«Музыкалық білім» Орындаушылық өнер кафедрасыPdf көрінісі
бет1/2
Дата13.10.2018
өлшемі360.7 Kb.
  1   2

1. Пән құрылымы

Аннотация

Сольфеджио

050106 «Музыкалық білім»

Орындаушылық өнер кафедрасы

Филология, журналистика және өнер факультеті

Аға оқытушы Мақышбаева Г. Т.

тел. (8-3182) 45-09-41

қабылдау сағаттары жұма 14.00-16.00 с.с., № ауд. 35

Мазмұны: Халқымызға әлі де жетіспей жатқан жоғарғы 

кәсіптік білімі бар мамандарға жол сілтер, дұрыс бағыт беру.Курс 2 ( 3, 4 – семестр емтихан)

Пәннің   мақсаты:   -  Сольфеджионы   оқытудың   мақсаты   –

студенттердің дыбыстарды есту, дыбыстардың жоғары және

төмендігін,   метрикалық,   құрылыстық   естілу   дәрежесін,

музыканы   жадына   тоқу   қабілетін   дамыту.   Мұның   бәрі   –

музыканы кәсіптік түрде қабылдауға керекті шарттар.

Пәнді міндеттері: 

Сольфеджио бойынша жүргізітілетін әрбір сабақтың басты 

міндеті – оқытудың кешенді тәсілін қолдану. Оған кіретіндер:

- әр түрлі дәстүрдің стиліндегі көп дауысты музыкалық 

аспаптың сүйемелденусіз нота бойынша мүдірмей 

әндету дағдысын қалыптастыру;

- дауыс тану жүйесін қатаң сақтай отырып, туыстас 

тональдік ішіндегі модуляцияны әндету дағдысын 

қалыптастыру.

Пәнді игеру нәтижесінде тәлімгерлер білу керек:

Тыңдау арқылы ладтағы гаммалардың жекеленген 

интервалдарды, аккордтарды, ырғақтық және ладтағы, 

интервалдық аккордтардың құрылымдарын айыра білуге 

дағдыландыру. Сондай – ақ, түрлі құрылым, бір дауысты, екі 

дауысты периодтардың төмендегі өлшемдегі жазуын айыра 

бөлуге дағдыландыру;

Ұлттық музыкалық материалдарды пайдалану: қазақтың 

музыкалық фольклоры мен Қазақстанның кәсіптік және 

қазіргі композиторларының шығармалары. Мұнда негізгі 

назар аударатын сала – халық өлеңдері;


көрнекі   құралдар   мен   түрлі   өлшемдегі   музыкалық

шығармаларды   әр   түрлі   масштабта   топпен   қолдану

дағдысын қалыптастыру.

Выписка из рабочего                                                                                                                                Форма

  учебного плана                                                                                                                           Ф СО ПГУ 7.18.1/10

   специальности050106 «Музыкалық білім» мамандығына арналған

жұмыс оқу жоспарынан алынған көшірме 

Сольфеджио

Оқу


түрі

Бақыла


у түрі

Студенттердің   сағатқа

бөлінген жұмысы

Семестрлерге бөлінген

сағаттар

е

мт

и

ха

н

сын

а

қБарлығы

2 - курс


б

а

рл

ы

ғы

а

уд

.

сөж

3 – 4 семестр

Тәж.

Зерт. СөжКүндізгі

орта


білімме

н

3,4-

90

30(45)

60

1530

(15)


60

Пререквизиттер: 

«Музыка   теориясының   негіздері»,

«Полифония»,   «Гармония»,   «Музыка   әдебиеті»,   «Музыка

тарихы», «Хор класы».Негізгі әдебиет

1 Агажанов.Б. Курс сольфеджио. Выпуск 2, М.

          2 Алексеев Б, Мясоедов А. «Элементарная теория музыки». - М., 1986.

3 Долматов. Н. Музыкальные диктанты. М., 1972. 

4 Калмыков.Б. Фридкин.Г. (Сольфеджио - одноголосное) М., 1992   

               5 Калмыков.Б. Фридкин.Г. (Сольфеджио - двухголосное) М.,

          1992. 

          6 Картавцева М. Развитие творческих навыков на уроках7 Ладухин. Н. Одноголосое сольфеджио. М., 1983

8 Рубец. И. Одноголосное сольфеджио. М., 1966

          9 Хвостенко В. Задачи и упражнения по элементарной теории музыки.

        


Тематический план                                                                                                                                    Форма

     дисциплины                                                                                                                               Ф СО ПГУ 7.18.2/07ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ

Тақырыптық атаулар

Сағат саны (күндізгі орта білім)

3 – 4 семестр

Тәж.

Зертт.    Сөж

Көмекші және өтпелі хроматикалық 

дыбыстар

3

612

Хроматикалық гаммалар

3

6

12Құрамды интервалдар

3

612

Хроматикалыұ интервалдар

3

6

12Қосалқа доминанта

3

612

Барлығы

15

3060

Тәлімгердің өздік жұмысының мазмұны – 2 курс

СӨЖ түріЕсеп беру

түрі


Бақылау

түрі


Сағат көлемі

1 Зерханалық 

сабақтарға 

дайындық


Үй жұмысы

Сабаққа


қатысу,

сұрау


30 (30*1)

2 Тәжірибелік 

сабақтарға 

дайындық


Ноталық

мысалдар 

Сабаққа

қатысу


15(15*1)

3 Өздік жұмысына 

ұсынылатын 

Орындау


Сұрау

7


тақырыптар 

тізімі


4 Межелік 

бақылауға 

дайындық

Тест


МБ 1, МБ 2

МБ 3, МБ 4

8

Барлығы


60

Студенттердің өздігімен жұмыс істеу материалдары

1. Көпдауысты әндету. Ұсынылатын әдебиет: [1], 40 – 48 б.

2. Анализ жасау. Ұсынылатын әдебиет: [4], 24 - 32 б.

2. Курс компоненттері

Жеке сабақтардың мазмұны

Тақырыптықаттары

Мазмұны


Бақылау

түрі


1

Көмекші және 

өтпелі 

хроматикалық дыбыстар

Көмекші


 

және


 

өтпелі


хроматикалық   дыбыстар.   ІІ

басқыштың   төмендеуі   және   VІ

басқыштың   көтерілуі,   біраттас

мажор   және   минорда,   қосымша

және   өтпелі   хроматизмдер,

мажорлық   ладтағы   І,   ІІ   және   V

басқыштардың көтерілуі. Ладтағы

екі   үлкейтілген   секундалары   бар

гаммаларды айту.

І   және   V   басқыштарды   т.1

және   т.8   шешілуімен   к.3   және

ул.6-ны жоғары және төмен айту

Үй

жұмысы


2

Хроматикалық 

гаммалар

12 басқышты мажор және 

минордың барлық басқыштарын 

бөлек –бөлек айту

Тәжірибе

лік


жұмыс

3

Құрамды интервалдар

к.   және   ү.9,   к.   және   ү.10,   к.   10

(таза   8   шешілуімен)   дыбыстан

жоғары  және  төмен,  к. және  ү.9;

к.және   ү.10,   к.10   және   біраттас

мажор   және   минордың   жоғарғы

VІІ-ші

 

және 

төменгі


 

IV

басқыштарын айтуТәжірибе

лік


жұмыс

4

Хроматикалыұ интервалдар

Интервалды   тізбекпен   айту   (к.3,

ү.6,   секунда   және   септималар   әр

түрлі басқыштағы, қосымша және

Ауысша

жұмыс


өтпелі

 

хроматикалықдыбыстардың қатысуымен   қиғаш

қозғалыс).   Аккордтарды   және

аккордтық   тізбекте   ІІ   басқышы

төмендетілген   үш   дыбысты

айналымымен айту

5

Қосалқа доминанта

ДД7   және   ДД   VII7   каденцияда

(ішкі

 

құрылымдағы 

қос


доминанталы

 

аккордтар),диатоникалық

 

туыстықтональдігінде,   4   дауысты   хор

құрылымында   ДД   аккордын

пайдалана   отырып   модуляциямен

айту


Кестелік

жұмыс


Пән бойынша қорытынды рейтинг әдістемесі

АҮ   және   МБ   бағаларының   қорытындысы   негізінде   пән

бойынша студенттің рейтингі (Р1 және Р2) анықталады:

Р1 (2) = АҮ (2) *0,7 + МБ1 (2)*0,3.

Пән   бойынша   қорытынды   рейтинг   балл   түрінде   мына

формула бойынша анықталады:

Қ = ЖР* СҮжр + ҚБ* СҮқб

Әр пән бойынша студенттердің оқу жетістіктері қорытынды

бағамен (Қ) бағамен анықталады. Қорытынды баға ЖР және

ҚБ (емтихан, дифференциалды сынақ немесе курстық жұмыс

салмақтық   үлестер   негізінде   есептеледі   (СҮжр   және   СҮқб).

Қорытынды   рейтинг   пән   бойынша   (Б),   №   2   кестеге   сәйкес

сандық эквивалентке айналдырғанда, әріптік және дәстүрлі

баға   «Студенттердің   оқу   жетістіктері   журналыны»   және

«Рейтингтік ведомость» қойылады.

Студенттердің білімінің бағалық көрсеткіші

Балл


түріндегі

қорытын


ды   баға

(И)


Балл

түріндегі

сандық

эквиалент(Ц)

Әріптік


жүйе

түріндегі

баға (Б)

Дәстүрлі   жүйе   бойынша   баға

(Т)

Емтихан,


 

диф.


сынақ

Сынақ


95-100

4

АӨте жақсы

Сынақ


90-94

3,67


A-

85-89


3,33

B+

Жақсы80-84

3,0


B

75-79

2,67


B-

70-74


2,33

C+

Қанағаттанарлық65-69

2,0


C

60-64


1,67

C-

55-591,33

D+

50-541,0

D

0-490

F

Қанағаттанарлықсыз

Сынақ


емес

Ағымдық   үлгерімнің   бақылау   түрлерінен   баллдарды

бөлу

Бақылаудың түріМаксималдық балдардың

саны 


рейтинг

1

рейтинг2

рейтинг


3

100


100

100


1.

Бақылау түрлері: 

100

100


100

100


1.

1

Сабаққа қатысу 16

14

1614

1.

2Тәжірибелік сабақтарды 

орындау 


38

39

3839

1.

3Зертханалық сабақтарды 

орындау


38

39

3839

1.

4Студенттердің

 

өздікжұмысы

8

88

8

1.5

Межеулік бақылау

100

100


100

100


Бақылау шаралардың күнтізбелік кестесі

2 - курс Сольфеджио

   


1 рейтинг

Барлығы


Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

Максималд

ы балл, 

бақылау 


түрлері 

бойынша


15

7

1711

17

1116

6

100Сабаққа 

қатысуы


2

2

22

2

22

2

16Тәжірибелі

к

сабақтарды орындау 

8

1010

10

38Зерханалы

қ 

сабақтарды орындау

5

55

5

55

4

438

Студентте

рдің   өздік

жұмысы


СӨЖ

4

СӨЖ

4

8Межеулік 

бақылау


100

2 рейтинг

Барлығы


Апталар

9

10

11

12

13

14

15

Максималд

ы балл, 

бақылау 


түрлері 

бойынша


17

7

1711

17

1120

100


Сабаққа 

қатысуы


2

2

22

2

22

14

Тәжірибелік 

сабақтард

ы орындау 

10

1010

9

39Зерханалы

қ 

сабақтарды орындау

5

55

5

55

9

39Студентте

рдің   өздік

жұмысы

СӨЖ


4

СӨЖ


4

8

Межеулік бақылау

100


3 рейтинг

Барлығы


Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

Максималд

ы балл, 

бақылау 


түрлері 

бойынша


15

7

1711

17

1116

6

100Сабаққа 

қатысуы


2

2

22

2

22

2

16Тәжірибелі

к

сабақтарды орындау 

8

1010

10

38Зерханалы

қ 

сабақтарды орындау

5

55

5

55

4

438

Студентте

рдің   өздік

жұмысы


СӨЖ

4

СӨЖ

4

8Межеулік 

бақылау


100

4 рейтинг

Барлығы


Апталар

9

10

11

12

13

14

15

Максималд

ы балл, 

бақылау 


түрлері 

бойынша


17

7

1711

17

1120

100


Сабаққа 

қатысуы


2

2

22

2

22

14

Тәжірибелік 

сабақтард

ы орындау 

10

1010

9

39Зерханалы

қ 

сабақтарды орындау

5

55

5

55

9

39Студентте

рдің   өздік

жұмысы

СӨЖ


4

СӨЖ


4

8

Межеулік бақылау

100


Шартты белгілер: СҚ – сабққа қатысу, ЖС – жеке сабақтар,

СӨЖ – студенттердің өздік жұмысы, МБ – межеулік жұмыс,

ОСӨЖ – оқытушымен студенттердің өздік жұмысы.

Әр   сабақта   студенттердің   теоретикалық   білімі   тәжірибе

жүзінде   де,   тексеріледі.   Бақылау   шаралардың   күнтізбелік


кестесі кезінде студент себепсіз босатқанда, келесі сабақта

орындауға   мүлдемі   бар,   түзетпеген   кезде   «0»   балы

қойылады.   Семестрде   төрт   межеулік   бақылау

қарастырылған, бақылау түрлері емтихан немесе сынақ. 3. Курс саясаты 

Әр   студент   сабақтың   барлық   түрлеріне   қатысуы   міндет,

өзінің   тобындағы   көпшілікпен   әр   –   түрлі   сабаққа   қатысты

сұрақтарды   бірге   шешу   керек.   Себепсіз   сабақ   үстінде

сөйлесуге,   сағыз   шайнауға   болмайды.   Қорытынды   емтихан

ауызша немесе жазбаша түрде өткізіледі. Рейтинг шкаласына қойылатын талаптар.

1. «Сабаққа қатысуы» үшін студент – 2 балл алады;

2. Тақырыпқа конспект жасау, тыңдау, талдау – 2 балл;

3. Конспект тексеру – 2 балл;

4.     Студенттердің   өздік   жұмысы   –   ол   қосымша   дайындалу

(теоретикалық темалар, әуендерді ойнау) – 2 балл;

Тәжірибелік және зертхана жұмыстарына талаптар:

5.   8   –   балл   қойылады:   2   –   балл   есеп   шешкенге,   2   –   балл

шығарманы талдау, 2 – балл творчествалық талаптар үшін, 2

– балл есептерді тарспорт, модуляция бойынша шешкен үшін.

Төртінші   рейтингтің   аяғында   пәннен   емтихан   –   (100

максималдық   балл).   Ешқандай   сұраққа   жауап   бермегенде

студентке 49 балл қойылады. Билет үш сұрақтан тұрады: 1.

теоретикалық   сұрақ;   2.   жазбаша   жұмыс;   3.   тәжірибелік

жұмыс;

- дәріс   немесе   зертхана   сабақтарын   босатқанда   –   «0»балл қойылады;

- тәжірибелік   жұмысты   уақытымен   орындамағанда   тиісті   балл

қойылмайды. 


1. Пән құрылымы

Аннотация

Сольфеджио

050106 «Музыкалық білім»

Орындаушылық өнер кафедрасы

Филология, журналистика және өнер факультеті

Аға оқытушы Мақышбаева Г. Т.

тел. (8-3182) 45-09-41

қабылдау сағаттары жұма 14.00-16.00 с.с., № ауд. 35

Мазмұны: Халқымызға әлі де жетіспей жатқан жоғарғы 

кәсіптік білімі бар мамандарға жол сілтер, дұрыс бағыт беру.Курс 1 ( 1, 2 – семестр емтихан)

Пәннің   мақсаты:   -  Сольфеджионы   оқытудың   мақсаты   –

студенттердің дыбыстарды есту, дыбыстардың жоғары және

төмендігін,   метрикалық,   құрылыстық   естілу   дәрежесін,

музыканы   жадына   тоқу   қабілетін   дамыту.   Мұның   бәрі   –

музыканы кәсіптік түрде қабылдауға керекті шарттар.

Пәнді міндеттері: 

Сольфеджио бойынша жүргізітілетін әрбір сабақтың басты 

міндеті – оқытудың кешенді тәсілін қолдану. Оған кіретіндер:

- әр түрлі дәстүрдің стиліндегі көп дауысты музыкалық 

аспаптың сүйемелденусіз нота бойынша мүдірмей 

әндету дағдысын қалыптастыру;

- дауыс тану жүйесін қатаң сақтай отырып, туыстас 

тональдік ішіндегі модуляцияны әндету дағдысын 

қалыптастыру.

Пәнді игеру нәтижесінде тәлімгерлер білу керек:

Тыңдау арқылы ладтағы гаммалардың жекеленген 

интервалдарды, аккордтарды, ырғақтық және ладтағы, 

интервалдық аккордтардың құрылымдарын айыра білуге 

дағдыландыру. Сондай – ақ, түрлі құрылым, бір дауысты, екі 

дауысты периодтардың төмендегі өлшемдегі жазуын айыра 

бөлуге дағдыландыру;

Ұлттық музыкалық материалдарды пайдалану: қазақтың 

музыкалық фольклоры мен Қазақстанның кәсіптік және 

қазіргі композиторларының шығармалары. Мұнда негізгі 

назар аударатын сала – халық өлеңдері;


көрнекі   құралдар   мен   түрлі   өлшемдегі   музыкалық

шығармаларды   әр   түрлі   масштабта   топпен   қолдану

дағдысын қалыптастыру.

Выписка из рабочего                                                                                                                                Форма

  учебного плана                                                                                                                           Ф СО ПГУ 7.18.1/10

   специальности050106 «Музыкалық білім» мамандығына арналған

жұмыс оқу жоспарынан алынған көшірме 

Сольфеджио

Оқу


түрі

Бақыла


у түрі

Студенттердің   сағатқа

бөлінген жұмысы

Семестрлерге бөлінген

сағаттар

е

мт

и

ха

н

сын

а

қБарлығы

1- курс


б

а

рл

ы

ғы

а

уд

.

сөж

1 – 2 семестр

Тәж.

Зерт. СөжКүндізгі

орта


білімме

н

1,2-

90

30(45)

60

1530

(15)


60

Пререквизиттер: 

«Музыка   теориясының   негіздері»,

«Полифония»,   «Гармония»,   «Музыка   әдебиеті»,   «Музыка

тарихы», «Хор класы».Негізгі әдебиет

1 Агажанов.Б. Курс сольфеджио. Выпуск 2, М.

          2 Алексеев Б, Мясоедов А. «Элементарная теория музыки». - М., 1986.

3 Долматов. Н. Музыкальные диктанты. М., 1972. 

4 Калмыков.Б. Фридкин.Г. (Сольфеджио - одноголосное) М., 1992   

               5 Калмыков.Б. Фридкин.Г. (Сольфеджио - двухголосное) М.,

          1992. 

          6 Картавцева М. Развитие творческих навыков на уроках7 Ладухин. Н. Одноголосое сольфеджио. М., 1983

8 Рубец. И. Одноголосное сольфеджио. М., 1966

          9 Хвостенко В. Задачи и упражнения по элементарной теории музыки.

        


Тематический план                                                                                                                                    Форма

     дисциплины                                                                                                                               Ф СО ПГУ 7.18.2/07ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ

Тақырыптық атаулар

Сағат саны (күндізгі орта білім)

1 – 2 семестр

Тәж.

Зертт.    Сөж

Мажорлық және минорлық лад

3

6

12Ладтағы диатоникалық интервалдар

3

612

Дыбыстан диатоникалық 

интервалдар

3

612

Ерекше интервалдар

3

6

12Халық музыка ладтары

3

612

Барлығы

15

3060

Тәлімгердің өздік жұмысының мазмұны – 1 курс

СӨЖ түріЕсеп беру

түрі


Бақылау

түрі


Сағат көлемі

1 Зерханалық 

сабақтарға 

дайындық


Үй жұмысы

Сабаққа


қатысу,

сұрау


30 (30*1)

2 Тәжірибелік 

сабақтарға 

дайындық


Ноталық

мысалдар 

Сабаққа

қатысу


15(15*1)

3 Өздік жұмысына 

ұсынылатын 

Орындау


Сұрау

7


тақырыптар 

тізімі


4 Межелік 

бақылауға 

дайындық

Тест


МБ 1, МБ 2

МБ 3, МБ 4

8

Барлығы


60


Каталог: arm -> upload -> umk pdf


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет