Орында ан: ғ «6М060800 Экология»Pdf көрінісі
Дата25.10.2018
өлшемі121.76 Kb.
#93894

Естi  механизмдерi мен 

ң

негiзгi процестерiОрында ан: 

ғ

«6М060800 - Экология» 

маманды ыны  1 курс магистранттары 

ғ

ңОразбаева Т.Р.,

Т лепова С.Т.,

ө

Хабиева А.М.  Тексерген: Болтаева   .М. 

Ә


Ес т рлері  ш негізгі белгіге байланысты 

ү

үб лінеді:

ө

1. П

си

хика

лы

 бел

се

нділ

ік

ке 

ар

ай:

қ

қ1)  оз алыс есі 

қ ғ


- е бек 

ң

рекетіне байланысты ә

имыл- оз алыстарды 

қ

қ ғ


есте  алдырып, оны 

қ

айта жаырту есі;

қ

ңғ2) сезімдік ес 

- б л 


ұ

адамны  басынан 

ң

ткізген сезімдерін ө

есте  алдыру;

қ

3) бейнелі ес - заттар 

мен 


былыстарды  

құ

ңасиеттеріні  на ты 

қ

ңқ

бейнесін есте 

алдырып ж не  айта 

қ

әқ

жа

ырту;ңғ

4) с з логикалы  ес 

ө

қб л адамны  

ұ

ңойыны т рлі 

ң ү


формаларын есте 

алдыруды айтамыз.

қ

2.

 Ма

са

та 

ар

ай:

қ

ққ

1) ыры ты ес 

қ

– 

т рлі м ліметтерді ү

ә

есте са тау а қ

ғ

саналы ма сатты  қ

ң

ойылуы;қ

2) ыры сыз ес 

қ

– 

адамны  ма сат ң

қ

оймай қ

материалды есте 

са тауы.

қ

3. М

ат

ериа

лд

ы е

ст

е са

та

у за

ты

ына

 

арай

:

құ

қ

ғқ

1)  ыс а мерзімді 

қ қ

есте  алдыруқ

;

2) за  мерзімді 

ұ қ


есте  алдыру 

қ

( за  ұ қ

мерзімді ес);

3

) оперативті ес зімізге керекті 

ө

материалдарды дер кезінде еске т сіру, 

ү

есте са тау ж не қ

ә

айта жаыртуды 

қ

ңғайтамыз.

ЕСТI  НЕГIЗГI ПРОЦЕСТЕРI:

Ң

есте қалдыр

у

есте сақтау

қайта 


жаңғы

рту


ұмыту

Есте  алдыру дегенiмiз - жа адан  абылдан ан 

қ

ңқ

ғ

бейнелер мен м лiметтердi ж не оларды  м нiн ә

ә

ң әесте б ры

ы са тал андармен байланыстырып 

ұ

ңғ

қғ

отыруды айтамыз. Жа а бiлiмдердi алуда ж не 

ң

ә

iс- рекеттердi  жа а т рлерiне ие болуда ол ә

ң

ң үорын алады. Бiра  есте  алдыруда  р н рсе 

қ

қә

ә

са тала бермейдi. қ

Бiр экспериментте адамдар а карточкалар берiлдi. Ол жерде суреттер мен сандар 

ғ

бол ан. Бiрiншi зерттелiнушiлерге сол суреттердегі заттарды танысын деп тапсырма ғ

бердi, ал екiншiлерге сандар а  арап карточкаларды реттерiмен  ойсын деген.  

ғ қ

қ

Тапсырма бiткеннен кейiн, карточкада ын  есi iзге т сiрi iзшi дегенде, бiрiншiлер тек ғ

ң

үң

суреттердi, екiншiлер сандарды  ана т сiрiптi. Осы ан орай, еске  алдыру  рекеттердi  

ғ

ү

ғқ

ә

ңма саттарымен, мотивтерiмен ж не т сiлдермен ай ындалып отырады. Б л есте 

қ

әә

қ

ұалдыруды  та дамалы ын к рсетедi.  йткенi адам бастан кешiрген ж не болмыстан 

қ

ң ңғ

ө

Өә

мiр мен тiршiлiкке  ажеттi  серлердi, бiлiмдердi ж не м лiметтердi жадына 

ө

қ

әә

ә

алдырады.қ

Арнайы есте са тау  шiн мынадай шарттар  ажет:

қ

үқ

.Арнайы мақсат қою, оны меңгеруге ұмтылу;

.Есте қалдырудың қоғамдық, эксперименталдық мәнiнiң адам қажетiне байланысты 

болуы;


.

Есте қалдыруды жоспарлап, iшiндегi ой түiндiлердiң мәнiн ашу, бiрiн бiрiмен байланыстыру;

.Мән-мағыналарды түсiну үшiн ойлау құбылысы мен ұштастыру;

.Қабылдаған нәрселердi өз сөзiмен құрастыру және өз ұғымдарыменен байланыстыру;

.Сапалы түрде қайталау. Мысалы, керектi мәлiметтi жаттағаннан кейiн, сақтау үшiн 40 

минуттан кейiн тағы қайталау керек. Өйiткенi бiр сағаттан кейiн есте оқылған 

мәлiметтiң 50% ғана қалады екен. Содан, бiрiншi күнi 2-3 рет, екiншi күнi 1-2 рет, 3-7 

күннен кейiн  бiр рет қайталаса, бiрiншi күнi 100 рет қайталағаннан да артық болады 

екен. Мұндай талаптарды орындау адамның есте сақтауын дамытып отыруына ықпалын көрсетедi.

     Психологияда естi дамыту а арнал ан жаттау 

ғ

ғ

т сiлдерiн – ә

мнемоника

 немесе 

мнемотехникалар

 деп 

атайды. Соларды  кейбiреулерi та ырыпты  со ында ң

қ

ңң

берiледi. 

      Есте са тауды  ерекшелiктерi болады.            қ

ң

    Психологтарды  зерттеулерi бойынша м лiметтi  

ң

әң

басында ы мен ая ында ысы есте жа сы са талады 

ғ

ғ

ғқ

қ

екен. Сол  шiн ма ызды ж не керектi н рселердi ү

ң

әә

жа сы есте  алдыру  шiн, мысалы, баяндаманы   

қ

қ

үң

басына немесе со ына  ою керек. 

ң

қ


за  мерзiмдi есте са тал ан м лiметтердi  айта 

Ұ қ


қ

ғ

әқ

сана а келтiрудi  айта жа

ырту дейдi. Ол ерiктi ж не 

ғ

қңғ

ә

ерiксiз бола алады. Ерiксiз  айта жа

ырту 


қ

ңғ

дегенiмiз – ма сатсыз қ

зiмен  зi есiне т с дi 

ө

ө

ү ұайтады. 

Арнайы   айта жа

ыртуда 

қ

ңғбелгiлi ма сат болады ж не 

қ

әерiк-к ш ж мсалынып, 

ү

ұарнайы  дiс-т сiлдер 

ә

әолданады. 

қ


Белгілі ма сат  оймай-а , арнайы есте  алдырмай-а  есте са тау мен жа

ырту, 

қ

ққ

қ

ққ

ңғ

еске т сіру ү

еріксіз ес деп аталады. 

Егер ма сат  оятын болса , онда б л қ

қ

құ ерікті ес болады. 

ажетті материалдар мен н рселерді есте са тау  шін адам тиісті  діс-т сілдер Қ

ә

қү

ә

әолданып, оны  алай да жадында  алдыруды ма сат етеді. Б л сол  сер еткен 

қ

ққ

қ

ұә

н рселер ізіні  есте берік  алуы деп аталады. М ндай жа дайда осыдан біршама 

ә

ң

құ

ғ

уа ыт б рын  абылда ан н рселерді  бейнесі адамны  к з алдына елестеп, қ

ұ

қғ

ә

ңң ө

ла ына дауысы естіледі. Есті  б л т рі 

құ ғ

ң ұ


ү

ыс а мерзімді ес 

қ қ

деп аталады. 

Психология  ылымында  ыс а мерзімді ес “ш ыл” ес (т рлі амал-т сілдер есі) ғ

қ қ


ұғ

ү

әдеп аталады. Ал т пкілікті ес  абылда ан н рселерді, 

былыстарды оларды  

ү

қ

ғә

құ

ңбелгі- асиеттерін  за  уа ыт бойы есте  алдырады. Т пкілікті есте  алдыруды  

қ

ұ ққ

қ

үқ

ң

та ы бір ерекшелігі —  сер еткен н рселерді   за  мерзімге созылуына ж не ғ

ә

әң ұ қ

ә

адамны  арнайы ма сатына да  атысты болуы. ң

қ

қЕс т рлері бір-бірімен  зара байланысты. Мысалы, с здік-ма ыналы  ес ма ыналы 

ү

ө

өғ

қ

ғболумен бірге еріксіз не ерікті де болады. Сондай-а , ол  ыс а мерзімді не 

қ

қ қт пкілікті болуы да м мкін. 

ү

үайта жа


ырту – б рын  абылда ан заттармен 

былыстарды 

Қ

ңғ

ұқ

ғ

құзімізге керек бол ан кезде есімізге т сіруді айтамыз. М нда ы 

ө

ғү

ұ

ғнегізгі процесс – елес. Елес – б л б рын ы  абылдауларды 

ұ

ұғ қ

айта 


деу.  айта жа

ыртуды  бір к рінісі – тану. Тану – 

қ

өң

Қңғ

ң

өб рын  абылда ан н рсеге, 

былыс а  айта кездескенде  ана 

ұ

қ

ғә

құ

қ қғ

болатын процесс. Тану 2-ге б лінеді: 1) Толы . 2) Толы сыз.

ө

қ

қайта жа


ыртуды  бірт рі – еске т сіру. Еске т сіру – белгілі 

Қ

ңғң

ү

үү

иынды тарды же умен байланысты ерік к шін ж мсауды 

қ

қ

ңү

ұ

талап ететін санасы  айта жаыртуды айтады.  айта 

қ

ңғҚ

жа

ырту 2-ге б лінеді: 1) Ыры ты. 2) Ыры сыз.ңғ

ө

ққ

мыту. Кезiнде еспен айналыс ан психолог А.Р.Лурия  зiнi  '' лкен естi  кiшкентай кiтабы'' 

Ұ

қ

өң Ү

ң

деген ж мысында феноменальдi естi  иесi С.В.Шерешевский туралы гiмелейдi. Сонда ол кiсi  

ұ

ңәң

50-100 саннан т ратын  атарларды ж не с здердi еске са тай алатын екен.  алаларда сол 

ұ

қ

әө

қ

Қабілетiн елге к рсетiп сахна а шы атын. Бiра  оны  кемшiлiгi, еске са та анды  мыта 

қ

өғ

ғ

қң

қ ғ


ұ

алмайды екен. Б л  рекетке ол  дейi  йрен ге м жб р болды. Сонымен, еске са тал андарды  

ұ ә

ә

үү

ә

үқ

ғ

ңкей бiреулерi жа сы са талады, кейбiреулерi о ай  мытылады. 

қ

қң

ұмыту дегенiмiз -  абылда анды, еске  алдыр андарды  ажет бол анда еске т сiре алмау, 

Ұ

қғ

қ

ғқ

ғ

үтанымау немесе еске т сiру мен тануды   ателесiп жа ылысуы. Сонда ми а келген м лiметтi  

ү

ң қң

ғ

әң

барлы ын есте са тай бермей, керегiн  алдырып, ма ызы жо ын  мытамыз. З.Фрейдтi  айтуы 

ғ

қ

қң

ғ

ұң

бойынша, адамны  атына кiр келтiретiн, адамгершiлiкке  арсы т р ан, ар-намыс а с йкес 

ң

қ

ұ ғқ ә

келмейтiн  ткен уа и алар  мытылады екен. Олар  р кезде мазасыздану немесе адам жанына 

ө

қ ғ


ұ

ә

ауырлы   келедi де адам есiнен ы ыстырылады екен. қ ә

ғмытуды  себептерiн к бiнесе ж йке  ызметiнi  

йлерiне ж не м лiметтi  

Ұ

ң

өү

қ

ң қүә

ә

ңэмоцианалдылы ымен байланыстырады. Мысалы, к п ж мыс iстеп шарша анда, к п уа ыт 

ғ

өұ

ғ

өқ

йы тай алма анда немесе ауыр анда, адам   те  мытша  болады.  артай анда да адам 

ү

қ

ғғ

ө ұ


қ

Қ

ғж йесiнi  нашарлауна орай,  склероз деген  мытша  ауруы дамуы м

кiн.


ү

ң

ұқ

үң


мытуды  себептері: 

Ұ

ң1) Жа ымсыз индукцияны   сері. 

ғ

ң ә2) Проактивтік тежелу. 

3) Ременисцения – кешіктіріліп еске т сіру. 

ү4) Шектен тыс тежелу.

Бiра   мыту дегенiмiз ол тек  ана еске са тауды  

қ ұ


қ

қ

ңнашарлауы емес. Егер м алiм саба ты 

ұғ

қт сiндiргенде о ытушыны  берiлген бiлiмге 

ү

қң

ызы уы болмаса, бала к бiсiн  мытып кетедi.  

қ

ғ

өұ

йiткенi эмоция а байланыс ан м лiметтер 

Ө

ғ

қә

жа сы са талады ж не  айта жа

ыртылынады. 

қ

қә

қ

ңғБ ны  таби и себебi болады. Эмоция т нмен 

ұ

ңғ

ә

ты ыз байланысты бол анымен, ми адам а ғ

ғ

ғкеректiсiн  ана са тап отырады, бас асын 

қ

ққ

мыту а жiбередi. Агата Кристи айт анындай: 

ұ

ғ

қ''Сенсациялар тез 

рап  етедi,  ор ыныш болса 

құ

қ

қ қза

а  алады''.

ұ ққ қ


р т рлi травмалар немесе ауралар естi  б зулуына  кел i м мкiн. Сол кезде естi  жо алуын – амнезия 

Ә

үң ұ

ә

үү

ң

ғдейдi. Б л 

былыстар мида ы тежеу,  шу за дылы тарына байланысты. Бiра   шкен,  мытыл ан 

ұ құ

ғ

өң

қ

қ өұ

ғ

байланыстар бiр кезде жаырып, еске т седi. Б ны – реминисценсия дейдi.  мыту – ж йке 

ңғ

үұ

ө

үклеткаларында ы тежелеу процестерiнi  дамуы. Осы ан орай, уахытша  мытуды са ты  тежеу дейдi. 

ғ

ңғ

ұ

қ қАдамны  б рын ы iс- рекетi  азiргi есте са тау ж мысына б гет болып  мыту а  келсе, оны 

ң ұ


ғ

ә

ққ

ұ

өұ

ғ ә


проактивтiк (тежелеу ''алдын ала  рекет ету'') дейдi. Ал кейiнгi iс- рекеттi  б рыннан есiнде 

ә

әң ұ

са тал андарына керi  сер етсе, ретроактивтi тежелеу (''арт а  арай  рекет ету'') дейдi. М ндай 

қ

ғ

әқ қ

ә

ұмытуды  к рiнiстерi бiр-бiрiне жа ын материалдарды  йренуде жиi кездеседi. О у ж мысында, саба  

ұ

ң өқ

ү

құ

қ

кестесiн жасауда осы м селенi ескеру  ажет.ә

қ


Есте са тау. Есте са тау – б л алын ан 

қ

қ

ұғ

н рселерді есте  стау а ба ыттал ан 

ә

ұ

ғғ

ғ

есте  стауды  ал ы шарты болатын ұ

ң

ғпроцесс. Ол 2-ге б лінеді: 1)Ыры ты. 

ө

қ2)Ыры сыз.

қ


ЕСТІ  НЕЙРОНДЫ  ТЕОРИЯСЫ

Ң

Қ

.

Б л теорияны  негізгі м ні мынада: есте  алдыру миды  электрлік белсенділігімен, ұ

ң

әқ

ң

я ни мида ы химиялы  не рылымды  белсенділік  андай да бір жолмен а зада ы 

ғ

ғқ

құ

ққ

ғ

ғэлектр  уатын арттырады. Б л  шін ес іздерін іске  осатын ж йке тізбегі болуы 

қ

ұ үқ

ү

шарт. Физиология за дарына орай нейрон жеткізген импульстер аксон ( озуды ң

қ

жеткізуші) ар ылы бір жасушадан екіншісіне беріледі. қ

Аксонны  жасушамен то ыс ан жері 

ң

ғ қ


синапс деп аталады. Жеке бір жасушаны  

ң

зіндегі осы синапсты  саны мы да ан. Синапс негізінен екі т рлі  ызмет етеді, ө

ң

ң ғү

қ

бірі -  оздырушы, екіншісі - тежеуші. қ

Сонымен,  ыс а мерзімді не  за  мерзімді есті  екеуі де бірдей  озушы немесе 

қ қ

ұ қ


ң

қ

тежелуші ж йке элементтеріні  бір-біріне  серінен туындайды. ү

ң

әАйырмасы -  ыс а мерзімді ес белгілі нейрондарды  уа ытша электрлік 

қ қ


ң

қ

белсенділігінен болады да  за  мерзімді ес нейрондарды  т ра ты рылымынан 

ұ қ


ң ұ қ

құ

келіп шы ады.ғ

ЕСТІ  БИОХИМИЯЛЫ  ТЕОРИЯСЫ

Ң

Қ

.Н сілдік негізінде жат ан химиялы  процестер ашылуымен  ылымда сол процесті  

ә

ққ

ғ

ңесте  алдыру а ы палы жо  па деген ой пайда болды.  р а за  шін т н бол ан 

қ

ғқ

қ

Әғ ү

ә

ғгенетикалы  а парат ДНК (дезоксирибонуклейн  ыш ылы) молекулаларында 

қ қ


қ

қ

шо ырланады, ал оны тасымалдау бас а (РНК) нуклейн  ыш ылыны молекуласымен ғ

қ

ққ

ң

орындалады. ДНК а за а т н  р жа а генетикалы  есті  зінде са тайтынды тан, оны  ғ ғ ә ә

ң

қө

қ

қң

зі немесе РНК игерілген т жірибені де бірден бірге  ткізуі м мкін деген болжам 

ө

ә

өү

жасалды. 

Эксперименттер н тижесінде т нді райтын молекуланы  химиялы  

рамы тіршілік 

ә

ә

құң

қ құ


иесіні  т жірибе топтауымен  згеріске келетіні аны талды. 

ң ә


ө

қБ л келесі с ра ты туындатты:  йрету барысында  згерген РНК молекуласы жа а 

ұ

ұ қү

ө

ңпайда бол ан да ды ж ніндегі м ліметті  зінде са тай ма не са тамай ма? 

ғ

ғө

ә

өқ

қЭксперимент барысы: жануар  ажетті  рекетті орындау а  йретілгенді. Оны  ж йке 

қ

әғ ү

ң ү


ж йесіні  бір айма ынан РНК молекуласы б ліп алынды, кейін ол игерілген білікті 

ү

ңғ

ө

екінші жануар а  ткізу  шін жа а а за а егілді.  йретілген жануарды  РНК ғ ө

ү

ң ғ ғҮ

ң

молекуласын  абылда ан екінші жануар (жалпа  рт) ал аш ысыны  да дысын 

қ

ғқ құ

ғ

қң

ғ

айталап берді.қ

Назарлары ыз а рахмет!!!ң ғ

Document Outline

 • Slide 1
 • Ес түрлері үш негізгі белгіге байланысты бөлінеді:
 • Естiң негiзгi процестерi:
 • Slide 4
 • Slide 5
 • Арнайы есте сақтау үшiн мынадай шарттар қажет:
 • Slide 7
 • Slide 8
 • Slide 9
 • Slide 10
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14
 • Slide 15
 • Естің нейрондық теориясы.
 • Естің биохимиялық теориясы.
 • Slide 18

Каталог: stud.kz -> pdf -> prezent


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет