Одам анатомиясиPdf көрінісі
бет1/31
Дата07.09.2018
өлшемі4.51 Kb.
#84691
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

"Одам  анатомияси"  дарсллги  Олий  уқув  юртларининт  биология  ва 
биология-тупрокгяунослвк  факультетлари  талабалари  учун  янги  дас-
тур  асосида  ёзилди.  Дарсликда  одам  аъзоларн  ва  тизимлари  анатомия-
сита  мансуб  маълумотлар  билан  биргаликда  уларнинг  микроскопик  ва 
ультрамикроскопик  тузилишлари  ёритиб  берилган.  Эндокрин  безлари 
ва  уларнинг  гормонлари  хақидаги  боби  янги  маълумотлар  билан  тулди-
рилди. Фанни пухта узлаштириш мақсадида лотинча атамаларнинг узбек-
ча  таржималари,  ҳамда  ҳар  бир  мавзуга  тегишли  расмлар,  микрофото-
суратлар илова кдлинди.
 
Академик Ж.Ҳ. Ҳамидов умумий тах;рири остида. Такризчи:   
биология фанлари номзоди, доцент А.Р. Жабборов
 
 
НUМАN АНАТОМУ
 
©   "СЫпоЎЕNК"2003й.
 
МУНДАРИЖА 
СУЗ БОШИ ...... , ................................................................................... 5 
ОДАМ АНАТОМИЯСИ ФАНИ ВА УНИ 
ЎРГАНИШ УСУЛЛАРИ ....................................................................... 6 
Анатомия фанининг қисқача тарихи ............................................. 7 
ОДАМ ТАНАСИНИНГ ТУЗИЛИШИ .............................................. 17 
АНАТОМИЯ ФАНИНИЫГ АСОСИЙ 
ТУШУНЧАВААТАМАЛАРИ ............................................................39 
ҲАРАКАТ АЪЗОЛАРИ ТИЗИМИ ..................................................... 40 
Скелет суяклари ҳақида маълумотлар (остеология) ................... 40 
Тана скелета .................................................................................... 47 
Қул суяклари .................................................................................... 54 
Оёқ суяклари .................................................................................... 59 
Бош скелета ......................................................................................65 
СУЯКЛАРНИНГ БИРИКИШИ (АРТРОЛОГИЯ)............................. 81 
Тана суякларининг бирлашиши ................................................... 87 
Қул суякларининг бирлашиши ..................................................... 91 
Оёқкамари суякларининг бирикиши .......................................... 93 
Оёқ панжа суякларининг узаро бирлашиши .............................. 96 
МУСКУЛЛАРХАҚИДАТАЪЛИМОТ (МИОЛОГИЯ) .................... 98 
Умумий маълумотлар ...................................................................... 98 
ХУСУСИЙ МИОЛОГИЯ ................................................................. ИЗ 
Гавда мускуллари .......................................................................... 113 
Бош мускуллари ............................................................................ 127 
Қул мускуллари ...............................................................................130 
Оёқ мускуллари .............................................................................. 135 
ИЧКИ АЪЗОЛАР (СПЛАНХНОЛОГИЯ) ...................................... 144 
Овқатҳазм қилиш тизими ............................................................. 144 
Ошз бушлири ................................................................................ 146 
Тил ................................................................................................... 150 
Қизилунгач ......................................................................................155 
Меъда .............................................................................................. 156 
Ингичкаичак .................................................................................. 158 
Йутон ичак...................................................................................... 161 
Жигар.............................................................................................. 165 
Ут пуфаги ....................................................................................... 168 
Қоринпарда ....................................................................................169 

НАФАС ОЛИШ АЪЗОЛАРИ ТИЗИМИ ....................................... 172
 
Бурун бушлири ............................................................................ 173
 
ҲИКИЛДОҚ ................................................................................................... 174
 
Кекирдак (трахея) .................................................................................. 177
 
Бронхлар  ................................................................................................... 179
 
Упкалар ...................................................................................................... 179
 
С И Й Д И К В АТАН О С И Л   А Ъ З О Л АР И  ТИ З И МИ  .......................... 184
 
Сийдик ажратув тизими  ...................................................................... 184
 
ЖИНСИЙ (ТАНОСИЛ) АЪЗОЛАРИ  .................................................. 191
 
Эркаклар жинсий аъзолар и  ............................................................... 191
 
Аёллар жинсий аъзолари .................................................................... 197
 
ЭНДОКРИН БЕЗЛАР  ............................................................................... 204
 
ТОМИРЛАР ТИЗИМИ (АНГИОЛОГИЯ)  ........................................... 219
 
ЮРАК ............................................................................................................ 222
 
Юракпинг утказувчи тизими  ............................................................. 227
 
Кичик  қо н айланиш доир аси ........................................................... 228
 
Катта қон айланиш доираси ................................................................ 228
 
ВЕНА ТИЗИМИ ......................................................................................... 239
 
Л И М Ф А  ТИ З И М И  .................................................................................... 245
 
ҚОН ЯРАТУВЧИ ВА ИММУН ТИЗИМ АЪЗОЛАРИ ..................... 247
 
НЕРВ ТИЗИМИ (НЕВРОЛОГИЯ) ................................................. , ...... 249
 
Нерв хужайраси (нейрон) ................................................................... 250
 
Орқа мия .................................................................................................... 264
 
Б о ш   м и я  ................................................................................................... 265
 
Б о ш  в а  о р қ а   м ия   ут к а з ув ч и   й ул л а р и  .......................................... 272
 
П Е Р И Ф Е Р И К   Н Е Р В   Т И З И М И  .......................................................... 274
 
Б о ш   м и я   н е р в л а р и  .............................................................................. 274
 
Орқа мия нервлари ................................................................... 278
 
Нерв тизимининг вегетатив қисми ...................................... 282
 
ЭШИТИШ ВА МУВОЗАНАТ АЪЗОСИ ............................... 285
 
КУРИШ АЪЗОСИ ..................................................................... 287
 
Сезги аъзолари ....................................................................... 290
 
Тери анализаторлари ............................................................ 290
 
Мирзо  Улурбек  номидаги  Узбеки-
стан  Миллий  Университетининг 
85 йиллик юбилейига багишланади
 
СУЗ БОШИ
 
Узбекистан  таракдиётнинг  узи  танлаб олган  йулидан собит-
қадамлик билан илд
ам
 бормокда. Мустақилликнинг утган йил-лари 
воқеаларга  бой  булиб,  миллий  маънавиятимизни  яратиш  билан 
борлиқ  бир  кдтор  ишлар  амалга  оширилди.  Бу  жараёнда 
давлатимиз  олий  укув  юртлари  профессор-укдтувчилари  зим-
масига  юкрри  малакали  мутахассислар  тайёрлаш,  олий  таълим 
муассасалари  талабалари  учун  узбек  тилида  дарслик  ва  укув 
кулланмаларининг  "янги  авлоди"ни  яратишдек  муҳим  ва  улур-
вор вазифалар юклатилган.
 
Маълумки, илгари яратилган "Одам анатомияси" дарслиги бу-
гунга келиб давр талабига жавоб бермай қолди. Ҳолбуки кейин-ги 
40-50 йил ичида "Одам анатомияси" фани буйича катта ил-мий-
назарий  ва  амалий  ютукдар  кулга  киритидди.  Ҳозирги  вақт-да 
одам  организми  аъзолари  ва  тизимларини  морфофункция  та-
мойиллари асосида  тадқиқ  кЎлишга  ва  урганишга  катта  аҳамият 
берилмокда.
 
Мазкур "Одам анатомияси" дарслиги олий укув юртларининг 
биология  ва  биология-тупрокдгунослик  факультетлари  талаба-
лари учун мулжаллаб ёзилган булиб, кадрлар тайёрлаш миллий 
дастури ва миллий таълим модели талаблари асосида яратилган 
давлат  тилидаги  биринчи  дарслик  ҳисобланали.  Бу  дарслик  би-
ринчи  марта  нашр  этилаётганлиги  сабабли  унда  айрим  камчи-
лик  ва  нуксонлар  булиши  эҳтимолдан  хрли  эмас.  Бинобарин, 
мазкур  китоб  хакддаги  уз  фикр-мулоҳазалари  ва  истакларини 
билдирган  ҳурматли  мутахассисларга  муаллиф  уз  миннатдорчи-
лигини билдиради.
 
"Одам  анатомияси"  таълимида  расмлардан  фойдаланиш  энг 
самарали  усуллардан  ҳисобланади.  Расмлар  талабаларга  мате-
риални  чуқурроқ  узлаштиришларига  ва  билимларини  мустаҳ-
камлашга  кумаклашади.  Шунинг  учун  талабалар  қушимча  дарс-
лиқ  қулланма  ва  атласларда  келтирилган  расмлардан  ҳам  фой-
даланишлари  зарур.  Шу  туфайли  амалиёт  дарсларида  профес-
сор  Н.А.  Аҳмедовнинг  1998  йилда  нашр  этилган  "Одам  анато-
мияси"  дарслигидан  кенгроқ  фойдаланиш  хдм  мақсадга  муво-
фикдир.
 
Муаллиф.
 

ОДАМ АНАТОМИЯСИ ФАНИ 
ВА УНИ УРГАНИШ
 
УСУЛЛАРИ
 
Одам анатомияси фани  — одам танасининг тузилиши, ривож-
ланиши,  аъзолари  ва  тизимларининг  функцияларини  бир-бирига 
боглаб  урганадиган  фандир.  Анатомия  фанининг  номи  юнонча 
(юнонча)  "апа1оте"  сузидан олинган булиб, кесаман деган маъно-
ни  билдиради.  Анатомияда  мурдани  пичоқ  билан  кесиб  урганиш 
асосий усуллардан бири хд!собланади.
 
Одам анатомияси фани биология фанининг бир кисми булиб, бош~ 
ка баъзи биологик фанлар учун асос булиб хлсобланади. Анатомия 
фанини  узлаштирмай  туриб  бу  фанларни  узлаштириш  анча  кийин 
булади.  Буларга;  антропология,  умурткалилар  зоологияси,  одам  ва 
ҳаивон физиологияси, гистология, ривожланиш биологияси ва киёсий 
анатомия фанлари киради. Булардан одам ва хайвон физиологияси, 
цитология, гистология ва индивидуал ривожланиш биологияси фан-
лари бир вактлар одам анатомияси фанининг бир кисми деб хдсоб-
лаб  келинган.  Сунгги  вактларда  бу  фанларнинг  ривож  топиши  ва 
янги-янги  маълумотларнинг  кашф  этилиши  натижасида  буларнинг 
хар бири узига кос мустақил фан булиб ажралиб чикдан.
 
Нормал анатомия фани бир нечта боблардан иборат булиб, ҳар 
бир боби одам танаси аъзоларининг маълум бир тизимини изохдаб 
беради.  Тизимда  аъзо  ва туқималар  шакли,  тузилиши,  танада  жой-
лашган  уринлари баён этилади. Сунг  аъзолар ва бошкд  тизимлар-
нинг  узаро  муносабатларини,  уларнинг бир-бири билан борланиш 
асосларини,  тизимларнинг бир-бири  билан функционал борлани-
шини, одам танасининг бир бутунлигини таърифдаб беради.
 
Одам  анатомияси  фани,  айникса,  биология  йуналидщда  умурт-
кали  ҳайвонлар  анатомияси  билан  бог-лиқ  хрлда  урганиб  келинган. 
Тарихий  таракддёт  даврларида  ҳам  дастлаб  мукаммал  равишда  ҳай-
вонлар  танасининг  анатомияси  урганилиб,  сунг  одам  анатомияси 
уларга такдрслаб урганилган. Умурткалилар аиатомияси билан одам 
анатомияси уртасида бир-бирига ухшашликлар жуда куп. Бу ухшащ-
ликларни "Солиштирма анатомия" фани асослаб беради.
 
Одам  анатомияси  фани  шартли  равишда  бир  нечта  тизимларга 
ажратиб урганилади. Буларга куйидагилар киради: суяклар хакидаги 
таълимот — остеология, бугамлар  татлимоти  — артрология, мускул-
лар таълимоти — миология, ички аъзолар хакидаги таълимот — сплан-
хнология, юрак-крн айланиш ва лимфа тизими таълимоти — ангио-
логия, нерв тизими таълимоти — неврология, сезги аъзолари хакида-
ги таълимот — эстезиология, ички секреция безлари хакидаги таъли-
эндокринология номлари билан юритилади.
 
Маълумки, хдр бир фан уЎининг тараккиёти даврида қулга кири-
 
усуллари ёрдамида урганилади ва ривожлантириле!ди. Даст-
лабки  усуллар  ниҳоятда  содда  булган  булса,  кейинчалик  ян1-и-янг-и 
мураккаб усуллар пайдо була охЎшлайди. Одам анатомиясини ург-а-
нишда  ҳам  худди  шундай  жараёнлар  кузатилган.  Дастлабки,  кади-
мий усуллардан бири — бу мурдани кесиб ериб ургашЎ! усули булиб, 
бу  усул  хрзирги вақгда ҳам  уз мохЎятини йуқотмай,  одам анатоми-
ясини урганишда асосий усуллардан бири хисобланиб келмокда.
 
Микроскоп пайдо булияш билан одам аъзолари ва тизимларини 
микроскопик ва ультрамикроскопик текшириш усули ривожланиб 
кетди. Охирги вақтда бундай усулларнинг сони ошиб бормокда.
 
Пирогов  томонидан  яратил!
п
ан  мурдани  музлатиб,  сунг  арралаб 
урганиш  усули.  Бунда  тана  кисмлари  қаватма  қават  арраланиб  то-
пографияси  урганилди.  Инъекция  усулида  танадаги  бушликдарга 
қон  томирлари,  без  каналчаларига  рангли  кимевий  моддзлар 
еки 
эритилган  парафин  юбориб,  уни  қотириб  урганилди.Сунгги  вакт-
ларда  рентген  усули  кенг  кулланилмокда,  эндоскопия  усуллари, 
цитохимия-гистохимия усуллари шулар жумласидандир.
 
Анатомия фани фундаментам фанлар каторига киради, уни хар 
гомонлама  мукаммал  урганити  ва  билиш  ҳар  бир  биолог  ва,  ай-
никса, тиббиёт соҳасидаги мутахассисларнинг бурчидир.
 
АНАТОМИЯ ФАНИНИНГ ҚИСКДЧА
 
ТАРИХИ
 
Анатомия  тарихига  дойр  маълумотларни1|р  дастлабки  излари-
ни қадимда яшаг'ан халкдарнинг тарихидан топиш мумкин. Ер ости 
кдзилмаларига  оид  маълумотларни  ва  тарихий  кулезмаларни  чу-
қурроқ  урганиш  натижасида  хдйвон  ва  одам  анатомиясига  кизи-
кдш қадим замонлардан бо!планганлигининг гувоҳи буламиз
 
Синчков  овчилар  ҳайвон  танасидаги  энг  муҳим  аъзоларнинг 
жойлашишини  яхши  билганлар.  Ибтидоий  одамлар  анатомияси 
гуьрисидаги тасаввурларни рорларнинг деворларига чизилган раем-
лардан  билса  булади.  Буларда  ҳайвон  юраги  унинг  танасининг 
қаерида жойлашганлиги алоҳида курсатиб утилган.
 
Қадимги  Мисрда  одам  анатомияси  сохдсидаги  билимларнинг 
ривожланишида  мисрликларнинг  одам  танасини  мумиёлаб  узоқ 
вақт  сакдаб  қолишга  интилиш  ҳам  сабаб  булган.  Шу  даврларда 
мумиёлаш билан пгурулланадиган мутахассисларга мурдаларни ёриб 
урганишга  рухсат  берилх-ан.  Уларнинг  ёзиб  қолдирган  маълумот-
ларидан тиббиёт мутахассислари фойдаланганлар. Мисрли тибби-
йппунос А. Смит маълумотига кура одам анатомиясига мансуб даст-
лабки ма-ьлумотлар эрамиздан олдинги  XXX  асрларда  пайдо  була 
бошланган.  Уша  даврда  бот  мия  ва  унинг  вазифаси,  юрақ  қон 
томирларидаги  хдракатлар  хақидаги  маълумотларга  эга  бул!'ан-
лар. Смит узининг "Тиббиётшуносиинг сирли ки'гоби"да  (XIV аср) 
юрак ва юрак томирлари ҳақида кет
1
 тухталиб утган.
 

Қадимги Хитойда эрамиздан олдин!'и Х1-УИ асрларда ёзиб крл-
дирилган  "Тиббиёт  крнуни"  китобида  ёзилишича,  ички  аъзолар-
нинг  жойлашишини,  кон  томирлари,  нервлари  ва  уларнинг  тана 
буйлаб таркалишини билганлар. Касалларни даволашда нина сан-
чиш усулларидан фойдаланганлар. Китоблардаги расмлардан маъ-
лум булишича, одам танасида юзлаб нукталар келтирилган булиб, 
уларга ташкаридан нина санчиш усуллари билан касалларни даво-
лашда  фойдаланганлар.  Хрзирги  вактда  бу  усуллар  кенг  ривож-
ланган  булиб,  нукталарнинг  сони  миигдан  ошиб  кетган.  Биргина 
кулоқ супрасининг юзасида юздан ортиқ нукталар мавжуд.
 
Одам анатомиясига дойр маълумотларни маълум тизимга кел-
тириб  асослаш  эрамиздан  олдинги  IV-V  асрларда  кадимги  Гре-
цияда бошланади.
 
Гиппократ  (э.о.  460-377  йиллар).  Қадимий  Грецияда  анатомия 
фанининг ривожланишига  катта  хЎсса кушган  олим,  у  тиббиет-
шунослар  отаси  номини  олган.  Одам  танаси  тузилишини  ҳар  то-
монлама чуқур урганган. У узигача булган маълумотларни, хдмда 
уз  изланишларини  ёзиб  қолдирган.  Китобларида  скелет  суяклари-
дан  калла  суяклари,  умуртқалар,  крвурралар  ва  қул-оёқ  суяклари 
билан бирга куз, бугимлар, мускуллар ва йирик томирлар тузили-
ши  ҳақида  маълумотлар  мавжуд.  Уз  изланишлари  ва  кулга  кири-
тилган  маълумотларга  асосланган  ҳолда  "табиатни  билишга  таж-
риба ва тадкЎткртлар орқали эришилади" деб таъкидлайди. Шу би-
лан бирга "одам танасининг тузилишини урганиш — тиббиётнинг 
бош негизи" эканлигини асослаб берган. Албатта унинг хатолари 
ҳам  булган.  У  артерия  томирларида  ҳаво  оқади  деб  хЎсоблаб,  бу 
томирларга  хрзир  хдм  сакданиб  қолган  артерия  (аег  —  юнонча  -
ҳаво,  1егео —  олиб  бораман)  номини берган.  Нервларни  эса  пай-
лар деб ҳисоблаб, нотурри тасаввурга эга булган.
 
Аристотель  (э.о.  384-322  Йиллар)  Грецияда  яшаб,  уз  даври-
нинг  атокди  энциклопедист  олими,  бошқа  фанлар  кдторида  тиб-
биёт фанини ҳам мукаммал билган. Хдйвонлар анатомиясини яхши 
урганиб, анатомиянинг ривожланишига катта хЎсса кушган. Ари-
стотель нервларни ажрата билган, юракка  қонни ҳаракатга  келти-
рувчи асосии аъзо деб қараб, унинг тузилиши ва аҳамиятини анча 
турри  изохдаб  берган.  Аристотель  аорта  номини  биринчи  булиб 
киритган. Ҳайвонлар организмини урганиб, турли тукдмалар, жуы-
ладан  тогай,  суяқ  ёг  туқимаси  ва  крнни  бир-биридан  ажратиб 
изохдаб  берган.  Аристотель  "Ҳайвонот  оламининг  табиий  тари-
хи"  номли  асарида  ҳамма  мавжудотлар  ривожланишининг  изчил-
лиги тутрисидаги маълумотни олдинга суради.
 
Герафил (э.о. 300 йидда Грецияда тугилт'ан}. Одам анатомияси-
ни  урганишда  мурдаларни  бевосита  ёриб,  бу  хдкда  ёзма  маълу-
мотлар  -крлдирган  олимлардан.  Анатомияга  куп  янгиликлар  ки-
ритган. Бош мияни тузилишига аҳамиит бериб, уни тафаккур а-ьзоси 
деб  ёзиб  қолдиради.  У  биринчи  булиб  сезувчи  ва  ҳаракат  нервла-
рини фаркдаб берт'ан. Шу билан бирга, куз сокдаси ва унинг пар-
 
 

далари, 12 бармокди ичак устида изланишллр олиб борган, юрак-
нинг тузилиши ва пульсациясини урганган.
 
Эразистрат (э.о. 300-350 йиллар, Греция). Анатомия ва физи-
ология билан шурулланган олим. Унинг фикрича артерияларда хдво 
эмас, кон окади. У крннинг упкалардан юрак чаи булмасига, сунгра 
крринчага куиилиши, кейин эса аорта ва артериялар оркали орга-
низмга таркалишини курсатиб берган. Юрак ва томирлар хакдда-
ги тасаввурларга янгиликлар киритган.
 
Руф (эрамизнинг I асри). Рум олими, куз нервларининг кесиш-
ган жойини урганган. Руф ва Клавдий Гален анатомия тарихида 
биринчилардан  булиб  анатомиянинг  лотинча  атамаларини  тузиб, 
уни фанга киритганлар.
 
Клавдий  Гален  (131-201  йил).  Бергамолик  олим,  тиббиётшу-
носликда уз давринииг йирик намоендаларидан хдсобланган. Тиб-
биёт соҳасидаги олдинги маълумотларни умумлаштириб унинг ри-
вожланишига  катта  хЎсса  кушган.  Орка  ва  бош  мия  нервлари-
нинг бириктирувчи тукЎмалари, аирим қон томирлари ва бойлам-
чаларни урганган. Анатомияга оид хамма маълумотларни хдйвон-
лар  танасида  текширган.  Шунинг  учун  хам  унинг  хатолари  куп 
булган. Чунки у диннинг фан ривожланишига тускЎнлик килиши 
натижасида одам мурдасини ёриб ургана олмаган. Одам анатоми-
ясини  хдйвонлардан  олган  далиллар  асосида  таърифлаган.  Гален 
тананинг аирим суякларининг шакли ва жойлашиши, хайда орга-
низм  ихтиёри  билан  к#сқарадиган  мускуллар  фаолиятини  урган-
ди. Мускулларнинг хамма харакати нервлар оркали содир булади 
деб  таърифлади.  Гален  қон  айланишини  нотурри  таърифлайди, 
унинг айтишича крн жигардан тана буйлаб тарқалади. Крн томир-
ларида хаво эмас, балки  қон оқади,  деб узидан олдин утган олим-
ларнинг нотурри фикрларини туррилайди. Гален уз билими билан 
катта  обруга  эга  булганлиги  туфайли,  унга  хеч  ким  қарши  чикд 
олмаган  ва  уни  танкид  кдла  олмаган.  У  антик  давр  тиббиетини 
охирига етказган олим деб ҳисобланади. Галендан сунг утган XIII 
аср давомида Гален ва Гиппократ уз ия!ларида х;еч  қандаЙ хатога 
йул  қуймаганлар  деган  фикр  сакданиб,  уларнинг  асарларидан 
фоидаланиб келинган,
 
Урта  асрларда  (У-Х1)  бошқа  фанлар  қатори  анатомиянинг  ри-
вожланиши  хдм  кескин  пасайиб  кетади.  Бу  давр  —  дин  зулми 
кучайган давр эди. Одам мурдасини ёриб урганиш дин томониддп 
буткул таъкЎкданганлиги туфайли асосан олдин яшаб утган олим-
ларнинг ёзиб қолдирган маълумотлари асосида иш юритилган.
 
Абу Али Ибн Сино (980-1037 йиллар). Урта асрнинг улур олими 
(Европада  Авиценна  номи  билан  машҳур),  қои>
г
сий  билим  эгаси, 
анатомия, математика, фалсафа фанларини чукур эгаллаган, жа-
ҳон  маданияти  таракдиётига  улкан  хЎсса  қушган  ва  жуда  катга 
илмий мерос қолдирган олимлардан хдсобланади. Ўша даврларда 
Урта Осиёда фан ва маданият юксак даражада ривожланган эди. 
Урта Осиёыинг Хуросон ва Мовароуннахр вилоятлари араб исти-
 
10
 
лочилари зулмидан озод булиши туфайли бу орда фан ва маданият 
соҳалари  тез  таракдиёт  эта  ботолади.  Айнан  уша  даврда  Урта 
Осиёда бутун дунёга машхур булган куплаб олимлар етишиб чиқ-
ди. Шулардан бири - Абу Али Ибн Сино эди. У 980 йили август 
ойида Бухоро  якднидаги Афшона  ндшлогида  урта  даражали дав-
лат хизматчиси оиласида турилди.
 
Буюк олимнинг юздан ортиқ асарлари булиб, улардан 58 таси 
фалсафага, 20 таси тиббиётга, 11 таси астрономия, химия, физика, 
ботаника ва бошка фанларга баришланган. Булардан ташкари унинг 
мантиқ,  ҳуқук„  санъат  назарияларига  оид  асарлари  ҳам  булган.  Бу 
асарларнинг хдр бири — бир нечта жилддаи иборат булган. "Тиб 
қонунлари" номли қомусий асари 5 жилддан ташкил топган булиб, 
улар  орқали  Ибн  Сино  айниқса  тиббиёт  соҳасида  бугун  дунёга 
машхур хаким ва олим сифатида танилди.
 
Иби Сино узининг "Тиб қонунлари" китобида тиббиёт соҳасида-гя 
барча  маълумотларни  умумлаштирди,  уларни  уз  тажрибалари  ва 
кузатишлари  билан  бойитди  хамда  мукаммал  тизимга  асос  солиб, 
тиббиёт фани соҳасида янги давр очди. Бу асар уз даврининг маш-
ҳур олимлари Х1Ўсобланган Гиппократ ва Галенлардан сунг тиббиёт 
фани  дурдоналари  кдторига  қушилган  энг  йирик  кашфиёт  булди. 
"Тиб қонунлари" китоби утган 600 йил давомида тиббиёт сохасида 
асосий кулланма булиб келган. Ибн Синонинг "Тиб крнунлари" урта 
асрларда факат шаркдагина эмас, балки гарб мамлакатлари утп1вер-
ситетларида  ҳам  талабалар  учун  тиббиёт  фанлари  буйича  бирдан 
бир  қулланма  булиб  келди.  Олимнинг  тиббиётга  оид  асарлари,  ай-
ниқса  "Тиб  қонунлари",  илмий  тиббиёт  фанининг  сунгти  ривожла-
нишига ҳам жуда катта таъсир курсатди. У узоқ келажакдаги тиббий 
кашфиётларни  башорат  кдлган  ҳолда  юқумли  касалликлар  кузг-а 
куринмайдиган касал қЎ"ЗРатувчи микроорганизмлар томонидан сув 
ва ҳаво орқали таркдтилади деган фикрларни ёзиб қолдирган.
 
Ибн Сино "Тиб крнунлари" китобида одам анатомияси ва физи-
ологиясига катта эътибор беради. Жаррохдик ва диагностикага оид 
китобида  ҳам  бу  масалаларга  куп  урин  ажратган.  Унинг  фикрича 
пульс (томир уриши) касалликнинг тури эмас, балки кишининг ёши, 
жинси, истеъмол киладиган овқатининг тури, йил фасли, ҳавонинг 
узгаришларига қараб узгариб туради. Асарда одам гавдасининг ту-
зилиши, анатомияси муфассал баён этилади. Бунда суяклар, бутим-
лар, пайлар, мушаклар, нервлар яхши таърифланган. Қон томирлари 
урувчи  томирлар  (артериялар)  ва  тинч  томирларга  (веналар)  були-
нади дейди. Мушаклар хакдй.аг'и бобида биринчи булиб мураккаб 
куЎз Ўгушакларини жуда аниқ ва муфассал таърифлаб беради. Ки-
тобнинг  алохида  боби  нервларни  изохлашга  баришланган  булиб, 
"мия сезги ва ҳаракатни нервлар орқали бопща а'ьзоларга утказа-ди" 
деб  курсатади.  Мураккаб  тузилишга  эга  булган  бош  ва  оркд  мия 
нервларини  турри  шарх
г
/\аб  беради.  Бирор  анатомик  фактни  изоҳ-
лаганда унинг физиологиясига катта аҳамият беради.
 
Ибн Синонинг "Тиб қонуни" бир йена асрлар давомида (XVII
 
11
 

асрга  қадар)  дунёнинг  барча  мамлакатларида  тиббиёт  ходимлари 
учун кЎлланма булиб келган. Унинг бу кадар каттц муваффакЎят 
крзонишига сабаб, касалликни аникдаш (диагностика) ва даволаш 
усулларининг жуда аниқ, мукаммал ва шу билан бирга тушунарли 
баён этилишидир.
 
Ибн Синонинг асарлари узининг оригиналлиги, фикр ва хуло-
саларининг  фактларга  (далилларга)  асосланганлиги,  равшанлиги 
билан ҳам машхур. Бу жихатдан "Тиб қонуни" алохдда урин тута-
ди ва Гален кулёзмаларига нисбатан олдинга қуйилган кадамдир.
 
Ибн  Синонинг  "Тиб  крнуни"  асари  биринчи  марта  XII  асрда 
яшаган Герард томонидан логин тилига таржима килинган. Китоб 
босиб  чикариш  йулга  қуйилгандан  сунг  у  30  марта  кайта  нашр 
қилинган.  Бу  асар  узбек  тилида  биринчи  марта  1955-1956  йилда 
Тошкентда чоп этилди.
 
Дин томонидан жиддий тускднликка учрашига карамай, анато-
мия ХП-ХГУ асрларда Европада очила бошлаган университетларда 
ривожланиб боради, чунки бу университетлардаги медицина фа~ 
культетларига 1-2 мурдани ёриб урганишга рухсат берилган эди.
 
Мондино да Люции (1275-1327) венециялик олим булиб, у ик-
кита аёл мурдасини ёриб урганиб, узи йикган маълумотлар асоси-
да  "Анатомия дарслиги"ни  ёзиб  қолдиради.  Бу  дарслик Х1У-ХУ1 
асрларда 25 марта қайтадан нашр этилган.
 
Леонардо  да  Винчи  (1452-1519)  буюк  рассом,  математик  ва 
мухандис — 30 та мурдани ёриб урганди. Урганиш жараёнида одам 
анатомиясига  оид  800  тага 
ЯК
Ў
ЕН 
нихрятда  аниқ  расмлар  чизиб 
крлдирди. Унинг чизган анатомияга оид расмлари бизнинг замо-
намизда хам уз ахдмиятини йукртмаган. У Галеннинг анатомияга 
оид назариялари ва курсатмалари асоссизлигини исботлаб, уз за-
моиаси анатомияси ривожига асос солди.
 
Андрей Везалий (1514-1564). Белгиялик олим, тасвирий анато-
миянинг  асосчиларидан.  Мурдани  бевосита  ёриб  урганди.  Одам 
танаси кандай тузилган булса, шундай изохдаб берди. Уз фикр ва 
далилларини одам танасига карай чизилган расмлар билан кургаз-
мали  баён  кдлди.  Везалий  (1543  йил)  анатомия  буйича  туплаган 
барча  маълумотларини  оламга  машхур  еттита  китобдан  иборат 
"Одам  анатомиясининг  тузилиши"  асарида  ёзиб  қолдиради.  Га-
леннинг  қон  хдракатига  дойр  асарларини  кескин  коралади.  Ҳай-
вонлар анатомияси далилларини одам анатомиясига кучириш на-
тижасида  йул  қуйилган  хато  ва камчиликларни  катта  мехдат  эва-
зига тула очиб ташлади. Андрей Везалий фаолият курсатган Паду-
ан университета уша замонда етишиб чикдан талантли олимлари 
билан оламга машҳур эди.
 
Вильям Гарвей (1578-1657). Англия олими, буюк анатом ва фи-
зиолог.  Падуан  университетидан  етишиб  чикдан.  Крн  айланиш 
тиЎ зимини урганишга улкан хисса қушган. Анатомия, айниқса кон 
айланиш тизимига дойр ишларини умумлаштириб, 1628 йилда "Ҳай-
вонларда юрак ва крн ҳаракати тукрисида анатомик текширишлар"
 
12
 
номли идмий асариии езди. Унда биринчи булиб кичик ва катга қоп 
айланиш доирасшганг анатомияси ва физиологиясини тавсиЎЎЎлаб 
берди. 3<,опни артерия тонирларидан вена томирларига утказиб бе-
ру!5чи  капилляр  томирлар  туррисида асосли  ма'Ўлумсплар  булмас-
лигига  қарамай,  қон  артериядаи  венага  кузга  куринмайдш'ан  то-
мирчалаЎ)  орқали  утади,  деган  тахминий  фикрни  олра  сурди.  Гар-
вейнинг  бу  тахмини  Марчелло  Мальпигий  (1628-1690  йй.)  уша  за-
монда ихтиро килинган микроскоп (биринчи микроскоп 1665 йилда 
Р. Гук томонидан яратилган) ёрдамида капилляр томирлар тузили-
шини мукаммал урганиб, уларнинг артерия билан вена томирлари 
уртасидаги анастомозлар сифатидаги ролини илмий асослаб берди. 
Мальпигий фақат томирлар микроскопияси билан чегараланиб  қол-
май, бошка аъзоларнинг микроскопик анатомиясини ҳам урганди. 
Бириичи булиб  ҳайвонлар  териси,  талоги, буйраги ва  бошқа а'ьзо-
ларнинг микроскопик тузилишини урганди.
 
Мигуэлъ  Сервет  (1509-1553).  Испаниялик  олим.  У  биринчи-
лардан булиб юракнинг унг крринчасидан бошланиб, чап булма-
часртгача булган кичик қон айланиш доирасини, яъни крн упкадан 
жуда майда тармокданган упка артерияси ва вена томирлари орка-
ли  утади,  деган  тахминни  ёзиб  қолдирган.  У  "Христиан,\икнинг 
тикланиши" номли китоби учун идеализм душмани сифатида 1553 
йили уша китоби билан оловда куйдирилган. Шуни хам айтиб утиш 
жоизки,  Серветдан  анча  олдин  кичик  қон  айланищ  тизимининг 
упка орқали утиши тутрисидаги фикрни XIII асрда биринчи булиб 
Дамашклик араб олими Ибн ан Нафис айтиб утган эди.
 
Кейинчалик олимлар одам анатомияси билан бир каторда унинг 
а
г
ьзолари тузилиши ва уларнинг вазифаларини урганишга ҳам катта 
ахамият бера бошладилар.
 
Габриэль  Фаллопий  (1523-1562).  Испаниялик  олим,  жинсий 
аъзолар  билан  мукаммал  шукулланиб,  "Анатомик  тузилишлар" 
номли китобида бачадон найини уз номи билан (фаллопий найи
 
деб) ёзиб крлдирди.
 
Б. Евстахий (1510-1574) тишлар, айирув ва эшитув аъзоушрини 
урганиб, биринчи булиб халкум билан эшитув йулини урганди ва 
ҳалқум билан  урта қулоқ уртасидаги  бу  йулни  уз  номи билан  (ев-
стахий найи деб) атаган.
 
М.И. Шеип (1712-1762) биринчи булиб, анатомияда кулланила-
диган рус тилидаги атамаларни ишлаб чикди. 1744 йили рус тили-
даги атамаларни босмадан чиқарди. 1757 йили эса биринчи булиб 
рус тилида анатомия дарслигини яратди.
 
А.М.  Шумлянский  (1748-1796)  "Буйракнинг  тузилиши"  номли 
илмий ипшда буйрак ички тузилишини мукаммал бапн Э'габ берди.
 
ҚФ. Вольф (1733-1793) М.В. Ломоносовтомоиыдан таижнл этил-
ган Россия академиясининг аъзоси, "Яратилитп назарияси" вомли 
илмий асарида эпигенез назариясини илмий асослаб беради. 1759 
йил унга "турлар доимийлих'и" назариясига биринчи хужум қил-
1'ин олим деб гоксак баҳо берганлар.
 
13
 

П. Пуркимье (1787-1869) юрак мускуллари анатомияси ва юрак-
нинг микроскогшк тузилшшши урганди. У горакнинг таъсирларпи 
утказиш хусусиятига эга толаларини аниклади ва бу толаларни уз 
номи билан ("Пуркинье толалари") атади.
 
ҚМ.  Бэр  (1792-1876)  биринчи  булиб  тухум  хужайраларининг 
мураккаб тузилишини тасвирлаб берди ва урурланган тухум хужай-
расининг  ривожланишини  урганди.  Бэр  организмнинг  купайиши 
устида  олиб борган  ишлари  билан  хрзирги  замон эмбриологияси-
га асос солди.
 
Т. Шванн (1810-1882) "Ҳайвон ва усимлик танасининг тузилиши 
ва усишидага узаро ухшашликларни микроскопда текшириш" номли 
асар  билан  дунёга  машхур  булди.  У  шу  сохадаги  узигача  булган 
маълумотларни умумлаштириб "Ҳужайра назариясини" яратди.
 
Н.И.  Пирогов  (1810-1882)  уз  даврининг  букж  олими  ва  жар-
розЎ.  Анатомияга  мурдаларни  урганишда  янги  усулни,  яъни  муз-
латиб  уни  ҳар  томонлама  арралаш  усулини  куллаб,  ички  аъзолар-
нинг бир-бирига нисбатан жойлашишини урганди ва Топографик 
анатомияга  асос  солди.  Пирогов  организмдаги  мускуллар,  йирик 
қон томирлар, айниқса фасцияларни мукаммал урганди.
 
В.А.  Бец  (1834-1894)  бош  мия  пустлокининг  макро-  ва  микро-
скопик  тузилишини  урганиб,  "гигант  ҳужайра"ларни  кашф  этди. 
Кейинчалик бу хужайралар Бец хужайралар номини олди. У буй-
рак  усти  бези  машз  кисмининг  морфофункциясини  ҳам  урганган. 
В'.Н.  Шевкуненко  (1872-1952)  топографик  анатомия  мактабини 
яратган.  Одам  танаси  аъзоларининг  узгарувчанлигига  оид  маса-
лалар билан нгурулланган.
 
В.Н.  Тонков  (1872-1954)  "Топографик  анатомия  ва  жаррохдик 
хирургияси"  асари билан  машхур, экспериментал анатомия  риво-
жига  катта  ҳисса  қушган  олим.  Ҳ
аив
°нлар  қон  томирларини  му-
каммал  урганди. 
ТОНКОЕ 
мактаби  қон  айланишнинг  айланма  (кол-
латерал) йулига дойр масалаларни тула-тукис урганди. Унинг одам 
анатомияси  буйича  яратган  дарслиги  энг  яхши  ёзилган  дарслик 
ҳисобланиб, беш марта нашр кдлинган.
 
В.П.  Воробьёв  (1876-1937)  анатомияда  макро--  ва  микроскопик 
изланишларни  йулга  қуйган,  одам  жасадиии  бальзамлашни  амалга 
оширган, беш томлик одам анатомияси атласини яратган.
 
ҲЗ.  Зоҳидов  (1912-1978)  —  анатом  олим,  тиббиёт  фанлари  док-
тори,  профессор.  Тошкент  тиббиёт  олий  уқув  юртида  фаолият 
курсатган,  анатомия  кафедрасининг  мудири.  Илмий  изланитяла-
рининг асосий йЎналиши — марказий нерв тизими (МНТ) тузили-
шини  урганган.  1964-1968  йилларда  тиббиёт  олий  $қу&  гортлари 
учун  узбек  тилида  илк  бор  яратилган  икки  жилдлик  анатомия 
дарслиги  муаллифларидан  бири.  1964  йидда  унинг  А.Л.  Аскаров 
билан  биргалиеда  ёзган  лотинча-узбекча-русча  атамалар  лугати 
нашрдан  чикди.  1970  йили  эса  унинг  бодткд  олимлар  билан  ҳам-
корликда езган "Одам анатомияси" дарслиги натр этилди.
 
С.А. Долимов (1915-1992) — топограф-анатом, жарроҳ, тиббиёт 
14
 
доктори,  профессор.  Мс'ьда  хроник  ярасинииг  модели  ва 
морфологияси  устида  тадкдқот  шплари  олиб  борган.  Меъда  мор-
фофункцияси  ва  унинг  патологияси  йуналитиларида  курсатмалар 
ёзиб қолд
и
Р
г
ан-
 
КЛ.  Зуфаров  (1925-2002)  —  Узбекистонда  Хизмат  курсатг
р
ан 
фан  арбоби,  академиқ  Унинг  раҳбарлигида  Тошкент  давлат  тиб-
биёт  институтида  биринчи  булиб  электрон  микроскопик  афтора-
диография  хдмда  замонавий  цитохимия  усуллари  йулга  куйилган. 
ҚА.Зуфаров  томонидан  яратилган  илмий  мактабда  буйрақ  меъда-
ичак  тизиминииг  цитологияси,  цитохимияси  ва  элек'фон  микро-
скопияси  асосий  уринни  эгаллайди.  Унинг  кЎплаб  изланип!лари 
"Буйрак  усти  бези"  (1966),  "Ҳазм  аъзолари  тизимининг  электрон 
микроскопияси  атласи"  (1969),  "Буйрак  электрон  микроскопияси 
атласи" (1969), "Мувофикданиш (мослашиш) жараёнининг ҳозир-ги 
замон  Ўаммолари"  (1970),  "Аъзолар  ватукималар  электрон  мик-
роскопияси"  (П.И.  Тошҳужаев,  Е.Қ  Шишова  ва  Ж.Қ  Ҳамидовлар 
билан  биргаликда,  1971),  "Нейро-эндокрин  тизими"  (Ж.Қ  Ҳами-
дов билан биргаликда, 1971) каби илмий асарлардауз аксини топ-
ган.  Бу  асарлардан  куплаб  соҳа  мутахассислари,  талабалар  мухим 
кулланма сифатида фойдаланиб келмокдалар.
 
Ж.Қ  Ҳам.идов  —  академиқ  нейронларнинг  усиши,  ривожла-
ниши ва табаЎаланиши соҳасида уз илмий мактабини яратган олим. 
Сунгги  йилларда  у  раҳбарлик  килаётган  жамоа 
СОРЛОМ 
ҳайвон  ге-
нини  уруглаиган  тухум  ҳужайрасига  микроинъекция  йули  билан 
утказиш  буйича  олиб  бораётган  изланишлари  келажакда  ирсий 
касалликларни  бартараф  кдялиш,  ҳамда  зотли  молларни  яратиш 
каби  ирсий  омиллар  ҳамда  ҳужайра  инженериясига  оид  биотех-
нология муаммоларини ечиб беради.
 
Н.Қ  Ахмедов  ~  анатом,  тиббиёт  фанлари  доктори,  профессор, 
Узбекистонда хизмат курсатган фан арбоби. Тошкентдаги 2-тибби-
ёт институтида фаолият курсатади. Илмий изланишлари оёқ-куллар-
ни кесиб  ташлашда йирик нерв стволларининг  учини махсус  иш-
ловланиши,  периферик  нерв  тизимига  рентген  иурлари  таъсир  эт-
тирилганда  ёшга  қараб  руй  берадиган  дегенерация  ва  регенерация 
жараенларига баришланган. Узбек тилидаги икки томлик "Одам ана-
томияси"  дарслиги  муаллифларидан  бири.  Узбекистонда  биринчи 
булиб узбек тилида "Одам анатомияси" атласини яратди (1998).
 
Н.Ҳ  Шоыирзаев  —  тиббиёт  фанлари  доктори,  профессор,  то-
пографик  анатомия  ва  оператив  хирургия  соҳасида  ишлаган.  Ил-
мий ишлари нафас ва юрак томир тизимларида компенсатор мое-
ланит  жараёнлариаинг  хЎужайравий  механизмларини  урганишга 
баийшланган.
 

 
16
 

Каталог: shaxsiyreja -> views -> majmua -> files
files -> Африкада ь500 дан тортиб то 7000 гача бўлган халқлар ва этник гуруҳлар яшайди. Африканинг қарииб 90 фоиз аҳолиси 1 млндан ошиқ 120 та халқлардан ташкил топган
files -> Узбекистон олий ва урта махсус таълим вазирлиги кукон давлат педагогика институти
files -> Лекция. Тiл бiлiмiнің зерттеу нысаны, мақсаты мен мiндетi. Тіл білімінің басқа ғылымдармен байланысы. Жоспары: Тіл білімі және оның зерттеу нысаны. Тіл білімі және оның салалары
files -> Тошкент. Мехнат 1987 ббк 41,2
files -> Жорий назорат саволлари
files -> Якуний назорат саволлари
files -> Өзбекстан республикасы жоғары және арнаулы білім министрлігі
files -> Семинар Семинар жаттығуының түзілісі Абу Райхан Берунидің өмірі мен еңбектерінде тәлім


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет