Конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент кандидат: дPdf көрінісі
Дата02.04.2019
өлшемі73.51 Kb.
#102071
түріКонкурс

СПИСЪК С ДОКУМЕНТИ ПО ОБЯВЕН КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА 

 

АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

 

 

Кандидат: д

-

р инж. Тодор Лалев

 

Опис на приложените документи:

 

1. 


Автобиография;

 

2. Диплома за завършена образователна квалификационна степен

 

„магистър”; 

3. 


Диплома за присъдена образователна и научна степен „доктор”;

 

4. Свидетелство за съдимост;

 

5. Медицинско свидетелство;

 

6. Списък с публикации и други научно приложни разработки;

 

6.1. Списък с научни публикации;

 

6.2. Списък с участия в научноизследователски договори и проекти;

 

6.3. Провеждане

 

на учебно производствени стажове и практики6.4. 


Референции;

 

6.5. Съставяне на рецензии;

 

7. Допълнителни професионални квалификации, сертификати и други документи;

 

7.1. Свидетелства и удостоверение за допълнителни професионални 

квалификации;

 

7.2. 


Грамоти, награди

 

и сертификати. 

 

  

6.1. 

Списък с публикациите за конкурса

 

1. 


Димитров Г., Т. Лалев.

 

Експериментално изследване на разхода на електроенергия от  метровлаковете

 

на столичния  метрополитен  в  реални  експлоатационни  условия, Научно списание Механика Транспорт Комуникации, брой 3, 2009 г., статия № 0429, 

ISSN 1312-3823 

2. 

Чернева    Г.,  Г.  Павлов,  Л.  Секулов,  Яв.  Исаев,  Т.  Лалев.  Изследване  и  анализ  на преходни процеси при

 

дъгогасене в различни дъгогасителни среди. годишник на ТУ-

София Том  63,  книга  5,  2013 

V-

та  Научна Конференция „ЕФ  2013“, 2 5 септември 

2013 г., Созопол, България 

ISSN 1311-0829 

3. 

Лалев  Т.,  Ив.  Миленов.  Проектиране  на  цифрова  релейна  защита  за  тягови

 

електрически  вериги  за  постоянен  ток,  Научно  списание  Механика  Транспорт Комуникации

 

том 12, брой 3/2, 2014 г. статия № 1008, ISSN 1312-3823 

4. 


Павлов  Г.,  В.  Димитров,  Т.  Лалев,  Ал.  Христова,  Л.  Секулов,  М.  Томчева. 

Проектиране  на  лабораторен  симулатор  за  многофункционални  микропроцесорни 

релейни  защити.  Годишник  на  ТУ

-

София  Том  64,  книга  4,  2014, VI 

Научна 


Конференция  „ЕФ  2014“  15  –

 

17  септември  2014  г.,  Созопол,  България, ISSN  1311-

0829, http://www.mtc-aj.com  

5. 

Лалев  Т.

 

Изследване  на  възможностите  за  ефективно  използване  на рекуперираната  електрическа  енергия  в  тягова  мрежа  за  постоянен  ток.  23  та 

Международна научна конференция Транспорт 2017 ВТУ „Тодор Каблешков”, Научно 

списание Механика Транспорт

 

Комуникации том 15, брой 3, статия № 1527 

от 


2017

г

  ISSN 1312-3823 (print) ISSN 2367-6620 (online), 

http://www.mtc-aj.com

   

 

6.1. 

Списък с публикации с научни публикации предадени към 

дисертационен труд 

 

6. 


Лалев Т. Съвременна релейна защита в

 

тяговите електрически вериги за постоянен ток  на  Столичния  метрополитен,  НДЕТ,  Сборник  с  публикации  „Електротранспорт 

2010”, София, 2010 г.

 

7.   


Павлов  Г.,  Т.  Лалев.  Изследване  и  анализ  на  режимите  на  работа  и  техническите 

параметри  на  цифровите  релейни  защити  използвани  в  тяговите  вериги  на 

Столичния метрополитен. III Научна конференция, Електротехнически факултет, ЕФ 

2011, ТОМ 1,Созопол, 30 Септември –

 

3 Oктомври 2011 

г.

 8.   

Миленов  Ив.,  Т.  Лалев.  Изследване  на  състоянието  на  електробезопасността

 

на 


пътниците в Столичния метрополитен, НДЕТ, Електроенергетика и електротранспорт 

 Съвременно развитие и преспективи  , София, 2012 г.

 


9.   Lalev  T.,  Iv.  Milenov.  Monitoring  system  for  measurement  and  analysis  of  industrial 

system  of  power  of  “Metropoliten” 

JSC,  XII-th  International  Symposium  on  Electrical 

Apparatus  and  Technologies,  SIELA  2012,  Proceedings  Volume  II,  28-30  May  2012 

Burgas, Bulgaria. 

10.  


Лалев  Т.

 

Модернизация  на  разпределителна  уредба  825  V  захранваща  тягови електрически  вериги  в  „Метрополитен“ 

ЕАД,  IV  Научна  конференция, 

Електротехнически факултет, ЕФ 2012, ТОМ 1,Созопол, 28 Септември 

1 Oктомври 2012 

г.

 11.  

Лалев  Т.

 

Изследване  и  анализ  на  преходни  процеси  при  аварийни  режими  в тяговите  електрозахранващи  вериги  на  „Метрополитен“  ЕАД,  Годишник  на 

Техническия  Университет

-

София,  Том  63,  книга  6,  2013,  V-

та  Конференция  на 

Електротехнически факултет „ЕФ 2013“, 2 

5 Септември 2013 г., Созопол, България. 

12.  Лалев  Т.  Моделиране  посредством  MATLAB  Simulink  на  аварийни  режими  в 

тяговите  електрозахранващи  вериги  на  „Метрополитен“  ЕАД,  ФНСТ,  Дванадесета 

национална  младежка  научно

-

практическа  конференция  2014,  Сборник  доклади14 15 април 2014 г. 

 

 

 


6.2. 

Списък

 

с научноизследователски проекти

 

1. тема:

 

„Анализ 

и 

прогнозиране 

на 

електрическите 

товари 

и 

електропотреблението  в  тяговите  мрежи  на  градски  електрически 

транспорт”. 

 

Научно изследователски проект 

Договор № 1340/25.04.2012 г. ; 

Ръководител:

 

Доц. д


-

р инж. Иван Костадинов Миленов –

 

ВТУ „Тодор Каблешков”; 

Колектив:

 

Георги Димитров, Тодор Лалев

Статус на проекта: приключил 

 

  

2. 


тема:  „Аналитично  и  експериментално  изследване,  анализ  и  оценка  на 

енергийната  ефективност  на  електрическите  транспортни  средства, 

експлоатирани в ЖП транспорт”

Научно изследователски проект 

Договор № 1504/25.04.2013 г.; 

Ръководител

проф. д


-

р Георги Павлов

  ВТУ „Тодор Каблешков”;

 

Студенти и докторанти в колектива

Тодор Лалев, Явор Исаев, Мартина ТомчеваСтатус на проекта: приключил 

 

 

3. Проект  №  BG051PO001

-3.3.06-0043 

"Повишаване,  усъвършенстване  и 

разгръщане  на  научния  потенциал  на  ВТУ  "Т.  Каблешков"  чрез  подкрепа  за 

развитието  на  докторанти,  постдокторанти,  специализанти  и  млади  учени  в 

областта на транспорта, енергетиката и ИКТ в транспорта"

Поръчител:  с  финансовата  подкрепа  на  Оперативна  програма  "Развитие  на 

човешките  ресурси",  съфинансирана  от  Европейския  социален  фонд  на 

Европейския съюз;

 

Ръководител: проф. дтн инж. Ненчо Ненов;  

Членове на колектива: проф. д

-

р инж. Георги Павлов, доц. д-

р

 Иван Петров, доц. д

-

р 

Васил  Димитров,  доц.  д

-

р  Галина  Чернева,  доц.  д-

р  Ирина  Асенова,  доц.  д

-

р 

Емил  Димитров,  

доц.  д


-

р  Иван  Коларов,  доц.  д

-

р  Емил  Йончев,  гл.  ас.  д-

р 

Владимир Бояджиев, гл. ас. д-

р Васко Николов, ст.пр. д

-

р Диана Пеева, ст.пр. д-

р 

Боряна Рогожерова,  

Докторанти:  Тодор  Кънчев  Лалев,  Елена  Николаева  Димкина,  Иван  Георгиев 

Лалов, Теодоро Асенов Тодоров, Красимир Славов Кръстев, Марин Дичен Вълков, 

Христо Денков Иванов, Явор Здравков Исаев

Статус на проекта: приключил 

 

  

4. 

тема:  „Изграждане  на  компенсатор  за  напрежение  в  тролейбусно  депо 

„Искър”

 

Финансираща организация: Столичен електротранспорт ЕАД

 

Научноизследователски договор, 2014 г. 

Номер или акроним на проекта: № 52/05.2014 г.

 

Ръководител на проекта: проф. д-

р инж. Георги Павлов, ВТУ „Тодор

 

Каблешков“ – 

София


 

Статус на проекта: приключил 

 

5. тема„Проектиране и изграждане на аналогово

-

цифрово товарно устройство 

за изпитване и настройка на микропроцесорни релейни защити”;

 

Договор № 1600/04. 2015г. 

 

Ръководител проф. д-

р инж. Г. Павлов;

 

студенти  и  докторанти  в  колектива  – 

Явор  Исаев,  Мартина  Томчева,  Любомир 

Секулов;

 

Тодор Лалев

.  

Статус на проекта: приключил 

 

  

6.3

. Провеждане на учебно производствени стажове и практики

 

Списък на документи доказващи провеждане на учебно производствени стажове, 

лекции и практики

1. 


Служебна бележка от ТУ „Пловдив” с изх. №23 от 27. 04. 2015г.

 

2. Служебна бележка от ВТУ „Тодор Каблешков”

 

рег. №4 от 05.02.2018г. 

 


  

 


 

 

  

6.4. 

Списък на референциите

 

 

1. 


Референция от ДДЗД „Консорциум Евроенерджи” с изх № 102

-

47/ от 22.10.2012 r. 

2. 


Препоръка от фирма „МКС Инженеринг” с изх. №5/ 25.10.2012г.;

 

3. Препоръка от фирма „ПМ Електрикал” от  30.10.2012г.;

 

4. Препоръка от  Проф. д

-

р инж. Иван Миленов ВТУ „Тодор Каблешков”; 

5. 


Удостоверение от „Метрополитен” ЕАД от 12.02.2014г.;

 

6. Референция от „Столичен Електротранспорт” изх № 02 –

 

1162/ от 19.12.2016г.. 

 

 

 

 

6.5. 

Списък

 

на рецензии

1. 


Рецензия  на заявка за участие на научноизследователски проект в конкурс за 

научни изследвания във ВТУ „Тодор Каблешков” тема на проекта: 

„Усъвършенстване и разширяване възможностите на ветрогенераторна система” с 

ръководител ас. маг. Инж. Мартин Димитров Златков. 

дата: 27.03.2017г.

 

 

7.1. 

Списък с удостоверение за допълнителни професионални 

квалификации

 

1. 


Удостоверение за завършен курс „Приложение на 

8-

битови микроконтролери от серията 

PIC 


в енергетиката и транспорта”

2. Удостоверение за завършен курс

 

по Английски език ниво: А2-

В13. 

Удостоверение за завършен курс

 

по Английски език ниво:В24. 


Сертификат за завършен курс за повишаване на квалификацията на тема 

„Използване на специална научна апаратура и оборудване за оценка на 

динамиката на железопътни возила, управление и безопасност на движението”;

 

5. Удостоверение за завършен курс „Тягови контактни мрежи за железопътен 

транспорт”;

 

6. 


Свидетелство за професионална квалификация локомотивен машинист;

 

7. Удостоверение за завършено обучение по „Здравословни и безопасни условия на 

труд”;


 

8. 


Удостоверение за ограничена проектантска правоспособност за 2018г. по 

част:електрическа;

 

9. 


Свидетелство за 5

-

та  

квалификационна група по електробезопасност

;   

 

 7.2. 

Списък с сертификати, грамоти и награди от научни 

конференции

 

1. 


Сертификат от участие в студентска олимпиада по математика ТУ „Пловдив” 2005г.

 

2. Годишна награда на Ректора  на ВТУ „Тодор Каблешков” за постижения в учебната 

дейност 2012г.;

 

3. 


Грамота от „ФЕДЕРАЦИЯТА НА НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ” 

втора награда за участие с доклад на 12

-

та

 национална младежка научно

-

практична конференция; 

4. 


Сертификат за участие в  

22-


ра

 

Международна  Научна Конференция „Транспорт 2015“

5. Сертификат за участие в  2

3-

ра 

Международна  Научна Конференция „Транспорт 2017Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет