Лекциялыќ: 45 Практика: 30 обсөЖ: 75 СӨЖ: 75 Барлық сағат: 225 1-Р. Б: 30б 2-Р. Б: 30б емтихан: 40б ∑: 100ббет1/7
Дата12.07.2017
өлшемі1.43 Mb.
түріЛекция
  1   2   3   4   5   6   7

Ф-ОБ-007/017


Сырдария” университетіДене тәрбиесі және спорт” факультеті

Дене шынықтыру жєне спорт” кафедрасы

„Жеңіл атлетика оқыту әдістемесі” пәнінен

5В010800 “Дене шыныќтыру жєне спорт”, мамандығының студенттері үшін

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

(с и л л а б у с)


Оқу түрі: күндізгі.

Курс: 1,2 1-2-3 семестр,

Кредит саны: 5

Лекциялыќ: 45

Практика: 30

ОБСӨЖ: 75

СӨЖ: 75


Барлық сағат: 225

1-Р.Б: 30б

2-Р.Б: 30Б

Емтихан: 40б

∑: 100б

Жетісай, 20____ж

Силлабусты дайындаған : оқытушы Жаулыбаев Ж.О.


Университет ғылыми кеңесінде мақұлданған оқу бағдарламасы негізінде жасалған.

Кафедраның мәжілісінде қаралған
Хаттама № ___ «___» _________200__ж
Кафедра меңгерушісі: Бурка шов А

Факультетің Оқу-әдістемелік Кеңесінде мақұлданған

Хаттама № ___ «___» _________200__ж
ОӘК төрағасы/ төрайымы/ _________ ___________________

қолы аты-жөні, ғылыми атағы

Университеттің Оқу-әдістемелік Кеңесінде бекітілген

Хаттама № ___ «___» _________200__ж


ОӘК төрағасы/ төрайымы/ _________ ___________________

қолы аты-жөні, ғылыми атағыМазмұны


1. Алғы сөз...................................................................

2. Жалпы мәліметтер..................................................

3. Курстың мақсаты мен міндеті......................................................

4. Курстың постреквизиттері мен пререквизиттері...........................

5. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме..........................

6. Оқу сабақтарының құрылымы туралы мәлімет....

7. Студентке арналған ережелер.................................

8. Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып

бойынша бөлінуі...........................................................

9. Лекция сабақтарының мазмұны ........................................

10. Практика сабақтарының жоспары.........................................

11. ОБСӨЖ – жоспары мен орындалу кестесі.......................................

12. СӨЖ – жоспары мене орынпдалу кестесі.......................................

13. Пайдаланатын әдебиеттер тізімі......................................................

14. Студенттердің білімін бақылау түрлері:

а) тестілік сауалнамалар

б) жазбаша жоспар жұмысы

15. Студенттердің академиялық білімін рейтингтік

бақылау жүйесі.......................................................

1. Алғы сөз

Оқу - әдістемелік кешені -“ Жеңіл атлетика оқыту әдістемесі ” пєні жалпы базалыќ пєн ретінде тањдаған спорт т‰рі болып табылады. 050108 “Дене шыныќтыру жєне спорт” мамандығының студенттері үшін арналған барлық қажетті оқу-әдістемелік материалдардан құралып, осы курс бойынша дәріс беруші мұғалімнің жұмысын тиімді ұйымдастыруға арналған. Білім беруде кредиттік технологияны пайдалана отырып, барлық құжаттарды бір кешенге (комплекске) біріктіру, пәнді меңгеру процесінде студенттің білімін, машықтануын және біліктілігін жоғарғы деңгейге көтеру мақсаты көзделініп отыр.

Жұмыстық бағдарламада оқу жұмысының түрлері бойынша сағаттар көрсетілген:

ПС – практикалық сабақтар, СӨЖ – студенттердің өзіндік жұмысы.

Оқытудың мұндай бағдарламасы (SYLLABUS), семестрдің басында әрбір студентке беріліп, студенттің білімін тереңдетуге, пәнге деген ықыласының артуына, шығармашылық және зерттеушілік қабілеттері ашылып, одан әрі дамуына себін тигізеді деп күтілуде.

СӨЖ-де зерттеліп отырған материалды студент өз бетімен меңгеруі мен үйге берілген тапсырманы орындау көзделеді: Оқу материалы барлық оқыту формаларының өрімделуі мен ерекшеленеді.

Дәрістің қысқаша жазбасы студентке қайсы бір тақырыптан қарастырылуда неге назар аудару керектігіне бағыт береді, санасына негізгі ұғымдармен терминдерді енгізеді.

Пәнді толықтай меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттің барлығымен дерлік жұмыс өткізіп және өзіндік жұмысынын барлық көлемін орындауы қажет.

Тапсырмалар мен жағдайлардың жиынтығы студенттерге аудиториялардан тыс өзіндік жұмысты, үй тапсырмасын орындауға арналған.

Тесттік тапсырмалар студентке кредиттерді тапсыруда пән бойынша өз білімдерін тексеруге және рейтингтік бақылауды тапсыруға, сынақ/емтиханды алуға арналған.
2. Жалпы мәлімет

Жалпы мәлімет


Лектор: оқытушы Жаулыбаев Ж.О.
“ Дене тєрбиесі жєне спорт” кафедрасы.

№ 1 корпус, 101 кабинет.

Телефон-204

Кафедрада болу уақыты: 900- 1300 дейін. 1. Курсты өткізу уақыты және орны.
Аты-жөні


Курсты өткізу уақыты

Байланыстырушы мәлімет

1

Жаулыбаев Ж.О.


Аудиториялық сабақтар

СӨЖ

Телефон

Лекция :

Уақыты:


Ауд:

Уақыты:

Ауд:


Тел:

Каб:


Корпус:


3. Пәнді оқытудың мақсаты
Маќсаты:

 • Студенттерге жењіл атлетиканыњ дене тєрбиесініњ орны мен негізі туралы білім беру

 • Жењіл атлетикалыќ жаттығулардыњ єдістемесін жєне жаттығу єдістеменіњ негізін оќыту


Пәнді оқытудың міндеттері
Міндеті : Дене тєрбиесініњ єр т‰рдегі сатыдағы іс шаралардағы алғашќы жаттығуларын ‰йрету.

 • Ќоғамдағы спорт ж±мыстарын т‰рлі кєсіпорындарда сауыќтыру маќсатында ±йымдастыру

 • Идеологиялыќ жєне педагогикалыќ тєрбиені насихаттау.

 • Жаттығушылардыњ шығармашылыќ ќаблеттерін кєсіби бағыттауды дамыту.


4.Курстың пререквизеттері және постреквизеттері:
Пререквизеттері: Мамандыќќа кіріспе, Адам анотомиясы, Постреквизиттері: физология, Биомеханика Спорт педагогикасы жєне педагогикасы.
5. Жұмыс оқу жоспарынан кµшірме.
Семестр

Оќу ж‰ктемесініњ жалпы кµлеміЖалпы сағат саны

Соныњ ішінде

Лекция

Практика

С¤Ж

ОБСӨЖ

Ќортынды баќылау

1

І-ІІ-ІІІ

225

45

30

75

75

Емтихан6. Оқу сабақтарының құрылымы:
Лекция – студентке тақырыпты игеруде неге назар аударуына бағыт береді. Пәнді толық меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттердің барлығымен жұмыс істеу қажет.

Практикалық сабақ – студентке тақырыпты игеруде неге назар аударуына бағыт береді

Пәнді толық меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттердің барлығымен

жұмыс істеуі кажет

СӨЖ – студенттің өзіндік жұмысы. Студент үйге берілген тапсырмаларды

орындайды, өз бетімен меңгереді.

Семинар сабаќтарында – студент талдау, салыстыру, т±жырымдау, жағдайларды аныќтай білу жєне шешу жолдарын белсенді ой-єрекет, талап, єдіс-тєсілдерді мењгеру ќажет.
7. Студентке арналған ережелер (Rules):


 1. Сабаққа кешікпеу керек.

2. Сабақ кезінде әңгімелеспеу, газет оқымау, сағыз шайнамау, ұялы телефонды

өшіріп қою керек.

3. Сабаққа іскер киіммен келу керек.

4. Сабақтан қалмау, науқастыққа байланысты сабақтан қалған жағдайда деканатқа анықтама әкелу керек.

5.Жіберілген сабақтар күнделікті оқытушының кестесіне сәйкес өтіледі.

6. Тапсырмаларды орындамаған жағдайда қорытынды баға төмендетіледі.8. Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып бойыншы бµлінуі кестесі


Тақырып аты

Сағат саны


Теория

Лекция

Прак

ОБСӨЖ

СӨЖ

1 семестр

1

Жеңіл атлетика пәніне кіріспе және жеңіл атлетика іліміне жалпы сұрақ.

1

1

1

1

2

Жеңіл атлетиканың даму тарихы

1

1

1

1

3

Спорттық жүріс техникасының негізі.

1

1

1

1

4

Секіру техникасының негізі.

1

1

1

1

5

Лақтыру техникасының негізі.

1

1

1

1

6

Жүгіру техникасына анализ жасау және оқыту әдістемесі.

1

1

1

1

7

Қысқа арақашықтықта жүгіру техникасына анализ жасау және оқыту әдістемесі.

1

1

1

1

8

Секіру техникасына анализ жасау және оқыту әдістемесі.

1

1

1

1

9

Батпан (Ядро) лақтыру техникасына анализ жасау және оқыту әдістемесі.

1

1

1

1

10

Спорттық жүріс техникасына оқыту әдістемесі.

1

1

1

1

11

Жеңіл атлетика сабағы және жаттығу тапсырмасы.

1

1

1

1

12

Биіктікке секіру техникасына анализ жасау және оқыту әдістемесі.

1

1

1

1

13

Найза лақтыру техникасына анализ жасау және оқыту әдістемесі.

1

1

1

1

14

Граната лақтыру техникасына анализ жасау және оқыту әдістемесі.

1

1

1

1

15

Жүгіру техникасының негізі

1

1

1

1

16

Спорттық жүріс техникасына үйрету
1

1

17

Жүгіру техникасына үйрету1

1

18

Секіру техникасына үйрету1

1

19

Лақтыру техникасына үйрету1

1

20

Ұзындыққа секіру техникасына үйрету1

1

21

Жүгіру техникасына үйрету1

1

22

Қысқа қашықтыққа жүгіру техникасына үйрету1

1

23

Орта және ұзақ қашықтыққа жүгіру техникасына үйрету1

1

24

Аласа старт1

1

25

Кедергіден жүгіру1

1

2 семестр

26

Жеңіл атлетика сабағына және жаттығу тапсырмасы

1
1

1

27

Биіктікке секіру техникасына үйрету

1
1

1

28

Найза лақтыру техникасына үйрету

1
1

1

29

Эстафеталық жүгіру

1
1

1

30

Жалпылама дамыту және арнайы жаттығулар

1
1

1

31

Физикалық жаттығу түрлері

1
1

1

32

Жеңіл атлетика секіру түрлері

1
1

1

33

Жеңіл атлетика лақтыру түрлері

1
1

1

34

Жеңіл атлетика жүгірулердің түрлері

1
1

1

35

Жеңіл атлетика қысқа қашықтыққа жүгіру түрлері

1
1

1

36

Шартты арақашықтықтың бөлінуі

1
1

1

37

Сөре, сөрелік жылдамдық

1
1

1

38

Арақашықтыққа жүгіру

1
1

1

39

Жүгірудегі мәрелік күш

1
1

1

40

Секірудегі екпіндеп жүгіру

1
1

1

41

Секірудегі серпі ліс механізмі1

1

42

Секірудегі серпілістің тиімділігі1

1

43

Лақтырудағы снарядтың ұшу алыстығы1

1

44

Лақтыру фазалары1

1

45

Жүгіру техникасының негізгі элементтерінің ерекшелігі1

1

46

Жеңіл атлетика курсының мазмұны мен міндеті1

1

47

Ежелгі Грециядағы жеңіл атлетиканың дамуы1

1

48

Спорттық жүріс техникасына түсініктеме1

1

49

Биіктікке секірудің техникасы1

1

50

Жүгірудің әртүрлі қашықттыққа жүгіру техникалары1

1

3 семестр

51

Лақтырудың техникалары мен тактикалары

1

1

1

1

52

Қысқа қашықтыққа жүгіру нәтижесі

1

1

1

1

53

Биіктікке секірудің техникасы

1

1

1

1

54

Арнайы және дайындық жаттығулар

1

1

1

1

55

Спорттық техниканың орындалу тәсілі

1

1

1

1

56

Сабақ мақсаты, міндеттері және бөлімдері

1

1

1

1

57

Биіктікке секірудің даму тарихы

1

1

1

1

58

Найза лақтырудың пайда болуы

1

1

1

1

59

Граната лақтырудың пайда болуы

1

1

1

1

60

Бессайыс рекордтары

1

1

1

1

61

Спорттық жүріс техникасына түсініктеме

1

1

1

1

62

Жүгірудің әртүрлі қашықттыққа жүгіру техникалары

1

1

1

1

63

Жеңіл атлетикалық секірулердің тірексіз фазалардан өту техникасы

1

1

1

1

64

Лақтырудың техникалары мен тактикалары

1

1

1

1

65

Ұзындыққа секірудің тәсілдері

1

1

1

1

66

Бессайыс рекордтары1

1

67

Қысқа қашықтыққа жүгіру нәтижесіъ1

1

68

Орта және ұзақ қашықтыққа жүгіру техникасы1

1

69

Аласа старттың алғашқы қимылы1

1

70

Кедергімен жүгіру түрлері және ерекшеліктері1

1

71

Жеңіл атлетикада жаттығу әдістемесінің негізі1

1

72

Биіктікке секірудің техникалық кезеңдері1

1

73

Найза лақтырудың пайда болуы1

1

74

Эстафеталық жүгірудегі таяқша ұстау техникасы1

1

75

Жүгіру арқылы арнайы дамыту жаттығулары1

1
Барлығы:

45

30

75

75


9. ЛЕКЦИЯ САБАҚТАРЫНЫҢ МАЗМҰНЫ

1-лекция
Тақырыбы:

Жењіл атетика пєніне кіріспе жєне жењіл атлетика ілімінен жалпы с±раќтары.
Жоспары:

 1. Жеңіл атлетикаға кіріспе, мамандыќқа кіріспе .

 2. Жеңіл атлетика курсының мазмұны және міндеті.

 3. Оќу пәнінің ілімдік, ғылыми қолданбалы пәндермен байланысы.

 4. Даиындыѓын кµтерудегі пайдасы. Жењіл атлетика курсыныњ мазм±ны жєне міндеті.

Лекцияның мәтіні
Оќу пєнініњ ілімдік, ѓылыми ќолданбалы пєндермен байланысты.Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет