Лекц 10 Карбоны хүчил с n h 2n+1Pdf көрінісі
Дата15.10.2018
өлшемі204.79 Kb.

Лекц 10 

Карбоны хүчил 

С

n

H

2n+1

COOH 

Молекулдаа карбоксил бүлэг (—СOОН) агуулсан органик нэгдлийг карбоны хүчил гэнэ. Карбоксил бүлгийн бүтэц 

Карбоксил бүлэг нь 2 функциональ бүлэг болох харилцан бие биендээ нөлөөлдөг 

карбонил ба гидроксил бүлгийг агуулна: 

 

  Карбоксил    бүлэг    нь    хүчлийн      шинж    чанарыг    илэрхийлэгч    функциональ    бүлэг  

бөгөөд  карбоксил бүлгийн тоогоор карбон хүчлийг нэг, хоѐр ба олон  суурьт карбон хүчил 

гэж ангилахаас гадна нүүрсустөрөгчийн язгуурын  шинжээр нь ханасан, ханаагүй ба ароматик 

гэж ангилна. Жишээ нь: 

 

Нэг суурьт карбон хүчил       

 

        

      


 

Пропионы хүчил 

      Акрилын хүчил    

  Бензойны              Циклогексанкарбон 

                                                                                      хүчил 

                хүчил 

 

  

Хоѐр ба олон суурьт карбон хүчил 

 

 

 COOH

COOH


 

     Малоны хүчил  

 

 1,2,3-пентатрикарбон хүчил          о-Фталийн хүчил      

 Ханасан  карбон хүчил ( CH

3

COOH);   

Ханаагүй  карбон хүчил (CH2

=CHCH


2

COOH);  


 

Ароматик карбон хүчил (C6

H

5COOH). 

Карбон хүчлийн изомер 

Бүтцийн  изомер 

Карбон хүчлүүд нь нүүрсустөрөгчийн  хэлхээний салбарлалтаар изомер үүсгэдэг. ( C

4

-өөс эхэлж изомер үүсгэнэ).  

Орон зайн изомер 

Ханаагүй карбон хүчлийн хувьд цис-транс изомер үүсгэнэ. Жишээ нь: 

 

 

                   цис-Олейны хүчил                                             транс-Олейны хүчил

 

                          Нэг суурьт ханасан ба ароматик карбон хүчил 

Нэг  суурьт  ханасан  карбон  хүчлийн  ерөнхий  томьѐо  нь  R-СOОН,  ароматик  нэг  суурьт 

карбон хүчлийн хувьд Ar-COOH байна. Карбон хүчлийн   язгуурыг  ерөнхийд нь ацил (R-C=O)  

гэнэ.   


 

 

 

Хүчлийн үлдэгдэл 

Нэр 

Ацил бүлэг 

Нэр 

Ацилат бүлэг 

Н-CO


Формил 


H-COO

Формиат CH

3

-COАцетил 


CH

3

-COOАцетат 


СН

3

СН2

-СО


Пропионил 

СН

3

СН2

-СОO


Пропионат 

СН

3

СН2

CH

2-СО

Бутирил СН

3

СН2

CH

2-СОO

Бутират С

3

Н7

-СО


Изобутирил 

С

3

Н7

-СОO


Изобутират 

СН

3

(СН2

)

3-СО

Валерил СН

3

(СН2

)

3-СОO

Валериат С

6

H5

-СО


Бензоил 


С

6

H5

-СОO


Бензоат 


Изомер ба нэршил:    

Зарим  карбон  хүчлийг  түүхэн  нэр  ба  уламжлалт  нэршлээр  нэрлэхээс  гадна  ханасан 

нүүрсустөрөгчийн  үндсэн  нэрэн  дээр  харъяалахын  тийн  ялгалын  нөхцөл    залгаж      хүчил  гэж 

нэрлэж болдог.  

Томъѐо 

Хүчлийн нэр системт

 

уламжлалт 

HCOOH


 

метаны


 

шоргоолжны

 

CH

3COOH

 

этаны 

цууны 


C

2

H5

COOH


 

пропаны


 

пропионы


 

C

3H

7

COOH 

бутаны


 

тосны


 

C

4H

9

COOH 

пентаны


 

валерины


 

C

5H

11

COOH 

гексаны


 

капроны


 

C

15H

31

COOH 

пентадеканы

 

пальмитины 

C

17H

35

COOH 

гептадеканы

 

стеарины


 

 

Карбон  хүчлүүд  нь  нүүрсустөрөгчийн    хэлхээний  салбарлалтаар  изомер  үүсгэдэг. 

Изомеруудыг  системт  нэршлээр  нэрлэхдээ  карбоксил  бүлэг  дэх  нүүрстөрөгчийн  атомаас  эхлэн  

хэлхээг  дугаарлан  халагчийн  байрыг  заасан  тоо  ба  нэрийг  зааж,  нүүрсустөрөгчийн  үндсэн  нэрэн 

дээр харъяалахын тийн ялгалын нөхцөл залгаж хүчил гэж нэрлэнэ. Жишээ нь : 

C

OH

H

  

 

CO

H

3C

H

    

 

 шоргоолжны хүчил    

цуугийн хүчил  

 

 

3-метил-бутаны хүчил   

Гарган авах арга : 

Карбон хүчил нь байгальд дангаараа болон нийлмэл байдлаар элбэг тохиолдоно.  

1.

 

Формиат натрийг хүчлээр үйлчилж карбон хүчлийг  гарган  авдаг.   

 

2. 

Исэлдүүлэх арга:  

а. Ханасан нүүрсустөрөгчдийг хэд хэдэн шатаар исэлдүүлж карбон хүчлийг  гарган  авдаг.  

 

RCH

2

R CH3

[O]


R

C

HO

[O]


R

C

OHO

[O]


OH

 

б. Альдегидыг исэлдүүлж гарган авна.  

 

3. 

Ханасан  нүүрсустөрөгчдөөс  оксосинтезийн  аргаар  50-100°С  температур  ба    10-10

5

Па 


хүртэлх даралттай үед хүхрийн хүчил эсвэл фосфорын хүчлийн катализаторын  нөлөөгөөр 

карбон хүчлийг гарган авна. CH

2

RCH

2

CH+ CO + H

2

OCOOH

CH

3CH

CH

2R

COOH


CH

2

CH2

CH

2R

 

                         

CH

2CH

2

+ CO + H2

O

COOHCH

2

CH3

 

 4.

 

Нитрилийн гидролизоор карбон хүчлийг гарган авахдаа нитрилийг хүчил ба шүлтийн усан уусмалтай  зөөлөн халаахад гидролизын урвал явагдаж карбон хүчил үүсдэг. 

 

CNCH

3

CH2

H

2O

NH

2CH

3

COH

2

ONaOH

HCl


CH

3

COOHCH

3

COONa+ NH

4

Cl+ NH

4

OH [H

+

], ]OH-

], t


0

+

 ацетонитрил  

 

       цуугийн хүчлийн амид  

 

  

 

5. 

Тригалогент уламжлалын гидролизоор: 

 

                       С6

Н

5ССI

3    


+   2НОН  

      С6

Н

5СООН +ЗНСI  

                  бензотрихлорид             бензойны хүчил 

 

6.

 Нийлмэл эфирийн гидролизоор: Энэ урвалыг   C

14

-C29

  бүхий  тэгш  тоот,  шулуун  хэлхээт 

хүчил гаргахад өргөн хэрэглэнэ. Жишээ нь: 

 

CH2

O CO


CH

O CO


CH

2

O COR

R

1R

2

H2

O

CH2

OH

CHO

CO

CH2

O

COR

1

R2

R COOH


H

2

OCH

2

OHCH

O

COCH

2

OHR

1

H2

O

R2

COOH


CH

2

OHCH

OH

CH2

OH

COOHR

 [H


+

], ]OH


-

]

++

+

- 

триглицерид 

 

7.

 Металлорганик  нэгдлүүдээс    гаргах:  Гриньярын  урвалж  дундуур  нүүрстөрөгчийн 

диоксидыг нэвтрүүлж, сулруулсан хүчлээр үйлчилсэний дүнд карбон хүчил үүснэ.  

 

                  R-MgJ  +  CO2

    R-COO-MgJ  +HCI  

  R-COOH  +  MgCIJ  

Физик ба химийн шинж чанар 

С

13

  бүхий  нэг  суурьт  карбон  хүчлүүд  нь  дэгдэмхий  шингэн,  С4

9  нь  хурц  үнэртэй, 

өтгөвтөр  шингэн,  С

10

-аас  дээш  өнгө  үнэргүй  хатуу  бодис  байдаг.  С15

-аас  дээш  карбон 

хүчлүүдийг  дээд  карбон  хүчил  гэх  бөгөөд  үүнд:  С

15

Н31

СООН  –пальмитиний  хүчил, 

С

17

Н35

СООН –стеарины  хүчил зэрэг нь өөх тосны найрлаганд ордог. 

     

Карбон хүчлийн молекулуудын хооронд нилээд батжилтай цагираг, туузан ба шугаман хэлбэрээр устөрөгчийн холбоо үүсдэг. Иймээс харьцангуй өндөр температурт буцалдаг байна. 

Жишээ нь: 

 

 

 Цагираг димер үүсэх  

 

 Шугаман 

 

Нүүрстөрөгчийн атомын тоо олшрох тусам карбон хүчлүүдийн усанд уусах нь буурдаг. Карбон    хүчлүүд  нь  усан    уусмалдаа  карбоксилат-анион  ба  гидроксоны      ион    үүсгэн 

диссоциацлагддаг. Хасах цэнэг нь үл байршсан байна.  

 

  

 

Химийн шинж чанар:  

Карбон хүчил дэх С=О бүлгийн π-холбооны электроны нягтрал хүчилтөрөгчийн атомын тал 

руу шилжсэн байдаг. Үүний улмаас нүүрстөрөгчийн атомд электроны нягтрал багасч гидроксидын 

бүлгийн хүчилтөрөгчийн атомын электрон хосыг өөртөө татдаг.  

 

 

 

 

 

 

 

Карбон хүчлийн хүчиллэг шинж:  

1.

 Давс үүсэх -Шүлтийн металл,оксид, гидроксид, карбонат, аммиактай харилцан үйлчилж давс 

үүсгэнэ. Карбон хүчлийн давсууд нь амархан гидролизд орно. 

OH

O

RC

+ HOH


O

O

RC

-

+ H3

O+

OO

R

C-

O

OR

C

-áóþó

-1/2


O

O

RC

-1/2


 

 

COOHCOONa

+ NaHCO


3

+ CO


2

 + H


2

O

  

                       2СН

3

СООН + Са  (СН


3

СОО)


2

Са + Н


                            цуугийн          цуугийн хүчлийн 

                          хүчил                          кальци 

 

СН3

СООН + NаОН 

 СН


3

СООNа + Н

2цуугийн                      цуугийн хүчлийн хүчил                            натри 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

                        

2.

 

Амид үүсэх урвал:  

 

 

 

 

Карбонил бүлэг дэх  нүүрстөрөгчийн атом дээр явагдах урвал: 

Энэ  урвалын  хувьд  нуклеофиль  урвалж  нь  карбонилын  бүлгийн  нүүрстөрөгчтэй 

үйлчилж С-О холбоо тасарна. 


 

 

3. 

Нийлмэл эфир үүсэх этерификацийн урвал нь хүчиллэг орчинд, карбон хүчил ба спиртийн 

молекулын хооронд явагдаж байгаа нуклеофиль халалцах урвал болно. 

 

  

 

  

 

  

Механизм S

N

  - алкокси (ОR) бүлэгт гидроксил ОН-бүлэг халалцана. 

 

 

  

 

  

 

 Этерификацийн 

урвалын 


хурд 

нь 


дараах 

эгнээний 

дагуу 

буурна.      НСООН>СН

3

СООН>RСН2

СООН>R


2

СНСООН>R


3

ССООН 


 

 

  

R

CCH

3

OHH

2

OOH

OCH


3

[H  ]


+

O

++

R

CO

COOH


+ CH

3

OH[H  ]

+

COOCH3

+ H


2

O

áåíçîéíû õ¿÷èëìåòàíîë

áåíçîéíû õ¿÷ëèéí 

ìåòèëèéí íèéëìýë ýôèð


 

4.

 Карбон  хүчлийн  ангижрах  шинж:  Лабораторийн  нөхцөлд  лити-хөнгөнцагааны  гидридын 

үйлчлэлээр  карбон хүчил нь спирт болтлоо ангижирна. 

 

4R-COOH  +3LiAlH4

    [ (RCH

2

O)4

Al] Li  +  2LiAlO

2

  +  4H


2

 

                                                                          алкоголят   

[(RCH

2

O)4

Al]Li  +  4HCl  

  4R-CH


2

-OH  +AlCl

3

  +  LiCl                                                                                   спирт 

5.

  Хлорангидрид үүсэх урвал:  Карбон хүчлийг фосфорын пентахлороор үйлчлэхэд карбон хүчлийн 

хлорангидрид үүснэ.     

 

R-COOH  +  PCl5

    R-COCl  +HCl + POCI

  

 

                           СН3

СН

2 - СООН   +  РСl

5

   СН


3

- СН


2

  - CО - Cl + РOСl

+ НСl 


                       

                  

 

6. 

Карбон хүчлийн ангидрид үүсэх: 

 

 

            ацетхлорид             цуугийн ангидрид 

                                                                    Язгуур ба бензолын цагираг дээр явагдах халалцах урвал 

7.

 Галогенжих  урвал:    Фосфор,  РСl

3

,  иодын  оролцоотой  карбон  хүчил  нь  галогенжих  урвалд орно. Карбон хүчлийн молекулийн 

-байршил  дахь  устөрөгч  нь  хлоржих,  бромжих  гэх  мэт галогенжих урвалд хялбар орно. 

R-СН


2

-СООН  +  Cl

2

  

0

t

R-СНCl-СООН + НСl 

CH

3COOH


Cl

2

CH2

CO

O-H


Cl

h, 117

0

C+ HCl

 

Гель-Фольгард–Зелинскийн урвалаар бромжих урвалд орно. Энэ урвал нь окси- ба амин хүчлийн синтезэд өргөн хэрэглэгддэг. 

Br

2+ HBr

PBr


3

R-CH


2

-COOH


R-CH-COOH

Br

 8.

 

Ароматик карбон хүчлийн бензолын цагираг дахь устөрөгчийн атомыг халах:  

 

                                      

                                                                               

                                                                    м-нитрокарбоны хүчил 

9.

 Карбон хүчлийн исэлдэх урвалаар оксикарбон хүчил үүсдэг. 

      


         

      


                                                                          

                  2-метил-2-оксипропаны хүчил 

10.

 

Декарбоксилжих урвал C

6

H5

COONa + NaOH 

0t

C

6H

6

 + Na2

CO

3 

 

Гол төлөөлөгчид 

1.

 Шоргоолжны  хүчил  НСООН  нь  халгайн  ханданд  агуулагдана.  Шоргоолж,  шилмүүснээс 

ялгарна. Хурц үнэртэй. Түүнийг доорх аргуудаар гаргаж авна. 

          СО+NаОН C

0

150120

НСООNа 


C

OH

+C

O

CH3

H

CH3

[O]


C

OH

CO

CH

3CH

3

OHCOOH

HNO


3

(H

2SO

4)

COOHNO

2

+   H2

O


           2НСООNa+Н

24

  2НСООН+Nа

2Бусад  карбон  хүчлүүдээс  ялгарах  нэг  онцлог  нь  хялбар  исэлдэн  ус  ба  нүүрстөрөгчийн 

диоксид үүсгэнэ. 

НСООН +[O] 

 Н

2О+СО

Түүнчлэн шоргоолжны хүчлийг нэхмэлийн үйлдвэрлэлд, арьс идээлэхэд, метилийн  спирт ба хурган чихний хүчлийн үйлдвэрлэлд ашигладаг. 

2.

 Цуугийн хүчил - СН

3

СООН Өнгөгүй,  өвөрмөц  хурц  үнэртэй  шингэн,  ус  болон  органик  уусгагчтай  дурын 

харьцаагаар  холилддог,  байгальд  өргөн  тархсан  бодис  юм.  Түүнийг  будаг,  нийлэг  мяндас, 

нийлмэл эфир, хүнсний болон эмийн бодисын үйлдвэрлэлд өргөн ашигладаг. 

3.

 Тосны  хүчил  буюу  бутаны  хүчил  -  С

3

Н7

СООН.  Өвөрмөц  үнэртэй  шингэн,  тосонд  глицерид 

хэлбэрээр агуулагдана. 

 


Нэг суурьт ханаагүй карбоны хүчлүүд 

Нүүрсустөрөгчийн  язгуур  нь  хоѐрлосон  эсвэл  гурвалсан  холбоо  агуулсан  карбон 

хүчлийг ханаагүй карбоны хүчил гэнэ. 

Изомер ба нэршил 

Ханаагүй карбон хүчлүүдийг түүхэн ба системт нэршлээр нэрлэдэг.  

Томъѐо 

Хүчлийн нэр системт

 

уламжлалт 

СН

2=СН–СООН 

2-пропены хүчил 

Акрилийн  

СН

3-СН=СН-СООН         

2-бутены хүчил 

Кротоны 

СН

2=СН-СН

2

-СООН         3-бутены 

Винилцуугийн 

СН

2

=С-СООН  

         

 

         CH3

                            

2-метил-2-пропены 

Метакрилийн 

СН

3

-С(CH3

)=СН-СООН 

3-метил-2-бутены 

 

СН3

-(СН


2

)

7-СН=СН-(СН

2

)7

-СООН   


Олейны 

СН

3-СН=СН-СН=СН-СООН 

2,4-гексадиены 

Сорбины 

С

17Н

31

СООН      

Линолын 


С

17

Н29

СООН      

 

Линолены С

6

Н5

-СН=СН–СООН 

транс-3-фенилпропены

 

Коричын  

Системт  нэршлээр  нэрлэхдээ  карбоксилийн  бүлгийн  нүүрсустөрөгчийн  атомаас  эхлэн 

хоѐрлосон  холбоо  агуулсан  хэлхээг  дугаарлаж,  язгууруудын  байрыг  нь  зааж  нэрлэн  эцэст  нь 

дугаарлагдсан  нүүрстөрөгчийн  тоонд  харгалзах  ханаагүй  нүүрсустөрөгчийн  үндсэн  нэрийг 

харъяалахын тийн ялгалд хэлж хүчил гэж залгана. Жишээ нь: 

 


 

 

Изомер  

Изомер нь язгуурын бүтэц, давхар холбооны байрлал болон халагч бүлгүүдийн давхар 

холбооны хавтгайд хэрхэн байрласнаас тус тус хамаарна. Жишээ нь: 

 Нүүрсустөрөгчийн язгуурын бүтцээс хамаарсан бүтцийн изомер 

  

Давхар холбооны байрлалаас хамаарсан бүтцийн изомер  

  Орон зайн изомер 

 

 Гарган авах аргууд 

 

1.

 Дегидрогалогенжих урвал: Галоген халагдсан карбон хүчлийн шүлтийн уусмалаар 

үйлчилнэ.   

2.

 

Вициналь дигалогент уламжлалыг дегалогенжуулах:  

 

3. 

- оксихүчлийн дегидратацийн урвалаар гарган авах:  

4.

 Ханаагүй альдегидыг исэлдүүлэх: 

                  CH

2

=CH-CHO  +  [O]    CH


2

 = CH – COOH 

                                                             акрилийн хүчил 

5.

 Алкенаас нитрилийн синтезийн урвалаар гаргах: 

                CH

2

 = CH –CH3

  +  Cl


2

    CH

2

 = CH – CH2

Cl  +  HCl                                                                       Аллилхлорид 

     CH


2

 = CH – CH

2

Cl  +  КСN    CH


2

 = CH – CH

2

CN  +  KCl                                                                         Винилцуугийн  хүчлийн 

                                                                          нитрил 

                CH

2

 = CH – CH2

CN  +  2H

2

O  


  CH


2

 = CH –CH

2

 – COOH  +  NH3

        


                                                                     3-бутений хүчил 

Физик, химийн шинж чанар  

Ханаагүй  карбон  хүчлүүд  нь  харьцангуй  нягт  ихтэй,  доод  хүчлүүд  нь  өвөрмөц 

үнэртэй, усанд уусдаг, дээд хүчлүүд    нь    үнэргүй, усанд    уусдаггүй.     

Физикийн шинж чанар 

 

№  Хүчлийн нэр  Төлөв байдал  tхайлах

0С 

T

буцлах0

С рКа 

25

0С Харьцангуй нягт, 

d

420

 акрилын 

шингэн 


12 

141 


4,25 

1,0510 


кротоны 


хатуу 

71 


185 

4,69 


1,0500 

коричын хатуу 

135 


300 

4,44 


1,2475 

сорбины хатуу 

134 


135 

4,76 


1,2040 

олеины шингэн 

14 


286 

4,84 


0,8950 

6  


малеины 

хатуу 


131 

135 


6,23 

1,5900 


 

Ханаагүй карбон хүчил нь хүчлийн ба  ханаагүй нүүрсустөрөгчийн  шинжийг үзүүлнэ. Харин 

зарим онцлог шинжүүдийг авч үзье:  


Электрофиль нэгдэх урвал (А

Е

) 

 

2  ба  З  дугаар  нүүрстөрөгчийн  дунд  хоѐрлосон  холбоо  агуулдаг  хүчлүүд  нь  хослолын 

эффектийн улмаас онцлог шинж үзүүлнэ. Хэрвээ хоѐрлосон холбоо β, γ ба бусад байрлалд байвал 

электрофиль нэгдэх урвал нь  А

E  

Марковниковын дүрмээр явагдана. Харин хоѐрлосон холбоо α-байрлалд байрласан бол Марковниковын дүрмийн эсрэг электрофиль нэгдэх урвал явагдана.  

 

 Жишээ нь: 

Галогент    устөрөгчийг      нэгдүүлэхэд      цөөн      гидрогенжсэн      нүүрстөрөгчийн      атомтай 

устөрөгч нь нэгдэнэ.( Марковниковын дүрмийн эсрэг) 

 

 1.1.

 

Галогенжих урвал  

1.2.


 

Гидрогалогенжих урвал: 

 


1.3.

 

Гидратацийн урвал  

 

  

1.4.


 

Диены синтез (Дильса-Альдерын урвал).  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

Жишээ нь: 

 

  

2.

 Гидрогенжих урвал 

 

 

  

Гол төлөөлөгчид 

1.

 Акрилийн хүчил  

 

  

 

Акрилийн  хүчил    хурц    үнэртэй  шингэн.  Устай дурын  харьцаагаар  холилдоно.  Органик  шил 

үйлдвэрлэхэд хэрэглэгдэнэ. 

 

 

2. 

Сорбины хүчил 

 

 

  

Сорбины  хүчил  (2,4-гексадиены  хүчил)  нь  талст 

бодис,  мах,  загас,  компот,  ногоо,  жимсний  нухаш 

зэргийг консервлэхэд хэрэглэнэ 

 

 

  

 

  

 

  

 

 3.

 

Олейны хүчил  

 

        

  

Олейны  хүчил  нь    өнгө,  үнэргүй,  тосорхог  шингэн. Газрын  самрын  (арахис)  тосонд  50-80%,  чидун 

жимсний (оливка) тосонд 70-80% эзэлнэ. 

 

 

4. 

Линолын хүчил 

 

 

  

Линолын хүчил нь сулавтар шар өнгөтэй, усанд 

уусахгүй, байгальд  өргөн тархсан.  

Жишээ нь: ихэнх нүүрсусны найрлагад байдаг, 

наранцэцгийн  тосны  60-70%-г  эзэлнэ.  Олиф, 

будаг,  лакын  үйлдвэрлэл  болон  эм  бэлдмэлд 

хэрэглэгдэнэ. 

 

  

 

  

 


5.

 

Линолений хүчил  

 

  

Линолений  хүчил  нь  өнгөгүй  шингэн, 

ихэнх  глицеридийн  найрлагад  орно, 

Маалинганы хүчлийн 30-50%-г эзэлнэ. 

 

 


Хоёр суурьт карбоны хүчил 

Найрлагандаа  хоѐр  карбоксил  бүлэг  агуулсан,  НООС—R—СООН  гэсэн  ерөнхий 

томьѐотой  органик  нэгдлийг  хоѐр  суурьт  буюу  дикарбоны  хүчил  гэнэ.  Язгуур  нь  ханасан, 

ханаагүй, алифатик ароматик байж болно. Нэршил: Харгалзсан  нүүрсустөрөгчийн нэрэн дээр ―дионы хүчил‖ гэж залгаж нэрлэнэ. Жишээ нь: 

Томъѐо 


Хүчлийн нэр 

системт 


уламжлалт 

НООС-СООН                                      этандионы  

хурган чихний  

НООС-СН


2

-СООН                               пропандионы 

малоны  

НООС-(СН


2

)

2-СООН                            бутандионы  

хувын  


НООС-(СН

2

)3

-СООН                            пентандионы 

глутарын  

НООС-(СН


2

)

4-СООН                            гександионы  

адипины  

НООС-СН=СН-СООН      

2-бутендионы (транс) 

фумарын   

НООС-СН=СН-СООН      

2-бутендионы (цис)   

малейны   

COOH

COOH


 

бензол-1,2-дикарбоны  

Фталийн хүчил 

COOH


COOH

 

бензол-1,3-дикарбоны  Изофталийн хүчил 

COOH


COOH

 

бензол-1.4-дикарбоны  Терефеталийн хүчил 

 

Гаргах арга 

1.

 

Гликолийг исэлдүүлэх:  

 

  

2.

 Нитрилийн синтез: 

 

 

CH

2

OHCH

O

CH

H

2O

-2

[O]CH

2

OH2

CH

OHOH

OH

CHCH

O

CH

O

O[O]

2

CC

O

OOH

õóðãàí ÷èõíèé õ¿÷èë

ýòèëåíãëèêîëü

ãëèîêñàëü

CH

2

2KCNN

H

2O

COOH


-2

NH

3KCI

CI

CH2

C

CI+

N

C+

-2

CH2

COOH


ìàëîíû õ¿÷ëèéí äèíèòðèë

ìàëîíû õ¿÷èëФизик ба химиин шинж: 

Хоѐр  суурьт  карбон  хүчлүүд  нь  усанд  сайн  уусдаг,  өнгөгүй,  талст  бодисууд.  Химийн 

шинжээр  нэг  суурьт  карбон  хүчлүүдтэй  төсөөтэй  боловч    2  карбоксилийн  бүлгийн  харилцан 

нөлөөллөөс болж онцлог шинжийг үзүүлнэ.      

1.

 

Шаталж диссоциацлагддаг учраас хүчиллэг ба дундын давс үүсгэнэ. НООС-СООН<=> НООС-СОО

-

+ Н+

   (гидроксалатын ион)  - хүчлийн үлдэгдлийн нэр 

НООС-СОО

-

<=>

-

ООС-СОО


-

+ Н


+

      (оксалатын ион) 

 Онцлог  нь  нэг  суурьт  хүчлээс  илүү  хүчтэй  хүчил  юм.  Хоѐр  карбоксил  бүлгийн  зай  холдвол 

хүчлийн шинж чанар буурна. 

2.

 

Дутуу ба гүйцэд галогенангидрид, эфир, амидуудыг үүсгэнэ.       Карбоксил бүлгийн. -ОН бүлгийн устөрөгч нь галогенаар халагдсан байвал галоген  

     ангидрид гэнэ.  

 

 

   

3.

 Декарбоксилжих ( карбоксилийн бүлгээс H

2

O ба СО2

 салгах урвал)  урвал: 

a.

 

Ангидрид  үүсэх  –  хүчлийн  карбоксилийн  бүлэг  нь  1,4  ба  1,5  байрлалтай  байвал  усыг ялгаруулж  цагираг ангидрид үүсгэдэг 

 

  

 

 b.

 

Харин 1,2 ба 1,3 байрлалтай байвал нэг суурьт карбон хүчил үүсгэн задарна.               

         HOOC-COOH  (180

о

C)  


  HCOOH  +  CO

2

 

         HOOC–CH2

–COOH  (180

о

C)  


  CH


- COOH  +  CO

2

 

OC

O

CH

O

OH

CI

CIC

C

OO

C

CO

O

RNH

2

ã¿éöýä õëîð àíãèäðèääóòóó ýôèð

õóðãàí ÷èõíèé õ¿÷ëèéí äóòóó àìèä

C

OH

CO

C

OOH

O

CH2

CH

2300

0

-H2

O

CO

C

OCH

2

CH2

õóâûí õ¿÷èë

õóâûí àíèäðèä


Гол төлөөлөгчид 

1.

 Хурган чихний хүчил 

 

2. 

Адипины хүчил 

 

 

Өнгөгүй,  талст,  манжингийн  шүүсэнд  байдаг. Үйлдвэрт лимоны хүчлийг орлуулж хэрэглэдэг. Хүнсний 

үйлдвэрлэлд  хүнсний  нэмэлт  антиоксидант  болгон 

хэрэглэдэг.  Нийлэг  давирхай,  найлон  үйлдвэрлэхэд 

хэрэглэнэ. 

       

 

  

 

  

 

 Усанд сайн  уусдаг, өнгөгүй, талст бодис.  С

2

Н2

О

4-

2О байдлаар байгаль дээр оршино. Голдуу оксалат давс 

байдлаар  оршино.  Хялбар  исэлддэг  учир  ангижруулагч болгон калийн перманганатын титр тогтооход ашиглана. 

 Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет