Корин олд девори хосилалари ва чурра асоратлари уаш учун жаррохлик касалликлари кафедрасиДата12.07.2017
өлшемі445 b.


КОРИН ОЛД ДЕВОРИ ХОСИЛАЛАРИ ВА ЧУРРА АСОРАТЛАРИ

 • УАШ учун жаррохлик касалликлари кафедраси

 • Маърузачи - т.ф.д., профессор Мавлонов О.Р.


САБАБЛАРИ:

 • Чурралар;

 • Мушаклар диастази;

 • Эвентрациялар;

 • Чов лимфаденитлари;

 • Липома, атерома, нейрофибромалар;

 • Аденофлегмона;

 • Лимфатик тугунлар сили (туберкулёз);

 • Метастазлар (шу жумладан кидикка хам);

 • Совук хуппозлар (холодные абсцессы);

 • Оёк веналарининг варикоз кенгайиши;

 • Корин олд девори гематомалари.Долзарблиги

 • Ахолининг 3-4% чурра билан огрийди.

 • 20% -да кисилиш кузатилади.

 • Операциядан кейинги асоратларнинг, улим курсаткичининг, айникса сикилган чурраларда, юкорилиги

 • Охирги пайтларда операциялар сонининг ошиши.

 • Герниологиянинг гериатрия билан богликлиги.ЧУРРАЛАРНИНГ УЧРАШИ

 • Чов чурралари – 75%;

 • Сон чуралари – 8%;

 • Киндик чурралари – 4%;

 • Операциядан кейинги чурралар -12%;

 • Бошка барча турдаги чурралар - 1%.

 • Эркакларда купрок чов чурралари, аёлларда сон ва киндик чурралари учрайди.Чурранинг куринишиКийшик чов чуррасиТугри чов чурраларида чурра хосиласи корин олд деворининг fossa inguinalis medialis сохасида пайдо булади. Тугри чов чурралари чов каналининг ташки тешигидан тери ости ёг клетчаткасига йулланадиСирпанувчи чурралар

 • Бунда чурра хосиласи мезоперитонеал органдир.Сирпанувчи чурраСон чурралари

 • Сон чурралари пупарт бойламининг пастидан чикади ва соннинг олд юзасида жойлашади.Айрим холларда чов чурралари бирга намоён булади: кийшик ва тугри. Биргаликда кам учрайди, лекин эътиборга лойик, чунки операция пайтида биттаси колдирилиши мумкин.Дифференциальная диагностика грыж в паховой областиКиёсий таккослаш

 • Ёргок ёки уруг тизимчасининг истискоси билан;

 • Ёргок ёки уруг тизимчасининг усмалари билан;

 • Варикоцеле билан;

 • Чов лимфаденити билан;

 • Окма (натечный абсцесс) хуппоз билан;

 • Узга аъзолар усмаларининг метастазлари билан (айникса киндикка);

 • Липоматоз билан;

 • Урахус билан;

 • Лимфогранулематоз билан;

 • Варикоз кенгайган веналар билан.Киёсий таккослашКиёсий таккослашКиёсий таккослашКиёсий таккослаш

Чурра сабаблариЧурра сабаблариЧурра сабаблариКам учрайдиган чурра турлари

 • Ёпкич чурраси;

 • Юкори ва пастки думба чурраси;

 • Утиргич чурраси;

 • Оралик чурраси;

 • Бел чурраси: 1) пастки (Петит учбурчаги); 2) юкори (Грюнфельд туртбурчаги);

 • Ички чурралар:

 • Winslov тешиги чурраси;

 • Дуодено-еюнал чунтак чурраси;

 • Илеоцекал чунтак чурралари (3 тури мавжуд);

 • S-симон ичакаро чурра;

 • Перивезикал чурра.

 • Диафрагмал чурра:

 • Табиий тешикларнинг кенгайиши сабабли;

 • Корин ёпик жарохатида;

 • Диафрагманинг очик жарохатлари сабабли.

Кам учрайдиган чурраКам учрайдиган чурраКам учрайдиган чурра

Чов-ёргок чуррасиЧов-ёргок чуррасиЧов-ёргок чуррасиЧов-ёргок чуррасиЧов-ёргок чуррасиОперациядан кейинги чурраОперациядан кейинги чурраОперациядан кейинги чурраОперациядан кейинги чурраОперациядан кейинги чурраОперациядан кейинги чурраОперациядан кейинги чурраОперациядан кейинги чурраЧурра асоратлариТугриланмайдиган чурраОперациядан кейинги тугриланмайдиган чурраТугриланмайдиган чурраЧурра яллигланиши

 • Чов чурраси яллиглаганда – лапаротомия, яллигланиш манбаси йукотилади, бунда чов канали пластикаси утказилмайди!

 • Киндик чурраси яллигланганда – Греков операцияси утказилади.Операциядан кейинги чурра: чурра копининг яллигланишиОперациядан кейинги чурра: чурра копининг яллигланишиЧурра копи яллигланишиЧурра копи яллигланишиЧурра сикилишининг турлари:

Рихтер—Литтре чурраси

 • Бунда чурра хосиласи ичак деворининг бир кисмидир.Брокк сохта сикилиши

 • Корин бушлиги аъзолари уткир касалликларида (уткир аппендицит, уткир холецистит, 12 бармок ичак ёки меъда ярасининг тешилиши) экссудат тугриланмайдиган чурра копчасига тушиб, унинг яллигланишига сабаб булади. Чурра хосиласи катталашади, таранг хамда огрикли булиб колади. Бу белгилар сикилган чурра белгиларига мос келади.Чурра копи флегмонасиЧурра копи флегмонасиЧурра асорати: чурра копи флегмонасиЧурра асорати: чурра копи флегмонасиКопростаз

 • Копростаз купинча тула, ёши улуг беморларда кузатилади, эркакларда чов, аёлларда эса киндик чурраларида.

 • Белгилари: тургун кабзият, коринда огрик, кунгил айниши, кам холларда кайт килиш. Чурра хосиласи йугон ичак ковузлоги нажас билан тула бориши туфайли аста-секинлик билан катталашади, хосила деярли огриксиз, кам таранглашган, юмшок консистенцияга эга, йутал турткиси белгиси аникланади.Копростаз давоси:

 • Йугон ичак ковузлогини ичак махсулидан озод килиш;

 • Тугриланадиган чурраларда чуррани тугриланган холатда саклашга харакат килиш керак, чунки бу ичак перистальтикасини тикланишига ёрдам беради;

 • Кичик хукналар гипертоник эритма, глицерин ёки кайта сифон хукналар (зонд S симон ичаккача киритилади) кулланилади;

 • Ичак перистальтикасини оширувчи моддаларни (слабительные) куллаш каътиян ман килинади, чунки келтирувчи ковузлокни тулиши жараённи чукурлаштиради;

 • Агар копростаз сикилишга утса – оператив даво.Чурра давосиБандаж такишнинг негатив томонлари

 • Корин олд девори тукималарининг атрофияси;

 • Чурра копи ва махсули орасида чандиклар хосил булиши;

 • Чурра дарвозасининг катталашуви;

 • Тери зарарланиши (мацерацияси):

 • Нокулайлик.Шифохонагача булган боскич

 • Коринда огриги булган беморни курганда максадга мувофик равишда чуррани излаш;

 • Чурра сикилганда ёки сикилишга шубха булганда, хатто у уз-узидан коринга тугирланганда хам беморларни жаррохлик булимларига тезкор холатда ёткизиш;

 • Сикилган чурраларда чуррани куч билан тугирлаш хавфли булиб, йул куйиб булмайдиган холатдир;

 • Беморларга огриксизлантирувчи воситалар, ванналар, иссик ёки совук муолажалар мумкин эмас ;

 • Бемор шифохонага чалканча ётган холатда, аравачаларда олиб келинади;Ёлгон тугирланиш турлари

 • Куп хонали чуррада сикилган ички аъзолар бир хонадан иккинчисига кучиши мумкин (куп холларда чукуррокда, корин парда олди ёг каватида жойлашган хоналарга утади);

 • Чурра копини бутунлигича ажратиб, уни корин бушлигига ёки корин парда олди ёг каватига сикилган чурра махсули билан тугирлаб юбориш мумкин;

 • Чурра буйинчасининг хам танасидан, хам париетал корин пардадан тулалигича узилиб кетган холлари маълум. Бунда сикилган аъзоларни корин бушлигига ёки корин парда олди ёг каватига «тугирлашади»;

 • Купол равишда тугирлаш окибатида сикилган ичак ёрилиши мумкин.

ДАВОСИ:

 • Чурраларнинг давоси факат операция килиш хисобланади.

 • Чурра сикилиши шошилинч операцияга мутлок курсатмадир. Бунда операцияга карши курсатма булиб, беморнинг агонал холатигина хисобланади.ДАВОСИ

 • Орканинг кенг (сербар) фасцияси (XIX аср)

 • Стоппе 1975й. (турли протез)

 • Лапароскопик чурра кесиш (1980).

 • Операция Шоулдайса – атравматик, монофиламент, синтетик “Surgipro”2,0;3,0 ипининг кулланилиши. «Олтин стандарт»

 • «Атензион» усул - Лихтенштейн усули – полипропилен сетка (фирма Auto-Suture, США) «ЭСФИЛ» протези – пропилен сеткаси (фирма «Линтекс» Россия).

 • Амбулатор чурра кесиш.Чурра давосиЧурра давосиПолипропилен сеткаПолипропилен сетка кулланилишиПолипропилен сетка кулланилишиПолипропилен сетка кулланилишиПолипропилен сетка кулланилишиПолипропилен сетка кулланилишиПолипропилен сетка кулланилишиПолипропилен сетка кулланилишиПолипропилен сетка кулланилишиЧакалоклардаги киндик чуррасиЧакалоклардаги киндик чуррасиОЛДИНИ ОЛИШ:

 • Кукрак ёшидаги болаларни тугри парвариш килиш;

 • Жисмоний тарбия ва спорт билан мунтазам шугулланиш;

 • Семизлик ва айникса, ундан кейинги озишдан сакланиш;

 • Ташкилотларда ходимларнинг жисмоний кучи ва соглигига караб иш билан таъминлаш;

 • Чурра билан огрийдиган шахсларни оммавий куриклар натижасида топиб, уларни уз вактида, режали равишда оператив даволаш.Каталог: uum -> uum-uash-xirurgiya-2012 -> 3.amaliy-kunikmalar -> maruzalar
uum -> Болезнь нарушение нормальной жизни человека вследствие повреждения структуры и нару­шения функции организма под влиянием внешних и внутрен­них патогенных факторов
uum -> Задача Больной жалуется на чувство онемения в подбородочной области и распирания в области тела нижней челюсти справа- при осмотре обнаружено утолщение тела нижней челюсти справа с язычной и щечной поверхностей
uum -> Мезенхимальные опухоли
maruzalar -> Острый инфаркт миокарда; Острый инфаркт миокарда
maruzalar -> Синдром лихорадки и изменения кожи при хирургической инфекции кафедра хирургии воп
maruzalar -> Синдром «выпячивания» передней брюшной стенки причины выпячиваний
uum-uash-xirurgiya-2012 -> Методическое пособие для студентов VI-VII курсов медицинских вузов. Ташкент 2011
maruzalar -> Факторы, влияющие на исходы кровотечения


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет