ОҚу- білім методикасының ПӘндерінің кешеніДата16.07.2017
өлшемі104.98 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ УНИВЕРСИТЕТІ

СМК 3 деңгейлі документі

УМКД

УМКД

042-18-34.1.62 / 01 -2014УМКД

«Геохимия ландшафтысы»

пән бағдарламасы

оқытушылар үшінРедакция № 1

от 11.09.2014 г.ОҚУ- БІЛІМ МЕТОДИКАСЫНЫҢ ПӘНДЕРІНІҢ КЕШЕНІ

«Геохимия ландшафтысы»

6М011600 – «География» мамандығы үшін
ОҚЫТУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2014

Алғы сөз
1 ЖАСАЛДЫ

ҚҰРАСТЫРУШЫ ____________ 02.09.2014 г., Бельгибаев М.Е., г.ғ.д. «Химия и география» кафедрасының профессоры

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 «Химия и география» кафедрасы отырысында
Хаттама 02.09.2014 г., № 1
Кафедра меңгерушісінің аты жөні _______________ Д.Р. Онтагарова
2.2 Жаратылыс ғылымдар факультетінің оқу әдістемелік бюросы отырысында
Хаттама 03.09.2014 г., № 1
Төрайымы _______________ З.В. Абдишева

3 Бекітілді

Университеттің Оқу әдістемелік отырысында мақұлданып және баспаға ұсынылды

Хаттама 11.09.2014 г., № 1


ОӘК төрайымы_______________ Г.К. Искакова

4 АЛҒАШҚЫ ЕНГІЗІЛДІМазмұны 1. Қолдану аймағы

 2. Нормативті сілтемелер

 3. Жалпы ережелер

 4. Оқу пәнінің (модулі) мазмұны

 5. Магистранттың өздік жұмысының тақырыптары тізімі

 6. Оқу әдістемелік әдебиеттермен қамсыздандыру картасы

 7. Әдебиеттер тізімі


1 ҚОЛДАНУ АЙМАҒЫ

Оқу - методикалық комплексіне енген оқытушыларға арналған пән бағдарламасы, «Геохимия ландшафтысы» пәнінің оқу бағдарламасы, 6М011600 – «География» мамандығы магистранттарына ұсынылады.

 1. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Оқытушыға арналған пәннің аталған бағдарламасы «Геохимия ландшафтысы» пәні бойынша оқу үрдісінің ретін келесі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сай бекітіледі:

- ҚР мемлекеттік жалпығаміндетті жоғары білім берудің стандарты, 2012 ж;

-6М011600 – «География» мамандығы бойынша типтік оқу жоспары, «2012»ж;

- СТУ 042-ГУ-4-2013 «Пәндердің оқу әдістемелік кешендерін құрастыру және безендіруге жалпы талаптар» университет стандарты;

- ДП 042-1.01-2013 «Пәндердің оқу әдістемелік кешендерінің құрылымы және мазмұны» құжатты рәсімі.
 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1 Пәннің қысқаша мазмұны

3.2Пәннің оқыту мақсаты: біздің еліміздің табиғат зоналардың геохимиялық ландшафтарын қарастыру. Курс миграцияның түрлерін жәнехимиялықэлементтіңбиогеохимиялықтоптамаларынландшафттарынқарастырады. Курс негізінде ландшафттыңкүйінің экология-химиялықбілімініңнегіздерін бақылайды.

3.3 Пәнді оқытуды негізгі міндеттері: Студенттерэкогеохимия ландшафттардың теориялық негіздерімен және пән мақсаттарымен танысады.Студенттерэкогеохимиятуралытабиғи сипаттарынжәнетехногенді ландшафт туралымағлұматалады.

3.4 Пәнді оқудың нәтижесі:

Пәнді оқудың нәтижесіндемагистранттар: • ландшафтының химиялық компоненттер құрамын, миграцияның түрлерін, ландшафтың геохимиялық оқытуын;

 • ландшафтың экологиялық-геохимиялықзерттеуінің бағалауын;

 • зерттеу бағытында ландшафттың геохимиялық құрамын, геоинформациялық технологияларын, геохимиялық ландшафттарын, экологиялық-геохимиялық коэффициенттерін және ландшафтың геохимиялық компонентерінің анализін білуі тиіс.

3.5 Курстыңпререквезиттері: биогеография, экология және оның дамуы, ландшафттану.

3.6 Курстың постреквизиттері: региональді геоэкология

3.7 Оқу жұмыс жоспарынан үзінді көшірмесі:

Кесте 1


Курс

Семестр

Кредит

Барлық сағат саны

Қорытынды бақылау формасы

Дәріс сағ.

СПЗ

сағ.


ЛБ

сағ.


СРОП

сағ.


СРО

час.


Барлық сағат

2

3

3

30

15

-

22,5

67,5

135

экзамен


4 ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ(МОДУЛІ)

Кесте 2


Тақырыптың аты, мазмұны

Сағат саны

1

2

МОДУЛЬ 1 «Жалпы геохимия ландшафтысы»

Дәріс сабағы

Биогендік миграция.

Тірі ағзалардың қозғалысы (автотрофтік биогенез по М. А. Глазовской). Тірі ағзалардың ланшафтыда пайда болуы. Биологиялық орта элементтері (БОЭ). Биосфера.2

Орман ландшафтысы.

Ылғалды тропиктер. Жалпақ жапырақты ормандар ланшафттары. Қылқанландшафттары. Қоңыржай-континетті тайга. Қоңыржай сібірлік тайга (мәңгі бақи тонсыз). Қылқан- тоңды ландшафттар.3

Жазықты шөлді ландшафттар.

Далалы ландшафттар: Биологиялық айналуы. Элювиалдытопырақтар, желденуі, қоңыржайлығы. Қара топырақты жазықтар. Құрғақ дала. Таулы-шөлді ландшафттар. Орманды далалы ландшафттар.3

Шөлді ландшафттар.

Полярлі шөл. Таулы аймақты шөл (тибет-памир). Суббореалдішөлдер (қазақстандық-монголдық).

Субтропикалық (жерорта теңізді) шөлдер.


3

Тундралық ландшафттар.

Ландшафттың тундралық типтері: Тундралық деградация. Биологиялық айналым. Систематика. Орманды тундралы және тундралы- таежные ландшафттар. Жоғарғы шөлейттену.3

Практикалық сабақ

Геохимиялық ландшафтының тарихы.

2

Физикалық -химиялықмиграция.

1

Табиғи ланшафттардың геохимиялық классификациясы.

1

Жалпы шөл және шөлейт аймақтарының сулы және ауа миграциялары.

1

Абиогендік ландшафт.

2

МОДУЛЬ 2 «Геохимиялықтехногендік ландшафттар»

Дәріс сабақтары

Техногендікмиграция (техногенез).

Техногендік процесстер.Техногенндікластану. Техногенездің технофильді және басқа көрсеткіштері. Техногендігеохимиялық аномалии. Техногенді зоналаржәнегеохимиялық барьері. Техногенді және табиғи-техногендісистемалар: Техногенді топырақтар, илы, жердің желденуі, сулыгоризонтар. Геохимиялық тұрақтылық және геохимиялық техногендік системалардың қосылуы.Геохимиялық - ландшафтардың мониторингі. Техногенездің оптимизациясы.

4

Қала және қалалардық ландшафтысы.

Қала және қалалардық ландшафтысы систематикасы. Қалалардың экологиялық -геохимиялық бағалауы: Қоршаған территорияның табиғи геохимиялық бағалауы. Қалалардың геохимиялық-ландшафттардың анализі. Атмосфералыққұлау. Жер бедерінің атмотехногенді ластануы.Жер бедерінің геохимиялық топырағы. Қала орталығының биогеохимиясы.Судың техногендік жылжуы.4

Агроландшафттылар (агротехногенез).

Ауыл шаруашлығының химизациясы. Гидромелиорациялар. Агротехногенездің басқа түрлері. Агроландшафттылардың геохимиялық систематикасы.4

Геохимиялықаквальді ландшафттар.

Аквальділандшафттардың каскадтық системалары. Техногенезаквальді ландшафттарда. Аквальді ландшафттардың геохимиялық құрылымы және систематикасы: Аквальді ландшафттардың компаненттері. Аквальді ландшафтардың геохимиялықсистематикасы. Өзендердің аквальділандшафтары.Су қоймалары. Дельталар. Теңіздердің ландшафттары.4

Практикалық сабақтар

Техногенездің құрылуы.

1

Таулы өнеркәсіпті ландшафттар.

1

Ландшафтардың зымырандардың газдарынан ластануы

1

Ақырын және баяу қозғалатын литофильдісулар.

Мигранттар.1

Халькофильді және сидерофильді сулымигранттар.

1

Аз қозғалатын және баяу қозғалатынлитофильді жәнесидерофильді сулымигранттар.

1

Геохимиялыққұрғақ радионуклидті ландшафтылар.

2


5 МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ


 1. Химиялық элементердің таралуы.

 1. Жалпы ландшафттардың химиялық элементтерінің миграциясы.

 1. Механикалық миграция.

 1. Биологиялық айналым. Атмосфералық миграция.

 1. Биосферада гландшафтардың геохимиялықклассификациясы және миграциялық элементтері..

 1. Ауа мигрантары.

 1. Ландшафтты -геохимиялық картографиялықаудандастыру.

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Экотоксикология» пәнінің оқу-әдістемелік кешені №1 басылым 050608-«Экология» мамандығына арналған
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет