2.15. Ауаданауыргаздардыкөрсетіңіз

A) NO2және SіO2

B) NO2және CO2

C) CO2және NH3

D) NH3және NO

E) NO жәнеСO16. Температура 30С-қа төмендеп, жылдамдық 27 есе азайғанда, температуралық коэффициент

A) 2


B) 4

C) 3,5


D) 2,5

E) 3


17. 7,3 г заттың балқымасын электролиздегенде анодта 0,56 л азот (қ.ж.) бөлінді. Бұлзат

A) LіNO3

B) Sr3N2

C) K3N

D) KNO3

E) NaNO3
18. Оттектіңмассалықүлесікөпзат

A) SnO2

B) SіO2

C) CO2

D) GeO2

E) PbO219. Алюминий хлориді мен күйдіргіш калий әрекеттескен реакция нәтижесінде 2,50 г калий хлориді түзілді. Жұмсалған алюминий хлоридінің массасын анықтаңыз:

A) 1,77 г

B) 2,04 г

C) 1,02 г

D) 1,49 г

E) 3,06 г20. Көміртектіңорганикалыққосылыстардатөртваленттіболуыныңсебебі:

A) sp2 гибридтенуінен.

B) Сыртқы электрондық қабатында төрттақ электронның болуынан (қозған күйіне).

C) Көміртегіатомыныңэлектронбұлтыныңгибридтенуінен.

D) Сыртқы электрондық қабатында екі тақ электронның болуынан.

E) sp3гибридтенуінен.21. 12 г пентан алу үшін гидрленетін циклопентанның массасы және мөлшерін табыңыз.

A) 11,6 г

B) 9,6 г

C) 12,6 г

D) 10,6 г

E) 03,6 моль

Ғ)01,6 моль

G)0,76 моль

H)1,86моль


22. Нитрлену реакциясы арқылы бензолдан 24,6 г нитробензол алынды. Реакцияғанеше моль қажет бензолдың массасы:

A) 24,6 г.

B) 18,6 г.

C) 15,6 г.

D) 21,6 г.

E) 12,6 г.

E) 3 моль

Ғ)2моль


G)4моль

H)1моль


23. Берілген заттардың ішіндегі  - аминовалериан қышқылы, молярық массасы

A)


B)


C)


D)


E)


Ғ)125


G)116

H)106


24. Организмде химиялық реакциялардың жүрісін жылдамдататын белоктар

A) бактериялар

B) гормондар

C) ферменттер

D) гемоглобиндер

E) вирустар

E) тромбоцит

Ғ)эритроцит

G)көмірсулар

H)альбумин25. S + O2 →SO2 + 297 кДж

0,8 тонна күкіртті жаққан кездегі бөлінетін жылу мөлшері, коэффициентердің қосындысы:

A) 5,2∙102

B) 2,4∙104

C) 7,4∙106

D) 9,5∙105

E) 1

Ғ)3


G)4

H)526. 7,3 г заттың балқымасын электролиздегенде анодта 0,56 л азот (қ.ж.) бөлінді. Бұл зат Анодтағы газдың мөлшері

A) LіNO3

B) Sr3 N2

C) K3 N

D) KNO3

E) 0,025 моль

Ғ)0,026моль

G)0,023моль

H)0,024моль


27. Құрамында 62,1 көміртек, 10,3 сутек, 27,6 оттек бар альдегидтің атауы. Стек бойынша тығыздығы

A) метаналь

B) пропаналь

C) бутаналь

D) пентаналь

E) этаналь

Ғ)27

G)29


H)28


28. 8,8 г сірке альдегидін күміс оксидінің аммиактағы ерітіндісімен тотықтырғанда 10 г сірке қышқылы түзілді. Барлық коэффициентерінің қосындысы. Сірке қышқылының теориялық шығымын (%) есептеңіз.

A) 60%.


B) 44,2%.

C) 41,6%.

D) 66,6%.

E) 83,3%.

Ғ)5

G)6


H)3


29. 100 г 4,6 құмырсқа қышқылы этил спиртінің артық мөлшерімен әрекеттескенде түзілген күрделі эфирдің массасы

A) 7,4 г


B) 8,1 г

C) 5,4 г


D) 6,2 г

E) 6,7 г


Ғ)73

G)71


H)74


30. 45 кг глюкоза сүт қышқылын түзе ашу кезінде 40 кг сүт қышқылы түзілді. Теориямен салыстырғанда реакция өнімінің шығымын есепте.Бұл процесс қайда қолданылады.

A) 59%


B) 74%

C) 69%


D) 42,6%

E) 88,9%

Ғ)спирт өнімдерін

G)сүт өнімдерін

H) шарап, сыра өнімдерін
2 -нұсқа


1. Аg- химиялық таңбасының оқылуы

A) аргентум

B) алюминий

C) аш

D) феррумE) аурум

2. Ковалентті полюсті байланысқа жатпайтын қосылысты анықтаңдар

A) NH3B) Н2

C) H2O

D) P2O5

E) CO23. MgCl2 диссоциацияланғанда түзілетін иондар

A) Mg + 2Cl

B) Mg2+ + Cl

C) Mg2+ + Cl2D) Mg2+ + 2Cl-

E) диссоциацияланбайды4. Оттегінің химиялық таңбасы:

A) Cs


B) Co

C) Os


D) C

E) O

5. x

С2 Н4 → C2H5OH → СН3 COH тізбегіндегі „ Х ” заты

A) H2

B) CH3OHC) H2O

D) C2H6

E) CH3COOH


6. Азот қышқылының мольдік массасы

A) 63 г/моль.

B) 63 г.


C) 63 моль.

D) 63 моль/г.

E) 63.


7. Мольдік массасының мәні ең кіші:

A) NaBO2

B) NaNO2

C) NaІO2

D) NaAsO2

E) NaClO2


8. Натрийкарбонатының түзілу реакциясы:

A) NaOH + CO

B) Na2O + CaCO3

C) Na2O + K2CO3

D) NaOH + MgCO3

E) NaOH + CO2


9. Құрамында алюминий элементі болмайтын табиғи қосылыстар

A) доломит

B) боксит

C) корунд

D) каолинит

E) дала шпаты


10. Темір екі түрлі тотығу дәрежесін көрсететін қосылыс—

A) Fe2O3

B) FeСO3

C) FeS2D) Fe3O4

E) Fe2O3· n Н2О11. Молекуладағы атомдардың орналасу реті ... қарай анықталады.

A) атомдардың санынаB) валенттілігіне

C) атомдардың түріне

D) салыстырмалы атомдық массасына

E) тотығу дәрежесіне12. Мұнайөнімдерінкрекингілеумыназаттардыалуүшінқолданылады:

A) бензинді

B) бензолды.

C) көмірсуларды.

D) фенолды.

E) мазутты.


13. Фенолдың басқаша атауы

A) фенил


B) карбол қышқылы

C) изопрен

D) алкан

E) альдегидоспирт14. Бутадиенкаучугініңқұрылымдық буыны:

A)

B) - СН2 - СН2 - СН2 - СН2 -

C) - СН2 - СН = СН - СН2 -

D) СН2 = СН - СН = СН2

E) - СН2 - СН2 -


15. Егер жай заттардан 9 г су түзілгенде 143 кДж жылу бөлінген болса, реакцияның термохимиялық теңдеуі

A) 2H2O ⇄ 2H2 + O2 - 143 кДж

B) 2H2 + O2⇄ 2H2O - 286 кДж

C) 2H2 + O2⇄ 2H2O + 143 кДж

D) 2H2 + O2⇄ 2H2O + 286 кДж

E) 2H2 + O2⇄ 2H2O + 572 кДж16. 160 грамм ерітіндіні суалтқанда 40 құрғақ тұз қалды, ерітіндідегі еріген заттың массалық үлесі

A) 15%


B) 30%

C) 20%

D) 10%


E) 25%

17. а) Э+O2  Э3O4

б) Э(OH)2+O2+H2O Э(OH)3

реакцияларына қатысатын элемент

A) Al


B) Mg

C) Fe

D) Ba


E) Ca

18. Концентрациялыазотқышқылыәрекеттесетінзат:

A) Al.


B) Pt.

C) CO2.D) C.

E) Na2SO4.19. Темірді өндіру тиімді кен:

A) лимонит Fe2O3nH2OB) магнетит Fe3O4

C) пирит FeS2

D) сидерит FeCO3

E) гематит Fe2O320. 7 г циклопропанды гидрлеуге жұмсалатын сутектің (қ.ж.) көлемі

A) 2,8 л


B) 5,4 л

C) 7,3 л


D) 6,7 л

E) 3,7 л

21. Белгісіззаттағыэлементтердіңмассалықүлесі: көміртек 88,23 % жәнесутек 11,77 %, оттек бойыншатығыздығы 2,125 көмірсутектің молекулалық формуласы:

A) С6Н10.

B) С4Н6.

C) С3Н6.

D) С4Н8.

E) С5Н8.

Ғ) С5Н10

G) С4Н10.

H) С3Н8.
22. C8H10 ароматты көмірсутектеріне сәйкес изомерлер саны:

A) 3.


B) 2.

C) 4.


D) 5.

E) 1.


Ғ)9

G)7


H)8


23. Мыс(ІІ) гидроксиді және мыс(ІІ) оксидімен әрекеттесетін спирт:

A)

B) СН3 - СН2 - СН2ОН

C) С2Н5ОН

D) СН3ОН

E)


Ғ)С3Н6ОН

G)СН3 СОН

H)С2Н5СОН


24. Организмде химиялық реакциялардың жүрісін жылдамдататын белоктар

A) гормондарB) ферменттер

C) вирустар

D) бактериялар

E) гемоглобиндер

Ғ)тромбоциттер

G)альбуминдер

H)көмірсулар


26. 7920 г техникалық пиритті жаққан кезде 268,8 л (қ.ж.) күкірттің (ІV) оксиді түзілді. Пирит құрамындағы қоспаның массалық үлесі: Пириттің атауы

A) 8,7


B) 9,6

C) 4,6


D) 9,1

E) 10,3

Ғ)колчеман

G)колчесан

H)колчедан


27. 4,4 г сірке альдегиді арқылы 10 л сутегі жіберілген. Түзілетін спирттің атауы және массасы:

A) 13,6 г.

B) 9 г.

C) 4,4 г.D) 4,6 г.

E) 9,2 г.

Ғ)этил спирті

G)метил спирті

H)пропил спирті


28. Шығымы 60 болса, 520 г ацетиленнен алынған сірке альдегидін тотықтыруға жұмсалатын күміс оксидінің массасы. Бұл реакция қалай аталады

A) 2,31 кг

B) 2,78 кг

C) 3,74 кг

D) 3,43 кг

E) гидраттану реакциясы

Ғ)полимерлену реакциясы

G)күміс айна реакциясы

H)поликонденсация реакциясы


29. 500 мл спирт (=0,8 г/мл) алу үшін жұмсалатын глюкозаның массасы және мөлшері

A) 752,5 г

B) 732,6 г

C) 782,6 г

D) 762,4 г

E) 4,34


Ғ)4,64

G)4,43


H)4,46

30. Мына заттың атауы

A) , -диамино--метилкапрон қышқылы

B) -амино-, -диметилвалериан қышқылы

C) -амино-, -диметилвалериан қышқылы

D) -амино-, -диметилкапрон қышқылы

E) 4-амин-5,5диметил гексан қышқылы

Ғ) 3-амин-4,4диметил гексан қышқылы

G) 4-амин-5метил гексан қышқылы

H) 3-амин-4метил гексан қышқылы
3 нұсқа


1. Жай зат

A) Темір сульфиді

B) Су

C) СутегіD) Күкірт сутегі

E) Натрий хлориді2. Cl- дыңең төменгі тотығудәрежесі

A) -1


B) +2

C) +1


D) +3

E) -2


3. Негіздерге тән диссоциациялану теңдеуі

A) 2Na+ + SO42-

B) Na++OH-

C) Mg2+ + ОН- +Cl-

D) Mg2+ +SO42-

E) Аl(ОН)2+ + Cl-4. Бейметалоксиді

A) BeO


B) Al2O3

C) ZnO


D) Na2O

E) Р2O55. Пропенніңмолекуласытұрады:

A) 2 атомкөміртегіненжәне 4 атомсутегінен

B) 4 атом көміртегінен және 8 атом сутегінен

C) 3 атом көміртегінен және 8 атом сутегінен

D) 3 атом сутегінен және 6 атом көміртегінен

E) 3 атом көміртегінен және 6 атом сутегінен6. Сыртқыэнергетикалықдеңгейіндетөртэлектроныбаратом

A) Be.


B) S.

C) O.


D) He.

E) C.


7. Ізбестастықаттықыздырғандатүзілетінгаз.

A) Н2.

B) СО.

C) О2.D) N2.

E) СО2.8. Натрий атомының электрондық конфигурациясы:

A) 1s22s22p63s23p63d54s1

B) 2s22s1

C) 1s22s22p63s1

D) 1s22s22p63s23p63d104s1

E) 1s22s22p19. Метеориттің негізін құрайтын металл

A) Pb


B) Mg

C) Fe


D) Hg

E) Zn


10. ӨзгеріссхемасындаАжәне В қосылыстарынанықтаңыз:

CH4 ABC6H5Cl

A) Хлорметан, ацетилен.

B) Этилен, бензол.

C) Ацетилен, бензол.

D) Этан, ацетилен.

E) Этилен, ацетилен.


11. Мұнайфракцияларынаналынғантракторжағармайы:

A) Парафин.

B) Мазут.

C) Газойль.

D) Лигроин.

E) Бензин.12. Майдың түзілу теңдеуі

A) НCOOH + СН3OH →

B) СН2 ОН – СНОН- СН2ОН + 3С17 Н35 СООН→

C) НCOOСН3 + НОН →

D) СН2 ОН – СНОН- СН2ОН + Cu(OH)2

E) СН2 ОН – СНОН- СН2ОН + Na→13. Белоктар гидролизінің ақырғы өнімі 

A) -амин қышқылдары

B) -амин қышқылдары

C) -амин қышқылдары

D) -амин қышқылдары

E) -амин қышқылдары14. Полиэфирліталшық:

A) Жібек.

B) Вискоза.

C) Нитрон.

D) Капрон.

E) Лавсан.15. Температуралық коэффициент үшке тең болса, температураны 1500С -2000С-қа дейін көтерілгенде реакция жылдамдығы

A) 260 рет артады

B) 264 рет артады

C) 243 рет артады

D) 250 рет артады

E) 269 рет артады16. Қыздырғанда ыдырамайтын тұз:

A) калий сульфаты.

B) натрий нитраты.

C) күміс нитраты.

D) кальций карбонаты.

E) магний карбонаты.17. 5г мыс купоросын 35г суда еріткенде тұздың ерітіндідегі массалық үлесі:

A) 12,5%


B) 8,5%

C) 11,5%


D) 14,5%

E) 10,5%


18. Fe, Cu, Ptметалдардан сұйылтылған күкірт қышқылымен әрекеттесетіндері:

A) Fe мен Cu.

B) барлық металдар.

C) ешқайсысы әрекеттеспейді.

D) Тек Fe.

E) Fe мен Pt.19. Мыс (ІІ) гидроксиді мен азот қышқылының әрекеттесуінің толық иондық теңдеуіндегі барлық коэффиценттер қосындысы

A) 9


B) 12

C) 8


D) 11

E) 10


20. 20 кг алюминий оксидінен 10 кг алюминий алынды. Реакция өнімі шығымының массалық үлесін анықтаңыз.

A) 75%


B) 80%

C) 84%


D) 94%

E) 88%


21. Бутан мен әрекеттесетін заттаржұбы. Әрекеттесетін заттардың молекулалық массаларының қосындысы

A) Су және сутек.

B) Оттек және хлор молекуласы.

C) Хлор молекуласы және хлор сутек.

D) O2және сутек.

E) 103


Ғ)113

G) 123


H)133

22. Бутен-1 мен бромның әрекеттесу өнімі.Өнімнің молярлық массасы

A) 1,2-дибромбутан.

B) 1,2-дибромпентан.

C) бромбутен.

D) бромбутан.

E) 208


Ғ)218

G) 216


H)206

23. 50 г пропанолмен әрекеттесетін натрийдің массасы

A) 19,2 г

B) 20,7 г

C) 17,7 г

D) 16,2 г

E) 08,7 моль

Ғ)0,83 моль

G) 0,37 моль

H)0,78 г


24. 2,3-диметилгексан қышқылының құрылым формуласы

A)


B)


C)


D)


E)
25. Реакция теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы. Қандай теңдеуге жатады

K2Cr2O7+KJ+H2SO4 Cr2(SO4)3+J2+K2SO4+H2O

A) 31

B) 27


C) 23

D) 29


E) тотығу-тотықсыздану

Ғ)алмасу


G)бейтараптану

H)айырылу26. Егер реакция өнімдері ішінде күкірт түзілген болса, мырыш пен концентрлі күкірт қышқылының әрекеттесу теңдеуіндегі реагенттің алдындағы коэффициенттер және барлық коэффициенттер қосындысы

A) 10


B) 12

C) 11


D) 15

E) 7


Ғ)8

G)14


H)9

27. Егер өнім шығымы 75 болса, 20,5 г этил спиртінен мыс (ІІ) оксидімен тотықтыру арқылы алынатын сірке альдегидінің массасы. Заттың формуласы

A) 16,7 г

B) 18,7 г

C) 17,7 г

D) 14,7 г

E) НСОН


Ғ)СН3СООН

G)СН3СОН

H)НСООН


28. 12 150 г сірке қышқылы мен 40 110 г этанолды әрекеттестіргенде түзілетін эфирдің массасы

A) 26,4 г

B) 27,5 г

C) 24,7 г

D) 25,8 г

E) 88г


Ғ)98г

G)68г


H)58г

29. Құрамында 50% целлюлозасы бар 200 кг ағаштан алынатын этанол массасы;

A) 74,8 кг

B) 56,8 кг

C) 98,8 кг

D) 95,8 кг

E) 0,3моль

Ғ)0,4моль

G)0,6моль

H)0,7моль


30. Аминмай қышқылының қышқыл изомерлерінің саны молярлық массасы

A) 2


B) 5

C) 1


D) 3

E) 4


Ғ)102

G)104


H)103
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет