Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені ігоря сікорського»бет1/8
Дата24.10.2018
өлшемі1.18 Mb.
#92692
  1   2   3   4   5   6   7   8


Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Приладобудівний

(повна назва інституту/факультету)

Оптичних та оптико-електронних приладів

(повна назва кафедри)

УДК


«До захисту допущено»

Завідувач кафедри

________ В. Г. Колобродов

(підпис) (ініціали, прізвище)

“_21__”_____05________2018р.


Магістерська дисертація

зі спеціальності (спеціалізації) 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна(код і назва спеціальності)

техніка

на тему: Інтраопераційна рефрактометрія ока при хірургії катаракти

Виконала: студентка __6__ курсу, групи ПО-62 м

(шифр групи)

Хрієнко Катерина Сергіївна

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

Науковий керівник д.т.н., професор Чиж І.Г.(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)

Консультант Стартап-проект к.е.н., доцент, Бояринова К.О.(назва розділу) (науковий ступінь, вчене звання, , прізвище, ініціали) (підпис)

Рецензент доцент, к.т.н., Петрик В.Ф.(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) (підпис)

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент _____________

(підпис)

Київ – 2018 рокуРЕФЕРАТ

Магістерська дисертаційна робота складається із вступу, чотирьох розділів, загального висновку, списку використаної літератури. Дисертація містить 90 сторінку основного тексту, 48 ілюстрацій, 33 таблиць і 31 посилання. Загальний обсяг роботи – 103 сторінки.Актуальність теми: існуючі на цей час технології визначення персоніфікованого значення оптичної сили ІОЛ при лікуванні катаракти не гарантують допустиму планову післяопераційну похибку, яка повинна не перевищувати ±0.25дптр. Тому актуальною залишається задача підвищення точності визначення необхідної оптичної сили ІОЛ шляхом пошуку альтернативних методів і апаратних засобів, що вирішують зазначену задачу.

Мета і задачі дослідження: Мета – підвищення точності визначення потрібної оптичної сили ІОЛ, що підлягає імплантації в око при хірургії катаракти.

Задачі:


 1. Порівняльний аналіз існуючих методів та апаратних засобів для вимірювання оптичної сили ІОЛ з виявленням їх переваг і недоліків;

 2. Обґрунтування альтернативного методу приопераційної рефрактометрії ока, який вільний від недоліків аналогів і має потенційну здатність до більш точного визначення потрібної оптичної сили ІОЛ;

 3. Аналіз факторів, що обмежують точність визначення оптичної сили ІОЛ апаратним засобом, що пропонується, з метою обгрунтування умов та рекомендацій, виконання яких забезпечує досягнення потрібної точності визначення оптичної сили ІОЛ;

Об’єкт дослідження: рефрактометрія афакічного ока при хірургії катаракти.

Предмет дослідження: метод і апаратний засіб для здійснення інтраопераційної рефрактометрії.

Методи дослідження: для вирішення поставлених задач в роботі використовуються: теоретичні основи геометричної оптики, а саме теорія гаусової оптики, теорії ідеальної оптичної системи; комп’ютерне моделювання дії методу та оптичної системи апаратного засобу, що пропонується; комп’ютерне моделювання

процесу рефрактометрії з використанням «схематичного ока».Наукова новизна одержаних результатів:

 1. Запропоновано новий метод та апаратний засіб для визначення оптичної сили інтраокулярної лінзи, що підлягає імплантації при хірургії катаракти;

 2. Визначено допустиме відхилення позиціонування ІОЛ вздовж оптичної вісі ока, яке не призводить до недопустимої похибки планової післяопераційної рефракції ока;

 3. Визначено допустимі похибки приопераційної біометрії ока запропонованим методом, що впливають та забезпечують потрібну точність визначення оптичної сили ІОЛ.

Практичне значення одержаних результатів: Результати досліджень дозволяють вдосконалити процедуру оцінки оптичної сили ІОЛ й забезпечити похибку планової післяопераційної рефракції в межах 0.25 дптр., що сприятиме залученню інвестиції для подальшої реалізації даного проекту.

Апробація результатів дисертації:

 1. Чиж І.Г. Хрієнко К.С. Інтраопераційна біометрія ока/ XVII Міжнарода науково-технічна конференція “ПРИЛАДОБУДУВННЯ: стан і перспективи” - Київ-2018р. –с124.

 2. Чиж І.Г. Хрієнко К.С. Метод інтеропераційної рефрактометрії афакічного ока/ Наукові вісті НТУУ “КПІ ім. І. Сікорського”, №2, 2018р.

 3. Чиж І.Г. Хрієнко К.С. Спосіб вимірювання осьової довжини афакічного ока / Заявка №U2018 03694 від 06.04.18 на видачу патенту на корисну модель.

 4. Хриєнко Е. С. Вариооптические линзы на эффекте электросмачивания. Развитие и перспективы/ ХІ науково-практична конференція студентів та аспірантів «Погляд у майбутнє приладобудування» - Київ-2016р. – с51.

 5. Хрієнко К. С. Перспективи використання рідких лінз в приладобудуванні / Дев’ята міжнародна науково-практична конференція «Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси» - Київ – 2016р – 174-175с.

Ключові слова: інтраопераційна рефрактометрія ока, тривимірна мікрофотометрія, «повітряне» зображення мікрозони сітківки.
ABSTRACT

The master's dissertation consists of introduction, four chapters, conclusion, bibliography. The dissertation contains 90 pages of the main text, 48 illustrations, 33 tables and 31 references. The total amount of work is 103 pages.

Background: the current technologies of determining the person's optical power of the intraocular lens in the treatment of cataracts do not guarantee a tolerable planned postoperative error, which should not exceed ± 0.25 diopters therefore, the task of increasing the accuracy of determining the required optical power of the IOL by finding alternative methods and hardware that solve the problem.

The purpose and objectives of the study: improve the accuracy of determining the required optical power of the intraocular lens that to be implanted in the eye during cataract surgery.

Objectives:


 1. Comparative analysis of existing methods and hardware for measuring optical power of the IOL with identify their strengths and weaknesses;

 2. Substantiation of the alternative method of intraoperative refractometry of the eye, which is free of disadvantages of analogues and has the potential to more accurately determine the required optical power of the IOL;

 3. Analysis of the factors limiting the accuracy definitions of the optical power of the IOL by hardware that is proposed for justify the conditions and recommendations, implementation which will assist achieves the desired accuracy of optical power IOL

The object of the research: refractometry of the aphakic eye in cataract surgery

The subject of investigation:  method and hardware for the implementation of intraoperative refractometry.Research methods: to solve the tasks using the theoretical foundations of geometric optics are used, namely, the theory of Gaussian optics, the theory of an ideal optical system; computer simulation of the method and optical system of the proposed hardware; computer simulation of the refractometry process using the "schematic eye".
Scientific novelties of the results are

 1. A new method and hardware device for determining the optical power of the intraocular lens to be implanted in cataract surgery is proposed.

 2. Allowable tolerance of the position of the IOL along the optical axis of the eye have determined, which does not lead to an unacceptable error of the planned post-operative eye refraction.

 3. The permissible intraoperative errors of the biometrics of the eye by the proposed method have determined , which influence the accuracy of the determination of the optical power of the IOL

The practical significance of the results: The results of the studies allow to improve the procedure for assessing the optical power of the IOL and achieve an error of planned postoperative refraction within the range of ± 0.25 diopters; which will facilitate the attraction of investments for further implementation of this project.

Testing Results thesis. 1. Каталог: bitstream -> 123456789
  123456789 -> Системная терапия метастатического рака почки
  123456789 -> Ортопедические методы лечения в комплексном лечении заболеваний пародонта
  123456789 -> Иммуно-морфологическая характеристика различныхформ атопического дерматита у детей
  123456789 -> Лекции Предмет материаловедение Основные физико-химические свойства стомат материалов
  123456789 -> Восстановление твердых тканей зубов вкладками и штифтовыми конструкциями
  123456789 -> Методические рекомендации для студентов Харьков 2015
  123456789 -> Янішен І. В. к мед н., Масловський О. С. к мед н.,Сидорова О. В


  Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©stom.tilimen.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет