Немецко – казахско – русский терминологический словарь для специальностей физика математика информатика и информационные системыбет7/16
Дата27.04.2018
өлшемі2.88 Mb.
#72592
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

G

Gab (Abgas) n

айныған газ

вырожденный газ


Galaktik f

ғалам

галактика


Galileische

Transformation fГалилей түрлендірулері

преобразования Галилея


Gammastrahlen m/Pl

Гамма-сәулелер

Гамма-лучи


ganze Zahl f

бүтін сан

целое число


Gasdrosselung f

газдың дросселденуі

дросселирование

газаGaußsches Prinzip

Гаус принципі

принцип Гаусса


Gaußsches Prinzip n

Гаусс принципі

Принцип Гаусса


Geber m

датчик

датчик


Gebiet n

облыс

область


gebrochene Linie

сынық сызықтар

ломаная


Geiger-Müller-Zählrohr

Гейгер Мюллер есептегіші

счетчик Гейгера Мюллера


gemeiner Bruch

қарапайым бөлшек

простая дробь


Generator m

генератор

генератор


gerade Zahl f

жұп сан

четное число


Gerätetechnik f

аппараттық құрылғылар

аппаратные

средстваGesamtkapazität f

толық сыйымдылығы

емкость полная


Gesichtsfeld n

көру өрісі

поле зрения


Geoid n

геоид

геоид


geometrisch

геометриялық

геометрический


geometrische Optik

геометриялық оптик

геометрическая

оптикаGerade f

түзу

прямая


gerade

тура, тұп-тура

прямой


gerade Kernreaktion(en) f

түзу ядролық реакция(лар)

прямые ядерные реакции


geozentrisches System

геоцентрлік жүйе

геоцентрическая система


Gesamtdiagramm n

құрам-қасиет диаграммасы

совокупная

диаграмма
Gesamtfluß m

ағын тіркісі

потокосцепление


Gesamtheit f

жиынтық

совокупность


Geschwindigkeit f

жылдамдық

скорость


Geschwindigkeitspotential n

жылдамдық потенциалы

потенциал

скоростиGesetz n

заң

закон


Gesichtsfeld n

көру өрісі

поле зрения


Gesichtswinkel m

көру бұрышы

угол зрения


gewöhnlicher Bruch

жай бөлшек

обыкновенная

дробьGleichartigkeit f

біртектілік

однородность


Gleichgewichtsstrahlung f

тепе-теңдік сәулелену

равновесное

излучение
Gleichgewichtszustand m

жүйенің тепе-теңдік күйі

равновесное

состояние
gleichmäßig

біркелкі, бірқалыпты, шамалас

равномерный


Gleichung f

тендеу, теңестіру, теңеу

уравнение


Gleichungseditor m

формулалар редакторы

редактор формул


Gleichgewicht n

тепе-теңдік

равновесие


Gleichgewichtsstabilität f

тепе-теңдіктің тұрақтылығы

устойчивость равновесия


Gleichgewichtsstrahlung f

тепе-теңдіктік сәулелену

равновесное

излучение
Gleichgewichtszustand m

жүйенің тепе-теңдік күйі

равновесное

состояние
gleichmäßige Bewegung f

бірқалыпты қозғалыс

равномерное

движениеgleichmäßig veränderliche Bewegung f

бірқалыпты айнымалы қозғалыс

равнопеременное движение


Gleichstrom m

тұрақты ток

постоянный ток


gleichwiegender Prozess m

тепе-теңдіктегі үрдіс

равновесный

процессGleitreibung f

сырғанау үйкелісі

трение скольжения


Gleis n

жол

путь


Glimmspannungsteiler m

стабилитрон

стабилитрон


Glimmentladung f

солғын разряд

тлеющий разряд


Glühelektronenemission f

термоэлектрондық эмиссия

термоэлектронная эмиссия


Grad m

градус

порядок кривой;

градусGrenzwert m

сан тізбегінің шегі

предел последовательности


Größe f

шама

величина


Graphikeditor m

графикалық редактор

графический редактор


Graphikoperator m

графикалық сызылымы, бейнелік шимағы

графический

операторGravitation f

тартылыс

тяготение


Gravitationsgesetz n

Бүкіл әлемдік тартылыс заңы

Закон всемирного тяготения


Gravitationsfeld n

көкжиек

горизонт


Grenze f

шекара

граница


Grenzenteilung f

бөлік шекарасы

граница раздела


größter gemeinsamer

Teiler m


ең үлкен ортақ бөлгіш

наибольший

общий делитель
Grundzeit f

меншікті уақыт

собственное время


Grundzustand m

негізгі күй

основное состояние


Gruppierung f

топтау

группирование


Gyroskop n

гироскоп

гироскоп

H

halb

жарты

половина


Halbintervall n

жартыаралық / жартыинтервал

полуинтервал


Halbierungslinie f

биссектриса

биссектриса


Halbleiter m

жартылай өткізгіш

полупроводник


Halbwertzeit f

жартылау ыдырау мерзімі

период

полураспада
Haltepunkt m

des Programmsпрограмманың (бағдарламаның) тоқтатылуы

остановка

программы
Harmonische f

гармоника

гармоника


harmonisches Schwingsystem

гармониялық осциллятор

гармонический осциллятор


Hardware f

аппараттық құрылғылар

апаратные

средстваharter Elektrolyt

қатты электролит

твердый

электролит
Härte f

қаттылық

твердость


Havariestillsetzung f

авост

аптоқ


Heliozentrisches System

гелиоцентрліқ жүйе

гелиоцентрическая система


Herzkurve f

кардиоида

кардиоида


Herzlinie f

кардиоида

кардиоида


Hexadezimalsystem n

он алтылық санау жүйесі

шестнадцатиричная система


Hilfsmittel der Kodierung

косалқы кодтау құралдары

вспомогательные средства

кодирования
Hilfsprogramm n

көмекші бағдарлама

вспомогательная программа


Himmelsmechanik f

аспан механикасы

небесная механика


Hintergrundprogramm n

бағдарлама фоны

фон программы


Hintergrundprozeß m

фондық үрдіс

фоновый процесс


Hitzdrahtanemometer n

термоанемометр

термоанемометр


Höhe f

биіктік

высота


höhere Sprache f

жоғары деңгейлі тіл

язык высокого

уровняHochfrequenzschall m

дыбыс биіктігі

высота звука


Hohlleiter m

толқын жетек

волновод


Hohlrohrleiter m

толқын жетек

волновод


homogen

біртекті

однородный


homogenes Feld

біртекті өріс

однородное поле


Horizont m

көкжиек

горизонт


Horizontalparallaxe f

параллакс жазықтық

параллакс горизонтальный


Hostcomputer m

Хост-компьютер

Хост-компьютер


hydrostatischer Druck

гидростатикалық қысым

гидростатическое давление


Hyperon n

гиперон

гиперон


Hyperbel f

гипербола

гипербола


hyperbolisch

әсерлі

гиперболический


Hyperboloid n

гиперболоид

гиперболоид


Hypothese f

гипотеза

гипотеза


Hypothesen aufstellen

гипотеза құру

строить гипотезы


Hypotenuse f

гипотенуза

гипотенуза


Hypotrochoida f

гипотрохоида

гипотрохоида


Hypozykloide f

гипоциклоида

гипоциклоида


Hysterese f

гистерезис

гистерезис


Hysteresisverluste m/Pl

гистерезиске кеткен шығын

потери на гистерезисДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет