Оқу жылы химия 1 тур 8 сыныпДата17.10.2018
өлшемі72.41 Kb.
«Ертіс дарыны» өңірлік қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы облыстық сырттай оқу олимпиадалық резерв мектебіне қабылдау турының тапсырмалары.

2017-2018 оқу жылы

ХИМИЯ

1 тур

8 сынып

1.Көлемі 40 мл болатын азот пен азот (ǁ)оксиді қоспасына көлемі 100мл ауаны қосады. Алынган газдар қоспасының көлемі 135мл тең болды. Ауада оттектің үлесі 0,2 тең болатынын ескере отырып азот (ǁ) оксидінің көлемдік үлесін анықтаңыз.

5 балл

2. Метал оксидінің құрамында 11,11% оттегі бар және оның молекуласында оттектің 1 атомынаметалдан 2 атом келеді. Белгісіз металды анықта.5 балл

3. Венера атмосферасы көбіне көмір қышқыл газынан тұрады. Ішіне кайсы заттар толтырылған кезде әуе шары ұшады: а) оттегі; б) аргон; в) хлор

5 балл

4. Көлемі1,12л(қ.ж.) тұз қышқылынан сутек алу үшінкальцийдың қандай массасын қолдану керек?5 балл

5. CuCl2 х H2O тұздың құрамын тап, егер 15г тұзды қыздырғанда масса 21,133% шығынданады.

5 балл
9 сынып

1. Көлемі 0,448 л (қ.ж) теңкүкіртті және көмірқышқыл газдардың қоспасын калий гидроксиді (артық мөлшер)ерітіндісіарқылы өткізгенде ерітінің массасы 1,2 г-ға үлкейді. Қоспадағы газдардың көлемдік үлесін анықтаңыз.

5 балл

2. Мыс оксидін Cu2O және қорғасын қосылысын Pb3O4сутегімен тотықсыздандырғанда, әр жағдайда 3,6г су буы алынады. Заттардың әр қайсысы қанша граммнан алынды?5 балл

3.Көлемі 2,5л тең CO, CO2 және CH4 газдар қоспасы натрий гидроксиді ерітіндісіненөткізілді. Қоспаның көлемі 260мл-ге кеміді. Қалған қоспаны жандырды, оған 3,808 л оттегі жұмсалды. Бастапқы қоспадағы газдардың көлемдік үлесін анықта.

5 балл
4. Массасы 6,4г белгісіз металл концентрленген азот қышқылы ерітіндісімен әрекеттескенде екі валентті металдың тұзы және көлемі 4,48л (қ.ж.) газ бөлінеді. Газдың құрамында 30,43℅ азот және 69,57℅ оттегі бар.Сутегі бойынша газ тығыздығы 23-ке тең. Белгісіз металлды анықтаңыз.

5 балл


5. Қосылыс 30,43℅ азот пен 69,57℅ оттегінентұрады. Осы заттың су бойынша тығыздығы 46-ға тең. Қосылыстың салыстырмалы молекулалық массасы мен формуласын анықтаңыз.

5 балл


Барлығы 25 балл


10 сынып

1. Үлесі 9,8℅, тең массасы 200 г фосфор қышқылының ерітіндісінмассалық үлесі 14,2℅ тең 200 г Na2HPO4ерітіндісімен араластырды. Түзілген тұздың құрамын анықтап оның ерітіндідегі массалық үлесін анықта.

5 балл
2. 36 т пириттен қанша күкірт қышқылын алуға болады?

5 балл


3. Молярлық концентрациясы 0,5 моль/л тең 200 мл азот қышқылының ерітіндісін бейтараптандыру үшін 6,26 г калий және натрий карбонаттарының қоспасы жұмсалды. Қоспаның құрамын анықтаңыз.

5 балл
4. Массасы 10,5 г тең калий гидроксиді, кальций карбонаты және барий сульфатының қоспасы бар. Осы қоспаны тұз қышқылымен өңдеу кезінде 672 мл газ бөлінеді. Қоспаның құрамын анықта, егер реакцияға 10℅-дық 71,2 г HCl ерітіндісі түскен болса.

5 балл

5. Массасы 10 гкальций және магний карбонаты қоспасын тұз қышқылыменөңдегенде 2,54 л газ (қ.ж) бөлінді. Қоспаның массалық үлесін анықта.5 балл

Барлығы 25 балл

11 сынып

1. Құрамында 0,02 моль NaOH бар 1,26% натрий сульфиті ерітіндісінің (тығыздығы 1г/см3) 200см3 көлемінен224см3(қ.ж.) хлор өткізілді.

Алынған ерітіндіде қандай заттар бар және олардың массалық үлестері қандай?

5 балл


2.Бор сынамасы CaCO3, MgCO3 және карбанатты емес қоспаларды құрайды. Бұл қоспалардың массалық үлесі 38%. Массасы 122,2г бор сынамасына тұз қышқылының артық мөлшерін қосқан кезде, көлемі 192л (қ.ж.) газ түзіледі. Бор сынамасындағы кальций карбонатының массалық үлесін есепте.

5 балл


3.Көлемі 290мл 10% (массасы бойынша) мыс(II) сульфаты ерітіндісінен мысты сульфид түрінде тұндыру үшін массасы 17,6г темір (III) сульфиді мен тұз қышқылының артық мөлшерімен әрекеттескенде түзілген газ жұмсалды. Мыс сульфаты ерітіндісінің тығыздығын тап?

5 балл


4.72,8г кальций фосфидініңгидролизі арқылы алынған фосфинді оттегін артық мөлшерде жақты. Түзілген фосфор(V) оксидін көлемі 100мл,тығыздығы 1,32г/см3 тең34% калий гидроксидінде ерітті. Түзілген тұздың құрамын және оның ерітіндегі массалық үлесін есепте.

5 балл


5. Күрделі эфир қаныққан карбон қышқылымен қаныққан біратомды спирттен алынған. Қышқылдағы көміртек атом сандары спирттегі көміртек атом сандарына тең. 34,9г эфирді сілтілі гидролиздеу үшін тығыздығы 1,2 тең 50мл массалық үлесі 20% натрий гидроксидінің ерітіндісі қолданылады. Эфирді синтездеуге қандай қышықыл және қандай спирт қатысқаны есепте және эфирдің формуласын тап.

5 балл


Барлығы 25 балл
Задания І тура областной заочной школы регионального центра дополнительного образования «Ертіс дарыны»

2017-2018 учебный год

ХИМИЯ

1 тур

8 класс

1.К смеси азота и оксида азота (ǁ) объемом 40мл добавили воздух объемом 100мл. Объем полученной смеси газов оказался равным 135мл. Определить объемную долю оксида азота (ǁ) в исходной смеси,считая объемную долю кислорода в воздухе равной 0,2.

5 баллов

2.Известно, что оксид металла содержит 11,11% кислорода и в его молекуле на один атом кислорода приходятся два атома металла. Опредилите, что это за металл.

5 баллов

3. Атмосфера Венеры состоит в основном из углекислого газа. Полетит ли в этой атмосфере воздушный шар, заполненный: а) кислородом; б) аргоном; в) хлором?

5 баллов

4.Какую массу кальция надо взять для выделения из соляной кислоты водорода объемом 1,12л (н.у.)

5 баллов

5.Опредилите состав соли CuCl2х H2Oесли извезтно, что при прокаливании навески соли массой 15г потери составили 21,133%.

5 баллов

Всего 25 баллов
9 класс

1. В результате пропускания смеси углекислого и сернистого газов объемом 0,448 л (н.у.) через раствор гидроксида калия (в избытке) масса раствора увеличилась на 1,2 г. Вычислите объемные доли газов в смеси.

5 баллов
2. При восстановлении водородом оксида меди Cu2O и соединения свинца Pb3O4 в каждом случае было получено по 3,6 г паров воды. Сколько граммов каждого из веществ было взято?

5 баллов
3. Смесь газов CO, CO2 и CH4 Объемом 2,5 л пропускали через раствор гидроксида натрия. Объем смеси уменьшился на 260 мл. Оставшуюся смесь сожгли. На это потребовалось 3,808 л кислорода. Определить объемные доли газов в исходной смеси.

5 баллов

4. При взаимодействии 6,4 г неизвестного металла с концентрированным раствором азотной кислоты образуется соль двухвалентного металла и выделяется газ объемов 4,48 л (н.у), который содержит 30,43℅ азота и 69,57℅ кислорода. Плотность газа по водороду равна 23. Назовите неизвестный металл.

5 баллов

5. Соединение состоит из 30,43℅ азота и 69,57℅ кислорода. Плотность этого вещества по водороду равна 46. Определите относительную молекулярную массу соединения и его формулу.

5 баллов

Всего 25 баллов
10 класс

1. Раствор массой 200 г с массовой долей форфорной кислоты 9,8 ℅ смешали с раствором массой 200 г с массовой долей Na2HPO4 14,2℅. Определите состав образовавшейся соли и ее массовую долю в растворе.

5 баллов
2. Сколько серной кислоты (в.т) может быть получено из 36 т пирита?

5 баллов
3. Для нейтрализации 200 мл раствора азотной кислоты с молярной концентрацией 0,5 моль/л израсходовали 6,26 г смеси карбонатов калия и натрия. Определите состав смеси.

5 баллов
4. Имеется смесь гидроксида кальция, карбоната кальция и сульфата бария массой 10,5 г. При обработке смеси соляной кислотой выделилось 672 мл газа (н.у.). Определить массовый состав смеси, если в реакцию вступило 71,2 г 10℅ раствора HCl.
5 баллов
5. Смесь карбонатов кальция и магния массой 10 г обработали соляной кислотой. При этом выделилось 2,54 л газа (н.у.). Определите массовую долю компонентов в смеси.

5 баллов


Всего: 25 баллов
11 класс

1.Через 1,26-процентый раствор сульфита натрия объёмом 200 см3 (плотность=1г/см3), содержащий 0,02 моль гидроксида натрия, пропустили хлор объёмом 224 см3 (н.у.). Какие вещества содержатся в полученном растворе и каковы их массовые доли?

5 баллов

2.Образец мела содержит карбонат кальция , карбонат магния и некарбонатные примеси. Массовая доля этих примесей составляет 38%. При действии избытка соляной кислоты на образец мела массой 122,2 г получили газ объёмом 192л (н.у.). Вычислить массовую долю карбоната кальция во взятом образце мела?

5 баллов

3. Для полного осаждения меди в виде сульфида из 10%-ного (по массе) раствора сульфата меди (II)объёмом 290мл был использован газ, полученный при взаимодействий сульфида железа (III) массой 17,6 г с избытком соляной кислоты. Чему равна плотность раствора сульфата меди?

5 баллов

4.Фосфин, полученный гидролизом 72,8г фосфида кальция, сожгли в избытке кислорода. Образовавшийся оксид фосфора (v)растворили в 100мл раствора с массовой долей гидроксида калия 34% и плотностью 1,32г/см3. Определите состав образовавшейся соли и ее массовую долю в растворе.

5 баллов

5.Сложный эфир образован предельной карбоновой кислотой и предельным одноатомным спиртом, причем число атомов углерода в молекуле кислоты и спирта одинаково. Для омыления 34,9г эфира потребовалось 50мл водного раствора гидроксида натрия с массовой долей NaOH 20% и плотностью 1,2. Опредилите, какие кислота и спирт использованы для синтеза эфира и приведите формулу этого эфира.5 баллов

Всего 25 баллов
Каталог: files -> blog
blog -> Қазақ халқының ұлттық ойындары
blog -> Ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) қағидаларды бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 9 тамыздағы №814 қаулысы «Ветеринария туралы»
blog -> Тақырыбы: Дені саудың – жаны сау Мақсаты
blog -> Бастауыш білім беру деңгейінің «Өнер» білім саласы бойынша
blog -> «Өзім тұратын үй» тақырыбындағы шығармашылық жұмыстардың қашықтан өткізілетін республикалық интернет-байқауының ережелері
blog -> Бастауыш білім беру деңгейінің «Өнер» білім саласы бойынша
blog -> Терінің құрылысы Терінің түсі
blog -> Мына ақпаратқа назар аударсақ


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет