Ұлттық зияткерлік меншік институтыPdf көрінісі
бет5/8
Дата13.10.2018
өлшемі5.01 Kb.
#86483
1   2   3   4   5   6   7   8
 
(591)  Көрсетілген  түстер:  қызғылт  сары,  сұр, 
көгілдір,  қызыл,  сары,  жасыл,  көк,  күлгін 
түсті, қоңыр, қара, ақ  
(511) 29, 35  
 
                              _______________ 
 
(111) 38494 
(151) 08.06.12 
(181) 01.09.20 
(210) 51764 
(220) 01.09.2010 
(730)  СП  "Глубокский  МКК"  жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі (KZ)  

Өнеркəсіп меншігі. Ресми бюллетень, 2012, №7 
10 
(540)  
 
  
 
(526)  Қорғалу қабілеті жоқ элементтер: «Глубокое»-
дан  басқа  барлық  сөздік,  əріптік  жəне 
цифрлық белгiлер 
(591)  Көрсетілген  түстер:  ақшыл  қоныр,  қызғылт 
сары, сұр, көгілдір, қызыл, сары, көк, ақ  
(511) 29, 35  
 
                              _______________ 
 
(111) 38495 
(151) 08.06.12 
(181) 03.09.20 
(210) 51792 
(220) 03.09.2010 
(730)  Эбботт Лабораториз (US)  
Abbott Laboratories (US)  
(540)  
  
 
(511) 5  
 
                              _______________ 
 
(111) 38496 
(151) 08.06.12 
(181) 14.09.20 
(210) 51911 
(220) 14.09.2010 
(730)  "DSD Product Group" жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі (KZ)  
(540)  
 
 
 
(591)  Көрсетілген түстер: қызғылт сары, қара, ақ  
(511)  9, 35, 39  
 
                              _______________ 
 
(111) 38497 
(151) 08.06.12 
(181) 14.09.20 
(210) 51912 
(220) 14.09.2010 
(730)  "DSD Product Group" жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі (KZ)  
(540)  
 
 
  
(591)  Көрсетілген түстер: қызғылт сары, қара, ақ  
(511)  1, 16, 35, 39  
 
                              _______________ 
 
(111) 38498 
(151) 08.06.12 
(181) 17.09.20 
(210) 51943 
(220) 17.09.2010 
(730) "Технология 
КазЭнергоВоздух" 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (KZ)  
(540)  
 
  
 
(511) 7, 35  
 
                              _______________ 
 
(111) 38499 
(151) 08.06.12 
(181) 22.09.20 
(210) 51988 
(220) 22.09.2010 

Тауар таңбалары жəне қызмет көрсету белгілері 
 
11
(730) "Радуга" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
(KZ)  
(540)  
 
  
 
(591)  Көрсетілген  түстер:  ақшыл  қоныр,  сұр, 
көгілдір, қызыл, сары, жасыл, қара, ақ  
(511) 30, 35  
 
                              _______________ 
 
(111) 38500 
(151) 08.06.12 
(181) 28.09.20 
(210) 52037 
(220) 28.09.2010 
(730)  Сиам Сейфети Премьер Ко., Лтд. (TH)  
Siam Safety Premier Co., Ltd. (TH)  
(540)  
 
 
  
(526)  Қорғалу  қабілеті  жоқ  элементтер: "ELIDE", 
"Ball"-дан басқа барлық сөздік белгілер 
(591)  Көрсетілген  түстер:  қызғылт  сары,  қызыл, 
сары, қара, ақ  
(511) 9  
 
                              _______________ 
 
 
(111) 38501 
(151) 08.06.12 
(181) 08.10.20 
(210) 52134 
(220) 08.10.2010 
(730)  Эбботт Лабораториз (US)  
Abbott Laboratories (US)  
(540)  
 
  
 
(511) 5  
 
                              _______________ 
 
(111) 38502 
(151) 08.06.12 
(181) 08.10.20 
(210) 52135 
(220) 08.10.2010 
(730)  Эбботт Лабораториз (US)  
Abbott Laboratories (US)  
(540)  
 
  
 
(511) 5  
 
                              _______________ 
 
(111) 38503 
(151) 08.06.12 
(181) 19.10.20 
(210) 52247 
(220) 19.10.2010 
(730)  Америкен-Сигарет 
Компани 
(Оверсиз) 
Лимитед (CH)  
American-Cigarette 
Company (Overseas) 
Limited (CH)  
(540)  
 
  
 

Өнеркəсіп меншігі. Ресми бюллетень, 2012, №7 
12 
(526)  Қорғалу  қабілеті  жоқ  элементтер: «vogue 
folies» -дан басқа барлық сөздік белгілер 
(591)  Көрсетілген түстер: сұр, қызғылт, қызыл, ақ  
(511) 34  
 
                              _______________ 
 
(111) 38504 
(151) 08.06.12 
(181) 22.10.20 
(210) 52295 
(220) 22.10.2010 
(730)  Хуанг Йиндуо (CN)  
Huang Yinduo (CN)  
(540)  
  
(511) 16  
 
                              _______________ 
 
(111) 38505 
(151) 08.06.12 
(181) 25.10.20 
(210) 52304 
(220) 25.10.2010 
(730)  Америкен-Сигарет 
Компани 
(Оверсиз) 
Лимитед (CH)  
American-Cigarette 
Company (Overseas) 
Limited (CH)  
(540)  
  
(511) 34  
 
 
 
 
(111) 38506 
(151) 08.06.12 
(181) 25.10.20 
(210) 52306 
(220) 25.10.2010 
(730)  АЦЕА гроуп с.р.о. (CZ)  
ACEA group s.r.o. (CZ)  
(540)  
 
  
 
(511) 11  
 
                              _______________ 
 
(111) 38507 
(151) 08.06.12 
(181) 27.10.20 
(210) 52318 
(220) 27.10.2010 
(730)  Финляндия Водка Уорлдуайд Лтд. (FI) 
Finlandia Vodka Worldwide Ltd. (FI)  
(540)  
  
 
(526)  Қорғалу  қабілеті  жоқ  элементтер: «VODKA 
OF FINLAND» 
(511) 33  
 
                              _______________ 
 
(111) 38508 
(151) 08.06.12 
(181) 28.10.20 
(210) 52341 
(220) 28.10.2010 
(730) "МЕДОПТИК" 
жауапкершілігі 
шектеулі 
серіктестігі  
(540)  
 
  
 
(511) 5, 35  
 
                              _______________ 
 
(111) 38509 
(151) 08.06.12 

Тауар таңбалары жəне қызмет көрсету белгілері 
 
13
(181) 29.10.20 
(210) 52348 
(220) 29.10.2010 
(730) "Алекс"  жауапкершілігі  шектеулі  серіктестігі 
(KZ)  
(540)  
 
  
 
(526)  Қорғалу  қабілеті  жоқ  элементтер: «АЛЕКС» 
жəне «ALEX»-тан басқа барлық сөздік əріптік 
жəне цифрлық элементтер  
(591)  Көрсетілген 
түстер: 
көгілдір, 
қызыл, 
алтынданған, қара, ақ 
(511) 32 
 
                              _______________ 
 
(111) 38510 
(151) 08.06.12 
(181) 01.11.20 
(210) 52361 
(220) 01.11.2010 
(730)  Филип Моррис Продактс С.А. (СН)  
Philip Morris Products S.A. (СН)  
(540)  
  
 
(526)  Қорғалу 
қабілеті 
жоқ 
элементтер: 
«MURATTI»-дан  басқа  барлық  сөздік  жəне 
əріптік элементтер 
(511) 34  
 
                              _______________ 
 
(111) 38511 
(151) 08.06.12 
(181) 01.11.20 
(210) 52366 
(220) 01.11.2010 
(730)  Хансен Беверидж Компани, корпорация штата 
Делавэр (US)  
Hansen Beverage Company, a Delaware 
corporation (US)  
(540)  
 
 
  
(511)  5, 29, 30, 32, 33  
 
                              _______________ 
 
(111) 38512 
(151) 08.06.12 
(181) 01.11.20 
(210) 52367 
(220) 01.11.2010 
(730)  Хансен Беверидж Компани, корпорация штата 
Делавэр (US)  
Hansen Beverage Company, a Delaware 
corporation (US)  
(540)  
 
  
 
(511)  5, 29, 30, 32, 33  
 
_______________ 
 
(111) 38513 
(151) 08.06.12 
(181) 01.11.20 
(210) 52377 
(220) 01.11.2010 
(730) "Резлов  ЛТД"  жауапкершілігі  шектеулі 
серіктестігі (KZ)  
(540)  
 
  
 
(511) 5, 35  
 
                              _______________ 
 
(111) 38514 
(151) 08.06.12 
(181) 01.11.20 
(210) 52380 
(220) 01.11.2010 
(730) "Резлов  ЛТД"  жауапкершілігі  шектеулі 
серіктестігі (KZ)  

Өнеркəсіп меншігі. Ресми бюллетень, 2012, №7 
14 
(540)  
  
 
(511) 5, 35  
 
                              _______________ 
 
(111) 38515 
(151) 08.06.12 
(181) 02.11.20 
(210) 52400 
(220) 02.11.2010 
(730)  Джорд Инжинирс Пти Лимитед (AU)  
Jord Engineers Pty Limited (AU)  
(540)  
 
 
  
(511)  37, 40, 42  
 
                              _______________ 
 
(111) 38516 
(151) 08.06.12 
(181) 03.11.20 
(210) 52421 
(220) 03.11.2010 
(730)  Ротафарм Лимитед (GB)  
Rotapharm Limited (GB)  
(540)  
 
 
  
(511) 5  
 
                              _______________ 
 
(111) 38517 
(151) 08.06.12 
(181) 03.11.20 
(210) 52434 
(220) 03.11.2010 
(730)  Ротафарм Лимитед (GB)  
Rotapharm Limited (GB)  
(540)  
 
  
 
(511) 5  
(111) 38518 
(151) 08.06.12 
(181) 10.11.20 
(210) 52512 
(220) 10.11.2010 
(730) "Дом  игрушки"  жауапкершілігі  шектеулі 
серіктестігі (KZ)  
(540)  
 
  
 
(591)  Көрсетілген  түстер:  сұр,  көгілдір,  қызыл, 
сары, көк, қоңыр, қара, ақ  
(511)  16, 20, 28, 35, 41, 42, 44 
 
_______________ 
 
 
(111) 38519 
(151) 08.06.12 
(181) 10.11.20 
(210) 52515 
(220) 10.11.2010 
(730)  САНОФИ (FR)  
SANOFI (FR)  
(540)  
 
  
 
(511) 5  
 
                              _______________ 
 
 
(111) 38520 
(151) 08.06.12 
(181) 15.11.20 
(210) 52551 
(220) 15.11.2010 
(310) 009200858 
(320) 24.06.2010 
(330) EM 
(730)  В унд С Вин унд Сприт Актиеболаг (SE)  
V & S Vin & Sprit Aktiebolag (SE)  
 

Тауар таңбалары жəне қызмет көрсету белгілері 
 
15
(540)  
 
  
 
(511) 33  
 
                              _______________ 
 
(111) 38521 
(151) 08.06.12 
(181) 15.11.20 
(210) 52565 
(220) 15.11.2010 
(730)  МастерКард  Интернешнл  Инкорпорейтед, 
корпорация штата Делавэр (US)  
MasterCard International Incorporated, a 
Delaware corporation (US)  
(540)  
 
 
  
(526)  Қорғалу 
қабілеті 
жоқ 
элементтер: 
«MONEYSEND»  
(511) 36  
 
                              _______________ 
 
(111) 38522 
(151) 08.06.12 
(181) 17.11.20 
(210) 52570 
(220) 17.11.2010 
(730) "Компания  Фудмастер-Трэйд"  жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі (KZ)  
(540)  
 
 
  
(511)  29, 32, 35  
 
                              _______________ 
 
(111) 38523 
(151) 08.06.12 
(181) 17.11.20 
(210) 52582 
(220) 17.11.2010 
(730) "ArLine" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
(KZ)  
(540)  
 
 
  
(511)  32, 33, 34, 35  
 
                              _______________ 
 
(111) 38524 
(151) 08.06.12 
(181) 17.11.20 
(210) 52584 
(220) 17.11.2010 
(730) "ArLine" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
(KZ)  
(540)  
 
  
 
(511) 34  
 
                              _______________ 
 
(111) 38525 
(151) 08.06.12 
(181) 17.11.20 
(210) 52586 
(220) 17.11.2010 
(730) "ArLine" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
(KZ)  
(540)  
 
 
  
(511)  30, 32, 34, 35 
 
                              _______________ 
 
(111) 38526 
(151) 08.06.12 
(181) 23.11.20 
(210) 52648 
(220) 23.11.2010 
(730)  ТОТО ЛТД (JP)  
TOTO LTD (JP)  
(540)  
 
  
 
(511) 11  
 

Өнеркəсіп меншігі. Ресми бюллетень, 2012, №7 
16 
(111) 38527 
(151) 08.06.12 
(181) 24.11.20 
(210) 52665 
(220) 24.11.2010 
(730)  Тератекнолоджис Инк. (CA)  
Theratechnologies Inc. (CA)  
(540)  
 
 
(511) 5 
 
 
                              _______________ 
 
(111) 38528 
(151) 08.06.12 
(181) 03.12.20 
(210) 52746 
(220) 03.12.2010 
(730) "Ваниль" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
(KZ)  
(540)  
 
  
 
(526)  Қорғалу  қабілеті  жоқ  элементтер: «Ваниль» 
30 класс ТҚХС тауарларына катысты  
(591)  Көрсетілген түстер: ақшыл қоныр, қара  
(511) 30, 35  
 
                              _______________ 
 
(111) 38529 
(151) 08.06.12 
(181) 14.04.21 
(210) 52761 
(220) 14.04.2011 
(730)  Аркадия Груп Брэндс Лимитед (GB)  
Arcadia Group Brands Limited (GB)  
(540)  
 
  
 
(511)  14, 18, 25, 35  
(111) 38530 
(151) 08.06.12 
(181) 14.04.21 
(210) 52763 
(220) 14.04.2011 
(730)  Аркадия Груп Брэндс Лимитед (GB)  
Arcadia Group Brands Limited (GB)  
(540)  
 
  
 
(511)  14, 18, 25, 35  
 
                              _______________ 
 
(111) 38531 
(151) 08.06.12 
(181) 06.12.20 
(210) 52780 
(220) 06.12.2010 
(730)  Пейлесс ШуСоурс Уолдуайд, Инк. (US)  
Payless ShoeSource Worldwide, Inc. (US)  
(540)  
  
(511) 25, 35  
 
_______________ 
 
(111) 38532 
(151) 08.06.12 
(181) 06.12.20 
(210) 52781 
(220) 06.12.2010 
(730)  Пейлесс ШуСоурс Уолдуайд, Инк. (US)  
Payless ShoeSource Worldwide, Inc. (US)  
(540)  
 
  
 
(526)  Қорғалу қабілеті жоқ элементтер: «ОБУВЬ»  
(511) 25, 35  
 
                              _______________ 
 
(111) 38533 
(151) 08.06.12 
(181) 21.12.20 
(210) 52964 

Тауар таңбалары жəне қызмет көрсету белгілері 
 
17
(220) 21.12.2010 
(730) "Ликеро-Водочный 
завод 
"Дио" 
жауапкершілігі шектеулі қоғамы (RU)  
(540)  
 
  
(511)  32, 33, 35  
 
                              _______________ 
 
(111) 38534 
(151) 08.06.12 
(181) 23.12.20 
(210) 52977 
(220) 23.12.2010 
(730) "Группа 
компаний 
"Каз-Строй-Стекло" 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (KZ)  
(540)  
 
 
  
(526)  Қорғалу  қабілеті  жоқ  элементтер:  барлық 
сөздік белгілер 
(591)  Көрсетілген  түстер:  көгілдір,  қара,  ақшыл 
жасыл, ақ  
(511)  6, 19, 21, 36, 37, 40, 42  
 
_______________ 
 
(111) 38535 
(151) 08.06.12 
(181) 28.12.20 
(210) 53019 
(220) 28.12.2010 
(730)  ШЕНЖЕН  ДЖЕСИК  ТЕХНОЛОДЖИ  КО., 
ЛТД. (CN)  
SHENZHEN JASIC TECHNOLOGY CO., LTD. 
(CN)  
(540)  
  
 
(511) 9  
 
 
 
(111) 38536 
(151) 08.06.12 
(181) 29.12.20 
(210) 53029 
(220) 29.12.2010 
(730)  Лапин Максим Александрович, жеке кəсіпкер 
(RU)  
(540)  
 
  
 
(526)  Қорғалу  қабілеті  жоқ  элементтер: «Дүкендер 
жүйесі»  
(591)  Көрсетілген түстер: көгілдір, қызғылт, қызыл, 
сары, жасыл, қара, ақ  
(511)  3, 10, 25, 28, 35  
 
_______________ 
 
(111) 38537 
(151) 08.06.12 
(181) 14.01.21 
(210) 53153 
(220) 14.01.2011 
(730) «Адам  ресурстарын  дамыту  академиясы» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (KZ)  
(540)  
 
  
 
(591)  Көрсетілген  түстер:  сары,  алтынданған, 
жасыл, көк, ақ  
(511) 42  
 
                              _______________ 
 
(111) 38538 
(151) 08.06.12 
(181) 18.01.21 
(210) 53166 
(220) 18.01.2011 

Өнеркəсіп меншігі. Ресми бюллетень, 2012, №7 
18 
(730) "Ақтөбе  гуманитарлық-техникалық  əмбебап 
мультипрофильдік  колледжі"  жауапкершілігі 
шектеулі cepiктестігі (KZ)  
(540)  
  
(591)  Көрсетілген түстер: күңгірт көк, сары, көк, ақ  
(511)  35, 37, 41  
 
                              _______________ 
 
(111) 38539 
(151) 08.06.12 
(181) 19.01.21 
(210) 53174 
(220) 19.01.2011 
(730)  Публичное 
акционерное 
общество 
«Фармак»(UA)  
Публiчне  акціонерне  товариство  «Фармак» 
(UA)  
(540)  
 
  
 
(526)  Қорғалу 
қабілеті 
жоқ 
элементтер: 
"РИНАЗОЛИН"-нен  басқа  барлық  сөздік, 
əріптік жəне цифрлық белгілер  
(591)  Көрсетілген түстер: көгілдір, қызыл, көк, ақ 
(511) 5  
 
                              _______________ 
 
(111) 38540 
(151) 08.06.12 
(181) 25.01.21 
(210) 53247 
(220) 25.01.2011 
(730)  ХЕРБИОН ИНТЕРНЕЙШНЛ ИНК. (BS) 
HERBION INTERNATIONAL INC. (BS)  
(540)  
 
  
 
(526)  Қорғалу қабілеті жоқ элементтер: «Syrup» 
(511)  5, 35, 39  
 
                              _______________ 
 
(111) 38541 
(151) 08.06.12 
(181) 25.01.21 
(210) 53253 
(220) 25.01.2011 
(730)  Хеско Бастион Лимитед (GB)  
Hesco Bastion Limited (GB)  
(540)  
 
  
 
(511) 6, 19  
 
                              _______________ 
 
(111) 38542 
(151) 08.06.12 
(181) 26.01.21 
(210) 53265 
(220) 26.01.2011 
(730)  Мэри Кэй Инк. (US)  
Mary Kay Inc. (US)  
(540)  
 
 
  
 

Тауар таңбалары жəне қызмет көрсету белгілері 
 
19
(526)  Қорғалу  қабілеті  жоқ  элементтер: «MARY 
KAY»-дан басқа барлық сөздік белгілер 
(511) 3  
 
                              _______________ 
 
(111) 38543 
(151) 08.06.12 
(181) 02.02.21 
(210) 53327 
(220) 02.02.2011 
(730)  Зимин  Дмитрий  Анатольевич,  жеке  кəсіпкер 
(KZ)  
(540)  
 
 
  
(511)  16, 35, 38  
 
_______________ 
 
(111) 38544 
(151) 08.06.12 
(181) 02.02.21 
(210) 53336 
(220) 02.02.2011 
(730)  ФЬЮЖН ТЕКНИКС КО ЛИМИТЕД (HK)  
FUSION TECHNICS СО LIMITED (HK)  
(540)  
 
  
 
(511)  14, 15, 21 
 
                              _______________ 
 
(111) 38545 
(151) 08.06.12 
(181) 04.02.21 
(210) 53347 
(220) 04.02.2011 
(730)  Зе Проктер энд Гэмбл Компани (US)  
The Procter & Gamble Company (US)  
(540)  
 
  
(511) 3  
 
(111) 38546 
(151) 08.06.12 
(181) 08.02.21 
(210) 53389 
(220) 08.02.2011 
(730)  Кэдбери Айелэнд Лимитед (IE)  
Cadbury Ireland Limited (IE)  
(540)  
 
  
 
(526)  Қорғалу  қабілеті  жоқ  элементтер: "HALLS 
CALM"  жəне "HALLS"-тан  басқа  барлық 
цифрлық  жəне  сөздік  белгiлерге  дербес 
құқықтық  қорғау  берілмей,  таңба  тұтастай 
қорғалады  
(591)  Көрсетілген  түстер:  ақшыл  қоныр,  көгілдір, 
ақшыл  сары,  сары,  алтынданған,  көк,  қоңыр, 
ақшыл сұр, ақшыл қызғылт сары, ақ  
(511) 30  
 
                              _______________ 
 
(111) 38547 
(151) 08.06.12 
(181) 09.02.21 
(210) 53424 
(220) 09.02.2011 
(730) "KAZNEX 
INVEST" 
экспорт 
жəне 
инвестициялар  ұлттық  агенттігі"  акционерлік 
қоғамы (KZ)  
(540)  
 
 
  
(526)  Қорғалу қабілеті жоқ элементтер: «INVEST»  
(591)  Көрсетілген түстер: көгілдір, қара  
(511)  16, 35, 42  
 
_______________ 
 
(111) 38548 
(151) 08.06.12 
(181) 11.02.21 
(210) 53491 
(220) 11.02.2011 
(730)  Джонсон & Джонсон (US)  
Johnson & Johnson (US)  
 

Өнеркəсіп меншігі. Ресми бюллетень, 2012, №7 
20 
(540)  
 
  
 
(511) 3 
 
                              _______________ 
 
(111) 38549 
(151) 08.06.12 
(181) 14.02.21 
(210) 53507 
(220) 14.02.2011 
(730) "Onix  Group"  жауапкершілігі 
шектеулі 
серіктестігі (KZ)  
(540)  
 
 
  
(526)  Қорғалу қабілеті жоқ элементтер: «Crypt» 
(511)  35, 38, 39  
 
                              _______________ 
 
(111) 38550 
(151) 08.06.12 
(181) 15.02.21 
(210) 53517 
(220) 15.02.2011 
(730)  Филип Моррис Продактс С.А. (CH)  
Philip Morris Products S.A. (CH)  
(540)  
 
 
  
(526)  Қорғалу 
қабілеті 
жоқ 
элементтер: 
«INTERNATIONAL BLEND»  
(591)  Көрсетілген  түстер:  сұр,  күңгірт  көк,  күңгірт 
сұр, көк, қара, ақ  
(511) 34  
 
(111) 38551 
(151) 08.06.12 
(181) 15.02.21 
(210) 53519 
(220) 15.02.2011 
(730) "Компания 
Фрут-Ай" 
жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі (KZ)  
 
(540)  
  
 
(526)  Қорғалу қабілеті жоқ элементтер: «F»  
(511) 32, 35  
 
                              _______________ 
 
(111) 38552 
(151) 08.06.12 
(181) 17.02.21 
(210) 53545 
(220) 17.02.2011 
(730)  Амген Инк. (US)  
Amgen Inc. (US)  
(540)  
 
  
 
(511) 5  
 
                              _______________ 
 
(111) 38553 
(151) 08.06.12 
(181) 18.02.21 
(210) 53553 
(220) 18.02.2011 
(730)  Эйсер Инкорпорейтед (TW)  
Acer Incorporated (TW)  
 
 
 

Тауар таңбалары жəне қызмет көрсету белгілері 
 
21
(540)  
 
  
 
(511) 9  
 
                              _______________ 
 
(111) 38554 
(151) 08.06.12 
(181) 22.02.21 
(210) 53594 
(220) 22.02.2011 
(730) "МАШЗАВОД" 
жауапкершілігі 
шектеулі 
серіктестігі (KZ) 
(540)  
 
  
 
(511)  6, 7, 11  
 
                              _______________ 
 
(111) 38555 
(151) 08.06.12 
(181) 24.02.21 
(210) 53605 
(220) 24.02.2011 
(730) "ХАН  ШАТЫРЫ"  жауапкершілігі  шектеулі 
серіктестігі (KZ)  
(540)  
  
(591)  Көрсетілген  түстер:  көгілдір,  теңіз  толқыны 
түстес, көк 
(511) 16, 37  
 
(111) 38556 
(151) 08.06.12 
(181) 25.02.21 
(210) 53632 
(220) 25.02.2011 
(730) "Минский  завод  виноградных  вин"  жабық 
акционерлік қоғамы (BY) 
(540)  
 
 
  
(591)  Көрсетілген  түстер:  сұр,  көгілдір,  сары, 
жасыл, қоңыр, қара, ақ,  
(511) 32, 33  
 
                              _______________ 
 
(111) 38557 
(151) 08.06.12 
(181) 01.03.21 
(210) 53663 
(220) 01.03.2011 
(730)  Констракшн  Рисёч  энд  Текнолоджи  ГмбХ 
(DE)  
Construction Research & Technology GmbH 
(DE)  
(540)  
 
  
 
(511) 1, 17  
 
                              _______________ 
 
(111) 38558 
(151) 08.06.12 
(181) 05.03.21 
(210) 53705 
(220) 05.03.2011 
(730)  САНОФИ (FR)  
SANOFI (FR)  
 

Өнеркəсіп меншігі. Ресми бюллетень, 2012, №7 
22 
(540)  
 
 
  
(511)  5, 16, 41  
 
                              _______________ 
 
(111) 38559 
(151) 08.06.12 
(181) 05.03.21 
(210) 53706 
(220) 05.03.2011 
(730)  САНОФИ (FR)  
SANOFI (FR)  
(540)  
 
 
(591)  Көрсетілген  түстер:  көгілдір,  қызыл,  сары, 
көк, күңгірт көк  
(511)  5, 16, 41  
 
                              _______________ 
 
(111) 38560 
(151) 08.06.12 
(181) 09.03.21 
(210) 53727 
(220) 09.03.2011 
(730)  БАСФ СЕ (DE)  
BASF SE (DE)  
(540)  
 
  
(511) 5, 31  
 
                              _______________ 
 
(111) 38561 
(151) 08.06.12 
(181) 09.03.21 
(210) 53728 
(220) 09.03.2011 
(730)  БАСФ СЕ (DE)  
BASF SE (DE)  
(540)  
 
  
 
(511) 5  
 
                              _______________ 
 
(111) 38562 
(151) 08.06.12 
(181) 09.03.21 
(210) 53729 
(220) 09.03.2011 
(730)  Эйсер Инкорпорейтед (TW)  
Acer Incorporated (TW)  
(540)  
 
  
 
(511) 9 
 
                              _______________ 
 
(111) 38563 
(151) 08.06.12 
(181) 10.03.21 
(210) 53742 
(220) 10.03.2011 
(730)  ГЭРЭДЖ ИНТЕРНЭШНЛ ЛЮКС САРЛ (LU) 
GARAGE INTERNATIONAL LUX SARL (LU)  
(540)  
 
  
 
(511)  3, 18, 25, 35  
 
                              _______________ 
 
(111) 38564 
(151) 08.06.12 
(181) 11.03.21 
(210) 53761 
(220) 11.03.2011 
(730)  Колгейт-Палмолив Компани (US)  
Colgate-Palmolive Company (US)  
 
 
 

Тауар таңбалары жəне қызмет көрсету белгілері 
 
23
(540)  
 
  
 
 
(526)  Қорғалу қабілеті жоқ элементтер: «PROTEX»-
тан  басқа  барлық  сөздік  жəне  əріптік 
элементтер 
(591)  Көрсетілген түстер: қызғылт сары, сары, көк, 
сұрғылт күміс түстес, ақ  
(511) 3  
 
                              _______________ 
 
(111) 38565 
(151) 08.06.12 
(181) 14.03.21 
(210) 53797 
(220) 14.03.2011 
(730) "ГЕОМ"  жауапкершілігі  шектеулі  серіктестігі 
(KZ)  
(540)  
  
 
(526)  Қорғалу  қабілеті  жоқ  элементтер: «БАРЫС»-
тан  басқа  барлық  сөздік,  əріптік,  цифрлық 
жəне басқа да белгілер
Каталог: images -> bulleten -> 2011-2013 -> gazette -> pdf


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет