Лавсаннан және капроннан талшықтың синтетикалық өндірісіPdf көрінісі
Дата23.10.2018
өлшемі54.54 Kb.

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті

Инженерлік – технологиялық факультеті

Инженерлік – технологиялық факультеті«Химия» кафедрасы

Б Ж

Ө

Б Ж

Ө

Тақырыбы


Тақырыбы

. Лавсаннан және капроннан талшықтың 

. Лавсаннан және капроннан талшықтың 

синтетикалық өндірісі.

синтетикалық өндірісі.

О

Орындаған : Жұмаханова

рындаған : Жұмаханова

Тобы: ХО-303

Тобы: ХО-303

Тексерген: Лебаева Ж.Т.

Тексерген: Лебаева Ж.Т.

Семей қ., 2015 ж

Семей қ., 2015 жМазм ны

ұ

1.Талшы тардын 

химиялы  

қ

қ

рам....................................................3құ

2.

Капрон  

талшы ыны  

химиялы  

асиеті, 


ғ

ң

ққ

олданылуы.....................5

қ

3.

Лавсан талшы ыны  

химиялы  

асиеті, 

ғ

ңқ

қ

олданылуы.......................8қ

Шы у тегіне байланысты талшы  

ғ

қ таби иғ химиялық 

болып екіге б лінеді.

өТаби и талшы :ғ

қ  

органикалы  ж не 

қ ә

бейорганикалы  болып қ

б лінеді. Органикалы  

ө

қ

талшык а  сімдіктен (ма та, қ ө

қ

сыгыр, кендір кенеп ж не ә

т.б.) алынатын талшы тар 

қ

жатады. Бейорганикалы  қ

таби и талшы

а асбест 

ғ

ққжатады. Таби и талшы ты  

ғ

қ ңзіндік 

ны жо ары ж не 

ө

құ

ғә

механикалы , химиялы  

қ

қ

асиеттері т мен.қ

ө 

Химиялы  талшы тар. жасанды ж не 

қ

қә

синтетикалы  болып б лінеді. Таби и 

қ

ө

ғполимерлерді  айта 

деп алын ан 

қ

өң

ғталшы тарды жасанды талшы тар деп, ал 

қ

қсинтетикалы  полимерлерден алын андарын 

қ

ғсинтетикалы  талшы тар деп атайды.

қ

қКапрон талшы ыны   синтетикалы   ндірісі. 

ғ

ңқ ө

Капрон талшы тары қ

жо ары молекулалы  зат 

ғ

қ

капрон смоласынан щы арылады. Смола 

ғ

макромолекулаларыны  ң

сызы ты  стуктурасы бар 

қ қ

екенін формула к рсетіп ө

т р. Олар шамамен 200 

ұ

аминокапрон звеноларынан т рады. Капрон смоласы 

ұ

алынатын бастап ы  нім қ ө

капролактам деп аталады. 

Оны  р т рлі о ай 

ә

үң

осылыстардан: фенолдан, 

қ

аниленнен, циклогексаннан алу а болады.

ғ


Таза капролактам кристалды  а  зат,  алыпты 

қ қ


қ

ысымда  айнау температурасы 258C, бал у 

қ

қ

қтемпературасы 69-71C. Барлы  дерлік 

қ

еріткіштерде ериді. Капрон амид байланысы деп аталатын байланыстары бар полиамид 

талшы тары тобына жат ызылады.

қ

қ

 Капрон ж не бас а полиамид талшы тары ә

қ

қберік, мы ты, иілгіш эластикалы   асиеттері 

қ

қ қжо ары ж не сілтілерге, к мірсутектеріне 

ғ

әө

спирттерге, кетондар а, микроорганизмдерге 

ғ

т зімді ж не к гермейді (зе , ез пайда 

ө

әө

ң өң


болмайы).

Капрон талшығының 

қасиеттері


Қолданылуы.

Капрон талшы ы  те ба алы ғ ө

ғ

механикалы   асиеттерімен қ қ

белгілі ж не ке інен 

ә

ң

олданылады. Бір атар қ

қ

техникалы  ма саттардан қ

қ

бас а, ол  р т рлі тігін ж не қ

ә

үә

трикотаж б йымдарын: ш лы  

ұ

ұ

қж не бас алар, сонымен  атар, 

ә

ққ

балы  аулау а  ажетті заттар, 

қ

ғ қ


жасанды талшы  ж не т. б. 

қ ә


даярлау  шін  ажет. 

ү

қКапроннан жо ары сапалы 

ғ

ар ан, парашюттер, қ

оз алт ыш белдік ж не т.б. 

қ ғ

қ

әтехникалы  б йымдар 

қ ұ


дайындауда  олданылады.

қ


Лавсан талшы ыны  синтетикалы   ндірісі.

ғ

ң

қ ө

Лавсан  ндіруге арнал ан полимерді ө

ғ

этиленгликольді  екі атомды спирті ң

мен аромат  атарында ы екінегізді 

қ

ғ

ыш ыл терефтал  ыш ылдарын қ

қ

ққ

поликонденсациялау жолымен 

синтездейді.  зара  рекеттеуші 

Ө

әзаттар эфирлеу реакциясы т рінде 

ү

серлесіп, макромолекула полиэфир ә

т зуге алып келеді. М ндай 

ү

ұ

сызы ты  макромолекуланы  қ қ

ң

рылымды  буынына, сір  спиртті  құ

қ

әң

де,  ыш ылды  да  алды тары 

қ

қ

ңқ

қ

енетін болса керек: Ным т ріндегі ү

полимер алынады. Онда ы 

ғ

макромолекулалар ретсіз орналасады, талшы та олар оны  осін бойлай 

қ

ңба ытталу а тиіс, сонда  ажетті 

ғ

ғқ

беріктікке ие болады

.


асиеттері.

Қ

Лавсан талшы ы  те берік, тозбайтын, жары  пен жылу а 

ғ ө

қ

ғт зімді болып келеді. Ол жа сы диэлектрик, орташа 

ө

қконцентрациялы болып  ыш ылдар мен сілтілерді  

қ

қң

серіне т зімді (концентрациялы  ыш ылдар оны 

ә

ө

ққ

б лдіреді).Лавсанды жіп ж не штапель т рінде бас а 

ү

ә

үқ

талшы тар а  осып пайдаланады.Одан жасал ан 

қ

ғ қ


ғ

б йымдар ке інен таныс. Б л киімні   р т рлерін, 

ұ

ң

ұң ә

ү

трикотаж б йымдары, тюль,  аптама материалдары ұ

қ

ж не т. б. дайындау а арнал ан мата. Химиялы  ә

ғ

ғқ

рылысы бойынша лавсан гигроскоптік 

құ

болма анды тан, киімге арнал ан мата  ндірген кезде ғ

қ

ғө

к бінесе бас а талшы тар а  осып пайдаланылады: 

ө

қ

қғ қ

м нда лавсан б йымыны  беріктігі мен тозбауын, ал 

ұ

ұ

ңббас а гигиеналы ын  амтамасыз етеді. Лавсаннан 

қ

ғқ

жасал ан мата ж марланбайтынымен сипатталады, ол 

ғ

ұ

асиетті лавсанны  т тыну сапасын арттырады.қ

ң ұ


Лавсанны   те беріктігі 

ң ө

одан техника а арнал ан ғ

ғ

б йымдар ар ан, ұ

қ

тасымалдау таспасы, с згі ү

маталар,  рт с ндіргіш 

ө

ө

же , т. б. дайындау а ң

ғ

м мкіндік береді. ү

Жылу а т зімділігі 

ғ ө

салыстырмалы т рде ү

жо ары бол анды тан, 

ғ

ғ

ұлавсаннан техникалы  

қ

б йымдарды арасы ұ

айтарлы тай алша  

қ

қ

температурада (-7тен +170С а 

қ

дейін)пайдалану а ғ

м мкіндік жасайды.

ү

олданылуы.Қ

Пайдаланыл ан  дебиеттер тізімі

ғ

ә1.Ы. . Тойбаев  .А. Ж банов “Химиялы  тахнология негіздері” 

Қ

Құ

қ

Алматы 2008ж 245-246 б2. Ж. .  айырбеков Е.А.  уб кіров «Жалпы химиялы  

Қ Қ


Ә ә

қ

технология» Алматы 2009ж  228-231 б  3. Google

Document Outline

 • Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
 • Slide 5
 • Slide 6
 • Slide 7
 • Slide 8
 • Slide 9
 • Slide 10
 • Slide 11
 • Slide 12

Каталог: stud.kz -> pdf -> prezent


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет