Міністерство освіти та науки україни одеський національний університетДата02.04.2019
өлшемі181.99 Kb.
#101510
түріПротокол
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА

Філософський факультет

Затверджено

На засіданні Вченої ради

Філософського факультету

ОНУ імені І.І. Мечникова

Протокол № 1 від 29 серпня 2014 року

Голова вченої ради

Доц. Чайковський О.В.
ПРОГРАМА

Кандидатського іспиту зі спеціальності

09.00.04 - «Філософська антропологія, філософія культури»

Одеса- 2014


Екзаменаційні питання

для кандидатського мінімуму за спеціальністю

09.00.04 «Філософська антропологія, філософія культури»
1. Філософська антропологія в системі знань, її предметне поле і методи.

2. Людина як мікро- і макрокосм. «Людський вимір» фундаментальних проблем філософії.

3. Людина в філософії та культурі стародавнього і середньовічного Сходу. Ідеал досконалої людини в конфуціанстві і даосизмі.

4. Проблема людини в індійській релігійно-філософській традиції (брахманизм, буддизм, йога, веданта).

5. Образ людини в культурі арабо-мусульманського Сходу.

6. Антропологічний поворот у давньогрецькій філософії. Майєвтика, діалектика, іронія як складові частини сократичного методу.

7. Образ людини в західноєвропейській середньовічній філософії. Людина в працях отців християнської церкви.

8. Філософія людини в епоху Відродження. Особливості ідеї людини цієї доби.

9. Взаємодія людини, природи і соціуму в Новий час і епоху Просвітництва.

10. Принцип «cogito» Р.Декарта в його ставленні до філософської антропології.

11. Німецька класична філософія про людину. Людина як «річ у собі».

12. Проблема людини в творчій спадщині німецького романтизму.

13. Концепції людини в західноєвропейській філософії життя. Співвідношення культури і життя.

14. Проблема людини в російській релігійній філософії. Вчення про боголюдство і теургічну діяльність.

15. Ідея «життєтворчості». Принцип «Es, ergo sum» і людина як істота соборна.

16. Психоаналітична антропологія. Природа і сутність людини в світлі теорії архетипів і архетипових уявлень.

17. Екзистенціальна антропологія. Основоположні поняття і категорії.

18. Людина як символічна тварина і культура як універсум символічних форм. Архетип і символ.

19. Філософсько-антропологічний поворот ХХ століття. Ціннісний світ людини і його положення в космосі.

20. Структуралістський і постструктуралістський образ людини.

21. Людина та її призначення в концепціях космізму.

22. Феномен людини у філософській спадщині постмодернізму. Деконструкція метафізичної моделі світу.

23. Сенс життя як екзистенційна проблема. Проблема сенсу життя в контексті російської релігійної філософії.

24. Прикордонна ситуація й набуття повноти життя.

25. Філософські проблеми танатології. Проблема кінцівки людського існування в сучасній філософії.

26. Мистецтво життя і вмирання. Право на смерть і право на життя.

27. Смерть і безсмертя. Проблема порятунку душі. Метафізичний вимір людини в творчості Ф. Достоєвського.

28. Проблема свободи в європейській філософії. Діалектика любові і свободи. Свобода і відповідальність.

29. Воля до влади. «Надлюдина» і «смерть Бога».

30. «Я» і «Інший» в західноєвропейській і російській філософії ХХ століття.

31. Людина як діалогічна істота та істота, що мовчить. Проблема мовчання та несказанности в світлі філософської антропології.

32. Мова як діяльність людського духу і будинок буття.

33. Дискусії про статус філософської антропології. Стан і перспективи розвитку філософської антропології.

34. Філософія культури в системі знання, її предметне поле.

35. Категоріальний апарат культурології.

36. Підходи та методи дослідження в сфері філософії культури.

37. Філософське визначення культури. Поняття і трагедія культури.

38. Генезис культури: основні версії.

39. Психоаналітичне пояснення походження культури.

40. Гра як передвістя культури. Ігровий характер культури.

41. Культури давніх цивілізацій як прототип подальшого культурного будівництва. Античні культури як базова модель західної цивілізації.

42. Схід і Захід як ареали культур. Подібність і відмінність цивілізаційних моделей Сходу і Заходу.

43. Теоретичні моделі культури давньої та середньовічної Японії.

44. Теоретичні моделі культури давньої та середньовічної Індії.

45. Теоретичні моделі культури християнства.

46. Теоретичні моделі культури арабо-мусульманського світу.

47. Проблема співвідношення культури і цивілізації.

48. Проблеми типології культур. Основні критерії типологізації.

49. Національна культура як явище і поняття. Мова як визначальний фактор формування національної культури.

50. Субкультура і контркультура. Елітарна і масова культура.

51. Аксіологічна парадигма в дослідженнях культури.

52. Пам'ять і культура. Основні механізми трансляції культури.

53. Культура як знакова система. Типи знаків. Поняття тексту і культурного коду.

54. Проблема мови і картини світу в філософії культури ХХ століття.

55. Мистецтво як феномен культури. Поняття художнього символу.

56. Ідея «соборності» і символістська концепція культури.

57. Культура як діяльність з організації простору.

58. Поняття «міфологеми». Роль міфологеми у формуванні культурного простору.

59. Діалогічна концепція культури. «Малий» і «великий» час культури.

60. Герменевтичні проблеми дослідження культури. Життєвий світ і горизонт розуміння.

61. Інтерпретація і розуміння в міжкультурної комунікації.

62. Феноменологічні стратегії в дослідженнях культури.

63. Специфіка культурно-антропологічного підходу в гуманітарних науках.

64. Деконструкція як постструктуралістська стратегія інтерпретації текстів культури.

65. Культура і індивід. Культура і соціум.

66. Культурні реалії сучасної епохи. Культурні конфлікти та способи їх подолання.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Аверинцев С. С. София-Логос: Словарь / Сергей Аверинцев. – К.: Дух і Літера, 2001.

 2. Алейник Р. М. Человек в философском постмодернизме. – М.: МИК, 2006. –224 с.

 3. Антология исследований культуры. Отражения культуры / Сост. Л. А. Мостова. – СПб: Центр гуманитарных инициатив, 2011. – 422 с.

 4. Антология исследований культуры. Символическое поле культуры / Сост. Л. А. Мостова. – СПб: Центр гуманитарных инициатив, 2011. – 384 с.

 5. Арьес Ф. Человек перед лицом смерти / Филипп Арьес; [пер. с фр., предисл. А. Я. Гуревич]. – М.: Прогресс, 1992. – 528 с.

 6. Асоян Ю. А. Открытие идеи культуры. Опыт русской культурологии середины XIX – начала ХХ веков / Юлий Асоян, Алексей Малафеев. – М.: ОГИ, 2001. – 344 с.

 7. Астафьева О. Н. Синергетический подход к исследованию социокультурных процессов: возможности и пределы. – М.: изд-во МГИДА, 2002. – 295 с.

 8. Ахутин А. В. Поворотные времена: статьи и наброски / Анатолий Ахутин. – СПб.: Наука, 2005.

 9. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс; Универс, 1994. 624 с.

 10. Барулин В. С. Социально-философская антропология: общие начала социально-философской антропологии. – М.: Онега, 1994. – 256 с.

 11. Батай Ж. Литература и зло. – М.: изд-во МГУ, 1994. – 166 с.

 12. Бахтин М. М. Собрание сочинений: В 7 т. / Михаил Бахтин. – М.: Русские словари; Языки славянской культуры, 1996 – 2003.

 13. Бахтин М. М.: Pro et contra. Творчество и наследие М. М. Бахтина в контексте мировой культуры: Антология: В 2 т. – Т. 2 / [cост. и коммент. К. Г. Исупов]. – СПб.: РХГИ, 2002. – 712 с. – (Русский путь).

 14. Белик А. А. Культурология. Культурологические теории культур. – М.: изд-во РГГУ, 1999. – 241 с.

 15. Белый А. Символизм как миропонимание /Андрей Белый; [сост., вступ. ст. и примеч. Л. А. Сугай]. – М.: Республика, 1994. – 528 с.

 16. Бердяев Н. А. Самопознание: Опыт философской автобиографии /Николай Александрович Бердяев. – М.: Книга,1991. – 448 с.

 17. Бердяев Н. А. Философия свободного духа. – М.: Республика, 1994. – 480 с.

 18. Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства. В 2-х т. М.: Искусство, 1994.

 19. Бибихин В. В. Узнай себя / Владимир Бибихин. – СПб.: Наука, 1998. – 575 с. – («Слово о сущем»).

 20. Библер В. С. На гранях логики культуры: Книга избранных очерков. М.: Русск. феноменолог. общ-во, 1997. 440 с.

 21. Библер В. С. От наукоучения – к логике культуры: Два философских введения в двадцать первый век. – М.: Политиздат, 1990. 413 с.

 22. Бланшо М. Пространство литературы / Морис Бланшо; [пер. с фр.]. – М.: Логос, 2002. – 288 с.

 23. Бородай Ю. М. Эротика. Смерть. Табу: Трагедия человеческого сознания. М.: Гнозис; Русское феноменологическое общество, 1996. – 416 с.

 24. Брянчанинов И. Собрание сочинений: В 7 т. – Т. 3: Слово о смерти. Слово о человеке / Игнатий Брянчанинов. – М.: Благовест, 2001. – 448 с.

 25. Бубер М. Два образа веры: пер. с нем. / Под ред. П. С. Гуревича, С. Я. Левит, С. В. Лёзова. – М.: Республика, 1995. – 464 с.

 26. Булгаков С. Н. Свет невечерний: Созерцания и умозрения / Сергей Булгаков; [подгот. текста и коммент. В. В. Сапова]. – М.: Республика, 1994. – 415 с.

 27. Булгаков С. Н. Тихие думы / Сергей Булгаков; [сост., подгот. текста и коммент. В. В. Сапова; послесл. К. М. Долгова]. – М.: Республика, 1996. – 509 с.

 28. Бычков В. В. Художественный апокалипсис культуры. Строматы ХХ века: В 2 т. / Виктор Бычков. – М.: Культурная революция, 2008. – 1648 с.

 29. Вебер А. Избранное: Кризис европейской культуры. – СПб., 1998. – 565 с.

 30. Вернадский В.И. Начало и вечность жизни.М., 1989.

 31. Вико Дж. Основания новой науки об общей природе нации. – М., Киев, 1994.

 32. Волков Ю.Г., Поликарпов B.C. Человек: Энциклопедический словарь. – М., 2000.

 33. Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного / Ганс Георг Гадамер; [пер. с нем.] – М.: Искусство, 1991. – 367 с.

 34. Гадамер Г.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики / Ганс Георг Гадамер; [пер. с нем., общ. ред. и вступ. ст. Б. Н. Бессонов]. – М.: Прогресс, 1988. – 704 с.

 35. Гайденко П. П. Прорыв к трансцендентному: Новая онтология XX века / Пиама Гайденко. – М. .: Республика, 1997. – 495 с.

 36. Гайденко П. П. Владимир Соловьев и философия Серебряного века / Пиама Гайденко. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. – 472 с.

 37. Гегель Г.В.Ф. Философия духа // Энциклопедия философских наук. – Т. 3. – М., 1977.

 38. Голосовкер Я. Э. Избранное. Логика мифа. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2010. – 499 с.

 39. Григорьян Б.Т. Философия о сущности человека. – М.: Политиздат, 1973. – 319 с.

 40. Гуревич П. С. Культурология. 2-е изд., стер. – М.: ОМЕГА-Л, 2010. –427 с.

 41. Гуревич П. С. Философская антропология: учебное пособие. – М.: Омега-Л, 2008. 607 с.

 42. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. – Т. 1: Общее введение в чистую феноменологию / Эдмунд Гуссерль; [пер. с нем. А. В. Михайлов]. – М.: ДИК, 1999. – 336 с.

 43. Делёз Ж. Логика смысла / Пер. с фр. – М.: Академический проект, 2011. – 472 с.

 44. Демичев А. В. Дискурсы смерти: Введение в философскую танатологию / Андрей Демичев. – СПб.: Изд-во ИНАПРЕСС, 1997. – 144 с.

 45. Деррида Ж. Письмо и различие / Пер. с фр. М.: Академический проект, 2000. 432 с.

 46. Дильтей В. Введение в науки о духе. Опыт полагания основ для изучения общества и истории // Дильтей В. Собрание сочинений: В 6 т. – Т. 1. – М.: ДИК, 2000. – С.271–730.

 47. Друскин Я. С. Лестница Иакова: эссе, трактаты, письма / Яков Друскин; [сост., вступ. ст. Л. С. Друскиной]. – СПб.: Академ. проект, 2004. – 767 с.

 48. Запесоцкий А. С. Философия и социология культуры. – СПб: изд-во СПбГУП: Наука, 2011. – 816 с.

 49. Зиммель Г. Избранное: В 2 т. – Т. 2: Созерцание жизни / Георг Зиммель; [пер. с нем.]. – М.: Юрист, 1996. – 607 с.

 50. Зиммель Г. Понятие и трагедия культуры / Георг Зиммель // Логос. – М.: Тип. т-ва А. А. Левенсон, 1911–1912. – Кн. 2–3. – С. 1–25.

 51. Иванов В. И. Родное и вселенское / Вячеслав Иванович Иванов; [сост., вступ. ст. и примеч. В. М. Толмачева]. – М.: Республика, 1994.

 52. Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм / Илья Ильин. – М.: Интрада, 1996. – 255 с.

 53. Иоффе Д. Жизнетворчество русского модернизма sub specie semioticae. Историографические заметки к вопросу типологической реконструкции системы «жизнь-текст» [Электронный ресурс]. – Режим доступа к публикации: http://www.nsu.ru/education/virtual/cs8ioffe.pdf

 54. Исупов К. Г. Судьбы классического наследия и философско-эстетическая культура Серебряного века. – СПб.: Изд–во РХГА, 2010. – 592 с.

 55. Каган М. С. Философия культуры. – СПб: Петрополис, 1996. – 415 с.

 56. Камю А. Творчество и свобода: статьи, эссе, записные книжки / Альбер Камю; [пер. с фр.]. – М.: Радуга, 1990. – 605 с.

 57. Кант И. Антропология с прагматической точки зрения. – СПб: Наука, 1999. – 471 с.

 58. Кант И. Критика чистого разума / Иммануил Кант; [пер. с нем. Н. Лосского]. – Минск: Литература, 1998. – 960 с.

 59. Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. – М.: Гардарики, 1998. 784 с.

 60. Кассирер Э. Философия символических форм: В 3 т. / Эрнст Кассирер; [пер. с нем. С. А Ромашко].– М.; СПб.: Университетская книга, 2002.

 61. Конрад Н. И. Запад и Восток: Статьи / Николай Конрад. – М.: Гл. ред. восточ. лит., 1966. – 519 с.

 62. Кузнецов В. Г. Герменевтика и гуманитарное познание / Валерий Кузнецов. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 192 с.

 63. Культурология ХХ век: Энциклопедия: В 2 т. / [гл. ред., сост. С. Я. Левит]. – СПб.: Университетская книга, 1998.

 64. Кьеркегор С. Страх и трепет / Пер. с датского Н. В. Исаевой, С. А. Исаева. — М.: Культурная революция, 2010. — 488 с.

 65. Лакан Ж. Семинары. Книга 11: Четыре основные понятия психоанализа (1964): пер. с фр. – М.: Гнозис/Логос, 2004. – 304 с.

 66. Леви-Стросс К. Структурная антропология / [пер. с фр. Вяч. Вс. Иванова]. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 512 с.

 67. Левинас Э. Время и другой. Гуманизм другого человека / Эммануэль Левинас; [пер. с фр. А. В. Парибка]. – СПб.: Высшая религиозно-философская школа, 1998. – 265 с.

 68. Левинас Э. Избранное: Трудная свобода / [пер. с фр.]. – М.: РОССПЭН, 2004. – 752 с.

 69. Левинас Э. Путь к Другому / [пер. с фр. Е. Бахтиной]. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2007. – 240 с.

 70. Лосев А. Ф. Диалектика мифа // Лосев А.Ф. Из ранних произведений / Алексей Лосев. – М.: Правда, 1990. – С. 393–646.

 71. Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство / Алексей Федорович Лосев. – М.: Искусство, 1995. – 320с.

 72. Лотман Ю. М. Статьи по семиотике культуры и искусства. СПб: Академический проект, 2002. 546 с.

 73. Лотман Ю. М. Семиосфера / Юрий Лотман. – СПб.: Искусство, 2000. – 703 с.

 74. Мамардашвили М. К. Символ и сознание: Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке / Мераб Мамардашвили, Александр Пятигорский; [под общ. ред. Ю. П. Сенокосова]. – М.: Языки русской культуры, 1997.

 75. Маркузе Г. Одномерный человек: пер. с англ. – М.: АСТ: Ермак, 2003. – 331 с.

 76. Марсель Г. Опыт конкретной философии / Габриэль Марсель; [пер. с фр. В. П. Большакова и В. П. Визгина]. – М.: Республика, 2004. – 224 с.

 77. Махлин В. Л. Я и Другой: к истории диалогического принципа в философии XX в. / Виталий Львович Махлин. – М.: Лабиринт, 1997. – 254 с.

 78. Межуев В. М. Идея культуры. Очерки по философии культуры. – М.: Прогресс-Традиция, 2006. – 408 с.

 79. Межуев В. М. История, цивилизация, культура: опыт философского истолкования. – СПб: изд-во СПбГУП, 2011. – 439 с.

 80. Мерло-Понти М. Феноменология восприятия: пер. с франц. – СПб: Ювента, Наука, 1999. – 607 с.

 81. Мец А. Мусульманский ренессанс/ Адам Мец; [пер. с нем. Д. Е. Бертельса]. – 2 изд. – М.: Наука, 1973. – 473 с.

 82. Миф и художественное сознание XX века / Отв. ред. Н. А. Хренов. М., 2011. – 686 с.

 83. Михайлов А. В. Языки культуры: риторика и история искусств. Ключевые слова культуры. Самоосмысление гуманитарной науки: Учебное пособие по культурологии / Александр Михайлов. – М.: Языки русской культуры, 1997. – 909 с.

 84. Мотрошилова Н. В. Мыслители России и философия Запада (В. Соловьёв, Н. Бердяев, С. Франк, Л. Шестов) / Нелли Мотрошилова. – М.: Республика; Культурная революция, 2006. – 477 с.

 85. Ницше Ф. Соч. в 2-х томах. – М.: Мысль, 1990.

 86. Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства [Электронный ресурс] / [пер. с исп. С. Л. Воробьева]. – Режим доступа к публикации: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Ortega/_Degymaniz_01.ph

 87. Пирс Дж. Символы, сигналы, шумы. Закономерности и процессы передачи информации. – М.: Мир, 1967. – 324 с.

 88. Подорога В. А. Феноменология тела. Введение в философскую антропологию. – М.: Ad Marginem, 1995. – 340 с.

 89. Проблема человека в западной философии: Сб. пер. с англ., нем., фр. / Сост. и послесл. П. С. Гуревича; общ. ред. Ю. Н. Попова. – М.: Прогресс, 1988. – 544 с.

 90. Рикёр П. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике / Поль Рикёр; [пер. с фр. И. С. Вдовина]. – М.: Канон-Пресс-Ц : Кучково поле, 1995. – 624с.

 91. Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре / [пер. под ред. С. И. Гессена]. – М.: Республика, 1998. – 413 с.

 92. Риккерт Г. Ценности жизни и ценности культуры // Логос. – М.: Мусагет, 1912–1913. – Кн. 1–2. – С. 1–35.

 93. Романов В.Н. Историческое развитие культуры. Проблемы типологии. М., 1991.

 94. Самосознание европейской культуры XX века: Мыслители и писатели Запада … – М., 1991. – 366 с.

 95. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии / Жан Поль Сартр; [пер. с фр., предисл., примеч. В. И. Колядко]. – М.: Республика, 2000. – 639 с.

 96. Скатов Н. Н. О культуре / сост., науч. ред. Ю. В. Зобнин. – СПб: изд-во СПбГУП, 2010. – 416 с.

 97. Свасьян К. А. Проблема символа в современной философии: (критика и анализ) / Карен Свасьян. – Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1980. – 226 с.

 98. Свасьян К. А. Феноменологическое познание. Пропедевтика и критика / Карен Свасьян. – Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1987. – 200с.

 99. Соловьев Э. Ю. Категорический императив нравственности и права. – М.: Прогресс-Традиции, 2005. – 416 с.

 100. Соловьёв В. С. Сочинения: В 2 т. – 2 изд. / [сост., общ. ред., вступ. ст. А. Ф. Лосева, А. В. Гулыги]. – М.: Мысль, 1990.

 101. Владимир Соловьев и культура Серебряного века : к 150-летию Вл. Соловьева и 110-летию А. Ф. Лосева / [РАН; отв. ред.: А. А. Тахо-Годи, Е. А. Тахо-Годи]. – М.: Наука, 2005. – 629 с.

 102. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992.

 103. Спектр антропологических учений. Коллективная монография. Выпуск 1 – 4/ Отв. ред. П. С. Гуревич. М.: изд-во ИФ РАН, 2006 – 2012.

 104. Спирова Э. М. Философско-антропологическое содержание символа. –М.: Канон+, РООИ Реабилитация, 2011. – 336 с.

 105. Степин B.C. Философская антропология и философия науки. – М. 1992.

 106. Степин В. С. Цивилизация и культура. – СПб: изд-во СПбГУП, 2011. – 407 с.

 107. Тойнби А. Дж. Постижение истории. Сборник / Пер. с англ. Е. Д. Жаркова, М.: Рольф, 2001. — 640 с.

 108. Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического: Избранное / Владимир Топоров. – М.: Издательская группа «Прогресс» – «Культура», 1995. – 624 с.

 109. Трубецкой Е. Н. Смысл жизни [Электронный ресурс]. – М.: Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1918. – Режим доступа к изданию: http://www.vehi.net/etrubeckoi/smysl_zhizni/index.html

 110. Уваров М. С. Бинарный архетип. Эволюция идеи антиномизма в истории европейской философии и культуры / Михаил Уваров. – СПб.: Изд-во БГТУ, 1996. – 214 с.

 111. Феномен человека: Антология / Сост., вступ. ст. П. С. Гуревича. – М.: Высш. шк., 1993. – 349 с.

 112. Фигуры Танатоса: Философский альманах. – Вып. 1 – 6 / [oтв. ред. М. С. Уваров]. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 1991.

 113. Философия в диалоге культур – Philosophy in the dialogue of cultures: Всемирный день философии (Москва – Санкт-Петербург, 16-19 ноября 2009 года): материалы / Редкол. (отв. ред.): Гусейнов А. А. и др. –Москва: Прогресс-Традиция, 2010. – 1302 с.

 114. Философия культуры. Становление и развитие / [под ред. М. С. Кагана и др.]. – СПб.: «Лань», 1998. – 448 с.

 115. Философия человека: диалог с традицией и перспективы / Отв. ред. И.Т. Фролов. – М.,1988.

 116. Флиер А. Я. Культурология для культурологов: учебное пособие для аспирантов и докторантов. М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2002. – 492 с.

 117. Флиер А.Я. Культурогенез. – М., 1995. – 128 с.

 118. Франк С. Л. Реальность и человек. Метафизика человеческого бытия / Семен Франк; [сост. П. В. Алексеев; примеч. Р. К. Медведевой.]. – М.: Республика, 1997. – 479 с.

 119. Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник: пер. с англ. и нем. М.: Прогресс, 1990. 368 с.

 120. Фрейд 3. «Я» и «ОНО». – М., 1996.

 121. Фрейд З. Либидо. – М.: Гуманитарий, 1996. – 480 с.

 122. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. – М., 1994.

 123. Фромм Э. Иметь или быть? – М., 1990.

 124. Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. – М.: Касталь, 1996. – 448 с.

 125. Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук. – М., 1987.

 126. Хайдеггер М. Бытие и время / [пер. с нем. В. В. Бибихина]. – М.: Ad Marginem, 1997; СПб.: Наука, 2002. – 451 с.

 127. Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления / [сост., пер. с нем. и коммент. В. В. Бибихина]. – М.: Республика, 1993. – 447 с.

 128. Хейзинга И. Homo Ludens // Homo Ludens. Статьи по истории культуры. – М.,1997.

 129. Хёйзинга Й. Осень Средневековья // Соч. в 3-х тт. Т. 1: пер. с нидерланд. – М.: Прогресс-Культура, 1995. – 416 с.

 130. Хёйзинга Й. Тени завтрашнего дня. Человек и культуры. Затемненный мир. – СПб: изд-во Ивана Лимбаха, 2010. – 456 с.

 131. Хомский Н. Язык и мышление. – М.: изд-во МГУ, 1972. – 126 с.

 132. Хоружий С. С. Православная аскеза – ключ к новому видению человека: Сб. ст. [Электронный ресурс] / Сергей Хоружий. – М., 2000. – Режим доступа к изданию: http://www.wco.ru/biblio/zip/horuzhy1.zip

 133. Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. XIX век / Редкол.: И. Т. Фролов (отв. ред.) и др. – М.: Республика, 1995. – 528 с.

 134. Швейцер А. Культура и этика: пер. с нем. – М.: Прогресс, 1973. – 343 с.

 135. Шелер М. Избранные произведения: пер. с нем. / Под ред. А. В. Денежкина. – М.: Гнозис, 1994. – 490 с.

 136. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Дальнейшие доказательства основных положений пессимистической доктрины / [пер. с нем. Ю. И. Айхенвальда] // А.Шопенгауэр. Собрание сочинений: В 5 т. – Т.I. – М.: Московский Клуб, 1992. – 395 с.

 137. Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории. 1. Гештальт и действительность / [пер. с нем., вступ. ст. и примеч. К. А. Свасьяна]. – М.: Мысль,1993. – 663 с.

 138. Шпет Г. Г. Философия и психология культуры: избранное / отв. ред. Т. И. Артемьева и др. – М.: Наука, 2007. – 479 с.

 139. Шпет Г. Г. Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы / Густав Шпет. – М.: Гермес, 1914. – 219 с.

 140. Юдин Б. Г., Степанова Г. Б. Здоровье человека: факт, норма, ценность. М.: изд-во МосГУ, 2009. 188 с.

 141. Юнг К. Архетип и символ. – М., 1991.

 142. Юнг К. Г. Психологические типы. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2008. – 761 с.

 143. Янкелевич В. Смерть / Владимир Янкелевич; [пер. с фр.]. – М.: Изд-во лит. ин-та им. А. М. Горького, 1999. – 446 с.

 144. Ясперс К. Смысл и назначение истории / Карл Ясперс; [пер. с нем. М. И. Левиной]. – М.: Политиздат, 1991. – 527 с.

 145. Ясперс К. Общая психопатология: пер. с нем. – М.: Практика, 1997. – 1056 с.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

Библиотеки on-line:

Электронная библиотека Института философии РАН – http://iph.ras.ru/elib.htm;

Библиотека сайта philosophy.ru – http://www.philosophy.ru;

Электронная библиотека по философии – http://filosof.historic.ru;

Библиотека философского факультета ОмГПУ http://itext.narod.ru/omsk/libery/liber.htm;

"Вехи" http://www.vehi.net/;

Библиотека Института философии и права Сибирского отделения РАН http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm;

Русский гуманитарный Интернет-университет. Библиотека учебной и научной литературы http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx?group=1;

Философская библиотека Средневековья http://antology.rchgi.spb.ru/index.html;

Энциклопедия культуры. Библиотека http://deja-vu4.narod.ru/library.html;

Философская библиотека Новосибирского государственного университета http://www.nsu.ru/filf/rpha/lib/index.htm;

Библиотека Гумер http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php?mode=author;

Восточная литература. Средневековые исторические источники Востока и Запада. http://www.vostlit.info/haupt-Dateien/index-Dateien/A.phtml;

Библиотека философской антропологии http://www.musa.narod.ru/bib.htm#1;

The Internet Archive http://www.archive.org/;

The Online Books Page http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/subjectstart?BH-BJ;

Philosophy http://eserver.org/philosophy/;

The E-Book Library of Libertyhttp://oll.libertyfund.org/;Documenta Catholica Omnia http://www.documentacatholicaomnia.eu/;

Perseus Digital Library http://www.perseus.tufts.edu/hopper/.


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет