Ұлттық зияткерлік меншік институтыPdf көрінісі
бет6/8
Дата13.10.2018
өлшемі5.01 Kb.
#86483
1   2   3   4   5   6   7   8
 
(591)  Көрсетілген түстер: қызыл, алтынданған, көк, 
қара, ақ  
(511) 33  
(111) 38566 
(151) 08.06.12 
(181) 18.03.21 
(210) 53838 
(220) 18.03.2011 
(730)  КейСиСи КОРПОРЕЙШН (KR)  
КСС CORPORATION (KR)  
 
(540)  
 
  
 
(511) 1  
 
                              _______________ 
 
(111) 38567 
(151) 08.06.12 
(181) 24.03.21 
(210) 53873 
(220) 24.03.2011 
(730)  АДИАНА ЛИМИТЕД (HK)  
ADIANA LIMITED (HK)  
(540)  
 
  
 
(526)  Қорғалу  қабілеті  жоқ  элементтер: "Sport", 
"Stroy" 
(591)  Көрсетілген түстер: сары, жасыл, қара, ақ  
(511)  17, 27, 37  
 
                              _______________ 
 
(111) 38568 
(151) 08.06.12 
(181) 25.03.21 
(210) 53878 
(220) 25.03.2011 
(730)  Эф. Энджел К/С (DK)  
F. Engel K/S (DK)  
 
 
 
 
 
 
 

Өнеркəсіп меншігі. Ресми бюллетень, 2012, №7 
24 
(540)  
 
  
 
(511)  13, 18, 25  
 
_______________ 
 
(111) 38569 
(151) 08.06.12 
(181) 25.03.21 
(210) 53879 
(220) 25.03.2011 
(730) "Гродневский 
ликеро-водочный 
завод 
"Неманофф"  мемлекеттік  өндірістік  біртұтас 
кəсіпорны (BY) 
(540)  
 
 
  
(511) 33  
 
                              _______________ 
 
(111) 38570 
(151) 08.06.12 
(181) 29.03.21 
(210) 53897 
(220) 29.03.2011 
(730)  «Fly Jet. kz» акционерлік қоғамы (KZ) 
(540)  
 
  
 
 
(526)  Қорғалу  қабілеті  жоқ  элементтер:  барлық 
сөздік  жəне  əріптік  белгілеріне  дербес 
құқықтық  қорғау  берілмей  таңба  тұтастай 
қорғалады 
(511) 35, 39  
 
                              _______________ 
 
(111) 38571 
(151) 08.06.12 
(181) 29.03.21 
(210) 53898 
(220) 29.03.2011 
(730) "Кахетинское 
Традиционное 
Виноделие" 
жауапкершілігі шектеулі қоғамы (GE)  
(540)  
 
 
  
(511) 33  
 
                              _______________ 
 
(111) 38572 
(151) 08.06.12 
(181) 29.03.21 
(210) 53910 
(220) 29.03.2011 
(730)  Люксген Мотор Ко., Лтд. (TW)  
Luxgen Motor Co., Ltd. (TW)  
(540)  
 
  
(591)  Көрсетілген түстер: сұр, қара, ақ  
(511)  12, 35, 37  
 
                              _______________ 
 
(111) 38573 
(151) 08.06.12 
(181) 29.03.21 
(210) 53911 
(220) 29.03.2011 
(730)  Люксген Мотор Ко., Лтд. (TW)  
Luxgen Motor Co., Ltd. (TW)  
(540)  
 
 
 
  
(591)  Көрсетілген түстер: сұр, қара, ақ  
(511)  12, 35, 37  
 
                              _______________ 
 
(111) 38574 
(151) 08.06.12 
(181) 30.03.21 
(210) 53924 

Тауар таңбалары жəне қызмет көрсету белгілері 
 
25
(220) 30.03.2011 
(730)  Тюлеев  Даурен  Дюсинбаевич, "БИЗНЕС 
ШЕШІМДЕРІ" жеке кəсіпкер (KZ) 
(540)  
  
 
(511)  29, 30, 31, 32 
 
                              _______________ 
 
(111) 38575 
(151) 08.06.12 
(181) 30.03.21 
(210) 53926 
(220) 30.03.2011 
(730) «Компания 
Фрут-Ай» 
жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі (KZ) 
(540)  
  
 
(511) 32, 35  
 
_______________ 
 
(111) 38576 
(151) 08.06.12 
(181) 04.04.21 
(210) 53991 
(220) 04.04.2011 
(730)  Мит Лайсензинг Лимитед (IM)  
MIT Licensing Limited (IM)  
(540)  
 
  
 
(511)  1, 4, 40  
(111) 38577 
(151) 08.06.12 
(181) 04.04.21 
(210) 53992 
(220) 04.04.2011 
(730)  Мит Лайсензинг Лимитед (IM)  
MIT Licensing Limited (IM)  
(540)  
 
 
  
(526)  Қорғалу қабілеті жоқ элементтер: "®" 
(511)  1, 4, 40  
 
                              _______________ 
 
(111) 38578 
(151) 08.06.12 
(181) 04.04.21 
(210) 53993 
(220) 04.04.2011 
(730)  Мит Лайсензинг Лимитед (IM)  
MIT Licensing Limited (IM)  
(540)  
 
 
(511)  1, 4, 40  
 
_______________ 
 
(111) 38579 
(151) 08.06.12 
(181) 04.04.21 
(210) 53996 
(220) 04.04.2011 
(730) «Трейдсервис» 
жауапкершілігі 
шектеулі 
қоғамы (RU)  
(540)  
 
  
(511) 3, 5  

Өнеркəсіп меншігі. Ресми бюллетень, 2012, №7 
26 
(111) 38580 
(151) 08.06.12 
(181) 05.04.21 
(210) 54005 
(220) 05.04.2011 
(730) «Apollo  Plus»  жауапкершілігі 
шектеулі 
серіктестігі (KZ)  
(540)  
 
 
  
(591)  Көрсетілген  түстер:  ақшыл  сары,  сары,  қара, 
ақ  
(511) 19, 35  
 
                              _______________ 
 
(111) 38581 
(151) 08.06.12 
(181) 06.04.21 
(210) 54017 
(220) 06.04.2011 
(730)  Курт Гейджер Лимитед (GB)  
Kurt Geiger Limited (GB)  
(540)  
 
  
 
(511) 35  
 
                              _______________ 
(111) 38582 
(151) 08.06.12 
(181) 06.04.21 
(210) 54018 
(220) 06.04.2011 
(730) «Чайный  Двор»  жауапкершілігі  шектеулі 
серіктестігі (KZ) 
(540)  
  
 
(526)  Қорғалу қабілеті жоқ элементтер: “ТҰМАР” - 
дан  басқа  барлық  сөздік,  əріптік  жəне 
цифрлық белгілер  
(591)  Көрсетілген  түстер:  сарғылт,  күңгірт  сұр, 
күңгірт  жасыл,  қызыл,  сары,  алтынданған, 
қоңыр,  қара,  ақшыл  жасыл,  күңгірт  қызғылт, 
ақ, ақшыл қызғылт, қызғылт қоңыр 
(511) 30, 35  
 
                              _______________ 
 
(111) 38583 
(151) 08.06.12 
(181) 07.04.21 
(210) 54023 
(220) 07.04.2011 
(730)  МОБАЙЛТРОН  ЭЛЕКТРОНИКС  КО.,  ЛТД. 
(TW)  
MOBILETRON ELECTRONICS CO., LTD. 
(TW) 
(540)  
 
  
 
(511) 9  
 
                              _______________ 
 
(111) 38584 
(151) 08.06.12 
(181) 08.04.21 
(210) 54033 
(220) 08.04.2011 
(730)  Милленниум  энд  Копсорн  Интернэшнл 
Лимитид (SG)  
Millennium & Copthorne International Limited 
(SG)  
(540)  
  
 
(526)  Қорғалу  қабілеті  жоқ  элементтер: «М», 
«HOTEL»  
(511) 35, 43  

Тауар таңбалары жəне қызмет көрсету белгілері 
 
27
(111) 38585 
(151) 08.06.12 
(181) 08.04.21 
(210) 54035 
(220) 08.04.2011 
(730)  Милленниум  энд  Копсорн  Интернэшнл 
Лимитид (SG) 
Millennium & Copthorne International Limited 
(SG)  
(540)  
 
  
 
(526)  Қорғалу  қабілеті  жоқ  элементтер:  барлық 
сөздік белгілер  
(511) 35, 43  
 
                              _______________ 
 
(111) 38586 
(151) 08.06.12 
(181) 11.04.21 
(210) 54047 
(220) 11.04.2011 
(730) «SKA 
63» 
жауапкершілігі 
шектеулі 
серіктестігі (KZ) 
(540)  
 
  
 
(526)  Қорғалу  қабілеті  жоқ  элементтер:  барлық 
сөздік  элементтерге  дербес  құқықтық  қорғау 
берілмей, таңба тұтастай қорғалады 
(591)  Көрсетілген түстер: жасыл, қара, ақ  
(511)  1, 17, 19  
 
                              _______________ 
 
 
(111) 38587 
(151) 08.06.12 
(181) 12.04.21 
(210) 54075 
(220) 12.04.2011 
(730)  Филип Моррис Брэндс Сарл. (CH)  
Philip Morris Brands Sàrl. (CH)  
 
 
(540)  
 
  
 
(526)  Қорғалу 
қабілеті 
жоқ 
элементтер: 
«VIRGINIA», «S» 
(511) 34  
 
                              _______________ 
 
(111) 38588 
(151) 08.06.12 
(181) 12.04.21 
(210) 54076 
(220) 12.04.2011 
(730)  Филип Моррис Брэндс Сарл. (CH)  
Philip Morris Brands Sàrl. (CH)  
(540)  
 
  
 
(526)  Қорғалу 
қабілеті 
жоқ 
элементтер: 
«VIRGINIA», «S» 
(511) 34  
 
                              _______________ 
 
(111) 38589 
(151) 08.06.12 
(181) 12.04.21 
(210) 54077 
(220) 12.04.2011 
(730)  Филип Моррис Брэндс Сарл. (CH)  
Philip Morris Brands Sàrl. (CH)  
(540)  
 
 
 
(526)  Қорғалу 
қабілеті 
жоқ 
элементтер: 
«VIRGINIA», «S» 
(511) 34  
 
_______________ 
 
(111) 38590 
(151) 08.06.12 
(181) 12.04.21 
(210) 54086 
(220) 12.04.2011 
(310) 1398581 
(320) 08.12.2010 
(330) AU 
(730)  Мэнпауэр Инк. (US)  
Manpower Inc. (US)  

Өнеркəсіп меншігі. Ресми бюллетень, 2012, №7 
28 
(540)  
 
 
  
(591)  Көрсетілген  түстер:  қызғылт  сары,  сұр, 
ақшыл көк, көк  
(511)  9, 16, 35, 41, 42  
 
                              _______________ 
 
(111) 38591 
(151) 08.06.12 
(181) 12.04.21 
(210) 54098 
(220) 12.04.2011 
(730)  Филип Моррис Брэндс Сарл. (CH)  
Philip Morris Brands Sàrl. (CH)  
(540)  
 
 
 
(511) 34  
 
                              _______________ 
 
(111) 38592 
(151) 08.06.12 
(181) 12.04.21 
(210) 54115 
(220) 12.04.2011 
(730)  Филип Моррис Продактс С.А. (CH)  
Philip Morris Products S.A. (CH)  
(540)  
 
  
(526)  Қорғалу 
қабілеті 
жоқ 
элементтер: 
«MURATTI»-дан 
басқа 
барлық 
сөздік 
белгілер  
(591)  Көрсетілген 
түстер: 
қызғылт, 
қызыл, 
алтынданған, күңгірт қызғылт, ақ  
(511) 34  
 
                              _______________ 
 
(111) 38593 
(151) 08.06.12 
(181) 12.04.21 
(210) 54116 
(220) 12.04.2011 
(730)  Филип Моррис Продактс С.А. (CH)  
Philip Morris Products S.A. (CH)  
(540)  
 
  
 
(526)  Қорғалу 
қабілеті 
жоқ 
элементтер: 
«MURATTI»-ден 
басқа 
барлық 
сөздік 
белгілер  
(591)  Көрсетілген  түстер:  сұр,  көгілдір,  күлгін 
түсті, ақшыл көк түс, ақшыл көкшіл, ақ  
(511) 34  
 
                              _______________ 
 
(111) 38594 
(151) 08.06.12 
(181) 12.04.21 
(210) 54121 
(220) 12.04.2011 
(730)  Филип Моррис Продактс С.А. (CH)  
Philip Morris Products S.A. (CH)  
(540)  
 
  
 
 

Тауар таңбалары жəне қызмет көрсету белгілері 
 
29
(526)  Қорғалу 
қабілеті 
жоқ 
элементтер: 
"MURATTI"-ден басқа барлық сөздік белгілер 
(511) 34  
 
                              _______________ 
 
 
(111) 38595 
(151) 08.06.12 
(181) 12.04.21 
(210) 54122 
(220) 12.04.2011 
(730)  Филип Моррис Продактс С.А. (CH)  
Philip Morris Products S.A. (CH)  
(540)  
 
 
 
(511) 34  
 
_______________ 
 
 
(111) 38596 
(151) 08.06.12 
(181) 12.04.21 
(210) 54124 
(220) 12.04.2011 
(730)  Филип Моррис Брэндс Сарл. (CH)  
Philip Morris Brands Sàrl. (CH)  
(540)  
 
  
 
(526)  Қорғалу  қабілеті  жоқ  элементтер: "NEXT"- 
тен басқа барлық сөздік белгілер 
(511) 34  
 
                              _______________ 
 
 
(111) 38597 
(151) 08.06.12 
(181) 12.04.21 
(210) 54126 
(220) 12.04.2011 
(730)  Филип Моррис Брэндс Сарл. (CH)  
Philip Morris Brands Sàrl. (CH)  
 
 
 
 
 
 
 
 
(540)  
  
 
(526)  Қорғалу  қабілеті  жоқ  элементтер: "NEXT"-
тен басқа барлық сөздік, əріптік белгілер 
(591)  Көрсетілген  түстер:  сұр,  күлгін  түсті,  ақшыл 
күлгін түсті, күңгірт күлгін түсті, ақ  
(511) 34  
 
                              _______________ 
 
(111) 38598 
(151) 08.06.12 
(181) 12.04.21 
(210) 54128 
(220) 12.04.2011 
(730)  Филип Моррис Продактс С.А. (CH)  
Philip Morris Products S.A. (CH)  
(540)  
 
  
 
(526)  Қорғалу 
қабілеті 
жоқ 
элементтер: 
"ОПТИМА"-дан  басқа  барлық  сөздік  жəне 
əріптік элементтер 
(591)  Көрсетілген  түстер:  қыша  түстес,  қызыл, 
сары, қою қызыл, ақ  
(511) 34 

Өнеркəсіп меншігі. Ресми бюллетень, 2012, №7 
30 
(111) 38599 
(151) 08.06.12 
(181) 12.04.21 
(210) 54139 
(220) 12.04.2011 
(730)  Филип Моррис Продактс С.А. (CH)  
Philip Morris Products S.A. (CH)  
(540)  
 
  
 
(511) 34  
 
                              _______________ 
 
(111) 38600 
(151) 08.06.12 
(181) 12.04.21 
(210) 54142 
(220) 12.04.2011 
(730)  Филип Моррис Продактс С.А. (CH)  
Philip Morris Products S.A. (CH)  
(540)  
 
 
(526)  Қорғалу қабілеті жоқ элементтер: «SUPER 
SLIMS»  
(591)  Көрсетілген  түстер:  сұр,  ақшыл  көк,  көк, 
ақшыл сұр, ақ  
(511) 34  
 
                              _______________ 
 
(111) 38601 
(151) 08.06.12 
(181) 12.04.21 
(210) 54147 
(220) 12.04.2011 
(730)  Филип Моррис Продактс С.А. (CH)  
Philip Morris Products S.A. (CH)  
(540)  
 
  
 
(511) 34  
 
                              _______________ 
 
(111) 38602 
(151) 09.06.12 
(181) 12.04.21 
(210) 54149 
(220) 12.04.2011 
(730)  Филип Моррис Брэндс Сарл. (CH) 
Philip Morris Brands Sàrl. (CH)  
(540)  
 
  
 
(591)  Көрсетілген  түстер:  сұр,  ақшыл  көк,  жасыл, 
көк, қара, ақ  
(511) 34  
 
                              _______________ 
 
(111) 38603 
(151) 09.06.12 
(181) 12.04.21 
(210) 54151 
(220) 12.04.2011 
(730)  Филип Моррис Продактс С.А. (CH)  
Philip Morris Products S.A. (CH)  
(540)  
  
 
(511) 34  
 
                              _______________ 
 
(111) 38604 
(151) 09.06.12 
(181) 12.04.21 
(210) 54153 

Тауар таңбалары жəне қызмет көрсету белгілері 
 
31
(220) 12.04.2011 
(730)  Филип Моррис Брэндс Сарл. (CH)  
Philip Morris Brands Sàrl. (CH)  
(540)  
 
 
  
(511) 34 
 
                              _______________ 
 
(111) 38605 
(151) 09.06.12 
(181) 12.04.21 
(210) 54157 
(220) 12.04.2011 
(730)  Филип Моррис Продактс С.А. (CH) 
Philip Morris Products S.A. (CH)  
(540)  
 
  
 
(511) 34  
 
                              _______________ 
 
(111) 38606 
(151) 09.06.12 
(181) 12.04.21 
(210) 54158 
(220) 12.04.2011 
(730)  Филип Моррис Брэндс Сарл. (CH)  
Philip Morris Brands Sàrl. (CH)  
(540)  
 
  
(511) 34  
 
                              _______________ 
 
(111) 38607 
(151) 09.06.12 
(181) 12.04.21 
(210) 54159 
(220) 12.04.2011 
(730)  Филип Моррис Брэндс Сарл. (CH)  
Philip Morris Brands Sàrl. (CH)  
(540)  
 
 
  
(511) 34  
(111) 38608 
(151) 09.06.12 
(181) 12.04.21 
(210) 54167 
(220) 12.04.2011 
(730)  Филип Моррис Продактс С.А. (CH)  
Philip Morris Products S.A. (CH)  
 
(540)  
 
  
 
(591)  Көрсетілген түстер: сұр, күңгірт сары, күңгірт 
күрең қызыл  
(511) 34  
 
                              _______________ 
 
(111) 38609 
(151) 09.06.12 
(181) 12.04.21 
(210) 54172 
(220) 12.04.2011 
(730)  Филип Моррис Брэндс Сарл. (CH)  
Philip Morris Brands Sàrl. (CH)  
(540)  
 
  
 
(511) 34  
 
                              _______________ 
 
(111) 38610 
(151) 09.06.12 
(181) 12.04.21 
(210) 54174 
(220) 12.04.2011 
(730)  Филип Моррис Продактс С.А. (CH)  
Philip Morris Products S.A. (CH) 
(540)  
 
 
(511) 34  

Өнеркəсіп меншігі. Ресми бюллетень, 2012, №7 
32 
(111) 38611 
(151) 09.06.12 
(181) 12.04.21 
(210) 54178 
(220) 12.04.2011 
(730)  Филип Моррис Продактс С.А. (CH) 
Philip Morris Products S.A. (CH)  
(540)  
 
  
 
(526)  Қорғалу 
қабілеті 
жоқ 
элементтер: 
"superslims", "premium mint" 
(591)  Көрсетілген  түстер:  сұр,  күңгірт  сұр,  көк-
жасыл, ақшыл сұр  
(511) 34  
 
                              _______________ 
 
(111) 38612 
(151) 09.06.12 
(181) 12.04.21 
(210) 54180 
(220) 12.04.2011 
(730)  Филип Моррис Продактс С.А. (CH)  
Philip Morris Products S.A. (CH)  
(540)  
  
(526)  Қорғалу 
қабілеті 
жоқ 
элементтер: 
"superslims", "premium blue" 
(591)  Көрсетілген  түстер:  сұр,  күңгірт  сұр,  ақшыл 
көк, көк, ақшыл сұр  
(511) 34  
 
                              _______________ 
 
(111) 38613 
(151) 09.06.12 
(181) 12.04.21 
(210) 54184 
(220) 12.04.2011 
(730)  Шалкаров 
Бейсебек 
Киянтаевич, 
жеке 
кəсіпкер (KZ) 
(540)  
 
 
  
(591)  Көрсетілген түстер: сұр, көгілдір, ақ  
(511)  29, 35, 43  
 
                              _______________ 
 
(111) 38614 
(151) 09.06.12 
(181) 12.04.21 
(210) 54186 
(220) 12.04.2011 
(730) «СтройЭпиЦентр KZ» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі (KZ)  
(540)  
 
 
  
(526)  Қорғалу 
қабілеті 
жоқ 
элементтер: 
«Эпицентр»-дан 
басқа, 
барлық 
сөздік 
белгілер  
(591)  Көрсетілген  түстер:  қызыл,  сары,  қара, 
қызғылт сары, ақ  
(511) 19  

Тауар таңбалары жəне қызмет көрсету белгілері 
 
33
(111) 38615 
(151) 09.06.12 
(181) 12.04.21 
(210) 54188 
(220) 12.04.2011 
(730)  Сейдалиева  Роза  Кыйсыбаевна, «ONLAN» 
жеке кəсіпкер (KZ)  
(540)  
 
 
 
(591)  Көрсетілген түстер: жасыл, қара, ақ  
(511) 12, 35  
 
                              _______________ 
 
 
(111) 38616 
(151) 09.06.12 
(181) 13.04.21 
(210) 54191 
(220) 13.04.2011 
(730)  Идрисов 
Алымжан 
Зайнулаевич, 
жеке 
кəсіпкер (KG)  
(540)  
 
 
 
(526)  Қорғалу қабілеті жоқ элементтер: "КАФЕ" 
(591)  Көрсетілген түстер: қызыл, сары, қоңыр, қара, 
ақ  
(511) 39, 43  
 
                              _______________ 
 
 
(111) 38617 
(151) 09.06.12 
(181) 13.04.21 
(210) 54192 
(220) 13.04.2011 
(730)  Аско Груп Лимитед (BS)  
Asco Group Limited (BS)  
(540)  
  
(511) 18, 25  
 
                              _______________ 
 
(111) 38618 
(151) 09.06.12 
(181) 13.04.21 
(210) 54193 
(220) 13.04.2011 
(730)  ГЕТЗ ФАРМА (ПВТ.) ЛТД. (PK)  
GETZ PHARMA (PVT.) LTD. (PK)  
(540)  
 
  
 
(511) 5  
 
                              _______________ 
 
(111) 38619 
(151) 09.06.12 
(181) 13.04.21 
(210) 54198 
(220) 13.04.2011 
(730)  Новартис АГ (CH)  
Novartis AG (CH)  
(540)  
 
  
 
(511) 5 
 
                              _______________ 
 
(111) 38620 
(151) 09.06.12 
(181) 14.04.21 
(210) 54216 
(220) 14.04.2011 
(730)  Зе Проктер энд Гэмбл Компани (US)  
The Procter & Gamble Company (US)  
 
 

Өнеркəсіп меншігі. Ресми бюллетень, 2012, №7 
34 
(540)  
 
 
  
(511) 5  
 
                              _______________ 
 
(111) 38621 
(151) 09.06.12 
(181) 14.04.21 
(210) 54217 
(220) 14.04.2011 
(310) 617812010 
(320) 01.11.2010 
(330) CH 
(730)  Проктер  энд  Гэмбл  Интернешнл  Оперейшнс 
СА (CH)  
Procter & Gamble International Operations SA 
(CH)  
(540)  
  
 
(511) 3  
 
                              _______________ 
 
(111) 38622 
(151) 09.06.12 
(181) 14.04.21 
(210) 54219 
(220) 14.04.2011 
(730)  Турлыбеков  Нурлыбек  Долдаевич,  жеке 
кəсіпкер (KZ)  
(540)  
 
 
  
(526)  Қорғалу  қабілеті  жоқ  элементтер: "A", "&", 
"Т"  белгілеріне  дербес  құқықтық  қорғау 
берілмей, таңба тұтастай қорғалады 
(511) 6, 35  
 
                              _______________ 
 
(111) 38623 
(151) 09.06.12 
(181) 14.04.21 
(210) 54226 
(220) 14.04.2011 
(730)  РЕ-АЛ 
ИТХАЛАТ 
ИХРАДЖАТ 
ДЫШ 
ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ (TR)  
RE-AL ITHALAT IHRACAT DIS TICARET 
LIMITED SIRKETI (TR)  
(540)  
  
 
(526)  Қорғалу  қабілеті  жоқ  элементтер: «Mr. 
REAL»-дан басқа барлық сөздік белгілер 
(591)  Көрсетілген  түстер:  ақшыл  қоныр,  сұр, 
көгілдір,  таңқұрай  түстес,  қызғылт,  салат 
түстес, қызыл, сары, қою қызыл, жасыл, көк, 
қоңыр, ақшыл сары, ақ  
(511)  1, 3, 35  
 
                              _______________ 
 
(111) 38624 
(151) 09.06.12 
(181) 15.04.21 
(210) 54240 
(220) 15.04.2011 
(730)  Байрише Моторен Верке Акциенгезелльшафт 
(DE)  
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 
(DE)  
(540)  
  
 
(511) 12, 37  
 
                              _______________ 
 
(111) 38625 
(151) 09.06.12 
(181) 15.04.21 
(210) 54241 
(220) 15.04.2011 
(730)  ЭлДжи Электроникс Инк. (KR)  
LG Electronics Inc. (KR)  
(540)  
 
 
(511) 9  

Тауар таңбалары жəне қызмет көрсету белгілері 
 
35
(111) 38626 
(151) 09.06.12 
(181) 15.04.21 
(210) 54242 
(220) 15.04.2011 
(730)  Крафт Фудз Глоубал Брэндз Эл-Эл-Си (US)  
Kraft Foods Global Brands LLC (US)  
(540)  
 
 
  
 
(526)  Қорғалу  қабілеті  жоқ  элементтер: «OREO»-
дан басқа барлық сөздік белгілер 
(591)  Көрсетілген  түстер:  ақшыл  қоныр,  көгілдір, 
күңгірт  көгілдір,  ақшыл  көгілдір,  қалампыр 
түсті, көк, қара, ақшыл сұр, ақ  
(511) 30  
 
                              _______________ 
 
(111) 38627 
(151) 09.06.12 
(181) 15.04.21 
(210) 54244 
(220) 15.04.2011 
(730)  КАРГОЛЮКС  ЭЙРЛАЙНС  ИНТЕРНЕШНЛ 
С.А. (LU)  
CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL 
S.A. (LU)  
(540)  
 
  
 
(511) 39  
 
_______________ 
 
(111) 38628 
(151) 09.06.12 
(181) 15.04.21 
(210) 54245 
(220) 15.04.2011 
(730)  КАРГОЛЮКС  ЭЙРЛАЙНС  ИНТЕРНЕШНЛ 
С.А. (LU)  
CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL 
S.A. (LU)  
 
 
 
 
 
 
(540)  
 
  
 
(511) 39  
 
                              _______________ 
 
(111) 38629 
(151) 09.06.12 
(181) 18.04.21 
(210) 54251 
(220) 18.04.2011 
(310) 85/155,120 
(320) 18.10.2010 
(330) US 
(730)  Авоцент Хунтвилле Корп. (US)  
Avocent Huntsville Corp. (US)  
(540)  
 
  
 
(511)  9, 11, 35, 37, 38, 42  
 
                              _______________ 
 
(111) 38630 
(151) 09.06.12 
(181) 18.04.21 
(210) 54254 
(220) 18.04.2011 
(730)  Хамидуллин  Талгат  Насибуллович,  жеке 
кəсіпкер (RU)  
(540)  
 
 
  
(511) 5, 31  
 
                              _______________ 
 
(111) 38631 
(151) 09.06.12 
(181) 18.04.21 
(210) 54256 
(220) 18.04.2011 
(730)  Хамидуллин  Талгат  Насибуллович,  жеке 
кəсіпкер (RU)  
 
 

Өнеркəсіп меншігі. Ресми бюллетень, 2012, №7 
36 
(540)  
 
 
 
(511) 5, 31  
 
                              _______________ 
 
 
(111) 38632 
(151) 09.06.12 
(181) 18.04.21 
(210) 54258 
(220) 18.04.2011 
(730)  Хамидуллин  Талгат  Насибуллович,  жеке 
кəсіпкер (RU)  
(540)  
 
  
 
(511) 5, 31  
 
                              _______________ 
 
 
(111) 38633 
(151) 09.06.12 
(181) 18.04.21 
(210) 54261 
(220) 18.04.2011 
(730)  Хамидуллин  Талгат  Насибуллович,  жеке 
кəсіпкер (RU)  
(540)  
  
 
(511) 5, 31  
 
                              _______________ 
 
(111) 38634 
(151) 09.06.12 
(181) 21.04.21 
(210) 54308 
(220) 21.04.2011 
(730)  Констракшн  Рисёч  энд  Текнолоджи  ГмбХ 
(DE)  
Construction Research & Technology GmbH 
(DE)  
(540)  
 
 
 
(511)  1, 2, 6, 17, 19 
 
_______________ 
 
(111) 38635 
(151) 09.06.12 
(181) 21.04.21 
(210) 54309 
(220) 21.04.2011 
(730)  ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК (US)  
GENERAL MOTORS LLC (US)  
(540)  
 
  
 
(511) 12  
 
                              _______________ 
 
(111) 38636 
(151) 09.06.12 
(181) 21.04.21 
(210) 54318 
(220) 21.04.2011 
(730) «Торговый 
Дом 
«СтанкоМашТорг» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (KZ)  
(540)  
 
  
 
 
(526)  Қорғалу  қабілеті  жоқ  элементтер:  барлық 
сөздік  белгілерге  дербес  құқықтық  қорғау 
берілмей, таңба тұтастай қорғалады  
(591)  Көрсетілген түстер: сұр, көгілдір, күңгірт сұр, 
көк, қара, ақ  
(511)  7, 35, 37  
 
                              _______________ 
 
(111) 38637 
(151) 09.06.12 
(181) 22.04.21 

Тауар таңбалары жəне қызмет көрсету белгілері 
 
37
(210) 54343 
(220) 22.04.2011 
(730)  САНГ-РОК ЛИ (KR)  
SANG-ROK LEE (KR)  
(540)  
  
 
(511) 3  
 
_______________ 
 
(111) 38638 
(151) 09.06.12 
(181) 25.04.21 
(210) 54352 
(220) 25.04.2011 
(730) "Витебский 
ликероводочный 
завод 
"ПРИДВИНЬЕ" 
мемлекеттік 
біртұтас 
кəсіпорны (BY)  
(540)  
 
  
 
(511)  32, 33, 35  
 
                              _______________ 
 
(111) 38639 
(151) 09.06.12 
(181) 26.04.21 
(210) 54366 
(220) 26.04.2011 
(730)  ГУАНДУН  ГАЛАНЗ  ЭНТЕРПРАЙЗИС  КО., 
ЛТД. (CN)  
GUANGDONG GALANZ ENTERPRISES CO., 
LTD. (CN)  
(540)  
 
 
  
(511)  7, 9, 11  
 
                              _______________ 
 
(111) 38640 
(151) 09.06.12 
(181) 26.04.21 
(210) 54374 
(220) 26.04.2011 
(730) «Туран-микро» 
жауапкершілігі 
шектеулі 
серіктестігі (KZ) 
(540)  
 
  
 
(526)  Қорғалу  қабілеті  жоқ  элементтер: «®», 
«Cargo»-39 
класс 
ТҚХС 
қызметтеріне 
қатысты  
(591)  Көрсетілген түстер: қызыл, қара, ақ  
(511)  1, 17, 35, 39  
 
_______________ 
 
(111) 38641 
(151) 09.06.12 
(181) 26.04.21 
(210) 54375 
(220) 26.04.2011 
(730) «Туран-микро» 
жауапкершілігі 
шектеулі 
серіктестігі (KZ) 
(540)  
  
 
(526)  Қорғалу қабілеті жоқ элементтер: «®»  
(591)  Көрсетілген түстер: қызыл, ақ  
(511) 1, 35  
 
                              _______________ 
 
(111) 38642 
(151) 09.06.12 
(181) 26.04.21 
(210) 54376 
(220) 26.04.2011 
(730) «Туран-микро» 
жауапкершілігі 
шектеулі 
серіктестігі (KZ) 
(540)  
 
 
  
(526)  Қорғалу қабілеті жоқ элементтер: «®» 
(591)  Көрсетілген түстер: қызыл, ақ  
(511)  1, 17, 35, 39  
 
 
 
 
 

Өнеркəсіп меншігі. Ресми бюллетень, 2012, №7 
38 
(111) 38643 
(151) 09.06.12 
(181) 26.04.21 
(210) 54377 
(220) 26.04.2011 
(730) «Туран-микро» 
жауапкершілігі 
шектеулі 
серіктестігі (KZ) 
(540)  
 
 
  
(526)  Қорғалу 
қабілеті 
жоқ 
элементтер: & 
таңбасына  жəне  əріптік  белгілерге  дербес 
құқықтық  қорғау  берілмей,  таңба  тұтастай 
қорғалады 
(591)  Көрсетілген түстер: қызғылт сары, көк, ақ  
(511)  1, 2, 3, 4, 35, 39  
 
                              _______________ 
 
(111) 38644 
(151) 09.06.12 
(181) 26.04.21 
(210) 54378 
(220) 26.04.2011 
(730) «Туран-микро» 
жауапкершілігі 
шектеулі 
серіктестігі (KZ) 
(540)  
 
  
 
 
(526)  Қорғалу қабілеті жоқ элементтер: ®  
(591)  Көрсетілген түстер: көк, ақ  
(511)  1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 21, 35, 39  
 
                              _______________ 
 
 
(111) 38645 
(151) 09.06.12 
(181) 26.04.21 
(210) 54379 
(220) 26.04.2011 
(730) «Туран-микро» 
жауапкершілігі 
шектеулі 
серіктестігі (KZ) 
(540)  
  
 
(526)  Қорғалу  қабілеті  жоқ  элементтер: «ER» жəне 
«®»  
(591)  Көрсетілген түстер: көк, ақ  
(511)  1, 2, 3, 4, 35, 39  
 
                              _______________ 
 
(111) 38646 
(151) 09.06.12 
(181) 26.04.21 
(210) 54380 
(220) 26.04.2011 
(730) «Туран-микро» 
жауапкершілігі 
шектеулі 
серіктестігі (KZ) 
(540)  
 
  
(526)  Қорғалу қабілеті жоқ элементтер: «®»  
(591)  Көрсетілген түстер: қызыл, көк, ақ  
(511)  1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 21, 35, 39  
 
                              _______________ 
 
(111) 38647 
(151) 09.06.12 
(181) 26.04.21 
(210) 54381 
(220) 26.04.2011 
(730) «Туран-микро» 
жауапкершілігі 
шектеулі 
серіктестігі (KZ) 
(540)  
 
  
 
(526)  Қорғалу  қабілеті  жоқ  элементтер: «BRAND», 
«® » 

Тауар таңбалары жəне қызмет көрсету белгілері 
 
39
(591)  Көрсетілген түстер: көк, қара, ақ  
(511)  1, 2, 3, 4, 35, 39  
 
                              _______________ 
 
(111) 38648 
(151) 09.06.12 
(181) 26.04.21 
(210) 54384 
(220) 26.04.2011 
(730) «Туран-микро» 
жауапкершілігі 
шектеулі 
серіктестігі (KZ) 
(540)  
 
  
 
(526)  Қорғалу қабілеті жоқ элементтер: ®  
(591)  Көрсетілген түстер: қызыл, қара, ақ  
(511)  1, 2, 8, 35, 39  
 
                              _______________ 
 
(111) 38649 
(151) 09.06.12 
(181) 27.04.21 
(210) 54385 
(220) 27.04.2011 
(730) «ТОП 
Лтд» 
жауапкершілігі 
шектеулі 
серіктестігі (KZ) 
(540)  
 
 
  
(526)  Қорғалу  қабілеті  жоқ  элементтер:  барлық 
сөздік  белгілерге  дербес  құқықтық  қорғау 
берілмей, таңба тұтастай қорғалады 
(591)  Көрсетілген түстер: қызыл, көк  
(511) 19, 37  
 
                              _______________ 
 
(111) 38650 
(151) 09.06.12 
(181) 27.04.21 
(210) 54391 
(220) 27.04.2011 
 
(730)  Абди  Ибрахим  Илач  Санайи  ве  Тиджарет 
Аноним Ширкети (TR)  
Abdi  İbrahim  İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi (TR)  
(540)  
 
 
  
(511) 5  
 
                              _______________ 
 
(111) 38651 
(151) 09.06.12 
(181) 27.04.21 
(210) 54392 
(220) 27.04.2011 
(730)  Абди  Ибрахим  Илач  Санайи  ве  Тиджарет 
Аноним Ширкети (TR)  
Abdi  İbrahim  İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi (TR)  
(540)  
 
  
 
(511) 5  
 
_______________ 
 
(111) 38652 
(151) 09.06.12 
(181) 28.04.21 
(210) 54404 
(220) 28.04.2011 
(730) "HRC" (ЭЙЧАРСИ)  жауапкершілігі  шектеулі 
серіктестігі (KZ)  
(540)  
 
  
 
(591)  Көрсетілген түстер: таңқұрай түстес, ақ  
(511) 43  
 
                              _______________ 
 
(111) 38653 
(151) 09.06.12 
(181) 29.04.21 
(210) 54410 
(220) 29.04.2011 
(730) "Бахус" акционерлік қоғамы (KZ)  
 
 

Өнеркəсіп меншігі. Ресми бюллетень, 2012, №7 
40 
(540)  
  
(526)  Қорғалу қабілеті жоқ элементтер: «ENERGY»  
(511)  32, 33, 35  
 
                              _______________ 
 
(111) 38654 
(151) 09.06.12 
(181) 29.04.21 
(210) 54411 
(220) 29.04.2011 
(730) "Бахус" акционерлік қоғамы (KZ)  
(540)  
 
  
 
(526)  Қорғалу  қабілеті  жоқ  элементтер: «ENERGY 
LIGHT »  
(511)  32, 33, 35  
 
                              _______________ 
 
(111) 38655 
(151) 09.06.12 
(181) 29.04.21 
(210) 54415 
(220) 29.04.2011 
(310) 1420328 
(320) 14.04.2011 
(330) AU 
(730)  СиЭсЭл Лимитед (AU)  
CSL Limited (AU)  
(540)  
 
  
 
(511) 5  
 
                              _______________ 
 
 
(111) 38656 
(151) 09.06.12 
(181) 03.05.21 
(210) 54419 
(220) 03.05.2011 
(730)  ХОНГТА ТОБАККО (ГРУП) КО., ЛТД. (CN) 
HONGTA TOBACCO (GROUP) CO., LTD. 
(CN)  
(540)  
 
(511) 34  
 
                              _______________ 
 
(111) 38657 
(151) 09.06.12 
(181) 03.05.21 
(210) 54421 
(220) 03.05.2011 
(730) ;Кантри  Франчайзинг  Пти  Лтд,  торгующая 
как Кантри Чикен (AU)  
Country Franchising Pry Ltd trading as Country 
Chicken (AU)  
(540)  
 
  
 
(526)  Қорғалу қабілеті жоқ элементтер: «Chicken»  
(591)  Көрсетілген  түстер:  қызыл,  ақшыл  қызыл, 
ақшыл сары, сары  
(511)  16, 29, 35, 43  
 
                              _______________ 
 
(111) 38658 
(151) 09.06.12 
(181) 03.05.21 
(210) 54423 
(220) 03.05.2011 
(730)  Панацеа Биотек Лтд. (IN)  
Panacea Biotec Ltd. (IN)  
(540)  
 
  
 
(511) 5 
 
 
 

Тауар таңбалары жəне қызмет көрсету белгілері 
 
41
(111) 38659 
(151) 09.06.12 
(181) 04.05.21 
(210) 54428 
(220) 04.05.2011 
(730)  Раутаруукки Оюй (FI)  
Rautaruukki Oyj (FI)  
(540)  
 
  
(511)  6, 19, 37  
 
                              _______________ 
 
(111) 38660 
(151) 09.06.12 
(181) 04.05.21 
(210) 54430 
(220) 04.05.2011 
(730)  Уорлд Медицин ЛТД (GB) 
World Medicine LTD (GB) 
(540)  
 
  
 
(526)  Қорғалу  қабілеті  жоқ  элементтер:  барлық 
сөздік  белгілеріне  дербес  құқықтық  қорғау 
берілмей таңба тұтастай қорғалады  
(591)  Көрсетілген түстер: көк, ақ  
(511) 5  
 
                              _______________ 
 
(111) 38661 
(151) 09.06.12 
(181) 05.05.21 
(210) 54431 
(220) 05.05.2011 
(730)  Аден Сервисес (Групп) Ко., Лимитед (CN) 
Aden Services (Group) Co., Limited (CN)  
(540)  
 
 
  
(526)  Қорғалу 
қабілеті 
жоқ 
элементтер: 
«SERVICES»  
(591)  Көрсетілген түстер: қою қызыл, ақ  
(511)  35, 37, 43, 45  
 
(111) 38662 
(151) 09.06.12 
(181) 05.05.21 
(210) 54434 
(220) 05.05.2011 
(730) "Арнест"  компаниясы"  ашық  акционерлік 
қоғамы (RU)  
(540)  
 
  
(511) 3  
 
                              _______________ 
 
(111) 38663 
(151) 09.06.12 
(181) 05.05.21 
(210) 54445 
(220) 05.05.2011 
(730)  Кабусики  Кайся  Каминомото  Хомпо  (также 
торгующая как Каминомото Ко., Лтд.) (JP)  
Kabushiki Kaisha Kaminomoto Hompo (also 
trading as Kaminomoto Co., Ltd.) (JP)  
(540)  
 
  
 
(511) 3, 5  
 
                              _______________ 
 
(111) 38664 
(151) 09.06.12 
(181) 05.05.21 
(210) 54446 
(220) 05.05.2011 
(730)   Орли Интернэшнл, Инк. (US)  
Orly International, Inc. (US)  
(540)  
 
 
  
(511) 3  
 
                              _______________ 
 
(111) 38665 
(151) 09.06.12 
(181) 06.05.21 
(210) 54454 
(220) 06.05.2011 
(310) 62219/2010 
(320) 09.11.2010 

Өнеркəсіп меншігі. Ресми бюллетень, 2012, №7 
42 
(330) CH 
(730)  Филип Моррис Продактс С.А. (CH)  
Philip Morris Products S.A. (CH)  
(540)  
 
 
  
(526)  Қорғалу 
қабілеті 
жоқ 
элементтер: 
«MULTIFILTER» 
(511) 34  
 
                              _______________ 
 
(111) 38666 
(151) 09.06.12 
(181) 06.05.21 
(210) 54462 
(220) 06.05.2011 
(730)  Бэлэй Тиэтэ Фаундэйшн, Инк. (US)  
Ballet Theatre Foundation, Inc. (US)  
(540)  
 
  
 
(511) 18, 25  
 
_______________ 
 
(111) 38667 
(151) 09.06.12 
(181) 10.05.21 
(210) 54487 
(220) 10.05.2011 
(730) «ЭМИЛЬ» 
жауапкершілігі 
шектеулі 
серіктестігі (KZ) 
(540)  
 
  
 
 
 
(591)  Көрсетілген түстер: сарғылт, көгілдір, қызыл, 
сары, жасыл, көк, күлгін түсті, қоңыр, ақшыл 
жасыл, ақ  
(511)  29, 30, 32  
 
_______________ 
 
 
(111) 38668 
(151) 09.06.12 
(181) 10.05.21 
(210) 54488 
(220) 10.05.2011 
(730) «ЭМИЛЬ» 
жауапкершілігі 
шектеулі 
серіктестігі (KZ) 
(540)  
 
 
  
(591)  Көрсетілген  түстер:  көгілдір,  қызыл,  сары, 
жасыл, ақ  
(511)  29, 30, 32  
 
                              _______________ 
 
 
(111) 38669 
(151) 09.06.12 
(181) 12.05.21 
(210) 54501 
(220) 12.05.2011 
(730) «Glass  World»  жауапкершілігі  шектеулі 
серіктестігі (KZ)  
(540)  
 
  
 
(591)  Көрсетілген түстер: көк, ақ  
(511)  21, 24, 35  
 
                              _______________ 
 
 
(111) 38670 
(151) 09.06.12 
(181) 12.05.21 
(210) 54502 
(220) 12.05.2011 
(730) «Компания  Мунай-Экология»  жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі (KZ) 
 
 

Тауар таңбалары жəне қызмет көрсету белгілері 
 
43
(540)  
  
 
(526)  Қорғалу  қабілеті  жоқ  элементтер: «Мунай», 
«Экология»  
(591)  Көрсетілген түстер: жасыл, көк, қара, ақ  
(511)  1, 4, 19, 37, 40  
 
                              _______________ 
 
(111) 38671 
(151) 09.06.12 
(181) 12.05.21 
(210) 54507 
(220) 12.05.2011 
(730)  Джапан Тобакко Инк. (JP)  
Japan Tobacco Inc. (JP)  
(540)  
 
 
  
(526)  Қорғалу  қабілеті  жоқ  элементтер «CAMEL» 
жəне «ACTIVATE»
-
тен  басқа  барлық  сөздік 
белгілер 
 
(591)  Көрсетілген  түстер:  сұр,  күміс  түстес, 
көгілдір, көк, күңгірт көк, ақ  
(511) 34  
 
                              _______________ 
 
(111) 38672 
(151) 09.06.12 
(181) 12.05.21 
(210) 54509 
(220) 12.05.2011 
(730) «Айза»  жауапкершілігі  шектеулі  серіктестігі 
(KZ) 
(540)  
 
 
  
(591)  Көрсетілген  түстер:  қызғылт  сары,  күңгірт 
жасыл, қызыл, сары, қою қызыл, жасыл, қара, 
ақ  
(511)  29, 30, 32, 35  
 
                              _______________ 
 
(111) 38673 
(151) 09.06.12 
(181) 12.05.21 
(210) 54510 
(220) 12.05.2011 
(730)  Амген Инк. (US)  
Amgen Inc. (US)  
(540)  
 
  
 
(511) 5  
 
                              _______________ 
 
(111) 38674 
(151) 09.06.12 
(181) 12.05.21 
(210) 54514 
(220) 12.05.2011 
(730) «ТENIR FOOD» жауапкершілігі  шектеулі 
серіктестігі (KZ)  
 

Өнеркəсіп меншігі. Ресми бюллетень, 2012, №7 
44 
(540)  
 
  
(591)  Көрсетілген  түстер:  қалампыр  түсті,  күңгірт 
сары, қызғылт сары, ақшыл сары  
(511)  29, 30, 31  
 
                              _______________ 
 
(111) 38675 
(151) 09.06.12 
(181) 13.05.21 
(210) 54520 
(220) 13.05.2011 
(730)  Оу-Джи-Ай Heпиa 
Кабусики 
Кайся 
(торгующая как Оу-Джи-Ай Heпиa Ко., Лтд.) 
(JP)  
ОJI NEPIA Kabushiki Kaisha (also Trading as 
OJI NEPIA Co., LTD.) (JP)  
(540)  
 
  
 
(511) 16  
 
                              _______________ 
 
(111) 38676 
(151) 09.06.12 
(181) 13.05.21 
(210) 54521 
(220) 13.05.2011 
(730)  Филип Моррис Брэндс Сарл. (CH)  
Philip Morris Brands Sàrl. (CH)  
(540)  
 
  
 
(526)  Қорғалу  қабілеті  жоқ  элементтер: «BOND 
STREET»-тен басқа барлық сөздік белгілер 
(511) 34  
 
_______________ 
 
(111) 38677 
(151) 09.06.12 
(181) 13.05.21 
(210) 54522 
(220) 13.05.2011 
(730)  БАСФ СЕ (DE)  
BASF SE (DE)  
(540)  
  
 
(511)  1, 5, 31  
 
                              _______________ 
 
(111) 38678 
(151) 09.06.12 
(181) 13.05.21 
(210) 54523 
(220) 13.05.2011 
(730)  БАСФ СЕ (DE)  
BASF SE (DE)  
(540)  
 
  
 
(511)  1, 5, 31  
 
_______________ 
 
(111) 38679 
(151) 09.06.12 
(181) 16.05.21 
(210) 54538 
(220) 16.05.2011 
(730)  САНОФИ (FR)  
SANOFI (FR)  
(540)  
 
  
(511) 5  
 
                              _______________ 
 
(111) 38680 
(151) 09.06.12 
(181) 17.05.21 
(210) 54553 
(220) 17.05.2011 
(730)  Крафт Фудз Глоубал Брэндз Эл-Эл-Си (US)  
Kraft Foods Global Brands LLC (US)  
(540)  
  
 
(511) 30  

Тауар таңбалары жəне қызмет көрсету белгілері 
 
45
(111) 38681 
(151) 09.06.12 
(181) 17.05.21 
(210) 54555 
(220) 17.05.2011 
(730)  Крафт Фудз Глоубал Брэндз Эл-Эл-Си (US)  
Kraft Foods Global Brands LLC (US)  
 
(540)  
 
 
  
(511) 30  
 
                              _______________ 
 
(111) 38682 
(151) 09.06.12 
(181) 17.05.21 
(210) 54560 
(220) 17.05.2011 
(730)  Шукшева 
Лариса 
Владимировна, 
жеке 
кəсіпкер (KZ)  
(540)  
 
 
  
(526)  Қорғалу қабілеті жоқ элементтер: «ДИВАНЫ 
И АКСЕССУАРЫ»  
(591)  Көрсетілген түстер: жасыл, қара  
(511) 20, 35  
 
                              _______________ 
 
(111) 38683 
(151) 09.06.12 
(181) 18.05.21 
(210) 54565 
(220) 18.05.2011 
(730)  Тян Юрий Алексеевич, жеке кəсіпкер (KZ)  
(540)  
  
(526)  Қорғалу 
қабілеті 
жоқ 
элементтер: 
«КОЛБАСЫ»  
(591)  Көрсетілген түстер: көгілдір, қызғылт, қызыл, 
көк, қоңыр, қара, ақ  
(511) 29, 35  
 
                              _______________ 
 
(111) 38684 
(151) 09.06.12 
(181) 18.05.21 
(210) 54569 
(220) 18.05.2011 
(730) «Synthesis Solutions» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі (KZ) 
(540)  
  
(591)  Көрсетілген түстер: көгілдір, жасыл, қара  
(511)  35, 37, 38, 42  
 
                              _______________ 
 
(111) 38685 
(151) 09.06.12 
(181) 18.05.21 
(210) 54572 
(220) 18.05.2011 
(730)  Филип Моррис Брэндс Сарл. (CH)  
Philip Morris Brands Sárl. (CH)  
(540)  
 
  
 
(526)  Қорғалу  қабілеті  жоқ «BOND STREET» -тен 
басқа барлық сөздік белгілер 
(591)  Көрсетілген түстер: сұр, күлгін түсті, күңгірт 
күлгін түсті  
(511) 34  
 
 

Өнеркəсіп меншігі. Ресми бюллетень, 2012, №7 
46 
(111) 38686 
(151) 09.06.12 
(181) 19.05.21 
(210) 54585 
(220) 19.05.2011 
(730) «ДГ  Технолоджи»  жауапкершілігі  шектеулі 
серіктестігі (KZ) 
(540)  
 
 
  
(511)  2, 35, 39  
 
_______________ 
 
(111) 38687 
(151) 09.06.12 
(181) 19.05.21 
(210) 54587 
(220) 19.05.2011 
(730) "ЭМИЛЬ" 
жауапкершілігі 
шектеулі 
серіктестігі (KZ)  
(540)  
 
  
 
(591)  Көрсетілген түстер: көк, ақ  
(511)  29, 30, 32, 35  
 
                              _______________ 
 
(111) 38688 
(151) 09.06.12 
(181) 20.05.21 
(210) 54588 
(220) 20.05.2011 
(730)  ЮНИ-ЧАРМ КОРПОРЕЙШН (JP)  
UNI-СHARM CORPORATION (JP)  
(540)  
 
  
 
(511) 5, 16  
 
(111) 38689 
(151) 09.06.12 
(181) 20.05.21 
(210) 54591 
(220) 20.05.2011 
(730)  ЮНИ-ЧАРМ КОРПОРЕЙШН (JP)  
UNI-СHARM CORPORATION (JP)  
(540)  
 
  
 
(511) 5  
 
                              _______________ 
 
(111) 38690 
(151) 09.06.12 
(181) 23.05.21 
(210) 54607 
(220) 23.05.2011 
(730) "Белмедпрепараты"  мемлекеттік  біртұтас 
өндіріс кəсіпорны (BY)  
(540)  
 
  
 
(511) 5  
 
                              _______________ 
 
 
(111) 38691 
(151) 09.06.12 
(181) 23.05.21 
(210) 54609 
(220) 23.05.2011 
(730) "Белмедпрепараты"  мемлекеттік  біртұтас 
өндіріс кəсіпорны (BY)  
(540)  
 
  
 
(511) 5  
 
                              _______________ 
 
 
(111) 38692 
(151) 09.06.12 
(181) 23.05.21 
(210) 54617 
(220) 23.05.2011 
(730) «Ардагер-ОКСВА»  жауапкершілігі  шектеулі 
серіктестігі (KZ) 

Тауар таңбалары жəне қызмет көрсету белгілері 
 
47
(540)  
 
  
 
(526)  Қорғалу  қабілеті  жоқ  элементтер:  барлық 
сөздік  белгілерге  дербес  құқықтық  қорғау 
берілмей, таңба тұтастай қорғалады  
(591)  Көрсетілген  түстер:  қызғылт  сары,  көгілдір, 
қызыл,  сары,  қалампыр  түсті,  жасыл,  көк, 
күлгін түсті, қоңыр, қара, ақ  
(511)  19, 35, 39  
 
                              _______________ 
 
(111) 38693 
(151) 09.06.12 
(181) 23.05.21 
(210) 54620 
(220) 23.05.2011 
(730) "Баян Сұлу" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ (KZ)  
(540)  
 
  
 
(511)  29, 30, 35  
 
                              _______________ 
 
(111) 38694 
(151) 09.06.12 
(181) 23.05.21 
(210) 54621 
(220) 23.05.2011 
(730) "Баян Сұлу" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ (KZ)  
(540)  
 
  
 
(511)  29, 30, 35  
 
 
(111) 38695 
(151) 09.06.12 
(181) 25.05.21 
(210) 54639 
(220) 25.05.2011 
(730) «Казкоммерцбанк» акционерлік қоғамы (KZ)  
(540)  
 
  
 
(526)  Қорғалу 
қабілеті 
жоқ 
элементтер: 
"KAZKOM"-нан басқа барлық сөздік белгілер 
(591)  Көрсетілген түстер: көгілдір, сары, ақ  
(511) 36  
 
                              _______________ 
 
(111) 38696 
(151) 09.06.12 
(181) 25.05.21 
(210) 54645 
(220) 25.05.2011 
(730)  Амген Инк. (US)  
Amgen Inc. (US)  
(540)  
 
  
 
(511) 5  
 
                              _______________ 
 
(111) 38697 
(151) 09.06.12 
(181) 25.05.21 
(210) 54646 
(220) 25.05.2011 
(730)  БАСФ СЕ (DE)  
BASF SE (DE)  
(540)  
 
  
 
(511)  1, 5, 31, 42, 44  
 
                              _______________ 
 
(111) 38698 
(151) 09.06.12 
(181) 26.05.21 
(210) 54649 
(220) 26.05.2011 

Өнеркəсіп меншігі. Ресми бюллетень, 2012, №7 
48 
(730) «Askar-Tau-жиһаз»  жауапкершілігі  шектеулі 
серіктестігі (KZ) 
(540)  
 
  
(526)  Қорғалу  қабілеті  жоқ  элементтер: «Askar 
Tau»-дан басқа барлық сөздік белгілер 
(591)  Көрсетілген  түстер:  ашық  жасыл,  сары, 
жасыл, ақшыл жасыл, ақ  
(511)  16, 20, 35  
 
                              _______________ 
 
(111) 38699 
(151) 09.06.12 
(181) 26.05.21 
(210) 54656 
(220) 26.05.2011 
(730)  С.К.  Джонсон  энд  Сан,  Инк.,  корпорация 
штата Висконсин (US)  
S.C. Johnson & Son, Inc., a Wisconsin 
corporation (US)  
(540)  
 
  
 
(511) 5  
 
                              _______________ 
 
(111) 38700 
(151) 09.06.12 
(181) 26.05.21 
(210) 54657 
(220) 26.05.2011 
(730)  С.К.  Джонсон  энд  Сан,  Инк.,  корпорация 
штата Висконсин (US)  
S.C. Johnson & Son, Inc., a Wisconsin 
corporation (US)  
(540)  
 
  
 
(511) 5  
(111) 38701 
(151) 09.06.12 
(181) 26.05.21 
(210) 54660 
(220) 26.05.2011 
(730) «ГЕОМ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
(KZ)  
(540)  
  
 
(511) 32, 33  
 
                              _______________ 
 
(111) 38702 
(151) 09.06.12 
(181) 26.05.21 
(210) 54661 
(220) 26.05.2011 
(730) «ГЕОМ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
(KZ)  
(540)  
 
  
 
(511) 32, 33  
 
                              _______________ 
 
(111) 38703 
(151) 09.06.12 
(181) 30.05.21 
(210) 54683 
(220) 30.05.2011 
(730)  Варшавские Заклады Фармацеутичне ПОЛФА 
Сполка Акцийна (PL) 
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA 
Spółka Akcyjna (PL)  
(540)  
 
  
 
(511) 5  
 
_______________ 
 
(111) 38704 
(151) 09.06.12 
(181) 30.05.21 
(210) 54684 
(220) 30.05.2011 
(730)  Варшавские Заклады Фармацеутичне ПОЛФА 
Сполка Акцийна (PL)  
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA 
Spółka Akcyjna (PL)  

Тауар таңбалары жəне қызмет көрсету белгілері 
 
49
(540)  
 
  
 
(511) 5  
 
                              _______________ 
 
(111) 38705 
(151) 09.06.12 
(181) 30.05.21 
(210) 54685 
(220) 30.05.2011 
(730)  Варшавские Заклады Фармацеутичне ПОЛФА 
Сполка Акцийна (PL)  
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA 
Spółka Akcyjna (PL)  
(540)  
 
  
 
(511) 5  
 
                              _______________ 
 
(111) 38706 
(151) 09.06.12 
(181) 30.05.21 
(210) 54686 
(220) 30.05.2011 
(730)  Варшавские Заклады Фармацеутичне ПОЛФА 
Сполка Акцийна (PL)  
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA 
Spółka Akcyjna (PL)  
(540)  
 
  
 
(511) 5  
 
                              _______________ 
 
(111) 38707 
(151) 09.06.12 
(181) 30.05.21 
(210) 54687 
(220) 30.05.2011 
(730)  Варшавские Заклады Фармацеутичне ПОЛФА 
Сполка Акцийна (PL)  
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA 
Spółka Akcyjna (PL)  
 
 
 
(540)  
 
  
 
(511) 5 
 
                              _______________ 
 
 
(111) 38708 
(151) 09.06.12 
(181) 30.05.21 
(210) 54688 
(220) 30.05.2011 
(730)  Варшавские Заклады Фармацеутичне ПОЛФА 
Сполка Акцийна (PL)  
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA 
Spółka Akcyjna (PL)  
(540)  
 
  
 
(511) 5  
 
                              _______________ 
 
(111) 38709 
(151) 09.06.12 
(181) 30.05.21 
(210) 54689 
(220) 30.05.2011 
(730)  Варшавские Заклады Фармацеутичне ПОЛФА 
Сполка Акцийна (PL)  
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA 
Spółka Akcyjna (PL)  
(540)  
 
  
 
(511) 5  
 
                              _______________ 
 
(111) 38710 
(151) 09.06.12 
(181) 30.05.21 
(210) 54690 
(220) 30.05.2011 
(730)  Варшавские Заклады Фармацеутичне ПОЛФА 
Сполка Акцийна (PL)  
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA 
Spółka Akcyjna (PL)  
 
 

Өнеркəсіп меншігі. Ресми бюллетень, 2012, №7 
50 
(540)  
 
 
  
(511) 5  
 
                              _______________ 
 
(111) 38711 
(151) 09.06.12 
(181) 30.05.21 
(210) 54691 
(220) 30.05.2011 
(730)  Варшавские Заклады Фармацеутичне ПОЛФА 
Сполка Акцийна (PL)  
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA 
Spółka Akcyjna (PL)  
(540)  
 
  
 
(511) 5  
 
                              _______________ 
 
(111) 38712 
(151) 09.06.12 
(181) 30.05.21 
(210) 54692 
(220) 30.05.2011 
(730)  Варшавские Заклады Фармацеутичне ПОЛФА 
Сполка Акцийна (PL)  
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA 
Spółka Akcyjna (PL)  
(540)  
 
  
 
(511) 5  
 
                              _______________ 
 
(111) 38713 
(151) 09.06.12 
(181) 30.05.21 
(210) 54693 
(220) 30.05.2011 
(730)  Варшавские Заклады Фармацеутичне ПОЛФА 
Сполка Акцийна (PL)  
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA 
Spółka Akcyjna (PL)  
 
 
 
 
(540)  
 
 
  
(511) 5  
 
                              _______________ 
 
(111) 38714 
(151) 09.06.12 
(181) 30.05.21 
(210) 54694 
(220) 30.05.2011 
(730)  Варшавские Заклады Фармацеутичне ПОЛФА 
Сполка Акцийна (PL)  
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA 
Spółka Akcyjna (PL)  
(540)  
 
  
 
(511) 5  
 
                              _______________ 
 
(111) 38715 
(151) 09.06.12 
(181) 31.05.21 
(210) 54713 
(220) 31.05.2011 
(310) 45-2011-0000682 
(320) 21.02.2011 
(330) KR 
(730)  ЭлДжи Электроникс Инк. (KR)  
LG Electronics Inc. (KR)  
(540)  
  
 
(511) 9, 42  
 
                              _______________ 
 
(111) 38716 
(151) 09.06.12 
(181) 31.05.21 
(210) 54714 
(220) 31.05.2011 
(730)  БАНФИ СОЧЕТА' АГРИКОЛА С.Р.Л. (IT)  
BANFI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. (IT)  

Тауар таңбалары жəне қызмет көрсету белгілері 
 
51
(540)  
 
 
  
(511) 33  
 
                              _______________ 
 
(111) 38717 
(151) 09.06.12 
(181) 31.05.21 
(210) 54719 
(220) 31.05.2011 
(730)  Пак  Юрий  Александрович,  жеке  кəсіпкер 
(KZ)  
(540)  
 
  
 
(511)  32, 33, 43  
 
                              _______________ 
 
(111) 38718 
(151) 09.06.12 
(181) 31.05.21 
(210) 54720 
(220) 31.05.2011 
(730)  Пак  Юрий  Александрович,  жеке  кəсіпкер 
(KZ)  
(540)  
 
  
 
(511)  32, 33, 43  
 
                              _______________ 
 
(111) 38719 
(151) 09.06.12 
(181) 31.05.21 
(210) 54721 
(220) 31.05.2011 
(730) «Лидер-2010» 
жауапкершілігі 
шектеулі 
серіктестігі (KZ) 
 
 
 
(540)  
 
  
 
 
(526)  Қорғалу 
қабілеті 
жоқ 
элементтер: 
«Рудненский» 
(591)  Көрсетілген түстер: сарғылт, көгілдір, қызыл, 
сары, жасыл, ақ  
(511) 29, 32  
 
                              _______________ 
 
(111) 38720 
(151) 09.06.12 
(181) 01.06.21 
(210) 54724 
(220) 01.06.2011 
(730) «Евразиан  Фудс  Корпорэйшн»  акционерлік 
қоғамы (KZ)  
(540)  
 
 
  
(511)  29, 30, 32  
 
                              _______________ 
 
(111) 38721 
(151) 09.06.12 
(181) 01.06.21 
(210) 54725 
(220) 01.06.2011 
(730) «Евразиан  Фудс  Корпорэйшн»  акционерлік 
қоғамы (KZ)  
 
 
 
 
 

Өнеркəсіп меншігі. Ресми бюллетень, 2012, №7 
52 
(540)  
 
  
(591)  Көрсетілген  түстер:  ақшыл  қоныр,  сарғылт, 
құм түсті  
(511)  29, 30, 43  
 
                              _______________ 
 
(111) 38722 
(151) 09.06.12 
(181) 02.06.21 
(210) 54732 
(220) 02.06.2011 
(730)  НИССАН  ДЖИДОСЯ  КАБУСИКИ  КАЙСЯ 
(также торгующая как НИССАН МОТОР КО., 
ЛТД.) (JP)  
NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
(also trading as NISSAN MOTOR CO., LTD.) 
(JP)  
(540)  
 
  
 
(511) 37  
 
                              _______________ 
 
(111) 38723 
(151) 09.06.12 
(181) 02.06.21 
(210) 54733 
(220) 02.06.2011 
(730)  Херши 
Чоколейт 
Энд 
Конфекшенери 
Корпорейшн (US)  
Hershey Chocolate & Confectionery Corporation 
(US)  
(540)  
 
 
  
(511) 30  
 
(111) 38724 
(151) 09.06.12 
(181) 03.06.21 
(210) 54739 
(220) 03.06.2011 
(730) «Valesco» 
жауапкершілігі 
шектеулі 
серіктестігі (KZ) 
(540)  
 
  
 
(511)  20, 35, 37  
 
                              _______________ 
 
(111) 38725 
(151) 09.06.12 
(181) 09.06.21 
(210) 54781 
(220) 09.06.2011 
(730) "Холдинг-группа 
"ИнСо-КапиталЪ" 
акционерлік қоғамы (KZ) 
(540)  
 
  
 
(526)  Қорғалу  қабілеті  жоқ  элементтер:  барлық 
сөздік, əріптік жəне цифрлық белгiлер 
(511)  35, 37, 42  
 
                              _______________ 
 
(111) 38726 
(151) 09.06.12 
(181) 09.06.21 
(210) 54784 
(220) 09.06.2011 

Тауар таңбалары жəне қызмет көрсету белгілері 
 
53
(730) "Холдинг-группа 
"ИнСо-КапиталЪ" 
акционерлік қоғамы (KZ) 
(540)  
  
(511) 35, 45  
 
                              _______________ 
 
(111) 38727 
(151) 09.06.12 
(181) 09.06.21 
(210) 54785 
(220) 09.06.2011 
(730)  Бондарев 
Евгений 
Анатольевич, 
жеке 
кəсіпкер (KZ) 
(540)  
 
  
 
(511)  41, 43, 44  
 
                              _______________ 
 
(111) 38728 
(151) 09.06.12 
(181) 10.06.21 
(210) 54803 
(220) 10.06.2011 
(730) «Air Control» акционерлік қоғамы (KZ) 
(540)  
 
  
 
(526)  Қорғалу 
қабілеті 
жоқ 
элементтер: 
«AirControl» 
сөздік 
белгісіне 
дербес 
құқықтық  қорғау  берілмей,  таңба  тұтастай 
қорғалады 
(591)  Көрсетілген түстер: сұр, қызыл, ақ  
(511) 37, 39  
 
                              _______________ 
 
(111) 38729 
(151) 09.06.12 
(181) 16.06.21 
(210) 54857 
(220) 16.06.2011 
(730) «Компания  ОБИС»  жауапкершілігі  шектеулі 
серіктестігі (KZ) 
(540)  
  
 
(511) 32, 35  
 
                              _______________ 
 
(111) 38730 
(151) 09.06.12 
(181) 21.06.21 
(210) 54912 
(220) 21.06.2011 
(730)  Леррос Моден ГмбХ (DE)  
Lerros Moden GmbH (DE)  
(540)  
 
  
 
(511) 35, 40  
 
                              _______________ 
 
(111) 38731 
(151) 09.06.12 
(181) 22.06.21 
(210) 54925 
(220) 22.06.2011 
(730) «Трест  Средазэнергомонтаж»  акционерлік 
қоғамы (KZ)  
(540)  
 
 
  
(591)  Көрсетілген түстер: күңгірт күлгін түсті, ақ 
(511)  6, 7, 37, 42 

Өнеркəсіп меншігі. Ресми бюллетень, 2012, №7 
54 
(111) 38732 
(151) 09.06.12 
(181) 11.07.21 
(210) 55079 
(220) 11.07.2011 
(730) "Caspian  Beverage  Holding"  акционерлік 
қоғамы (KZ)  
(540)  
 
  
 
(526)  Қорғалу  қабілеті  жоқ  элементтер: «ВКУС 
ЗНАКОМЫЙ  С  ДЕТСТВА», «БАЛАЛЫҚ 
ШАҚТАН  ТАНЫС  ДƏМ», «ЗОЛОТОЙ 
КЛЮЧИК», «АЛТЫН  КІЛТ»-тен  басқа 
барлық сөздік жəне əріптік белгiлер 
(591)  Көрсетілген  түстер:  қызғылт  сары,  сарғылт, 
күміс түстес, күңгірт көк, қызыл, ақшыл көк, 
сары, алтындай, жасыл, көк, қоңыр, қара, ақ 
(511) 32 
 
                              _______________ 
 
(111) 38733 
(151) 09.06.12 
(181) 11.07.21 
(210) 55080 
(220) 11.07.2011 
(730) "Гульнар-Тур" 
туристік 
компаниясы" 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (KZ)  
(540)  
 
  
 
(526)  Қорғалу 
қабілеті 
жоқ 
элементтер: 
«GULNAR»-дан  басқа  барлық  сөздік,  əріптік 
белгiлер 
(591)  Көрсетілген  түстер:  көгілдір,  ақшыл  көк, 
сары, күңгірт көк 
(511)  16, 25, 35, 39, 40, 42, 43, 44 
 
                              _______________ 
 
(111) 38734 
(151) 09.06.12 
(181) 02.08.21 
(210) 55327 
(220) 02.08.2011 
(730) «КОЛОБОК  и  К
0
»  жауапкершілігі  шектеулі 
серіктестігі (KZ)  
(540)  
 
  
 
(591)  Көрсетілген  түстер:  қызғылт  сары,  күңгірт 
қызыл, көгілдір, қызыл, көк 
(511)  29, 35, 40 
 
                              _______________ 
 
 
(111) 38735 
(151) 09.06.12 
(181) 03.11.21 
(210) 56226 
(220) 03.11.2011 
(730) «Арда-Трейдинг»  жауапкершілігі  шектеулі 
қоғамы (UA) 
(540)  
 
  
 
(526)  Қорғалу қабілеті жоқ элементтер: «VSOP»  
(591)  Көрсетілген  түстер:  сарғылт,  қызыл,  хаки, 
күңгірт сарғылт 
(511) 33 
 
                              _______________ 
 
 
(111) 38736 
(151) 09.06.12 
(181) 03.11.21 
(210) 56227 
(220) 03.11.2011 
(730) «Арда-Трейдинг»  жауапкершілігі  шектеулі 
қоғамы (UA) 
 
 
 

Тауар таңбалары жəне қызмет көрсету белгілері 
 
55
(540)  
  
 
(526)  Қорғалу қабілеті жоқ элементтер: «XO» 
(591)  Көрсетілген  түстер:  сарғылт,  хаки,  көк, 
күңгірт сарғылт 
(511) 33 
 
 
 
 
 
(111) 38737 
(151) 09.06.12 
(181) 04.04.21 
(210) 53988 
(220) 04.04.2011 
(730) «TANDEM Co.Ltd.» жауапкершілігі  шектеулі 
серіктестігі (KZ) 
(540)  
 
  
 
(526)  Қорғалу  қабілеті  жоқ  элементтер: «удобно  и 
надежно» 
(591)  Көрсетілген түстер: қоңыр, ақ 
(511)  8, 11, 20, 21, 25, 35 
 
 

Каталог: images -> bulleten -> 2011-2013 -> gazette -> pdf


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8
©stom.tilimen.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет