Паспорт государственной услугиДата11.04.2018
өлшемі84.74 Kb.
#67292
МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТІҢ ПАСПОРТЫ

ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ


1

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы/Наименование

государственной услуги«Шетелдік қызметкерлерге жұмысқа орналасуға және жұмыс берушілерге тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктін аумағында еңбек қызхметін жүзеге асыру үшін шетелдік жұмыс тартуға арналған рұқсатты беру және ұзарту»

Выдача и продление разрешения иностранному работнику на трудоустройство и работодателям на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории соответствующей административно-территориальной единицы

2

Көрсетілетін қызметті ұсынатын мемлекеттік орган/Государственный орган, предоставивщий услугу

Қарағанды облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы

Управление координации занятости и социальных программ Карагандинской области

3

Көрсетілетін қызметті алушылар/Потребители услуги

Қызмет алушылар Казақстан Республикасының аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру үшін шетелдік жұмыс күшін тартатын жұмыс берушілер болып табылады

Услугополучателями являются работодатели привлекающие иностранных работников для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан

4

Көрсетілетін қызметтің нысаны/Форма оказываемой услуги

Электрондық (жартылай автоматтандырылған) және (немесе) қағаз жүзінде

Электронная (частично автоматизированная) и (или) бумажная

5

Көрсетілетін қызметті ұсыну орыны/Место предоставления услуги

Уәкілетті органның жауапты маманында құжаттар қабылданады

Прием документов у ответственного исполнителя уполномоченного органа

6

Көрсетілетін қызметті ұсыну тәртібі/Порядок предоставления услуги

- шетелдік жұмыс күшін тарту туралы ұсынылған құжаттар мен өтініш тапсырылады

- өтінішті тіркеу

- ұсынылған құжаттар мен өтінішті қарау

- Комиссия шешімі

- штелдік жұмыс күшін тарту туралы шешімді қызмет алушыға жазбаша түрде хабарлама беру

- шетілдік жұмыс күшін тартуға рұқсат беру
-заявление с приложенными документами на привлечение иностранной рабочей силы

-регистрация заявления

-рассмотрение заявления с приложенными документами

-решение комиссии

-письменное уведомление услугополучателя о принятом решении на привлечение иностранной рабочей силы

-выдача разрешения на привлечение иностранной рабочей силы7

Қажетті құжаттар/Необходимые документы

Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қызмет алушы уәкілетті органға мынадай құжаттар ұсынады:

-Рұқсат беру, ұзарту және қайта рәсімдеу жөнінде ұсынылған форма бойынша өтініш, оның ішіне кіретін құжаттар:

1) өткен және ағымдағы күнтізбелік жылдар үшін берілген рұқсаттардың орындалу мерзімі келген ерекше шарттарының орындалуы туралы ақпарат

2) Тегі, аты, әкесінің оты (оның ішінде латын әріптерімен), туған күні мен жылы, азаматтығы, паспортының нөмірі, берілген күні және берген орган, тұрақты тұратын елі, шыққан елі, білімі, орталық атқарушы орган бекіткен Қазақстан Республикасында қолданылатын Басшылар, мамандар және басқа да қызметшілер лауазымдарының біліктілік анықтамалығына, ұйымдардың басшылары, мамандары мен басқа да қызметшілері лауазымдарының үлгілік біліктілік сиппатамаларына атаулары көрсетіле отырып, тартылатын шетелдік қызметкерлер туралы мәліметтер.

3) Тартылатын шетелдік қызметкерлердің біліктілігін растайтын құжаттар:

1. Қазақстан Республикасының күшіне енген халықаралық шарттарында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен заңдастырылған білімі туралы құжаттардың нотариалды расталған аудармалары (егер құжат мемлекеттік тілде немесе орыс тілде тілінде толтырылған болса, көшірмелері)

2. Оның бұрын істеген жұмыс берушісінің ресми бланкісінде жазылған қызметкердің еңбек қызметі туралы жазбаша растауы қоса берілген қызметкердің еңбек қызметі туралы ақпарат (тиісті кәсіп бойынша жұмыс стажы жөнінде біліктілік талаптары болған кезде) немесе Қазақстан Республикасында танылатын өзге де растаушы құжаттар

3. Шетелдік жұмыс беруші мен тартылатын шетелдік қызметкер арасында жасалған еңбек шартының (мемлекеттік және орыс тіліндегі аудармасы) сканермен көшірілген нотариалды куәландырылған көшірмесі (егер шетелдік қызметкер осы Қағидалардың 14-тармағына сәйкес тартылса)

4. Жұмысты орындауға, қызмет көрсетуге арналған келісімшарттың (мемлекеттік және орыс тіліндегі аудармасы) нотариалды куәландырылған көшірмесі (егер шетелдік қызметкер осы Қағидалардың 14-тармағына сәйкес тартылса)

4) кадрлардағы жергілікті қамту туралы ақпарат

5) белгіленген нысаны бойынша рұқсат берудің ерекше шарттарын келісу

-Рұқсат мерзімін ұзарту үшін ұсынылған форма бойынша өтініш, оның ішіне кіретін құжаттар:

1) өткен және ағымдағы күнтізбелік жылдар үшін берілген рұқсаттардың орындалу мерзімі келген ерекше шарттарының орындалуы туралы ақпарат

2) кадрлардағы жергілікті қамту туралы ақпарат

3) рұқсаттың мерзімін ұзарту негіздемесі

4) рұқсаттың нотариалды куәландырылған көшірмесіДля оказания государственной услуги, услугополучатель представляет в уполномоченный орган:

-для получения, продления и переоформления разрешения заявление по установленной форме с приложением следующих документов:

1) информация о выполнении особых условий разрешений, выданных за предыдущий и текущий календарные годы

2) Сведения о привлекаемых иностранных работниках с указанием фамилии, имени, отчества (в том числе латинскими буквами), даты рождения, гражданства, номера, даты и органа выдачи паспорта (документа, удостоверяющего личность), страны постоянного проживания, страны выезда, образования, наименования специальности, квалификации (должности) в соответствии с применяемым в Республике Казахстан Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих.


3) Документы на привлекаемых иностранных работников, подтверждающие их квалификацию:
1. нотариально заверенные переводы (копии, если документ заполнен на государственном или русском языке) документов об образовании в сканированном виде, легализованных в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, за исключением случаев, предусмотренных вступившими в силу международными договорами Республики Казахстан;
2. информация о трудовой деятельности работника (при наличии квалификационных требований по стажу работы по соответствующей профессии) с приложением в сканированном виде письменного подтверждения о трудовой деятельности работника на официальном бланке работодателя, у которого ранее работник работал, или иных подтверждающих документов, признаваемых в Республике Казахстан.
3. Нотариально засвидетельствованная копия (с переводом на государственный или русский языки) трудового договора, заключенного между иностранным работодателем и привлекаемым иностранным работником (в случае, если иностранный работник привлекается согласно пункту 14 настоящих Правил) в сканированном виде.
4. Нотариально засвидетельствованная копия (с переводом на государственный или русский языки) контракта на выполнение работ, оказание услуг в сканированном виде (в случае, если иностранный работник привлекается согласно пункту 14 настоящих Правил).

4) информация о местном содержании в кадрах согласно приложению 5

5) согласование особых условий выдачи разрешений по установленной форме;

-Для продления разрешения заявление по установленной форме с приложением следующих документов:

1) информация о выполнении особых условий разрешений, выданных за предыдущий и текущий календарные годы, срок исполнения которых наступил (при их наличии)

2) информация о местном содержании в кадрах

3) обоснование продления срока разрешения

4) нотариально заверенная копия разрешения
8

Көрсетілетін қызметтің бағасы және төлеу тәртібі/Стоимость услуги и порядок оплаты

Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға тегін көрсетіледі

Государственная услуга предоставляется бесплатно физическим и юридическим лицам

9

Көрсетілетін қызметті ұсыну үрдісінің сипаттамасы/Описание процесса оказания услуги

1) Қызмет берушінің маманы құжаттар топтамасын тексереді және қызмет алушының өтінішін тіркейді

2) Қызмет берушінің басшысы шешім қабылдайды

3) Қызмет берушінің маманының рұқсаттар беруі мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі.


1)Проверка специалистом услугодателя комплектности документов и регистрация заявления услугополучателя.

2) Принятие решения руководителем услугодателя.

3) Выдача разрешений специалистом услугодателя результата оказания государственной услуги.


10

Көрсетілетін қызметті ұсыну мерзімі/Срок оказания услуги

1) Шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған рұқсатты беру бойынша өтініші:

- рұқсатты беру туралы шешімді қабылдау өтінішті теркеген күннен бастап он бес жұмыс күн ішінде

- рұқсатты беру – үш жұмыс күн ішінде

2) Рұқсат мерзімін ұзарту – өтінішті тіркеген кіннен бастап бес жұмыс күн ішінде қаралады

3) Берілген рұқсатты басқа шетелдік жұмыскерге қайта рәсімдеу - өтінішті тіркеген кіннен бастап бес жұмыс күн ішінде қаралады


1) При обращении за выдачей разрешения на привлечение иностранной рабочей силы:

- принятие решения о выдаче разрешения – в течение пятнадцати рабочих дней со дня регистрации заявления

- выдача разрешения – в течении трех рабочих дней

2) При обращении за продлением разрешения – в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления3) При обращении за переоформлением ранее выданного разрешения на другого иностранного работника – в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления


11

Көрсетілетін қызметті ұсыну нәтижесі/Результат оказания услуги

Көрсетілетін қызметті ұсыну нәтижесі рұқсат беру не беруден бас тарту, ұзарту, қайта рәсімдеу белгіленген нұсқаға сәйкес ұсынылады


Результатом оказания государственной услуги является выдача, переоформление, продление разрешения либо отказ в предоставлении услуги согласно установленного образца

12

Нормативтік құқықтық актілер/Нормативные правовые акты

Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі № 279 бұйрығымен бекітілген

Утвержден Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28.04.2015 года №279 «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере социальной защиты населения».

Каталог: files
files -> 1 дәріс : Кіріспе. Негізгі түсініктер мен анықтамалар. Тиеу-түсіру жұмыстары жөніндегі жалпы түсініктер
files -> Қыс ең зақымданатын жыл мезгілі. Бірақ жаралану, сынық, тоңазу, үсіп қалу біздің қысқы тұрмыстың міндетті салдары емес
files -> Қазақ халқының ұлттық ойындары
files -> Тема: Детский травматизм. Травма мягких тканей лица и органов рта у детей. Особенности первичной хирургической обработки ран лица. Показания к госпитализации ребенка
files -> Тематичний план практичних занять


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет