Оқу-әдістемелік кешенбет1/10
Дата14.07.2017
өлшемі2.15 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті


Кайникенова Гульмира Какимовна

Халықтың түрлі санаттарымен әлеуметтік жұмыс

Оқу-әдістемелік кешен

Көкшетау, 2015

ӘОЖ 364 (5Қ)

ББК 74.60

Оқу-әдістемелік кешен Ш.Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің ОӘК (хаттама № 5 , 22.06.2015ж.) шешімімен баспаға ұсынылған.Рецензент: Ш.Ш.Уәлиханов атындағы КМУ м.ғ.к,Турлубеков К.К.

Кайникенова Г.К.

Халықтың түрлі санаттарымен әлеуметтік жұмыс/Оқу-әдістемелік кешен. – Көкшетау, Ш.Ш.Уәлиханов атындағы КМУ баспасы. 2015 – 107 б.

Оқу-әдістемелік кешен «Халықтың түрлі санаттарымен әлеуметтік жұмыс» пәнінің негізгі бөлімдері және тақырыптарын қамтиды. Теориялық және практикалық материал оқыту логикасына сәйкес жасалған. ПОӘК зерделеу және меңгеруге көмектесетін негізгі материал ретінде жасалынған.

Оқу-әдістемелік кешен әлеуметтік жұмыс мамандығына арналған қысқаша дәріс курсынан, практикалық және ОБСӨЖ сабақтарына арналған тапсырмалардан, глоссарийден және өзіндік дайындыққа арналған тесттерден құралған.

МазмұныСтуденттерге арналған пәннің бағдарламасы:

Силлабус (Syllabus)


4


Әлеуметтік қызметкердің іс-әрекетке бағыты

15

Отбасымен әлеуметтік жұмыс

17

Әйелдерді әлеуметтік қорғау

19

Қарттармен әлеуметтік жұмыс

21

Мүгедектермен әлеуметтік жұмыс

24

Жастармен әлеуметтік жұмыс

28

Нашақорлармен әлеуметтік жұмыс

33

Жұмыссыздармен әлеуметтік жұмыс

36

Мигранттармен әлеуметтік жұмыс

38

Девиантты мінез-құлықты жастармен әлеуметтік жұмыс

45

Жетім балалармен әлеуметтік жұмыс

48

Бас бостандығынан айырылған адамдармен әлеуметтік жұмыс

51

Ауыл тұрғындарымен әлеуметтік жұмыс

53

Әлеуметтік жұмыстың нормативтік базасы

58

Практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқаулар

68

СОӨЖ-на арналған әдістемелік нұсқаулар

83

СӨЖ сабақтарына арналған әдістемелік нұсқаулар

90

Тест тапсырмалары

97

Глоссарий

105

Н.4.02-01


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетіСтуденттерге арналған пән

БАҒДАРЛАМАСЫ

(СИЛЛАБУС)

Пән : Халықтың түрлі санаттарымен әлеуметтік жұмыс

5В090500 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы

Көкшетау

Студенттерге арналған пән бағдарламасы (силлабус) 5В090500 «Әлеуметтік жұмыс» таңдау бойынша оқу бағдарламасының «Халықтың түрлі санаттарымен әлеуметтік жұмыс» пәні бағдарламасының мазмұны негізінде құрылды 1. Оқытушы туралы мәліметтер

Кайникенова Гульмира Какимовна – Педагогика, психология және әлеуметтік жұмыс кафедрасының оқытушысы.

Кафедрада жұмыс істеу уақыты:

Дүйсенбі және жұма аралығында 8.00 ден 17.00 дейін

Сенбі 8.00 -14.00 дейін.

Байланыс ұялы телефоны: 87013406012


 1. Пән туралы мәліметтер

Пәннің аты «Халықтың түрлі санаттарымен әлеуметтік жұмыс»

Пәннің өткізу орны: бекітілген сабақ кестесі бойынша жүргізіледі

Оқу жоспарынанан көшірме:

курс

семестр

Кредитт.

саны


Дәрістер,

сағаты.


Практ.,

семин.


саб.,сағ.

Зертх.

сабақт.,


сағат.

ОБСӨЖ

сағат-да


СӨЖ

сағ-да


Барлығы

сағ-да


Бақылау

түрі


1-2

2-3

5

45

30
30

120

225

Емтихан


 1. Пәндердің пререквизиттері

 1. Әлеуметтік жұмысқа кіріспе;

 2. Орыс тілі;

 3. Өмір қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

 4. Қазақстан тарихы

Пәндердің постреквизиттері

 1. Әлеуметтік жұмыс теориясы;

 2. Әлеуметтану;

 3. Жалпы әлеуметтік психология;

 4. Жалпы әлеуметтік педагогика.

Құзыреттілігі:

 • Курсты оқу барысында студенттерде жалпы біліми, коммуникативтілік, тұлғалықты қалыптастыру;

 • әлеуметтік жұмысқа қатысты басқа да пән атауларын меңгеру барысында студенттерде жалпы кәсіби, кәсіби-танымдылық, кәсіби-тұлғалық қасиеттерді қалыптастыру;

 • клиентпен жұмыс барысында әлеуметтік қызметкердің өзін-өзі ұстау нормасы мен ережелерін меңгерту.

 1. Пәнді сипаттау:

Пәннің мақсаты: Болашақ мамандарды әлеуметтік-психологиялық технологиялар жағынан іс-әрекеттегі халықтың әртүрлі категорияларымен қызмет етудің негізгі жолдарын таңдауға, тұлға аралық қарым-қатынас орнатуға, әлеуметтік қызметкердің жалпы мәдениетін көтеруге көмектеседі.

Пәннің міндеті – кәсіби іс-әрекеттің адамгершілік нормалары мен принциптер жүйесі ретінде әлеуметтік жұмыс этикасы туралы студенттерге білім беру, әлеуметтік мәселелерді шешуде стандартты емес ұтымды шешімдер табуға қабілеттерді қалыптастыру, әлеуметтік жұмыстағы этикалық диллемаларды шешу, клиенттермен коммуникативті қарым-қатынас жасауды қалыптастыру, белгілі этикалық, жеке тұлғалық сананы қалыптастыру, кәсіби-этикалық нормаларды сақтауға даярлау, болашақ мамандарды нақты категориямен жұмыс атқаруға даярлау.

Пәннің қысқаша мазмұны бұл пән халықтың әртүрлі категорияларымен әлеуметтік жұмысты жүргізудің негіздерін қалыптасыруды көздейді.

Пәнді зерделеуді аяқтаған соң студенттер не білу керек: • пәнді оқу кезінде студенттер моральдық нормалар,

 • құндылықтар оның әлеуметтік мәдени ерекшеліктері,

 • этикалық кәсіби талаптар,

 • оның клиенттермен қарым-қатынас жасауы туралы білім алады.

 • пәннен алған білімдері адамгершілік конфликтерінде оңтайлы шешім табуға, клиенттермен қарым-қатынас орнатуға көмектеседі.


6. Сабақ жоспары

  1. дәрісханалық сабақтардың оқу-тақырыптық жоспары


Мазмұны


Күндізгі, сағ.

Сырттай, сағ

Оқу мен әдіст. әдебиетке сілтеме

Дәрістер

Практ., семинар сабақтар

Ауд.

Онлайн, оффлайн

1

2

3

4

5
6

1

Әлеуметтік қызметкердің іс-әрекетке бағыты

3

2Павленок П. Д. Теория, история и методика социальной работы. — М., 2005.

2


Отбасымен әлеуметтік жұмыс

3

2Медведева Г. П. Этика социальной работы: Учеб. пособие для вузов. — М., 1999.

3

Әйелдерді әлеуметтік қорғау

3

2Основы социальной работы: Учебник для вузов / П.Д.Павленок, А.А.Акимова, В.П.Алферов и др. — М., 2001.

4

Қарттармен әлеуметтік жұмыс

3

2Баймуканова М.Т. Отбасымен әлеуметтік жұмыс. Карағанды: 2006ж.

5

Мүгедектермен әлеуметтік жұмыс

3

2Тетерский С. В. Введение в социальную работу: Учеб. пособие для ву­зов. — М., 2001.

6

Жастармен әлеуметтік жұмыс

3

2ББК 65.272:28.703 Я92 Социальная геронтология Яцемирская Р.С., Беленькая И.Г. М.:Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2003. -224с

7

Нашақорлармен әлеуметтік жұмыс

3

2Социальная работа / Под ред. В. И. Курбатова. — Ростов н/Д, 2006.

8

Жұмыссыздармен әлеуметтік жұмыс

4

3Трудотерапия как метод реабилитации инвалидов. М., 1998

9

Мигранттармен әлеуметтік жұмыс

3

2А.Н.Агафонов, К.Н. Меңлібаев Жастармен жүргізілетін әлнеуметтік жұмыс.,- Астана,2005.

10

Девиантты мінез-құлықты жастармен әлеуметтік жұмыс

3

2Павленок П.Д. Введение в социаль-ную работу. Курс лекций – М.,1998


11

Жетім балалармен әлеуметтік жұмыс

3

2Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы. — М, 2005.

12

Бас бостандығынан айырылған адамдармен әлеуметтік жұмыс

3

2Социальная работа / Под ред. В. И. Курбатова. — Ростов н/Д, 2006.

13

Ауыл тұрғындарымен әлеуметтік жұмыс

3

2Основы социальной работы: Учебник для вузов / П.Д.Павленок, А.А.Акимова, В.П.Алферов и др. — М., 2001.

14

Әлеуметтік жұмыстың нормативтік базасы

3

2Социальная работа: теория и технологии. А.Н.Агафонов, К.Н.Менлибаев, К.м.Туганбекова, Г.Г.Черная. Астана,2005
Барлығы

45

306.2. ОБСӨЖ оқу-тақырыптық жоспары
ОБСӨЖ тақырыптары

ОБСӨЖ сағат саны

Оқу мен әдіст. әдебиетке сілтеме (негізгі, қосымша)

Басқа дереккөздер(сайттар, электр. оқулықтары)

1

2

3

4

5

1

Тұрғындардың түрлі категорияларына көрсетілетін қызметтің дамуы

2

Павленок П.Д. Введение в социальную работу..Курс лекций – М.,1998


www.yandex.kz

2

Әлеуметтік қызметтің түрлері

2

Семьеведения уч. пособия под ред. Шенелева

http://stud.kz/

3

Отбасына көрсетілетін әлеуметтік қызмет түрлері

2

Зуйкова Е.М. , Ерусланова Е.И. Феминология. –М., 2001

www.Google.kz

4

Әйелдер бірлестігінің негізгі қызметтері

2

Альперович В.Л

Геронтология.

Старость: социо

культурный портрет – М., 1998www.Google.kz

5

Геронтология ғылымының даму принциптері

2

Альперович В.Л

Геронтология.

Старость: социо

культурный портрет – М., 1998http://stud.kz/

6

Жұмыссыздарға әлеуметтік көмек көрсету

2

Хропылина П.П. Основы реабилитации инвалидов. Уч.- метод. пос.-М., 1996

www.yandex.ru

7

Әлеуметтік қызметкерлердің кәсіби түсініктері мүгедектермен жұмыс жасау негізінде

2

Хропылина П.П. Основы реабилитации инвалидов. Уч.- метод. пос.-М., 1996

Молодежь и общество на рубеже веков. // ред.

И.М.Ильинской-М.. 1999


www.yandex.kz

8

Жастар саясатының атқаратын ролі

2

Е.И. Холостова. Теория социальной работы.- М,2001

www.Google.kz

9

Жастар арасында нашақорлықпен күресу

2

Е.И. Холостова. Теория социальной работы.- М,2001

www.yandex.ru

10

Мектепте әлеуметтік жұмыстың негізгі қызметі

2

Павленок П.Д. Введение в социальную работу..Курс лекций – М.,1998

www.rambler.ru

11

Көші-қон полициясының қызметі және мигранттарға көрсетілетін көмектер

2

А.Н.Агафонов, К.Н. Меңлібаев Жастармен жүргізілетін әлнеуметтік жұмыс.,- Астана,2005.

http://stud.kz/

12

Девиантты мінез-құлықтың әртүрлі формаларына талдау жасау

2

Брутман В. Причины

Социальногосиротст

// Социальная

работа.1994 №2www.Google.kz

13

Жетім балалармен жұмыс атқаруда әлеуметтік қызметкердің атқарар орны

2

Е.И.Холостов Теория социальной работы.- М,2001

www.yandex. ru

14

Пенитенциарлық жүйедегі негізгі қызметтер

2

Е.И. Холостова. Теория социальной работы.- М,2001

www.Google. ru

15

ҚР заңдарының әлеуметтік салада жүзеге асуын талқылау

2

ҚР Конституциясы

А., 1995


www.yandex.kz

16

Барлығы

30
6.2.1 ОБСӨЖ тақырыптары бойынша тапсырмалар

Тақырып 1. Тұрғындардың түрлі категорияларына көрсетілетін қызметтің дамуы

 1. Халықтың әртүрлі категорияларына көрсетілетін қызметтер

 2. Категорияларды талқылау

Тақырып 2. Әлеуметтік қызметтің түрлері

 1. Әлеуметтік қызметтің түсінігі

 2. Көмектің түрлері

Тақырып 3. Отбасына көрсетілетін әлеуметтік қызмет түрлері

 1. Отбасының түрлері және функциялары

 2. Отбасына көрсетілетін әлеуметтік қызметтердің негізі

Тақырып 4. Әйелдер бірлестігінің негізгі қызметтері

 1. Әйелдерді әлеуметтік қорғау

 2. Әйелдермен жұмыс атқаратын мекемелер

Тақырып 5. Геронтология ғылымының даму принциптері

 1. Геронтология ғылымының даму тарихы

 2. Геронтология ғылымының қоғамдағы алар орны

Тақырып 6. Жұмыссыздарға әлеуметтік көмек көрсету

 1. Жұмыссыздарды жұмыспен қамту

 2. Жұмыссыздықтың түрлері

Тақырып 7. Әлеуметтік қызметкерлердің кәсіби түсініктері мүгедектермен жұмыс жасау негізінде

 1. Мүгедектермен әлеуметтік жұмыстың міндеттері

 2. Мүгедектермен әлеуметтік қызметтің кәсіби негіздері

Тақырып 8. Жастар саясатының атқаратын ролі

 1. Жастар саясатының міндеттері

 2. Жастар саясатының негізгі қызметтері

Тақырып 9. Жастар арасында нашақорлықпен күресу

 1. Жастар арасында нашақорлықты алдын-алумен күресу

 2. Жасөспірімдердің арсында нашақорлықты алдын-алу

Тақырып 10. Мектепте әлеуметтік жұмыстың негізгі қызметі

 1. Мектептегі әлеуметтік жұмыс

 2. Мектептегі әлеуметтік қызметтің негіздері

Тақырып 11. Көші-қон полициясының қызметі және мигранттарға көрсетілетін көмектер

 1. Мигранттармен әлеуметтік жұмыстың мақсаты

 2. Мигранттардың құжаттарын рәсімдеудің қызметтері

Тақырып 12. Девиантты мінез-құлықтың әртүрлі формаларына талдау жасау

 1. Девиантты мінез-құлықтың түрлері және түсінігі

 2. Девиантты мінез-құлықты балалармен әлеуметтік жұмыс

Тақырып 13. Жетім балалармен жұмыс атқаруда әлеуметтік қызметкердің атқарар орны

 1. Жетім балалардың қоғамда алалатын орны

 2. Жетім балалармен әлеуметтік қызметтің негіздері

Тақырып 14. Пенитенциарлық жүйедегі негізгі қызметтер

 1. Пенитенциарлық жүйенің атқаратын орны

 2. Бас бостандығыныан айрылған адамдармен әлеуметтік жұмыс жүргізу

Тақырып 15. ҚР заңдарының әлеуметтік салада жүзеге асуын талқылау

 1. ҚР конституциясын талдау

 2. ҚР заңдарына толығымен талқылау жүргізу


6.3. Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу картасы
Оқулықтар, оқу құралдары

Пайдаланылған әдебиет тілі

Автор, басылған жылы

Даналар саны

Электронды

нұсқалар


кафедрада

кітапханада

1

2

3

4

5

6

7

1

Введение в социальную работу

орысша

С.В. Тетерский. – М.: Академический Проект, 2006. – 493 с.

-

6

-

2

Введение в специальность. Социальная работа.

Орысша


Павленок П.Д., Куканова Е.В., Шаповалов В.К. Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 128 с.

-

1

-

3

Введение в социальную работу: учебно-методический комплекс для студентов направления "Социальная работа"

орысша

Гоголев, К.Н. М.: 2008. - 39 с.


-

4+4

-

4

Введение в социальную работу: теоретические и прикладные аспекты:

орысша

Глисков А. А., Жижко Е. В., Замбржицкая А. К. - Красноярск: 1998. - 149 с.

-

5

-

5

Основы соц.работы

орысша

Под.ред. Басова Н.Ф.

-

9

-

6

Основы социальной работы

орысша

Отв. ред. П.Д. Павленок М.: ИНФРА, 2004, 2007. – 412 с.

-

8

-

7

Введение в профессию «социальная работа»

орысша

Павленок П.Д.. – М.: ИНФРА, 2005. – 196 с.


-

3

-

8

Теория социальной работы

орысша

М.В. Фирсов, Е.Г.Студенова МГСУ, 1999, 430 стр

-

5

-

9

Основа теорий социальной работы.

орысша

Агафонов А.Н., Егоров В.В.,

Менлибаев К.Н., Караганда, 2002-

-

-

Каталог: Книги
Книги -> Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі
Книги -> Практикумы (цитология, эмбриология және гистология негіздері)
Книги -> А. Ж. Сейтембетова
Книги -> Қазақ әдебиетінің
Книги -> П. наумов омыртқалылар зоологиясы
Книги -> КАзАқстан республикасы білім, мәдениеТ және денсаулық сақтау министрліп сәкем сейфуллин атындағы
Книги -> Қазақстан республикасы білім және ғылым
Книги -> М. С. Байтенов Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің
Книги -> Педагогика тарихы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет