Национална кръгла маса “Безопасността на движението е споделена отговорност.” София, 21. 06. 2011г., Уасг, зала 205Дата08.05.2017
өлшемі638 b.
#10039


Национална кръгла маса “Безопасността на движението е споделена отговорност.” София, 21.06.2011г., УАСГ, зала 205

 • ПОВИШАВАНЕ РОЛЯТА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ТЕХНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ И РАБОТНИЦИ ОТ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ И НАРАНЯВАНИЯ


Национална кръгла маса “Безопасността на движението е споделена отговорност.” София, 21.06.2011г., УАСГ, зала 205Национална кръгла маса “Безопасността на движението е споделена отговорност.” София, 21.06.2011г., УАСГ, зала 205

 • Пътища и безопасно шофиране

 • За осигуряване на подходящо използване на моторните превозни средства на ООН по целия свят и за осигуряване на безопасното им участие в движението, Генералния секретар за управление съгласно раздел 4.2 от бюлетина ST/SGB/2009/4 на Генералния секретариат реши - обявява следните мерки насочени към повишаване отговорноста относно спазването на изискванията и разпоредбите за безопасно движение по пътищата.Национална кръгла маса “Безопасността на движението е споделена отговорност.” София, 21.06.2011г., УАСГ, зала 205

 • Раздел 1

 • Цел

 • Пътнотранспортните произшествия са честа причина за наранявания и смърт на служителите на ООН. ООН се стреми да насърчава и подпомага водачите, за повишаване безопасното използване моторните превозни средства на ООН, за намаляване на риска от пътнотранспортни произшествия за тях самите, за техните колеги и семейства и останалите участници в движението. Препоръчително е за персонала на ООН да се прилагат същите правила и когато управляват своите лични превозни средства.Национална кръгла маса “Безопасността на движението е споделена отговорност.” София, 21.06.2011г., УАСГ, зала 205

 • Раздел 2

 • Обхват

 • Настоящата инструкция се отнася за всички служители, независимо от тяхното местоположение, включително и в мироопазващите операции и специалните политически мисии, офисите далеч от централната квартира и регионалните комисии. Тези мерки се провъзгласяват за управление на моторните превозни средства на ООН, за осигуряване на безопасно управление, включително и на МПС от специалните мисии, които трябва да изпълняват ръководствата и специфичните старндарти за сигурност на отделните страни.Национална кръгла маса “Безопасността на движението е споделена отговорност.” София, 21.06.2011г., УАСГ, зала 205

 • Раздел 3

 • Безопасност на движението

 • За намаляване на пътнотранспортните произшествия с участие на превозни средства на ООН на пътя или където и да е, следва да започне незабавно изпълнение на следните мерки:Национална кръгла маса “Безопасността на движението е споделена отговорност.” София, 21.06.2011г., УАСГ, зала 205

 • Задължителна бърза проверка на МПС преди началото на пътуването

 • Преди началото на пътуването, водачите на моторните превозни средства на ООН трябва да извършат “бърза визуална проверка” пеша около превозното средство, за да се уверят че гумите са добре напомпани и че стоп сигналите, пътеуказателите и основните светлини работят правилно.Национална кръгла маса “Безопасността на движението е споделена отговорност.” София, 21.06.2011г., УАСГ, зала 205

 • Забрана за използването на мобилни телефони или други електронни

 • устройства по време на движение

 • По всяко време водачите на МПС на ООН, трябва да контролират управляваните от тях МПС. Говорене, изпращане и приемане на съобщения и използване на други електронни устройства, преносими или монтирани в автомобила радио или видео устройства, по време на управление на автомобила са източници на разсейване, което пречи на необходимия превантивен контрол и значително увеличава вероятността от пътнотранспортни произшествия.Национална кръгла маса “Безопасността на движението е споделена отговорност.” София, 21.06.2011г., УАСГ, зала 205

 • На водачите на превозни средства на ООН строго се забранява да се разсейват когато управляват превозни средства на ООН. Използването на радио и мобилни комуникационни устройства, (включително, но не само мобилните телефони) да предават или получават информация по време на извънредни и спешни ситуации се разрешава само когато превозното средство на ООН не е в движение или е паркирано на безопасно място. В изключителни спешни или аварийни ситуации, когато това не е безопасно или не е възможно да спрат или паркират моторните превозни средства на ООН, водачите трябва да запазят радио и телефоната комуникация за кратко.Национална кръгла маса “Безопасността на движението е споделена отговорност.” София, 21.06.2011г., УАСГ, зала 205

 • Мениджърите и/или надзорните органи не трябва да очакват водачите на МПС на ООН да отговарят на телефонните обаждания когато управляват.От водачите на МПС на ООН се изисква да се свързват с техните надзорни органи когато на са в движение.Национална кръгла маса “Безопасността на движението е споделена отговорност.” София, 21.06.2011г., УАСГ, зала 205

 • Забранява се пушенето и храненето по време на движение

 • На водачите на МПС на ООН абсолютно се забранява да извършват дейности които биха могли да нарушат или отвлекат вниманието им от пълния контрол на управляваното МПС, като например да пушат или ядат докато управляват.Национална кръгла маса “Безопасността на движението е споделена отговорност.” София, 21.06.2011г., УАСГ, зала 205

 • Задължително използване на обезопасителните колани

 • Всички лица които са в автомобил на ООН трябва да бъдат с поставени обезопасителни колани през цялото време. Водачите на превозните средства на ООН са длъжни да осигурят всички пътници в автомобила да са с поставени обезопасителни колани и да не започват пътуването докато всички не поставят обезопасителните колани. Служителите от персонала на ООН, които са отговорни за поддръжката и управлението на МПС на ООН трябва да са сигурни че всички места в автомобила са оборудвани с обезопасителни колани преди да бъдат пуснати в експлоатация. В случай че сред пътниците има и деца те не трябва да стоят на предната седалка и трябва да бъдат обезопасени в съответните системи за деца.Национална кръгла маса “Безопасността на движението е споделена отговорност.” София, 21.06.2011г., УАСГ, зала 205

 • Задължително използване на обезопасителни каски

 • В случаите когато използването на обезопасителна каска и очила е задължително(при управление на мотоциклет, мотопед, велосипед например) всички лица които управляват или се возят на МПС на ООН особено на двуколесните, трябва да носят съответното стандартно защитно оборудване.Национална кръгла маса “Безопасността на движението е споделена отговорност.” София, 21.06.2011г., УАСГ, зала 205

 • Забранено е управлението на МПС на водачи под въздействито на алкохол или други упойващи субстанции

 • Управлението под въздействието на алкохол и/или наркотици оказват неблагоприятно въздействие върху вземането на решения, координацията, зрението, усещанията, слуха и възможността за оценка на обстановката и значително увеличава риска водачите и пътниците на МПС на ООН, както и трети лица да попаднат в пътнотранспортно произшествие. На водачите на МПС на ООН е строго забранено управлението на МПС под въздействието на вещества които влияят отрицателно върху способността за шофиране, включително алкохол, наркотици и наркотични вещества, психотропни, химически вещества и лекарства.Национална кръгла маса “Безопасността на движението е споделена отговорност.” София, 21.06.2011г., УАСГ, зала 205

 • Забранено е движението с несъобразена и превишена скорост

 • По всяко време водачите на МПС на ООН трябва да се съобразяват с местните закони за движение, пътните знаци и по отношение маневрите с автомобила, особенно спазването на установените скоростни режими. В случай че няма поставени знаци за ограничение на скоростта, водачите на МПС на ООН трябва да бъдат внимателни докато шофират.

 • Прекалено високата скорост намалява времето необходимо да се избегне катастрофата и увеличава вероятността за катастрофа, както и тежеста на последствията. Пътуването с прекалено висока скорост трябва да се избягва.

 • Несъобразената скорост(например в рамките на разрешената скорост, но при намалена видимост, при снеговалеж и дъжд или подобни опасни условия) трябва също да се избягва.Национална кръгла маса “Безопасността на движението е споделена отговорност.” София, 21.06.2011г., УАСГ, зала 205

 • Притежаване на необходимото свидетелство за управление

 • Моторните превозни средства на ООН трябва да се управляват само от членове на персонала и водачи, които са били надлежно упълномощени от съответната институция. Това трябва да включва и немоторизираните превозни средства и двуколесните превозни средства. Когато мениджърите на ООН считат за необходимо, може да се изискат от водачите и другия персонал да бъдат проверени техните знания и умения, теоритически и практически, както и да решат тест за пътна безопасност.Национална кръгла маса “Безопасността на движението е споделена отговорност.” София, 21.06.2011г., УАСГ, зала 205

 • Раздел 4

 • Длъжностни лица и отговорности за управлението

 • Членовете на персонала отговорни за управление на парка от МПС на дадена територия са отговорни за извършване на следните свързани с безопасността на движението дейности:

 • осигуряване на навременни и сертифицирани технически проверки на които МПС на ООН трябва периодично да преминават.

 • снабдяване и използване на специални светлоотразителни жилетки(или други подобни), когато се повреди МПС на ООН , независимо от местоположението, продължителността и обстоятелствата по случая.Национална кръгла маса “Безопасността на движението е споделена отговорност.” София, 21.06.2011г., УАСГ, зала 205

 • гарантиране че всички водачи притежават национално или международно свидетелство за управление, приети от съответните държавни органи за управление на МПС на ООН , както и издаване на разрешение за управление на МПС на ООН.

 • гарантиране че всички МПС на ООН са оборудвани с чанти за оказване на първа помощ и водачите се запознати с тяхното използване.Национална кръгла маса “Безопасността на движението е споделена отговорност.” София, 21.06.2011г., УАСГ, зала 205

 • показване на ясно записани правила за забрана на превишената скорост, управлението под въздействие и издаване на бюлетин за персонала , за всяко МПС.

 • Осигуряване сертификата за обезщетение на МПС да е подписан от всички лица,които не са от персонала на ООН и пътуват в автомобил на ООН.

 • Прилагане на понятията “безопасност” на първо място и „защитно управление „като задължителни критерии за поведението на водачите на МПС на ООН.Национална кръгла маса “Безопасността на движението е споделена отговорност.” София, 21.06.2011г., УАСГ, зала 205

 • Раздел 5

 • Контрол

 • Неспазването на разпоредбите на настоящата инструкция и всички други административни изисквания относно управлението на МПС на ООН, включително, но не само участие в инцидент или нарушение на местния закон за движение може да доведе до дисциплинарно производство срещу служителя.

 • Раздел 6

 • Заключителни разпоредби

 • Настоящата инструкция влиза в сила от датата на нейното издаване.

 • (подпис)Анжела Кане

 • Държавен секретар на генералната дирекция”Управление”към ООН

Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет