Немецко – казахско – русский терминологический словарь для специальностей физика математика информатика и информационные системыбет9/16
Дата27.04.2018
өлшемі2.88 Mb.
#72592
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

L

Lagerveränderung f

орын ауыстыру

перемещение


Lader m

жүктеуіш

загрузчик


Laminarströmung f

ламинарлық ағыс

ламинарное течение


Landescher Faktor m

Ланде факторы

Фактор Ланде


Länge f

ұзындық

длина


Länge f

бойлық ; ұзындық

долгота; длина


Längsdehnung f

салыстырмалы ұзару

уединение относительное


Längswelle f

қума толқын

продольная волна


Laser m

лазер

лазер


Laufangabe f

цикл тақырыбы

заголовок цикла


Läufer m

жүгірткі, сырғанауыш

бегунок


Laufweg m der Teilchen

жүгіруі (бөлшектердің)

пробег (частицы)


Laufwerk n

дискіжетек

дисковод


Laut m

дыбыс

звук


Lautstärke des Schalls

дыбыс жоғарлығы

громкость звука


Lautstärkepegel m

дыбыс қаттлығының денгейі

уровень громкости звука


Leerstelle im Gitter (n)

тордағы вакансия

вакансия в решетке


Leiter m

өткізгіш

проводник


Leitung f

өткізгіш

проводник


Leitungsadapter m

байланыс сызығының адаптері

адаптер линии

связи


Leitungsstrom m

өткізгіштік ток

токи проводимости


Leitungsfähigkeit f

өткізгіштік

проводимость


Lemma n

лемма

лемма


Lemniskate f

лемниската

лемниската


Lenzsche Regel

Ленц ережесі

правило Ленца


Licht n

жарық

свет


Lichtbeugung f

жарық дифракциясы

дифракция света


Lichtbogen m

электр доғасы

дуга электрическая


Lichtbrechung f

жарықтың сынуы

преломление света


Lichtdispersion f

жарық дисперсиясы

дисперсия света


Lichtquant n

жарық кванті

квант света


Lichtfilter m

жарық сүзгіші

светофильтр


Lichtintensität f

жарық интенсивтілігі

интенсивность света


Lichtzerlegung f

жарық дисперсиясы

дисперсия света


lineare Kombination f

сызықты тіркес

линейная

комбинация
Linie f

сызық

линия


Linieninterpolierung f

сызықтық интерполяция

линейное интерполирование


Linienspektrum m

сызықтық спектр

линейчатый спектр


Linienverbreiterung f

спектрлік сызықтардың ұлғаюы

уширение спектральных

линийLinse f

линза

линза


Lissajous-Figuren Pl

Лиссажу пішіндері

фигуры Лиссажу


Listing n

листинг

листинг


literal

әріптік

буквенный


Logarithmus m

логарифм

логарифм


Logbuch n

журнал

журнал


Lochleitung f

кемтіктік өткізгіштік

дырочная проводимость


Lochleitvermögen n

кемтіктік өткізгіштік

дырочная проводимость


Lokalnetz n

жергілікті желі

локальная сеть


Lopitals Regel

Лопиталь ережесі

правило Лопиталя


Lorenz-Kraft f

Лоренц күші

сила Лоренца


Lorentzsche

Transformation fЛоренц түрлендірулері

преобразования Лоренца


loskeilender Druck m

сыналанған қысым

расклинивающее давление


Löschen n, Löschung f

сөндіру, өшіру

гашение, тушение


Lösung f

шешім

решение


Lösungseindeutigkeit f

шешімнің жалғыздығы

единственность решения


Lösungenliste f

есептер тізімі

список задач


Luftdruck m

атмосфералық қысым

атмосферное

давлениеLuftkraft f

аэродинамикалық күш

аэродинамическая

сила


M

Magneton n

магнетон

магнетон


magnetisch

магниттіқ

магнитный


magnetische

Aufnahmefähigkeit fмагниттіқ алғырлық

магнитная восприимчивость


magnetische Induktion f

магниттіқ индукция

магнитная

индукцияmagnetische Feldstärke

магнит өрісінің кернеулігі

напряженность магнитного поля


magnetisches Feld n

магнит өрісі

магнитное поле


Magnetstürme Pl

магнит дауылы

магнитные бури


Makrosystem n

жүйенің макрокүйі

макросостояние системы


Mantisse f

мантисса

мантисса


Markierer m

маркер

маркер


Maßgerät n

өлшегіш кұрал

прибор

измерительный
Maßmittel n

өлшеу құралдары

средство измерений


Masse f

масса

масса


Massendefekt m

масса ақауы

дефект масс


Masseneinheit f

масса бірлігі

единица массы


Massenpunkt m

материалдық нукте

материальная точка


Massiv n

массив

массив


Maßsystem n

бірліктер жүйесі

система единиц


mathematisches Modell n

математикалық модель

математическая

модельmathematisches Pendel n

математикалық маятник

математический маятник


Matrix f

матрица

матрица


Maupertuisssches Prinzip n

ең аз әсер принципі

принцип

наименьшего

действияMaus f

тышқан

мышь


Mausmanipulator m

тышқан манипуляторы

манипулятор мышь


Mawellesche Gleichung f

Максвелл тендеуі

уравнение

Максвелла
Maximum n

максимум

максимум


Maximalfunktionswert m

функцияның

ең үлкен мәнінаибольшее

значение

функцииMediane f

медиана

медиана


Medium n

орта

среда


meistens

көбінше, көбінде

в большинстве

случаевMeldung f

хабарлама, баяндама, доклад

сообщение


Menge f

көпшілік, топ

множество


Menü n

мәзір (меню)

меню


Menüzeile f

Мәзір (меню) жолы

строка меню


Meßgenauigkeit f

өлшеу дәлдігі

точность

измерений
Meßgerät n

өлшегіш кұрал

прибор

измерительный
Meteorit m

метеорит

метеорит


Methode f

әдіс

метод


Minimum n

минимум

минимум


minimaler Funktionswert m

функцияның ең кіші мәні

наименьшее

значение функции
Mitrechnung f

енгізу

включение


Mitteilung f

хабар

сообщение


Mittel n

орта

среда


Mittel n

амал; дәрі; қаражат; орта

средство


Mittellinie f

симметрия осі

ось, ось симметрии


mittlere Ausfallszeit f

жұмыстан шығудың орташа уақыты

среднее время

выхода из строя
mittlere Freilauf

орташа еркін жүру

средний свободный пробег


mittlere Reparaturzeit f

орташа жөндеу уақыты

среднее время

ремонтаModell n

модель

модель


Modem n /m

модем

модем


Modifikation f

модификация

модификация


Modul m

модуль

модуль


Modulation f

модуляция

модуляция


Mol n

моль

моль


Moment n

момент

момент


Moment einer Kraft m

күш моменті

момент силы


Monitor m

монитор

монитор


Multiplikation f

көбейту

умножение


Multiplikator m

көбейткіш

множитель


Multiplikand m

көбейгіш

множимоеДостарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет