Медициналық-профилактикалық факультетінің 6 курс студенттеріне емтиханға арналған тестік сұрақтар 2009-2010 оқу жылыбет4/4
Дата02.01.2017
өлшемі1.42 Mb.
1   2   3   4

А) көпіршіктер пайда болады

В) ешқандай өзгермейді

С) қышқыл иіс пайда болады

D) тамақтың түсі өзгереді

Е) тамақтың консистенциясы өзгереді

501. Ýïèäåìèîëîãèÿëûº òàëäàóäà жиі ºîëäàíûëàòûí èíòåíñèâòiê ê¼ðñåòêiøòåðäi àòà»ûç: 3

À-үлес ñàëìàº

Á-ñûðºàòòûëûº ê¼ðñåòêiøi

Â-¼ëiìäiëiê ê¼ðñåòêiøi

Ã-ìàóñûìäûº ê¼ðñåòêiøi

Ä-ëåòàëüäûº ê¼ðñåòêiøi

502. Инфекцияның нозологиялық формалары бойынша ретроспективті эпидемиологиялық талдау жүргізу үшін қандай мәліметтер қажет: 4

А-сырқаттылық

Б-мүгедектік

В-өлімділік

Г-летальдық

Д-ñàíäûқ

503. Ретроспективті эпидемиологиялық талдау жүргізудің негізгі кезеңдерін атаңыз:4

А-зерттеудің бағдарламасын құру

Б-ақпаратты жинау және алғашқы өңдеу

В-эпидемиологиялық диагноз қою

Г-жұқпалы аурулардың ең өзекті мәселелерін анықтау

Д-ýêîлогияëûº øû¹ûíäû åñåïòåó

504. Эпидемиологиялық белгілері бойынша сырқаттылықты талдау ненi анықтайды:3

А-қауіп қатер ұжымын

Б-қауіп қатер уақытын

В-зерттеу әдістері

Г-қауіп қатер аймағын

Д-зерттеулер саны

505. Эпидемиологиялық белгілері бойынша ретроспективті эпидемиологиялық талдаудың сатыларын àòà»ûç:2

А-сырқаттылықтың жылдық талдау динамикасы

Б-тұрғындардың егілгендігін талдау

В-тұрғындардың иммунологиялық құрылымын талдау

Г-сырқаттылықтың көпжылдық динамикасы

Д-жұқпаның ошақтылығын талдау

506. Эпидемиологиялыќ зерттеудіњ негізгі сатылары:3

А-дайындыќ сатысы

б-зерттеуді ±йымдастыру

в-мєліметтерді жинау жєне оларды біріншілік µњдеу

г-алынѓан мєліметтерді статистикалыќ, логикалыќ талдау жєне ќорытынды шыѓару

д-шараларды жоспарлау

507. Курстыќ ж±мысты жазуда ќандай мєліметтер ќолданады?3

А-абсолюттік кµрсеткіштер

Б- интенсивті кµрсеткіштер

В- экстенсивті кµрсеткіштер

Г- µлімділік кµрсеткіштері

Д-єр т‰рлі серотоптардыњ серологиялыќ варианттары

508. Курстыќ ж±мыс ќандай бµлімдерден т±рады?3

А-кіріспе

Б-µздігімен ж‰ргізген зерттеулер

В- сырќаттылыќтыњ кµпжылдыќ динамикасын талдау

Г-ќорытындылар

Д-дифференциалды диагноз

509. Жұқпалы аурудың қай кезеңінде ауру адам айналасына қауіп тудырады:4

1- бүкіл инкубациялық кезеңінде

2- инкубациялық кезеңнің соңғы күндерінде

3-продромалық кезеңінде

4- аурудың айқын көріністері кезеңінде

5-реконвалесценция кезеңінде

510. Ошақты эпидемиологиялық тексерудің мақсаты:3

1- инфекция қоздырғыш көзін анықтау

2- ошақтың шекарасын анықтау

3- беріліс жолдарын анықтау

4- науқасы клиникалық тексеру

5-науқасқа бақылау жасау

511. Îøàºòà 潺ïàëû àóðóäû àíûºòà¹àíäà ºàíäàé º½æàò òîëòûðàäû?3

1-ñòàòèñòèêàëûº òàëîí;

2-ø½¹ûë õàáàðëàìà;

3-äèñïàíñåðëiê áàºûëàó êàðòàñû;

4-íàóºàñòû» ñòàöèîíàðäà¹û êàðòàñû;

5-潺ïàëû àóðóäû» åñåï æóðíàëû;

512.Ò¼ìåíäåãiëåðäi» ºàéñûñû ýïèäåìèÿëûº îøຠáîëà àëàäû?3

1-äèôòåðèÿ íàóºàñûíû» ì½ðûí-æ½òºûíøà¹û;

2-áàëà áàºøàäà æåëøåøåêïåí àóûð¹àí íàóºàñ àíûºòàë¹àí òîï;

3-äèçåíòåðèÿìåí àóûð¹àí íàóºàñòû» iøåãi;

4-âèðóñòû ãåïàòèò íàóºàñûíû» ï¸òåði;

5-дизентериямен ауырған науқас анықталған мектеп сыныбы

513. Ѹéêåñòiêòi òàáû»ûç:2

À. Ðåòðîñïåêòèâòi ýïèä òàëäàóäû» ìàºñàòû:

Á. Ðåòðîñïåêòèâòi ýïèä òàëäàóäû» ìiíäåòòåði:

à) êåëåð æûë¹û ýïèäåìèÿ¹à ºàðñû øàðàëàðäû æîñïàðëàó ¾øií ì¸ëiìåòòåðäi àëó á) àëäà¹û áîëàø຺à ýïèäåìèÿ¹à ºàðñû øàðàëàðäû æîñïàðëàó ¾øií ì¸ëiìåòòåðäi àëó

â) êåëåð æûëäà¹û ýïèäåìèÿëûº æà¹äàé¹à áîëæàó æàñàó

ã) òàëäàíàòûí íîçîôîðìàíû» ýïèäåìèîëîãèÿëûº ì¸íií àíûºòàó

ä) ºàóiï ôàêòîðëàðûí òàáó

1. À-à,á;

2. Á-â,ã,ä;

3. À-á,â;

4. Á-à, á, â;

5. À-á, â, ã;

514. № 57 áàëà áàºøàäà áîë¹àí æà¹äàé¹à áàéëàíûñòû, ýïèä. á¼ëiìíi» ìå»ãåðóøiñiíåí îïåðàòèâòi ýïèäåìèîëîãèÿëûº àíàëèç æàñàó¹à òàïñûðìà àëäû»ûç. Áiðiíøi êåçåêòå ºàíäàé àë¹àøºû º½æàòòàðäû òàëäàéñûç?3

1-潺ïàëû àóðó, òàìàºòàí, æåäåë, ê¸ñiáè óëàíó, åãóãå ò¸í åìåñ ðåêöèÿ òóðàëû ø½¹ûë хаáàðëàìà

2-潺ïàëû àóðóëàðäû åñåïêå àëó æóðíàëû

3- èììóíîäèàãíîñòèêóìäàðäû, âàêöèíàëàðäû æ¸íå ä¸ðiëiê ïðåïàðàòòàðäû åñåïêå àëó æóðíàëû

4- 潺ïàëû àóðó îøà¹ûí ýïèäåìèîëîãèÿëûº òåêñåðó êàðòàñû

5- ìåäèöèíàëûº ê¼ìåêêå êåëãåíäåðäi òiðêåó æ¸íå åñåïêå àëó æóðíàëû

515. Кене энцефалиті бойынша территорияны эпидемиологиялық бағалағанда келесі көрсеткіштерді қолданады: 4

А)100 сұранғандар ішінде орманға барғандар саны;

Б)орманның әрбір бөлігіне барғандар саны;

В)ормаға барғандардың жалпы санынан, кенелердің жабысу жиілігі (%);

Г)ошақтарды зоологиялық-паразитологиялық және вирусологиялық зерттеу нәтижелері;

Д) елді мекендегі сырқаттанушылық көрсеткішінің мәліметтері;

516. Кене энцефалиті кезіндегі арнайы емес алдын-алудың негізгі шаралары: 4

А)орман аймақтарын, балалар лагері, сауықтандыру мекемелерінің территориясын тазарту және қолайландыру;

Б)инсектицидтер көмегімен жою шаралары;

В)кенелерді қоректендірушілер – кеміргіштердің дератизациясы;

Г)кәсіби қатер төнетін топтардың үнемі болатын жерлерінде кенеге қарсы шараларды жүргізу;

Д)жануарларды вакцинациялау.

517. Кене энцефалитіне қарсы жоспарлы егуге жататын топтар: 4

А) қызметі эндемиялық аймақпен байланысты, кәсіби қатер төнетін адамдар;

Б) қоздырғыштың тірі дақылдарымен жұмыс істейтін адамдар;

В) қызметі эндемиялық ауданға шығумен байланысты ҒЗИ, ЖОО қызметкерлері;

Г) ошақ территориясына жақын елді мекендердің тұрғындары;

Д) қала халқы

518. Кене энцефалитінің емі 2

А) антибиотиктер;

Б) спецификалық сарысу;

В) адам иммуноглобулині;

Г) интерферон;

Д) регламенттелмеген.

519. Құтырудың антропургиялық ошағындағы қоздырғыш көзі. 2

А) иттер;

Б) мысықтар;

В) құстар;

Г) жарқанаттар;

Д) кеміргіштер.

520. Құтырудың клиникалық көрінісі. 4

А) гидрофобия;

Б) аэрофобия;

В) фотофобия;

Г)акустикофобия;

Д) салдану және парез

521. Құтыруға күдіктенген жануарлар тістеген адамдарға антирабиялық көмек көрсету үшін тағайындалатын препараттар 2

А) концентрленген тазартылған дақылды вакцина;

Б) өлтірілген тазартылған вакцина

В) тірі тазартылған вакцина

Г) иммуноглобулин;

Д) донор плазмасы.

522. Токсоплазмоздың адамдарға жұғу механизмін атаңыз 3

А) фекальді-оральді;

Б) контактілі;

В) вертикальді;

Г) аспирациялық;

Д) трансмиссивті.

523. Токсоплазмоз кезіндегі қауіп-қатер тобын анықтаңыз. 2

А) жүкті әйелдер;

Б) мал шаруашылық жұмысшылары;

В) кондитерлік фабрика жұмысшылары;

Г) оқушылар;

Д) студенттер

524. Токсоплазмоз кезіндегі арнайы емес алдын алудың негізгі шаралары: 2

А) территорияны тазалау және қолайландыру;

Б) қаңғыған мысықтарды жою шаралары;

В) кеміргіштердің дератизациясы;

Г) кенеге қарсы шаралар;

Д) жоғарыда көрсетілген шараларға эпидемиологиялық қадағалау.

525. Кенелік геморрагиялық қызбаларға жатады: 2

A) Қырым-Конго геморрагиялық қызба

B) омбы геморрагиялық қызба

C) сары қызба

D) Денге геморрагиялық қызба

E) бүйрек синдромды геморрагиялық қызба

526. Масалық геморрагиялық қызбаларға жатады: 2

A) Қырым-Конго геморрагиялық қызба

B) омбы геморрагиялық қызба

C) сары қызба

D) Денге қызбасы

E) бүйрек синдромды геморрагиялық қызба

527. Қырым-Конго геморрагиялық қызбасы кезінде табиғи қоздырғыш көзі және резервуары болып табылады: 3

A) қояндар

B) кірпілер, кемргіштер

C) қасқырлар, түлкілер

D) ауылшаруашылық жануарлары

E) құстар

528. Қырым-Конго геморрагиялық қызбасының эпидкөрсеткіштері бойынша арнайы алдын алу жүргізеді: 2

A) инактивирленген вакцинамен иммундау

B) науқас қанымен жанасқан адамдарға, гомологиялық иммуноглобулин енгізу

C) вирусқа қарсы препараттар енгізу

D) тірі вакцинамен иммундау

E) жүргізілмейді

529. Омбы геморрагиялық қызба кезіндегі қоздырғыштың беріліс механизмі: 3

A) негізінен трансмиссивті (кенелер шаққанда)

B) жанасу арқылы болуы мүмкін (ондатр кәсіпшілігі кезінде)

C) аспирациялық болуы мүмкін (зертханалық жұқтыру кезінде)

D) ауыз-нәжістік

E) вертикальды

530. Омбы геморрагиялық қызба кезіндегі алдын алу шараларына кіреді: 3

A) кенелермен күрес

B) табиғи ошақ аймақтағы ауылшаруашылық жануарларын өріске жібермеу

C) қорғаныс киімдерін кию, репелленттер пайдалану, ондатр кәсіпшілігінде қауіпсіздік техникасын сақтау

D) эндемиялық аймақтақтағы тұрғындарға гомологиялық иммуноглобулин енгізу

E) эндемиялық аймақтарда тұратын, тұрғындарды жаппай егу

531. Бүйрек синдромды геморрагиялық қызба қоздырғышының негізгі көздері: 3

A) кеміргіштер қатарының әртүрлі түрлері (сұр тышқандар, дала тышқандары, сұр және қара егеуқұйрықтар және т.б.)

B) әртүрлі улы жәндік түрлері (көртышқан, бурозубка және т.б.)

C) әртүрлі жыртқыш түрлері (күзен, мысық)

D) ауылшаруашылық жануарлары

E) инфицирленген адамдар

532. Адам бүйрек синдромды геморрагиялық қызба вирусымен келесі жолдармен жұқтырады: 3

A) алиментарлы (тағамдар арқылы, жануарлардың контаминирленген бөлінділерімен немесе тамақтану кезіндегі лас қолдар арқылы)

B) жанасу (аңдарды аулау кезіндегі тістеу және зақымдалған теріге нәжістің түсуі)

C) аэрогенді (бөлмені жинау кезіндегі шаңмен дем алу, пішен тасу, сабан, шөпшек жинау, түнеп пішен маялау және т.б.)

D) жыныстық

E) трансмиссивті

533. Бүйрек синдромды геморрагиялық қызбаның зертханалық диагностикасы үшін қолданатын әдістер: 2

A) вирусологиялық және серологиялық

B) бактериологиялық

C) молекулярлық-генетикалық (ПТР)

D) микроскопиялық

E) тері-аллергиялық сынамалар

534. Денге қызбасы қоздырғышының көзі: 2

A) инфицирленген кеміргіштер

B) инфицирленген маймылдар

C) ауру адам немесе вирус тасымалдаушы

D) ауылшаруашылық жануарлары

E) иксодты кенелер

535. Лептоспиралардың көзі (резервуары): 3

А) жыл құстары (перелетные);

Б) синантропты құстар

В) кеміргіштер

Г) үй жануарлары;

Д) терісі бағалы жануарлар.

536. Лептоспироз қандай ауру: 2

А) зооноздық:

Б) антропоноздық;

В) табиғи-ошақтық;

Г) сапроноздық;

Д) экзотикалық.

537. Лептоспиралар адам организміне ене алады: 3

А) кене шаққанда;

Б) бүрге шаққанда,

В) зақымы жоқ тері арқылы;

Г) зақымдалған сілемейлі қабықтар арқылы;

Д) зақымдалған сілемейлі қабықтар мен тері арқылы.

538. Лептоспирозда біркелкі жиі дамиды: 2

А) шаш түсуі;

Б) қара пигментті дақтар;

В) ақшыл пигментті дақтар;

Г) тері сарғаюы;

Д) несептің қоңырлануы.

539. Түйнеме кезінде алдын алу және эпидемияға қарсы шараларға жатады: 4

А) ауыл шаруашылық жануарларды иммунизациялау;

Б) жанасуда болғандарды шұғыл алдын алу;

В) дезинфекция;

Г) ауырған малдың өлімтігін зарарсыздандыру;

Д) дератизация.

540. Түйнемені таратпауға қажет шараларды таңдаңыз: 2

А) мал сою кезінде ветеринарлық-санитарлық бақылау;

Б) тұрғындарды вакцинациялау;

В) жануарларды (малды) вакцинациялау;

Г) ас әзірленетін орындарда құрал жабдықтарды белгілеу және дұрыс сақтау;

Д) жанасуда болғандарды химиопрофилактикаға алу.

541. Түйнеме инфекциясы кезінде зарарлану қаупін не анықтайды? 2

А) ауру көзінен қашықтық:

Б) жыл маусымы;

В) сыртқы орта температурасы;

Г) науқастың кәсібі;

Д) инфекция көзімен ұзақ уақыт жанасуда болуы.

542. Түйнеме қоздырғышының негізгі көздері: 3

А) ұсақ қара мал;

Б) ірі қара мал;

В) иттер;

Г) мысықтар;

Д)шөп қоректі жабайы жануарлар.

543. Түйнеме қоздырғышының беріліс механизмдерін көрсетіңіз: 2

А) нәжіс-ауыздық;

Б) жанасу;

В) аспирациялық;

Г) вертикальді;

Д) трансмиссивтік.

544.Қандай тағамды пайдаланғанда листериялардың жұқтыруы болады?3

А- етті

В- сүтті

С-шикі суды

D-консервілерді

E-саңырауқулақты

545.Қандай тағамды пайдаланғанда листериялардың жұқтыруы болады?2

А-саңырауқулақты

В-консервілерді

С-кондитерлік өнімдерін

D- термиялық өндеуі жеткіліксіз ет өнімдерін

E-термиялық өндеуі жеткіліксіз сүт өнімдерін

546. Ѹéêåñòiêòi àíûºòà»ûç…2

Íîçîëîãèÿëûº ò¾ði:

À-Ïàñòåðåëëåç

Á-Ëèñòåðèîç

Негізгі қоздырғыш көзі:

à-¾é æàíóàðëàðû

á-синантропты кеміргіштер

â-àóûëøàðóàøûëûº æàíóàðëàðû

г-¾é º½ñòàðû

д-жабайы кеміргіштер

А- А- в, г, д

В- Б-б, г, д

С- А-а, б, в

D- Б- б, в, г

E- Б-а, в, д

547. Ѹéêåñòiêòi àíûºòà»ûç…2

Íîçîëîãèÿëûº ò¾ði:

À- Пастереллез

Á- Листериоз

Íåãiçãi øàðàëàð:

à-àäàìäàð¹à åãó æ¾ðãiçó

á-äåçèíôåêöèÿ

â-äåçèíñåêöèÿ

ã-äåðàòèçàöèÿ

ä-æàíóàðëàð¹à åãó æ¾ðãiçó

1. А-б,г,д

2. Б- в,г

3. А-б,г

4. Б-г

5. Б-а


548. Ѹéêåñòiêòi àíûºòà»ûç…2

Íîçîëîãèÿëûº ò¾ði:

À-ëåïòîñïèðîç

Á-ëèñòåðèîç

Íåãiçãi алдын алу øàðàëàðû:

à-àäàìäàð¹à åãó æ¾ðãiçó

á-äåçèíôåêöèÿ

â-äåçèíñåêöèÿ

ã-äåðàòèçàöèÿ

ä-æàíóàðëàð¹à åãó æ¾ðãiçó

1. À-à,ã

2. Á-ã


3. À -б,г,д

4. Б -в,г

5. Б-à

549. Ѹéêåñòiêòi àíûºòà»ûç…2Íîçîëîãèÿëûº ò¾ði

À-Ïàñòåðåëëåç

Á-Ëèñòåðèîç

Инфекция ºîçäûð¹ûøûíû» íåãiçãi ê¼çi

à-¾é æàíóàðëàð

á-¾é º½ñòàðû

â-àóûëøàðóàøûëûº æàíóàðëàðû

г-синантропты кеміргіштер

д-жабайы кеміргіштер

1.À-в,г,д;

2.À-à,á,â;

3.Á-á,â,ã;

4. Б-а,б,в;

5. Á-à,в,ä

550.Ïàñòåðåëëåçäi àëäûí àëóäà¹û íåãiçãi øàðàëàð:3

1-æàíóàðëàð¹à åãó æ¾ðãiçó

2-àäàìäàð¹à åãó æ¾ðãiçó

3-äåçèíôåêöèÿ

4-äåðàòèçàöèÿ

5-ìàìàíäû¹û áîéûíøà òîïòàðäà æåêå áàñ ãèãèåíàñûí ñàºòàó

551. Амебиаз кезінде эпидемияға қарсы шаралар:2

A. ауыл мен қалаларды жайғастыру

B. санитарлық мәдениетті жоғарлату

C. су көздері мен топырақты нәжіспен ластануынан сақтау

D. науқасты госпитализациялау және емдеу

E. науқасты 6 ай диспансерлік бақылау

552.Амебиаздың беріліс факторлары2


 1. су

 2. көкөніс

 3. ауа

 4. қан

 5. шаң

553. Амебиаздың беріліс жолдары 3

 1. су

 2. тағам

 3. тұрмыстық қатынас

 4. ауа

 5. буынаяқтылардың шағуы арқылы

554. Амебиаздың таралуына әкелетін факторлар 3

 1. ыстық климат

 2. әлуметтік жағдайының нашарлығы

 3. сумен қамтамасыздығының нашарлығы

 4. суық климат

 5. тасымалдаушылардың болуы

555. Амебиаздың формалары 3

 1. ішектік

 2. ішектен тыс

 3. терілік

 4. буындық

 5. өкпелік

556. Висцеральді лейшманиозға не тән:2

А) көпжылдық циклділік

В) күз-қысқы маусымдылық

С) жызғы маусымдылық

Д) жылдық циклдылық

Е) жылбойғы маусымдылық

557. Висцеральді лейшманиоздың жұғу факторлары:2

А) су


В) иттің зақымдалған терісінен макрофагтар

С) науқас қаны

Д) тұрмыстық заттар

Е) топырақ

558. Висцеральді лейшманиоздың жұғу жолдары2

А) ауа-тамшы

В) қан арқылы

С) тағам


Д) су

Е) москиттердің шағуы

559. Терілік лейшманиоздағы қауіп топтары:3

А) эндемиялық аудан халқы

В) маусымды жұмысшылар

С) туристер

Д) АИВ-инфицирленгендер

Е) гемотрансфузия алатын пациенттер

560. Эхинококкоздың аралық иесін көрсетіңіз:2

А) балық

В) құстар

С) адам


Д) ит

Е) шөп қоректі жануарлар

561. Эхинококкоз қай органды зақымдайды:2

А) бауыр


В) тамыр

С) ішек


Д) өкпе

Е) нәжіс-жыныс жүйесі

562. Адам ағзасына эхинококк қандай жағдайда енеді 3

А)құрттардың жұмыртқаларымен инфицирленген көкөністі жеген кезде

В)эхинококкпен инфицирленген етті жеген кезде

С)тыныс жолдары арқылы жұмыртқалардың енуі

Д)итттермен тығыз қатынас болса

Е) шикі сүт ішкен кезде

563. Тениаринхозбен жиі ауыратын топтар?2

А) балалар

В) жасөспірімдер

С) ересектер

Д) әйелдер

Е) ерлер


564. Тениаринхоз кезінде келесі алдын алу шаралары жүргізіледі: 3

А) науқастарды анықтау және емдеу

В) етті ветеринарлы-санитарлық бақылау

С) санитарлық ағарту жұмыстары

Д) адамды вакцинациялау

Е) ірі қара малды вакцинациялау

565. Тениоз кезінде келесі алдын алу шаралары жүргізіледі: 3

А) науқастарды анықтау және емдеу

В) етті ветеринарлы-санитарлық бақылау

С) санитарлық ағарту жұмыстары

Д) адамды вакцинациялау

Е) ірі қара малды вакцинациялау

566. Эхинококкоздың алдын алу:3

А) жеке бас гигиенасын сақтау

В) иттерді дегельминтизациялау

С)өлген жануарлардың зақымдалған ағзаларын жою

Д) адамды вакцинациялау

Е) итті вакцинациялау

567. К.И.Скрябин барлық гельминттарды личинкалардың дамуы бойынша мына топтарға бөлді:(2)

А. Биогельминтер

В. Геогельминтер

С. Жалпақ құрттар

Д. Трематодтар

Е. Цестодтар

568. Сәйкестікті көрсетіңіз:2

Эпидемиологиялық жіктеу:

А. Биогельминттер

Б. Геогельминттер

Гельминттер түрі :

а) тениаринхус сагинатус

б) анкилостома дуоденале

в) ергежейлі цепень

г) тениа солиум

д) трихоцефаллус трихиуриус

1.А-а,г;

2.Б-б.д;


3. А-б,в;

4. Б-в,г


5. А-а,д

569. Сәйкестікті көрсетіңіз:2

Гельминтоздар түрі :

А.Эхинококкоз

Б. Альвеококкоз

Аймақ бойынша таралуы:

а) Жамбыл

б) Алматы

в) РФ Сібір

г) Орталық Еуропа

д) Африка

1. А-а,б;

2. Б-в,г,д;

3. А-в,г;

4. Б-а,б,д;

5. А-б,д


570. Сәйкестікті көрсетіңіз:2

Гельминтоздар түрі :

А. Гименолепидоз

Б. Энтеробиоз

Топтары:

а) биогельминтоздар

б) геогельминтоздар

в) контагиозды гельминтоздар

г) сапронооздар

д) зооантропоноздар

1.А- а,в;

2.Б-б,в;


3. А-б,г;

4. Б-г,д;

5. А-а,д

571. Сәйкестікті көрсетіңіз:2

Топтары:

А. Биогельминтоздар

Б. Геогельминтоздар

Гельминтоздар түрі :

а) аскаридоз

б) энтеробиоз

в) эхинококкоз

г) описторхоз

д) гименолепидоз

1. А-в,г;

2. Б-а;

3 А-б,в;


4. Б-а,д;

5. А-г,д


572. Трематодоздарға жатады: (3)

 1. Описторхоз

 2. Шистосомоз

 3. Фасциолез

 4. Гименолипедоз

 5. Трихоцефалез

573. Цестодоздарға жатады: (2)

 1. Дифиллоботриоз

 2. Тениаринхоз

 3. Дракункулез

 4. Трихинеллез

 5. Токсокароз

574. Цестодоздарға жатады: (2)

 1. Тениоз

 2. Эхинококкоз

 3. Энтеробиоз

 4. Аскаридоз

 5. Стронгилоидоз

575. Нематодоздарға жатады: (2)

 1. Описторхоз

 2. Гименолипедоз

 3. Трихинеллез

 4. Трихоцефалез

 5. Цистециркоз

576. Контактілі геогельминтоздарға жатады: (2)

 1. Анкилостомидоз

 2. Филяриидозы

 3. Дракункулез

 4. Энтеробиоз

 5. Гименолипедоз

577. дифиллоботриоздың беріліс факторлары: (2)

 1. строганина

 2. жеткіліксіз тұздалған балық (судак, налим)

 3. Көкөністен салат

 4. Құс етінен шашлык

 5. су

578. дифиллоботриоздағы алдын алу шаралары: (2)

 1. Науқастарды анықтау және емдеу

 2. Суды дезинфекциялау

 3. тағамға залалсызданбаған балықты қолданбау

 4. балыққа санитарлық-гигиеналық және ветеринарлық экспертиза жасау

 5. Жеке бас гигиенасын сақтау

579.Жануарлар ақырғы иесі болып саналады: (3)

 1. трихинеллез

 2. аскаридоз

 3. трихоцефаллез

 4. эхинококкоз

 5. дифиллоботриоз

580. Описторхоздың инвазия көзі: (3)

 1. науқас адам

 2. балық

 3. ит, мысық

 4. балық жейтін жабайы жануарлар

 5. ІҚМ

581. Қазақстанда описторхоз бойынша жоғары эндемиялы областар: (2)

 1. Ақмола

 2. Павлодар

 3. Шығыс Қазақстан

 4. Қызылорда

 5. Жамыл

582. описторхоздағы негізгі алдын алу шаралары: (3)

 1. Сан ағарту жұмысы

 2. балық өнімдеріне бақылау жасау

 3. дезинфекция жасау

 4. описторхоз ошақтарын анықтау

 5. халықты описторхозға тексеру

583. описторхоздың алдын алу: (2)

 1. Науқасты анықтау емдеу

 2. эндемиялық ошақтарда жоспарла тексерулер жасау

 3. Қоқыстарды жинау және тасымалдау

 4. залалсызданбаған балықты тағамға қолданбау

 5. Жеке бас гигиенасын сақтау

584. Трихинеллездің беріліс факторы: (3)

 1. шошқа еті

 2. аю еті

 3. жабайы қабан еті

 4. ІҚМ еті

 5. ҰҚМ еті

585. Трихинеллездің қауіп тобы: (2)

 1. Көкөнісшілер

 2. Геологтар

 3. Студенттер

 4. аңшылар

 5. шошқа фермаларының жұмысшылары

586. трихинеллезді зерттханалық дәлелдеу тәсілі (2)

 1. Паразитологиялық

 2. Визуальды зерттеу

 3. Зәрді клиникалықталдау

 4. УЗИ

 5. Қанның жалпы анализі

587. Безгек қоздырғыштары көздерінің эпидемиологиялық маңызы анықталады: 3

А) науқас жасымен

B) науқастың зақымдалу қарқынымен (паразитемия деңгейімен)

C) адам қанындағы гамонттардың сақталу мерзімімен

D) тасымалдаушылар үшін адамдар зақымдалуының оңайлығымен

E) қоршаған ортаның температурасымен

588. Безгекті эпидемиологиялық қадағалау жүйесіне кіреді: 4

A) безгекпен науқастарды табу

B) қызбамен науқастарды алдын ала емдеу

C) ошақты эпидтексеру

D) тасымалдаушылар санын есепке алу

E) дератизациялық шараларды бақылау

589. Соңғы 20 жылда Қазақстан Республикасына безгек қай елдерден әкелінген: 3

A) Тәжікстан, Азербайджан

B) Афганистан

C) Индия және Пакистан

D) негізінен Африка елдерінен

E) негізінен Ресейден

590. Безгектің эпидемиялық процесс сипаттамасын және таралуын бағалау үшін қолданылатын көрсеткіштер? 4

A) көкбауырлық индекс

B) паразитарлық индекс және парзитемия қарқындылығы

C) еметін балалардың паразитарлық индексі

D) жылдық сырқаттанушылық (паразитологиялық дәлелденген)

E) антиденелердің диагностикалық титрі бар, тұрғындар үлесі

591. Безгек кезінде қолданылатын диагностикалық әдістер? 3

A) қанды микроскопиялық зерттеу («жуан тамшы» және «жұқа жағынды»)

B) РНИФ, ИФТ қою

C) генодиагностика (ПТР)

D) РА қою

E) жануарларға биосынамалар

592. Безгек кезіндегі эпидемиологиялық қадағалаудың атқаратын қызметі? 4

A)диагностикалық

B)бақылаулық

C)ақпараттық

D)басқарулық

E)білімділік

593. Anopheles туыстастығы масаларының қай түрлері Қазақстандағы безгек плазмодийлерінің тасымалдаушылары болып табылады? 4

A) Anopheles superpictus

B) Anopheles pulcherrimus

C) Anopheles macullipenis

D) Anopheles messeae

E) Anopheles aegypti

594. Адам организмінде безгек паразитінің қай шизогония стадиясы өтеді? 2

A) тіндік (экзоэритроциттік)

B) эритроцитарлық

C) зиготтар және спорогониялар

D) зиготтар

E) спорогония

595. Эритроцитарлық шизогония плазмодийлерде циклді процесс түрінде ұзақтығы 48 сағатта, келесі түрлерінде өтеді: 3

A) P. vivax

B) P. ovale

С) P. falciparum

D) P. malarie

E) өтпейді

596. Бруцеллез қоздырғышының мүмкін берілу факторларын көрсетіңіз: 3

A) абортирленген ұрық, жолдас (послед), ауру қойдың ұрық маңы сұйықтығы

B) пирогтар, кондитерлік өнімдер

C) бруцелламен контаминирленген сыртқы орта объектілері

D) контаминирленген сүт, сүт өнімдері

E) консервіленген көкөністер

597. Адамдарда бруцеллездің ешкі-қойлық түрімен сырқаттанушылықтың көтерілу маусымдылығы: 3

A) төлдету компаниясында ерте көктем кезеңінде

B) жазда, қой және ешкілерді жуындыру, қырқу кезінде

C) жаз-күз кезеңінде, қой және ешкілерді сауу тәжірибеленетін, олардың сүттерінен ірімшік дайындайтын аймақтарда

D) қыста, жануарларды күту орындарында

E) жыл бойы сырқаттанушылық бірдей

598. Бруцеллездің зертханалық диагностикасы үшін қолданылады: 3

A)гемокультура бөлінуі үшін қан себіндісі

B)серодиагностика - агглютинация реакциясы (Райт, Хеддльсон), РТГА, РНИФ, Кумбс реакциясы, ИФТ

C)генодиагностика (ПТР)

D)нәжістен баксебінді

E)қанның жуан тамшысына микроскопия

599. Қазақстанда бруцеллездің эпизоотиялық ошағы пайда болғандағы шараларды атаңыз:4

A)ауру малды шұғыл оңашалау, арнайы жабдықталған бөлімшелерде, санитарлық қасапханада сою

B)жұқтыру қаупі бар, барлық адамдарды клиникалық-зертханалық тексеру

C)малды ұстайтын жерлерді дезинфекциялау, сүтті пастеризациялау

D)сүт және басқа өнімдерін пастерилизациялаусыз шығарылуын тоқтату

E) ауру малмен жанасқандарды шұғыл егу

600.Қазақстанда бруцеллез кезіндегі алдын алу және эпидемияға қарсы шараларды атаңыз: 4

A)арнайы киіммен қамтамасыз ету

B)малды ұстайтын жерлерді дезинфекциялау

C)берілу факторларын залалсыздандыру

D)балаларды, жасөспірімдерді, жүкті әйелдерді белгісіз эпизоотиялық жағдайдағы жануарлармен жұмысқа қатыстыруды шектеу

E)мамандығы бойынша қауіп-қатер тобын егу

601. Бруцеллезді жұқтыру қаупі ең жоғары адамдар: 4

A) төлдету компаниясындағылар

B) қойды қырқу және жуындыруға қатысатындар

C) ауылшаруашылық жануарларын ұрықтандыруға қатысатындар

D) жануарлардың шикізатын өңдейтін, өндірістегі жұмысқа қатысатындар

E) бруцеллезбен ауыратындар бөлімшесінде жұмыс істейтіндер

602. Сыртқы ортаға жануарлардан бруцелла бөлінуі: 4

A) ұрық маңы суымен

B) плацентамен

C) зәрмен, нәжіспен

D) сүтпен

E) тыныс алу ауасымен

603. Қазақстандағы бруцеллез қоздырғышының көзі: 4

A) ұсақ қара мал

B) ірі қара мал

C) шошқалар

D) түйелер

E) бруцеллездің созылмалы түрімен ауыратын адамдар


Каталог: rus -> wp-content -> uploads -> 2011
2011 -> «Жалпы медицина» мамандығы 4 курс студенттеріне арналған гастроэнтерология бойынша тесттік тапсырмалар
2011 -> Тесты экзаменационные
2011 -> С. Ж. Асфендияров атындағЫ
2011 -> Тесты по кардиологии для студентов 4 курса по специальности «общая медицина»
2011 -> 5 курс студенттеріне гематология бойынша тесттік тапсырмалар
2011 -> Лечение артериальной гипертензии у пожилых
2011 -> ҚР «Білім туралы» заңы 27. 07. 2007 №319-iii; ҚР «Білім туралы» заңы 27. 07. 2007 №319-iii
2011 -> Шықшыт буын ауруларындағы сәулелі нақтаманың алгоритмі
2011 -> С. Ж. Асфендияров
2011 -> Хром қосындыларының Әсері кезіндегі шажырқай лимфа түйіндерінің ЖҰмсақ бауының микроанатомиялық ҚҰрылымы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет