Конспект по патофизиология за медициДата02.07.2017
өлшемі74.78 Kb.
түріКонспект
КОНСПЕКТ

ПО ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ЗА МЕДИЦИ

2008 / 2009 г.

 1. Предмет, задачи и историческо развитие на патологичната физиология.

 2. Експериментът - основен метод на патологичната физиология.

 3. Здраве, болест, патологична реакция, патологичен процес и патологично
  състояние.

 4. Периоди на болестта.

 5. Терминални състояния и основни принципи на съживяване.
  Адаптационни саногенетични процеси.

 6. Обща етиология. Същност и възгледи. Съвременни разбирания за етиологията.

 7. Обща патогенеза. Рефлексен механизъм.

 8. Обща патогенеза. Хуморално-хормонален механизъм.

 9. Обща патогенеза. Клетъчно-тъканен механизъм.

 10. Роля на етиологичния фактор в патогенезата на болестта.
  Причинно-следствени отношения в развитието на болестния процес.

 11. Взаимоотношения между функция и структура и между "местното" и
  "общото" в патогенезата на болестта.
 1. Болестотворно действие на механичните фактори.

 2. Травматичен шок.

 3. Болестотворно действие на термичните фактори - високи температури.

 4. Болестотворно действие на термичните фактори - ниски температури.

 5. Болестотворно действие на електрическия ток.

 6. Болестотворно действие на лъчистата енергия.

 7. Болестотворно действие на ускоренията.

 8. Болестотворно действие на безтегловността и акустичните вълни.

 9. Болестотворно действие на промененото атмосферно налягане.

 10. Болестотворно действие на химичните фактори.

 11. Болестотворно действие на биологичните и на психосоциалните фактори.

 12. Реактивност и резистентност на организма - същност и фактори, влияещи
  върху реактивността и резистентността.

 13. Видове реактивност и резистентност.

 14. Форми на резистентност.

 15. Алергия - същност и класификация. Алергия от хуморален тип.

 16. Алергия от клетъчно-медииран тип.

 17. Автоимунен отговор - същност и механизъм на възникване.

 18. Имунодефицитни състояния.

 19. Нарушения на периферното кръвообращение — артериална хиперемия.

 20. Венозна хиперемия. Стаза.

 21. Исхемия. Инфаркт.

 1. Тромбоза.

 2. Емболия.

 3. Нарушено смилане и резорбиране на мастите в стомашно-чревния тракт.

 4. Нарушено транспортиране на мастите. Хиперлипемии. Мастна дистрофия на
  черния дроб.

 5. Нарушения на мастната обмяна в мастната тъкан.
  Затлъстяване.

 6. Нарушения на междинната мастна обмяна - повишена кетогенеза.

 7. Метаболизъм и патобиохимия на липопротеините.

 8. Атеросклероза.

 9. Нарушено смилане, резобиране и транспорт на въглехидратите.
  Хипер- и хипогликемии.

 10. Инсулинов метаболизъм и глюкозна хомеостаза. Захарен диабет.

 11. Патобиохимия на захарния диабет.

 12. Усложнения при захарен диабет.

 13. Нарушено смилане и резорбиране на белтъците. Промени в серумните
  белтъци.

 14. Нарушения на междината белтъчна обмяна и на аминокиселинния
  катаболизъм.

 15. Нарушения в крайните етапи на белтъчната обмяна.

 16. Нарушения на обмяната на пуриновите нуклеотиди. Подагра.

 17. Нарушения на водно-електролитния баланс.

 18. Отоци.

 19. Нарушения на минералната обмяна - натрий, калий, хлор.

 20. Нарушения на калциево-фосфорната обмяна.

 21. Нарушена обмяна на микроелементите.

 22. Основни нарушения на киселинно-алкалното състояние. Ацидози.

 23. Основни нарушения на киселинно-алкалното състояние. Алкалози.

 24. Взаимоотношения между извънклетъчното и вътреклетъчното рН.

 25. Определение, същност и класификация на хипоксиите.

 26. Хипоксична хипоксия.

 27. Кръвна (хемична) хипоксия.

 28. Циркулаторна хипоксия. Нарушено кислородно използване.

 29. Тъканна хипоксия.

 30. Метаболитни промени при хипоксия.

 31. Адаптации при хипоксични състояния.

 32. Възпаление — етиология, фаза и кардинални клинични признаци.

 33. Възпаление - алтерация.

 34. Съдови промени при възпалението.

 35. Клетъчен отговор при възпалението.

 36. Медиатори на възпалението.

 37. Промени в обмяната на веществата и пролиферативни процеси при възпалението.

 1. Класификация, изход и биологично значение на възпалението.

 2. Хронично възпаление.

 3. Треска - етиология и патогенеза.

 4. Стадии на треската. Видове температурни криви.

 5. Обмяна на веществата, изменения на функциите на организма и
  биологичното значение на треската.

 6. Нарушения на тьканния растеж. Неоплазии - обща характеристика.

 7. Етиология на неоплазиите.

 8. Същност и стадии на карциногенезата.

 9. Видове карциногенеза - особености.

 10. Растеж и развитие на неоплазмите. Разлики между нормалната и раковата
  клетка.

 11. Взаимоотношения тумор - организъм.

 12. Рестриктивни нарушения на дишането - остра рестрикция.

 13. Рестриктивни нарушения на дишането — хронична рестрикция.

 14. Обструкция на въздушния поток в дихателните пътища.

 15. Пулмонален кръвотоков дефицит.

 16. Нарушения на контрола на дишането.

 17. Промени в отношението вентилация / перфузия в белите дробове.

 18. Нарушена дифузия на газовете в белите дробове. Синдром на алвеоларна
  хиповентилация.

 19. Мукоцилиарна недостатъчност и мукостаза. Кашлица.

 20. Нарушения на дихателната мускулатура. Промени на дишането.

 21. Нереспираторни функции на белите дробове.

 22. Дихателна недостатъчност - същност, функционални прояви.
  Артериална хипоксия.

 23. Дихателна недостатъчност - хиперкапния, белодробна артериална
  хипертензия.

 24. Остра дихателна недостатъчност.

 25. Хронична дихателна недостатъчност.

 26. Сърдечна недостатъчност — определение, компенсаторни механизми.

 27. Видове сърдечна недостатъчност. Етиология и патогенеза.

 28. Левокамерна и деснокамерна сърдечна недостатъчност.

 29. Нарушения на сърдечния ритъм - определение, класификация, основни
  електрофизиологични механизми.

 30. Нарушения в образуването на възбудните импулси - номотопни и
  хетеротопни.
 1. Активни ектопични ритъмни нарушения - предсърдни и камерни.

 2. Нарушения на провеждането възбудните импулси - видове, хемодинамика.

 3. Синдром на преждевременно възбуждане на камерите.
  Предсърдно-камерна дисоциация.

 4. Едокардити.

 1. Митрални и аортни клапни процеси.

 2. Болести на миокарда.

 3. Исхемична болест на сърцето — клинични форми, етиология и патогенеза.

 4. Стенокардия. Миокарден инфаркт.

 5. Атеросклеротична миокардиоклероза. Безсимптомна исхемия на миокарда.
  Внезапна сърдечна смърт.

 6. Болести на перикарда.

 7. Есенциална хипертензия - етиология и патогенеза.

 8. Симптоматични хипертензии.

 9. Остра недостатъчност на кръвообращението. Синкоп.

 10. Остра недостатъчност на кръвообращението. Шок.

 11. Хронични хипотензии.

 12. Промени в общото количество на кръвта. Кръвозагуба.

 13. Промени в количествения и качествения състав на еритроцитите.
  Еритроцитоза.

 14. Анемии — етиология, патогенеза и класификация.
  Постхеморагични анемии.

 15. Анемии вследствие на нарушено кръвообразуване.

 16. Хемолитични анемии.

 17. Левкоцитози и левкопении.

 18. Левкози - остри и хронични.

 19. Промени на кръвосъсирването.

 20. Нарушения на белтъчния състав на кръвта.

 21. Нарушения на храносмилането в устната кухина.

 22. Нарушения на храносмилането в стомаха - секреторна, двигателна,
  резорбтивна и екскреторна функция.

 23. Гастрити.

 24. Язвена болест.

 25. Панкреатити.

 26. Нарушения на храносмилането в червата - секреторна, резорбтивна и
  двигателна функция.

 27. Чревна непроходимост. Стомашно-чревна автоинтоксикация.

 28. Обща етиология и патогенеза на чернодробните заболявания.

 29. Хепатити.

 30. Чернодробна цироза. Портална хипертензия. Асцит.

 31. Чернодробна енцефалопатия.

 32. Жълтеници.

 33. Етиология и патогенеза на гломеруларните увреждания.

 34. Етиология и патогенеза на тубуло-интерстициалните нарушения.

 35. Функционални синдроми при бъбречните заболявания.

 36. Нарушения на диурезата. Уринарен синдром.

 37. Нарушена концентрационна и разредителна способност на бъбреците.

 1. Етиология и патогенеза на острата бъбречна недостатъчност.

 2. Етиология и патогенеза на хроничната бъбречна недостатъчност.

 3. Уремия - патобиохимични промени.

 4. Обща характеристика на ендокринните смущения.

 5. Аденохипофизарни нарушения.

 6. Нарушения на функциите на задния дял на хипофизата.

 7. Хипофункция на надбъбречните жлези.

 8. Хиперфункция на надбъбречните жлези.

 9. Хипофункция на щитовидната жлеза.

 10. Хиперфункция на щитовидната жлеза.

 11. Нарушения на функцията на паращитовидните жлези.

 12. Нарушения на инкреторната функция на половите жлези.

 13. Нарушения на инкреторната функция на тимуса.

 14. Обща етиология на заболяванията на нервната система.

 15. Обща патогенеза на заболяванията на нервната система.

 16. Хормонални механизми в централната нервна система.

 17. Нарушения на сетивните функции на нервната система.

 18. Болка.

 19. Нарушения на двигателната функция на нервната система.
  Парализи.

 20. Нарушения на двигателната функция на нервната система.
  Атаксии, хиперкинезии, атетози и фибрилации.

 21. Нарушения на вегетативната нервна система.

 22. Нарушения на трофичната функция на нервната система.

 23. Емоционален стрес. Функционални нарушения на висшата нервна дейност.
  Неврози.

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ:/доц. д-р М. Тодорова/


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет