Освіти І науки україни



Pdf көрінісі
бет1/37
Дата22.02.2019
өлшемі7.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Агробіологія, 1’2017
 
 
 
1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АГРОБІОЛОГІЯ 
Збірник наукових праць 
 
Виходить 2 рази на рік 
Заснований 03.2009 року 
 
 1 (131) 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Біла Церква 
2017 

Агробіологія, 1’2017
 
 
 
2
УДК 06:631/635  
 
Засновник, редакція, видавець і виготовлювач: 
Білоцерківський національний аграрний університет (БНАУ) 
 
Збірник розглянуто і затверджено до друку рішенням Вченої ради БНАУ 
(Протокол № 7 від 14 червня 2017 р.) 
 
 
Збірник  наукових  праць  «Агробіологія»  є  фаховим  виданням  із  сільськогосподарських  наук  (постанова 
Президії  ВАК  України  від  29.12.2014  р.  №  1528)  і  є  продовженням  «Вісника  Білоцерківського  державного 
аграрного університету», започаткованого 1992 року. Статті внесено до інформаційно-аналітичної бази РІНЦ. 
 
 
 
Редакційна колегія
Головний редактор – Даниленко А.С., академік НААН, д-р екон. наук, професор, Білоцерківсь-
кий НАУ 
Заступник головного редактора – Сахнюк ВВ., д-р вет. наук, професор, Білоцерківський НАУ 
Відповідальний  за  випуск  –  Примак  І.Д.,  д-р  с.-г.  наук,  професор,  завкафедри  землеробства, 
агрохімії та ґрунтознавства, Білоцерківський НАУ 
Відповідальний секретар – Сокольська М.О., завідувач РВвідділу, Білоцерківський НАУ. 
 
Члени редколегії
Васильківський С.П., д-р с.-г.  наук,  професор,  завкафедри генетики, селекції та насінництва 
с.-г. культур, Білоцерківський НАУ; 
Вахній С.П., д-р с.-г. наук, доцент кафедри технологій в рослинництві та захисту рослин, Біло-
церківський НАУ; 
Демидась Г.І., д-р с.-г. наук, професор, директор ННІ рослинництва та ґрунтознавства, НУБіП; 
Карпук Л.М., д-р с.-г. наук, професор кафедри землеробства, агрохімії та грунтознавства; 
Стадник  А.П.,  д-р  с.-г.  наук,  професор,  завкафедри  лісівництва,  ботаніки  і  фізіології  рослин, 
академік Лісівничої академії наук України, Білоцерківський НАУ; 
Лавров В.В., д-р с.-г. наук, професор, завкафедри прикладної екології, Білоцерківський НАУ; 
Макаренко Н.А., д-р с.-г. наук, професор кафедри екології агросфери та екологічного кон-
тролю, Національний університет біоресурсів і природокористування України; 
Черняк  В.М.,  д-р  біол.  наук,  професор,  завкафедри  садово-паркового  господарства,  Білоцер-
ківський НАУ; 
Іващенко ОО., д-р с.-г. наук, професор, академік НААН України, головний науковий спів-
робітник, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН; 
Литвиненко МА., д-р с.-г. наук, професор, академік НААН України, Заслужений працівник 
сільського господарства України, заввідділу селекції і насінництва пшениці Селекційно-генетичного 
інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення, м. Одеса; 
Стасьєв Г.Я., д-р біол. наук, професор кафедри ґрунтознавства та екології ґрунтів, Національ-
ний аграрний університет Молдови, м. Кишинів; 
Pierre Bazile, Ingénieur en chef des Ponts, des Eaux et des Forêts; 
Nataliya Tkachenko-Love, Ph.D (University of Warwick, UK); 
Roy Browne, Phd (Agronomy), Lecturer in Agriculture, Writtle University College, UK, Essex; 
Шмирова О.В., канд. пед. наук, доцент, завкафедри іноземних мов, Білоцерківський НАУ. 
 
 
У цьому випуску збірника висвітлені результати наукових досліджень, проведених ученими навчаль-
них закладів та наукових установ аграрного профілю з актуальних питань рослинництва, агрохімії, зем-
леробства та захисту рослин. 
 
 
Адреса редакції: Білоцерківський національний аграрний університет, Соборна площа, 8/1,  
м. Біла Церква, 09117, Україна, тел. +38(0456)33-11-01, e-mail: redakciaviddil@ukr.net. 
 
 
 
©
 БНАУ, 2017 

Агробіологія, 1’2017
 
 
 
3
П О Л О Ж Е Н Н Я 
  
ПРО ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
«
АГРОБІОЛОГІЯ» 
 
Збірник наукових праць є періодичним виданням обсягом 10–12 умовно-друкованих арку-
шів, форматом А4 і видається двічі на рік тиражем 300 примірників.  
До публікації  у збірнику відповідно до встановлених вимог приймаються статті, в яких висвіт-
люються результати наукових досліджень, що мають наукове і практичне значення та новизну. Стат-
тя має бути написана українською, російською, англійською, німецькою чи французькою мовою.  
У кожному номері публікуються 2–3 оглядові статті провідних фахівців у своїй галузі з ак-
туальних питань.  
Статті до збірника подаються до 1 березня та 1 жовтня. Випуск збірників передбачається до  
1 липня та 1 січня. Додаткові випуски за матеріалами державних і міжнародних наукових кон-
ференцій, які проводяться у Білоцерківському національному аграрному університеті, видають-
ся протягом трьох місяців з дня подачі матеріалів у редакційно-видавничий відділ.  
 
Порядок подання рукописів 
 
Рукописи статей за підписом авторів, на паперовому та електронному носіях, з рецензіями – 
внутрішньою і зовнішньою, подаються відповідальному за випуск члену редколегії (признача-
ється  за  рішенням  редколегії),  який  визначає  рецензента  або  особисто  рецензує  статті.  Статті 
співробітників  БНАУ  візують  завідувачі  кафедр;  статті  іногородніх  авторів  супроводжуються 
листом від організації за підписом керівника.  
Рецензент оцінює статтю на відповідність вимогам ВАК і визначає доцільність її опубліку-
вання,  за  необхідності  робить  конкретні  зауваження  щодо  покращення  роботи  (допускається 
рукописна рецензія). Термін рецензування – не більше 7 днів.  
Після врахування зауважень рецензента та отримання позитивної рецензії автор подає статтю 
відповідальному за випуск, який передає всі статті завідувачу редакційно-видавничого відділу.  
У разі отримання негативної рецензії (без права доопрацювання) стаття знімається з друку. Піс-
ля наукового редагування для виправлення технічних помилок стаття направляється автору, після 
чого виправлені електронний та паперовий (з правками редактора) варіанти статті повертають від-
повідальному за випуск на повторне редагування, і лише після цього редактор віддає статтю на вер-
стку у друкарню. Статті іногородніх авторів технічно опрацьовуються технічним редактором.  
Оригінал-макет збірника в обов’язковому порядку підписується автором, а статті іногород-
ніх авторів – відповідальним за випуск.  
Дозвіл до друку надає вчена рада університету.  
 
Вимоги до оформлення статей 
 
За вимогами до фахових видань статті, що подаються, повинні мати наступні елементи в та-
кій послідовності:  
1. УДК.  
2. Прізвище автора, ініціали, науковий ступінь, місце роботи, e-mail.  
3. Назва статті.  
4. Анотація українською мовою (до 600 знаків).  
5. Ключові слова українською мовою.  
6. Постановка проблеми.  
7. Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
8. Мета дослідження.  
9. Матеріал і методика дослідження.  
10. Основні результати дослідження.  
11. Висновки. 
12. Список літератури (не старіше 10 років та не менше 3 джерел авторів далекого зарубіжжя).  
13. Список літератури латиницею references.  
Для цього необхідно зайти на сайт транслітерації www.translit.ru і автоматично перекласти 
список літератури наведений у пункті 12.  

Агробіологія, 1’2017
 
 
 
4
Зразок:  
Давидюк Т.В. Розвиток бухгалтерського обліку людського капіталу: теорія і методологія: монографія 
/ Т.В. Давидюк. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – 508 с. 
Davydjuk  T.V.  Rozvytok  buhgalters'kogo  obliku  ljuds'kogo  kapitalu:  teorija  i  metodologija:  monografija  / 
T.V. Davydjuk. – Zhytomyr: ZhDTU, 2011. – 508 s. 
 
14. Анотація російською мовою (до 600 знаків) має включати назву статті, прізвище, ініціа-
ли автора, ключові слова.  
15. Анотація англійською мовою – 2 сторінки (5000 знаків), назва статті, прізвище, ініціали 
автора, ключові слова – з обов’язковим представленням її мовою оригіналу та зазначенням прі-
звища, посади та підпису фахівця, який відповідає за якість перекладу. Анотація у вартість пу-
блікації статті не входить.  
16. Наявність рецензії доктора наук обов’язкова.  
 
Обсяг статті становить 6–8 сторінок. Текст статті набирається в редакторі Microsoft Word, 
шрифт – Times New Roman Cyr, 14 pt, через 1,5 інтервали комп'ютерного набору. Кожна сторі-
нка друкується на одному боці стандартного аркуша (210х297 мм, формат А4); при цьому ліве 
поле – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – 20 мм.  
ПРІЗВИЩЕ  АВТОРА  ТА  ІНІЦІАЛИ,  ЗАГОЛОВОК  СТАТТІ,  СПИСОК  ЛІТЕРАТУРИ  –  з 
великої літери. Прізвище автора, ініціали, його науковий ступінь та e-mail зазначаються перед 
заголовком  статті.  Автори  вказують  повну  назву  навчального  закладу  чи  установи,  де  вони 
працюють (див. зразок).  
 
Зразок 
 
УДК 631.58(091) 
 
ПРИМАК І.Д., д-р с.-г. наук  
Білоцерківський національний аграрний університет 
 
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКСТЕНСИВНИХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА В УКРАЇНІ 
 
Використана література подається в кінці статті у порядку згадування джерел у тексті за їх 
наскрізною нумерацією і зазначенням у тексті посилань у квадратних дужках. Бібліографічний 
список оформляється за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006; шрифт 12 pt.  
Іноземні прізвища в тексті подаються мовою оригіналу.  
Таблиці мають бути набрані у програмі Microsoft Word або MS Excel; шрифт – Times New 
Roman Cyr, 12 pt; ширина – не більше 14 см; повне обрамлення; виключка по центру; малень-
кими літерами. Зразок оформлення таблиці:  
 
 
Таблиця 1– Супутня варіація між періодом існування малих переробних підприємств 
                    
сфери АПК Житомирської області та наявністю стратегічного планування 
 
Період 
існування 
Застосування стратегічного планування ( ) 
так 
ні 
кількість 
підприємств (шт.) 
у % 
кількість підприємств 
у % 
Всього,  
одиниць 
55 
78,6 
15 
21,4 
 
Формули повинні бути написані у програмі Equation Editor 3.0 (цей редактор є внутрішнім 
редактором формул у Microsoft Word); змінні математичні величини в тексті відповідно до фо-
рмул набираються курсивом.  
Рисунки  (діаграми,  фото,  малюнки)  виконують  у  редакторі  Microsoft  Word  за  допомогою 
функції  «Створити  рисунок»  в  чорно-білому  варіанті.  Він  має  бути  розташований  по  центру, 
ширина – не більше 14 см, без обтікання текстом. У випадку складних креслень їх слід викону-
вати у редакторі Corel Draw версії не нижче 5.0, за умови, що текстові вкраплення виконані га-
рнітурою Times New Roman Cyr і розміром 14 пунктів. Фотографії мають бути чорно-білими в 
окремому файлі «Фото». У самому ж тексті вказується місце для фотографій. Назва рисунка чи 
фотографії розміщується під ними і набирається шрифтом 12, жирними маленькими літерами, 
усі підрисункові пояснення – світлим шрифтом.  
Графіки виконуються у програмі MS Excel, як і рисунки.  
Таблиці, рисунки, графіки, формули поміщаються після посилання на них у тексті.  
 
Статті, що не відповідають наведеним вимогам будуть відхилені без повернення автору. 
 
Υ

Агробіологія, 1’2017
 
 
 
5
 
 
 
УДК 378.091.214:631.147 
 
ХАХУЛА В.С., ОЛЕШКО О.Г., КОЗАК Л.А.,  
КОВАЛЕНКО Р.В., кандидати с.-г. наук
©
 
Білоцерківський національний аграрний університет 
 
ОСНОВНІ ПІДХОДИ У ФОРМУВАННІ ОСВІТНІХ  
ПРОГРАМ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ АГРОНОМІВ – ФАХІВЦІВ  
З ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА 
 
Обґрунтована необхідність підготовки висококваліфікованих кадрів у сфері органічного сільського господарст-
ва. Висвітлено процес формування знань у майбутніх агрономів в області органічного землеробства. 
Представлений  навчальний  план  освітнього  рівня  Магістр  спеціальності  201  "Агрономія".  Докладно  наведені 
вибіркові дисципліни освітньої програми, що формують конкретні знання і розуміння. 
Одним з основних моментів є те, що велике значення надається питанню працевлаштування майбутніх випуск-
ників. Доведено, що освітня програма за спеціалізацією «Органічне землеробство» сприятиме мобільності, конкуре-
нтоспроможності наших випускників та їх працевлаштуванню.  
Ключові словаорганічне виробництво, органічне землеробство, органічне рослинництво, навчальний план, аг-
рономія, освітній рівень Магістр, освітня програма «Органічне землеробство». 
 
Постановка  проблеми. Прискорене  реформування  сучасного  аграрного  виробництва  дик-
тує  швидке  реагування  системи  вищої  освіти  щодо  наявності  висококваліфікованих  кадрів  і 
освітнього потенціалу. Тому, реалізація сучасних вимог виробництва щодо освіти – формуван-
ня у випускників фахових та спеціалізованих компетентностей через реалізацію в навчальному 
процесі освітніх програм – є достатньо актуальним завданням для аграрних вишів. 
Аналіз основних досліджень і публікаційСьогодні органічне сільське господарство отримало 
визнання в усьому світі як мультифункціональна модель, що має свої економічні, соціальні та еко-
логічні цілі. Органічне сільське господарство спирається на місцеві ресурси, потребує більше робо-
чої сили, ніж традиційне землеробство, більш дбайливого ставлення до навколишнього середови-
ща. На державному рівні ця галузь сільського господарства забезпечує сталий розвиток, розвиток 
місцевих, національних та міжнародних ринків органічної продукції, збільшення кількості робочих 
місць  у  сільській  місцевості,  нові  перспективи  для  розвитку  сільськогосподарських  підприємств, 
забезпечуючи населення якісними і безпечними продуктами. Україна володіє недостатньо залуче-
ним на сьогодні і потужнім потенціалом розвитку виробництва органічних продуктів, враховуючи 
наявність  відповідної  кількості  орної  землі,  ґрунтово-кліматичних  умов  і  створеної  матеріально-
технічної бази, а також розроблених вченими аспектів переходу  від традиційного до органічного 
ведення сільського господарства [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 
Але  для  того  щоб  органічне  землеробство  широко  впроваджувалось  в  нашій  країні,  потрібне 
формування відповідного рівня екологічної культури і професійної підготовки агровиробників, біз-
несменів, торгових працівників, споживачів, законодавців та ін. Таким чином, у сучасному аграр-
ному виробництві все більше зростає роль фахівців з організації цього процесу. Кожен технологіч-
ний процес рослинництва пов'язаний з прийняттям рішень фахівця. Саме агроном вирішує завдання 
вдосконалення технологій вирощування сільськогосподарських культур, підвищення ефективності 
використання землі. На сьогодні у вищих аграрних навчальних закладах підготовка агрономів оріє-
нтована, перш за все, на сучасні рослинницькі господарства інтенсивного типу. Тому в контексті 
зростання уваги до органічного сільського господарства важливим є формування відповідного ін-
формаційного блоку в структурі навчальної діяльності майбутнього фахівця.  
Мета дослідження полягала в аналізі підходів до формування освітньої програми «Органіч-
не землеробство» для здобуття другого (магістерського) рівня освіти зі спеціальності 201 «Аг-
рономія» у Білоцерківському національному аграрному університеті. 
Матеріалосновні результати дослідження. Для формування кадрового потенціалу агро-
виробників з метою органічного ведення сільського господарства у Білоцерківському націона-
                                                      
©
 Хахула В.С., Олешко О.Г., Козак Л.А., Коваленко Р.В., 2017. 

Агробіологія, 1’2017
 
 
 
6
льному  аграрному  університеті  з  2017-2018  н.р.  розпочинається  підготовка  фахівців  другого 
(магістерського) рівня за освітньою програмою спеціальності «Агрономія» спеціалізації «Орга-
нічне землеробство». Таким чином, Білоцерківський національний аграрний університет і агро-
біотехнологічний факультет відповідають сучасним тенденціям у галузі сільського господарст-
ва й здійснюють інтеграцію освітньої та науково-дослідної діяльності за прикладом провідних 
дослідницьких  університетів  світу.
 
Метою  освітньої  програми  «Органічне  землеробство»  є 
сприяння формуванню знань у майбутнього технічного та керівного персоналу в області орга-
нічного землеробства. Наявність кваліфікованих кадрів збільшить конкурентність українських 
виробників органічної продукції на внутрішньому і міжнародному ринках. Згідно з попереднім 
опитуванням студентів освітнього рівня Бакалавр спеціальності «Агрономія», проведеному на 
агробіотехнологічному факультеті у 2016 р., освітня програма «Органічне землеробство» є за-
требуваною в процесі здобуття вищої освіти – 60 % студентів виявили зацікавленість і бажання 
навчатися за цією програмою при здобутті другого магістерського рівня освіти.  
Основні компоненти освітньої програми «Органічне землеробство» включають дисципліни ба-
зового  (університетського)  рівня,  які  відповідно  до  вимог  другого  рівня  вищої  освіти  формують 
поглиблені теоретичні та практичні знання і уміння за спеціальністю «Агрономія», що забезпечу-
ють здатність випускників застосувати технології вирощування сільськогосподарських культур за 
органічного  виробництва,  забезпечуючи  їх  господарську,  енергетичну,  економічну  та  екологічну 
ефективність, а також вирішувати сучасні виробничі та наукові завдання (табл. 1). 
 
Таблиця 1 – Основні компоненти освітньої програми «Органічне землеробство» 
№ 
з/п 
Назва дисципліни 
Кредитний  
обсяг 
Кількість 
 годин 
БАЗОВИЙ УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ РІВЕНЬ 
1.1. Цикл загальної підготовки 

Ділова іноземна мова 

90 

Моделювання агротехнологій 

90 

Геоінформаційні системи 

90 

Аграрне  право 

90 
1.2. Цикл професійної підготовки 

Адаптивні системи землеробства 

90 

Методи і організація досліджень в агрономії 

90 

Біотехнологія у рослинництві 

90 

Системи сучасних інтенсивних технологій 

90 

Прогноз і програмування врожаїв с.-г. к-р 

90 

Світові агротехнології 

90 
 
Усього за циклами 1,2 
30 
900 
2. ВІЛЬНИЙ ВИБІР СТУДЕНТІВ (СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ОРГАНІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО) 

Методика викладання агрономії у вищій школі 

90 

Сталий розвиток в сільському г-ві 

60 

Сертифікація та маркування у органічному виробництві 

90 

Наукові основи органічного землеробства 

90 

Вирощування польових культур в органічному рослинництві 

90 

Вирощування кормових культур  в органічному рослинництві 

90 

Післязбиральна обробка та зберігання продукції органічного рослинництва 

90 

Механізовані технології виробництва і використання органічних добрив 

90 

Наукові основи контролю бур`янів в агрофітоценозах у органічному земле-
робстві 

90 
10  Агрокліматологія 

90 
11  Економіка підприємств та маркетинг екологічно безпечної продукції рослин-
ництва 

90 
12  Біологічний контроль збудників хвороб і шкідників сільськогосподарських 
культур 

90 
13  Еколого-ландшафтне землекористування 

90 
 
Усього за циклами 1,2 
38 
1230 
 
Разом  за блоками 1 і 2 
68,0 
1770 
3. Інші види навчання 

Науково-виробнича практика 
19 
570 

Підготовка і захист магістерської роботи 

150 
 
Загальна кількість 
90,0 
2700,0 

Агробіологія, 1’2017
 
 
 
7
Ми враховували, що деякі питання екологізації сільського господарства, застосування аль-
тернативних технологій в землеробстві розглядаються в структурі навчальних дисциплін базо-
вого циклу («Адаптивні системи землеробства», «Світові агротехнології» та ін.), але майбутні 
фахівці-агрономи  не  вивчають  органічне  землеробство  як  метод  господарювання,  заснований 
на ефективному використанні всього комплексу місцевих умов і ресурсів. Цикл вибіркових ди-
сциплін, що забезпечують підготовку спеціалізації «Органічне землеробство» формують знання 
і розуміння з розробки концепції переходу вітчизняних підприємств на органічне землеробство; 
системи  сертифікації  органічного  сільського  господарства;  основних  вимог  при  переході  на 
органічне  виробництво  екологічно  чистих  продуктів;  розширеного  відтворення  родючості  та 
охорони ґрунтів за ведення органічного землеробства; використання біологічного методу захи-
сту рослин від шкідливих організмів; післязбиральної обробки, зберігання та маркетингу орга-
нічного продукції. Для цього виділено 38 кредитів (42 %) від загального обсягу освітньої про-
грами. У циклі вибіркових дисциплін налічується 13 дисциплін. 
Однією з важливих дисциплін є «Сертифікація та маркування у органічному виробництві». 
Органічні  стандарти,  які  мають  бути  досконало  розроблені  для  умов  України  з  урахуванням 
європейських вимог, визначають вимоги продукції, що називається органічною. Інші складові 
дисципліни – інспекція та сертифікація мають забезпечувати вимоги стандартів. Дисципліною 
мають бути розкриті такі аспекти як сертифікація, інспекція і сертифікаційний процес. Практи-
чні  заняття  мають  включати  виїзні  навчальні  перевірки  певного  господарюючого  суб’єкта  на 
відповідність  його  діяльності  вимогам стандартів органічного  виробництва.  У  процесі  роботи 
проводять огляд самого виробництва, перевірку документів, відбір зразків, перевірку невідпо-
відностей попередньої інспекції та заповнення інспекційних документів. Наступна, власне сер-
тифікація, це перевірка та оцінка інспекційних документів і затвердження їх на сертифікацій-
ному комітеті.  
Наразі частина викладацького складу агробіотехнологічного факультету БНАУ є розробни-
ками програми з підготовки інспекторів органічного землеробства. Вони проходитимуть відпо-
відну  підготовку  щодо  можливості  надання  консалтингових  послуг  з  підготовки  інспекторів 
органічного землеробства. 
Дисципліна «Наукові основи органічного землеробства» ознайомить студентів з виникнен-
ням органічного землеробства та розкриє його екологічні переваги, стан органічного виробниц-
тва в країнах ЄС, Україні

Також в рамках цієї дисципліни вивчатимуться законодавчі та юри-
дичні засади органічного землеробства, європейська законодавча специфіка з екологічного ви-
робництва та інші важливі правові області. Важливим буде вивчення процесів регулювання ви-
робництва біопродуктів і торгівля ними. 
Для майбутнього агронома необхідним буде засвоєння таких обов'язкових аспектів органіч-
ного землеробства як впровадження у виробництво науково обґрунтованих сівозмін, мініміза-
ція  обробітку  ґрунту,  мульчування,  залишення  на  полі  всієї  нетоварної  частини  врожаю,  як 
джерела біомаси для утворення гумусу, розвиток місцевого тваринництва для отримання еко-
логічно чистого гною, компостування. Також важливим є формування знань про агроекологічні 
та  інші  аспекти  органічного  виробництва,  що  стосуються  навколишнього  середовища,  збере-
ження біологічного різноманіття в агроекосистемах. 
Розуміння, що біологічно активний ґрунт – основа органічного землеробства (жива компо-
нента ґрунту, нежива частина органічної маси в ґрунті, вплив агрономічних заходів на власти-
вості ґрунту) має відповідне значення. Важливим є правильні підходи в органічному виробниц-
тві  відповідно  до  конкретних  ґрунтово-кліматичних  умов  господарства.  З  цими  аспектами  в 
органічному  виробництві  ознайомлять  дисципліни  «Еколого-ландшафтне  землекористування» 
та «Агрокліматологія».   
Теорія і специфіка живлення рослин в органічному землеробстві вивчається за програмою 
дисципліни «Механізовані технології виробництва і використання органічних добрив», яка фо-
рмує поняття про технології заготівлі, приготування та зберігання місцевих органічних, сиде-
ральних добрив, компостів. Також розкриваються технології застосування органічних добрив.  
У  дисципліні  «Вирощування  польових  культур  в  органічному  рослинництві»  розкриваються 
особливості  технологій  вирощування  основних  культур  в  органічному  рослинництві  на  прикладі 
зернових, бобових, олійних, коренеплідних культур тощо. Особливо доречним тут буде висвітлен-

Агробіологія, 1’2017
 
 
 
8
ня використання сучасних систем мінімального ґрунтозбережуючого обробітку, використання біо-
добрив, біорістрегулюючих речовин, систем біологічного захисту польових культур, адаптованих 
до органічного вирощування сортів польових культур. Окремо буде зазначено важливість техноло-
гій точного землеробства за вирощування польових культур в органічному виробництві. 
Програмою дисципліни «Вирощування кормових культур в органічному рослинництві» пе-
редбачено переваги використання замкнутого циклу землеробство – скотарство (рослинництво 
– корм, скотарство – добрива), довго та короткотривалих травостоїв в органічному землеробст-
ві. Окремо буде висвітлено питання поліпшення луків щодо підвищення їх видового різнома-
ніття. Будуть розглянуті питання створення зеленого, силосного та сировинного конвеєрів, ор-
ганізація культурних пасовищ. 
Дисципліна «Наукові основи контролю бур`янів в агрофітоценозах» розкриє методи конт-
ролю росту і обмеження поширення (регулювання) бур'янів; превентивні заходи, спрямовані на 
регулювання росту і поширення бур'янів; регулювання прямими – механічними способами; ре-
гулювання термальне; мульчування; біологічні та біотехнічні методи регулювання бур'янистої 
рослинності. 
Захист рослин в органічному землеробстві є надзвичайно важливим питанням. Тому прин-
ципи  та  стратегія  захисту  рослин  в  органічному  землеробстві  будуть  висвітлені  в  дисципліні 
«Біологічний контроль збудників хвороб і шкідників сільськогосподарських культур». Тут ви-
вчатимуться принципи та стратегія захисту рослин, непрямі методи захисту рослин (профілак-
тика), засоби біологічного захисту рослин, механічні засоби захисту, хімічні, мінеральні та ор-
ганічні препарати, рослинні екстракти і масла. 
Для майбутнього фахівця, який може працювати в органічному землеробстві, важливими є 
знання правил післязбиральної обробки та зберігання органічної продукції відповідно до пра-
вил і норм сертифікації. Післязбиральне зберігання – одна з важливих складових органічного 
виробництва, часто – ключ до успіху. Ці питання розглядатимуться за програмою дисципліни 
«Післязбиральна обробка та зберігання продукції органічного рослинництва».  
Методологію переходу сільськогосподарських підприємств на органічне виробництво, пра-
вильне складання бізнес-планів з мінімалізацією економічних ризиків та забезпечення прибут-
ковості студенти вивчатимуть в рамках дисципліни «Економіка підприємств та маркетинг еко-
логічно безпечної продукції рослинництва». За програмою тут передбачена комплексна курсова 
робота з розробки бізнес-плану для підприємства, що виробляє екологічно безпечну продукцію.  
В рамках навчального плану практики для студентів займатимуть до 21 % кредитного обся-
гу або 570 годин. Бази практик – сертифіковані органічні ферми (на сьогодні БНАУ укладено 
17 договорів про співпрацю з такими підприємствами). Проводяться переговори із зарубіжними 
партнерами про можливість проходження виробничої практики за кордоном. Програмою нау-
ково-виробничої  практики  передбачено і  отримання  вузькоспеціалізованих  практичних  знань: 
забезпечення  технологічних  процесів  вирощування  органічної  продукції,  обробка  органічних 
продуктів, контроль і сертифікація, туризм на органічних фермах, а також участь у міжнарод-
них та національних науково-дослідних проектах в рамках підготовки дипломних робіт.  
Під час розробки освітньої програми враховувався досвід країн, для яких органічне сільське 
господарство вже не є нововведенням, і мають суттєвий досвід з впровадження теорії органіч-
ного землеробства в освіту і науку. Робоча група агробіотехнологічного факультету БНАУ вхо-
дить до  проекту з німецько-української співпраці в галузі органічного сільського господарства 
федерального міністерства та сільського господарства Німеччини. В рамках цієї співпраці здій-
снюється обмін досвідом і проводяться стажування для викладацького складу з різних практи-
чних питань органічного землеробства. На перспективу заплановано проведення деяких лекцій 
професорами Дрезденського технічного університету.  
Наразі йдуть переговори з білоруськими, німецькими і британськими колегами щодо мож-
ливості обміну студентами з метою проходження певних навчальних блоків на базі партнерсь-
ких навчальних закладів. Це дасть змогу не лише підвищити якість знань з органічного вироб-
ництва у наших кращих студентів, а й суттєво підвищити знання іноземної мови, що також є 
важливим моментом підготовки сучасного фахівця. 
Без  досконалої  практичної  підготовки  ефективне  навчання  неможливе.  Перевага  Білоцер-
ківського НАУ у тому, що ситуаційно недалеко від університету є доволі потужний полігон на 

Агробіологія, 1’2017
 
 
 
9
Сквирській  дослідній  станції  органічного  виробництва,  з  якою  укладені  відповідні  угоди  про 
співпрацю.  Також  укладені  угоди  з  потужними  господарствами-виробниками  органічної  про-
дукції. Окрім цього відведено 20 га орних земель в Науково-виробничому центрі БНАУ з ме-
тою подальшої сертифікації під органічне виробництво, на яких буде розміщена польова сіво-
зміна з включенням основних польових культур, що вирощуватимуться на основі органічного 
виробництва. 
Уже сьогодні потрібні фахівці, що спеціалізуються на органічному вирощуванні сільського-
сподарських культур. Тому керівниками кращих органічних господарств уже відібрано до двох 
десятків студентів, які проходитимуть виробничу практику на базі кращих господарств України 
з наступним працевлаштуванням. 
На нашу думку, запропонована освітня програма «Органічне землеробство» сприятиме по-
силенню конкурентоспроможності майбутнього фахівця-агронома і збільшуватиме можливості 
його працевлаштування.  
Господарствами та закладами для працевлаштування випускників, що навчатимуться за ці-
єю  освітньою  програмою  передбачаються:  підприємства  з  виробництва  органічної  продукції; 
підприємства з продажу засобів для органічного землеробства; наукові установи, що займають-
ся дослідженням органічного ведення сільського господарства; консалтингові послуги; інспек-
ції в сфері органічного виробництва. 
Основні переваги і можливості для студентів в рамках освітньої програми «Органічне зем-
леробство»: 

 одна  з  небагатьох  освітніх  програм  агрономічних факультетів  ВНЗ  України,  що  орієн-
тована на органічне сільське господарство; 

 студенти отримують кар'єрні можливості в секторі органічного сільського господарства, 
яке  слабко  розвинуте  в  Україні,  але  стрімко  розвивається  і  становить  неабиякий  інтерес  для 
країн Європейського Союзу; 

 студенти  отримують  знання  і  досвід  управління  органічним  господарством  і  матимуть 
право працевлаштуватися в кращих господарствах та органах сертифікації органічного вироб-
ництва; 

 випускники  програми  можуть  бути  фахівцями  в  інтеграції  органічного  сільського  гос-
подарства; 

 на  майбутнє  проходить  підготовка  до  реалізації  всієї  програми  навчання  англійською  мо-
вою, що дає можливість співпраці з іншими університетами та навчання іноземних студентів; 

 зміст програми удосконалений завдяки програмі з німецько-української співпраці в га-
лузі органічного сільського господарства федерального міністерства та сільського господарства 
Німеччини. 
ВисновкиЗ огляду на зазначене вище можна стверджувати, що підходи формування освіт-
ньої програми «Органічне землеробство» для здобуття другого (магістерського) рівня освіти зі 
спеціальності 201 «Агрономія» у Білоцерківському національному аграрному університеті були 
розроблені з урахуванням вимог Міністерства освіти і науки та базуються на сучасних підходах 
до органічного виробництва в умовах країни. Окремо були враховані зауваження європейських 
партнерів, що співпрацюють в рамках німецько-українського проекту 
в галузі органічного сіль-
ського господарства федерального міністерства та сільського господарства Німеччини.
 
 
 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
1. Екологічне сільське господарство: кроки назустріч. Крок перший: екологічне землеробство: посібник / Тибур-
ський Ю., Підліснюк В., Солтисяк У. та ін. За ред. В. Підліснюк. – К.: Видавництво Національного аграрного універ-
ситету, 2006. – 80 с. 
2. Екологічне сільське господарство як підтримка зрівноваженого розвитку // Матеріали навчання для консуль-
тантів з питань сільського господарства, Польський екологічний клуб, 2006. 
3. Милованов Є. Тенденції розвитку ринку української органічної продукції / Є. Милованов // Матеріали науко-
во-практичного  семінару  «Сучасні  тенденції  виробництва  та  маркетингу  органічної  продукції»,  Львів,  31  березня 
2004 р. – C. 37-42. 
4. Ласло О.О. Органічне землеробство – шлях до екологічно безпечної продукції / О.О. Ласло // Вісник Полтав-
ської державної аграрної академії. – 2009. – № 1. – С. 137 – 139. 
5.  Созінов  О.О.  Агросфера  України  у  XXI  столітті  /  О.О.  Созінов  //  Вісник  НАНУ.  –  2001.  –  №  10.  Інтернет-
ресурс: http://www.visnyk-nanu.kiev.ua/2001-10/3.htm. 

Агробіологія, 1’2017
 
 
 
10
6.  Довгань  О.М.  Органічне  виробництво:  сутність,  об’єктивна  необхідність,  ефективність  /  О.М.  Довгань,  
Я.В. Мандибура // Сталий розвиток економіки. – №1. ´213 (18) – С. 200-206. 
7.  Гармашов  В.В.  До  питання  органічного  сільськогосподарського  виробництва  в  Україні  /  В.В.  Гармашов, 
О.В. Фомічова // Вісник аграрної науки. – 2010. – №7. – С. 11-16. 
 



Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет