Күнтізбелік-тақырыптық жоспарPdf көрінісі
Дата15.10.2018
өлшемі73.36 Kb.
#88578

Ақтөбе қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі 

 

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пәні: Математика 

Сыныбы: 9 

Оқыту тілі: қазақ тілі 

Оқу жылы: 2018 – 2019  

 

 

  

 

  

 

Ұзақ 

мерзімді 

жоспар 

бөлімі 

Тақырыптар / 

Ұзақ мерзімді 

жоспар бөлімінің 

мазмұны 

Оқу мақсаттары 

1 тоқсан 

9.1А 

Жазықтық-

тағы 

векторлар 

(16 сағат) 

Вектор ұғымы 

9.3.4.1 вектордың, нөлдік вектордың, бірлік вектордың, коллинеар векторлардың, тең және 

қарама-қарсы векторлардың, векторлар арасындағы бұрыштың анықтамаларын біледі;  

9.3.4.2 коллинеар, тең, қарама-қарсы векторларды және векторлар арасындағы бұрышты салуды 

біледі және суреті бойынша табады; 

Векторларға 

амалдар қолдану 

9.3.4.3 векторлардың қосындысының, векторлардың айырмасының, вектордың санға 

көбейтіндісінің векторларын сала біледі; 

9.3.4.4 векторларды қосу, векторды санға көбейту қасиеттерін  біледі және қолданады; 

9.3.4.5 векторды екі коллинеар емес векторлар бойынша жіктей біледі; 

Векторлардың 

координаталары 

9.3.4.6 вектор координаталары түсінігін біледі; 

9.3.4.7 векторды берілген координаталары бойынша сала алады және, керісінше, оның 

координаталарын координаталық жазықтықта таба алады; 

9.3.4.8 координаталарымен берілген вектордың  ұзындығын таба біледі; 

9.3.4.9 координаталарымен берілген векторларға амалдар қолдана біледі; 

9.3.4.10 векторлардың коллинеарлық шартын біледі және қолданады, сонымен қатар 

координаталары бойынша тең, қарама-қарсы векторларды анықтайды;  

Векторлардың 

скалярлық 

көбейтіндісі 

9.3.4.11 векторлардың скаляр көбейтіндісін және оның қасиеттерін біледі; 

9.3.4.12 векторлардың скалярлық көбейтіндісін табады; 

9.3.4.13 векторлар арасындағы бұрышты есептей алады; 

9.3.4.14 векторларды есептер шығаруда қолданады; 

Кесіндіні берілген 

қатынаста бөлу 

9.3.3.14 кесіндіні берілген қатынаста бөлетін нүктенің координаталарын анықтайды; 

Түзудің теңдеуі  

9.3.4.15 бағыттаушы вектор арқылы және нормаль векторы арқылы түзудің теңдеуін жаза алады; 

9.3.2.1 түзулердің параллельдік және перпендикулярлық шарттарын біледі және қолданады; 9.1B  

Комбинато-

рика және 

жиындар 

теориясы-

ның 

элементтері 

 ( 12 сағат) 

Жиындар 


теориясының 

элементтері 

9.5.3.1 жиындар теориясындағы белгілеулерді (A’ толықтауышы, A U B  бірігуі, A ∩ B қиылысуы 

, A\B айырмасы және жиын элементтерінің саны) түсінеді және қолданады;  

9.4.1.1 жиындарға амалдар қолдану арқылы, сонымен қатар |A U B| = |A| + |B| - |A∩B| формуласын 

қолданып есептер шығарады; 

Комбинаториканы

ң негізгі 

ережелері 

9.4.2.1 комбинаториканың негізгі ережелерін біледі (қосу және көбейту ережелері) және 

қолданады; 

9.1.1.1 «cанның факториалы»  анықтамасын біледі және құрамында факториалы бар өрнектердің 

мәндерін табады; 

Қайталанбайтын 

терулер, 

орналастырулар 

және 

алмастырулар 9.4.2.2 қайталанбайтын терулер, орналастырулар және алмастырулар санын есептеу үшін 

комбинаторика формулаларын біледі; 

9.4.2.3 қайталанбайтын терулер, орналастырулар және алмастыруларды қолданып комбинаторика 

есептерін шығарады; 

Ньютон биномы 

формуласы 

9.1.2.1 Паскаль үшбұрышын салу ережесін түсінеді; 

9.2.1.1 Ньютон биномы формуласын және оның коэффиценттерінің қасиеттерін біледі; 

9.2.1.2 (a+b)

n

- биномдық жіктелуін табады, мұндағы n- натурал сан; 9.1 C 

Үшбұрыш-

тардың 

ұқсастығы 

(13 сағат) 

Үшбұрыштардың 

ұқсастық 

белгілері 

9.3.3.1 ұқсас үшбұрыштардың анықтамасын біледі; 

9.3.3.2 ұқсас үшбұрыштардың аудандары арасындағы тәуелділікті біледі; 

9.3.3.3 үшбұрыштар ұқсастығы белгілерін дәлелдейді және қолданады; 

Тікбұрышты 

үшбұрыштардың 

ұқсастығы 

9.3.3.4 тікбұрышты үшбұрыштар ұқсастығы белгілерін дәлелдейді және қолданады; 

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау (2 сағ) 

 

2 тоқсан

 

9.2А 

Тригоно-

метриялық 

функция-

лар  

Бұрыштың 

радиандық өлшемі. 

Бірлік шеңбер. 

 

9.1.1.2 бұрыштың радиандық өлшемі ұғымын біледі және градусты радианға және керісінше айналдыра алады; 

9.1.1.3 бірлік шеңберде радиандық және градустық өлшеммен берілген бұрыштарға сәйкес 

нүктелерді белгілейді; 

9.2.4.1 бірлік шеңбердегі  нүктенің  координаталары (cossin∝ ) екенін біледі; (20 сағат) 

Тригонометриялық 

функциялар және 

олардың 


қасиеттері. 

 

9.2.4.2 негізгі тригонометриялық функциялардың анықтамасын біледі және бірлік шеңбердің көмегімен олардың қасиеттерін анықтай біледі; 

9.2.4.3 tgα және ctgα тригонометриялық функцияларының 

cos ?????? және sin ??????-дан тәуелділігін 

түсінеді және 

2

2

22

2

21

1

sincos

1,

1,

1

sinsin

tg

ctg 

 


 тепе-теңдіктерін есептер 

шығаруда қолданады; 

Келтіру 

формулалары 

9.2.4.4 келтіру формулаларын біледі және қолданады; 

Тригонометриялық 

функциялардың 

графиктері 

 

 

9.2.4.5 ?????? = ???????????????????????? және ?????? = ???????????????????????? функцияларының графиктерін салады және олардың қасиеттерін 

сипаттайды; 

9.2.4.6 y=tgx және y=сtgx функцияларының графиктерін салады және олардың қасиеттерін 

сипаттайды; 

9.2.4.7 у = af(bx-m)+n  (мұндағы f(x) – тригонометриялық функциялар) түріндегі функциялардың 

графиктерін салады, сонымен қатар программалық жасақтаманы қолдану арқылы9.2 В 

Шеңбермен 

байланыс-

ты 

бұрыштар 

(17 сағат) 

Центрлік және 

іштей сызылған 

бұрыштар 

9.3.1.1 центрлік және іштей сызылған бұрыштар ұғымдарын біледі; 

9.3.2.4 іштей сызылған бұрыш туралы теореманы және оның салдарын дәлелдейді және 

қолданады; 

9.3.2.5 шеңбермен байланысты бұрыштарды (хорда мен жанама арасындағы, екі хорда 

арасындағы, екі қиюшы арасындағы) таба алады; 

Іштей және 

сырттай сызылған 

төртбұрыштар 

 

 9.3.2.6 көпбұрышқа іштей сызылған шеңбердің анықтамасын және көпбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің анықтамасын біледі; 

9.3.2.7 шеңберге іштей сызылған төртбұрыш туралы теореманы және шеңберге сырттай сызылған 

төртбұрыш туралы теореманы біледі және қолданады; 

Дөңгелектегі 

пропорционал 

кесінділер 

9.3.3.9 хордалардың, жанамалардың, қиюшылардың кесінділерінің пропорционалдылығы туралы 

теоремаларды дәлелдейді және қолданады; 9. 2 С  

Екі 

айнымалы

сы бар 

теңдеулер 

мен 

Екі айнымалысы 

бар теңдеулер мен 

теңсіздіктер 

жүйесін графиктік 

тәсілмен шешу 

9.2.2.1 

екі айнымалысы бар теңдеуді геометриялық интерпритациялайды; 

9.2.2.2 

екі айнымалысы бар теңдеулермен берілген сызықтарды салады; 

9.2.2.3 

екі  айнымалысы  бар  теңдеулердің  графиктерін    бағдарламалық  қамсыздандыруды  қолдану теңсіздік-

тердің 

график 

арқылы 

берілуі   

(6 сағат) 

арқылы салады; 

9.2.2.4 

екі айнымалысы бар теңдеулер жүйесін графиктік тәсілмен шығарады; 

9.2.2.5 

екі айнымалысы бар теңсіздіктер жүйесін графиктік тәсілмен шешеді; Тоқсан бойынша жиынтық бағалау (2 сағ)

 

3 тоқсан

 

9.3А 

Тізбектер 

(24 сағат) 

Сандық тізбектер 

9.2.3.1 сандық тізбек анықтамасын және берілу тәсілдерін біледі; 

9.2.3.2 қарапайым жағдайларда сандық тізбектің n-ші мүшесін табады және заңдылығын 

анықтайды, мысалы:

;...


6

5

1;

5

41

;

43

1

;3

2

1

  

Арифметикалық  прогрессия 

 

  

9.2.3.3 арифметикалық  прогрессияның анықтамасын және сипаттамалық қасиетін біледі, сан 

тізбектерінің арасынан арифметикалық  прогрессияны таниды; 

9.2.3.4 арифметикалық прогрессияның n-мүшесінің, алғашқы n мүшелерінің қосындысының 

формулаларын қорытып шығарады және қолданады; 

9.2.3.5 арифметикалық прогрессиямен байланысты есептер шығарады; 

Геометриялық 

прогрессия 

 

9.2.3.6 геометриялық прогрессияның анықтамасын және сипаттамалық қасиетін біледі, сан тізбектерінің арасынан геометриялық прогрессияны таниды; 

9.2.3.7 геометриялық прогрессияның n-мүшесінің, алғашқы n мүшелерінің қосындысының 

формулаларын қорытып шығарады және қолданады; 

9.2.3.8 геометриялық прогрессиямен байланысты есептер шығарады; 

Шексіз  кемімелі 

геометриялық 

прогрессияның 

қосындысы 

9.2.3.9 шексіз кемімелі геометриялық прогрессия қосындысының формуласын қорытып 

шығарады және есептер шығаруда қолданады; 

9.2.3.10 шексіз кемімелі геометриялық прогрессия қосындысының формуласын периодты  ондық 

бөлшекті жай бөлшек түрінде  көрсету үшін қолданады; 

Банктік 

пайыздармен 

байланысты 

есептерді шешуде 

прогрессияны 

қолдану 


9.5.2.2 қарапайым банктік пайыздармен байланысты есептерді арифметикалық прогрессияны 

қолданып шешеді және күрделі банктік пайыздармен байланысты есептерді геометриялық 

прогрессияны қолданып шешеді; 


Математикалық 

индукция әдісі 

9.2.3.11 математикалық индукция әдісін  біледі; 

9.2.3.12 бөлінгіштікке, қосындыны табуға және теңсіздіктерді дәлелдеуге берілген есептерді 

шығаруда математикалық индукция әдісін қолданады; 

9.3 В 

Үшбұрыш-

тарды 

шешу  

(22 сағат) 

Синустар теоремасы. 

Косинустар 

теоремасы. 

 

9.3.3.5 косинустар теоремасын дәлелдейді және қолданады;   9.3.3.6 синустар теоремасын дәлелдейді және қолданады;   

9.3.3.10 

??????

sin ??????= 2?????? формуласын қорытып шығарады және қолданады, мұндағы R-сырттай 

сызылған шеңбердің радиусы; 

9.5.2.1 қолданбалы есептерді шығару үшін синустар және косинустар теоремаларын қолдана 

біледі; 


Іштей және 

сырттай сызылған 

шеңберлердің 

радиустарының 

үшбұрыш 

ауданымен 

байланысы 

9.3.2.2 үшбұрышқа іштей сызылған шеңбер радиусының үшбұрыш ауданына тәуелділігін 

дәлелдейді және оны қолдана алады; 

9.3.2.3 үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбер радиусының үшбұрыш ауданына тәуелділігін 

дәлелдейді және оны қолдана алады; 

Үшбұрыштың 

медианасының 

қасиетері.  

9.3.3.7 үшбұрыштың медианаларының қасиеттерін дәлелдейді және қолданады; 

 

Үшбұрыштың биссектрисасының 

қасиеті. 

9.3.3.8 үшбұрыштың биссектрисаларының қасиетін дәлелдейді және қолданады; 

9.3С  Фигу

раларды  

түрлендіру 

(12 сағат)  

 

Фигураларды 

түрлендірулердің 

түрлері 


9.3.4.16 фигураларды түрлендірудің түрлерін біледі; 

Қозғалыс және 

оның қасиеттері 

9.3.4.18 қозғалыстардың түрлерін және олардың қасиеттерін біледі; 

9.3.4.19 симметрия, параллель көшіру және бұру кезінде фигуралардың бейнелерін және 

түпбейнелерін сала біледі, сонымен қатар программалық жасақтаманы қолданады; 

9.3.4.20 қозғалыстардың түрлеріне, сонымен қатар  теңдеулермен берілген қозғалыстардың 

түрлеріне есептер шығарады; 

9.3.4.17 тепе-тең түрлендіру және түрлендірулердің композициялары ұғымдарын біледі; 


Гомотетия  

анықтамасы және 

қасиеттері. 

 

9.3.4.21 гомотетияның анықтамасын және оның қасиеттерін біледі; 9.3.4.22 гомотетия кезінде әр түрлі фигуралардың бейнелері мен түпбейнелерін салады, сонымен 

бірге программалық жасақтаманы қолданып; 

9.3.4.23 гомотетияны қолданып қарапайым есептер шығарады; 

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау (2 сағ)

 

4 тоқсан

 

9.4A 

Тригономе-

триялық 

формула-

лар  

(20 сағат) 

Қосу формулалары. 

 

 

 9.2.4.8 аргументтердің қосындысы мен айырмасының тригонометриялық функцияларының  

формулаларын қорытып шығарады және қолданады; 

 

9.2.4.9 екі еселі және жарты бұрыш формулаларын қорытып шығарады және қолданады; Тригонометриялық 

функциялардың 

қосындысын 

көбейтіндіге 

түрлендіру. 

9.2.4.10 тригонометриялық функциялардың қосындысын және айырмасын көбейтіндіге 

түрлендіру формулаларын қорытып шығарады және қолданады; 

 

 Тригонометриялық 

функциялардың  

көбейтіндісін 

қосындыға 

түрлендіру. 

9.2.4.11 тригонометриялық функциялардың көбейтіндісін қосындыға немесе айырмаға түрлендіру 

формулаларын қорытып шығарады және қолданады; 

 

9.4В Дұрыс көпбұрыш-

тар мен 

шеңбер  

(14 сағат) 

Дұрыс 


көпбұрыштар 

9.3.1.2 дұрыс көпбұрыштың анықтамасын біледі 

9.3.2.8 дұрыс көпбұрышқа сырттай сызылған шеңбер мен іштей сызылған шеңбер туралы 

теоремаларды біледі 

9.3.3.11 дұрыс көпбұрыштың қабырғасы мен оған іштей сызылған шеңбердің радиусының 

арасындағы байланысты және дұрыс көпбұрыштың  қабырғасы мен оған сырттай сызылған 

шеңбердің радиусының арасындағы байланысты қорытып шығарады және қолданады; 

Шеңбердің 

ұзындығы, доғаның 

ұзындығы.  

Дөңгелектің және 

оның бөліктерінің 

ауданы 

9.3.3.12  шеңбер ұзындығының,  доға ұзындығының формулаларын қорытып шығарады және қолданады; 

 

9.3.3.13 дөңгелек, сектор, сегмент аудандарының формулаларын қорытып шығарады және қолданады; 

9.4С 

Ықтимал-

дықтар 

теориясы-

ның 

элементтері 

(14 сағат) 

Кездейсоқ оқиғалар 

 

9.4.3.1 кездейсоқ оқиғалар, элементар оқиғалар, тең мүмкіндікті оқиғалар, қарама-қарсы оқиғалар, оқиғаға қолайлы  нәтижелер ұғымдарының мағынасын түсінеді;  

Ықтималдықтың 

классикалық 

анықтамасы 

9.4.3.2 ықтималдықтың классикалық анықтамасын біледі және оны есептер шығаруда қолданады;  

9.4.3.3 комбинаторика формулаларын қолданып оқиғаның ықтималдығын есептейді

Оқиға нәтижесінің 

абсолютті және 

салыстырмалы 

жиіліктері. 

9.4.3.4 өткізілген тәжірибелер санының өсуіне байланысты оқиғаның нәтижесінің абсолютті және 

салыстырмалы жиіліктерін болжайды, сонымен қатар программалық жасақтаманы қолдану 

арқылы;  

Ықтималдықтын 

статистикалық 

анықтамасы. 

9.4.3.5 ықтималдықтың статистикалық анықтамасын біледі; 

Геометриялық 

ықтималдық. 

9.4.3.6 геометриялық ықтималдық анықтамасын біледі және есеп шығаруда қолданады; Қайталау (6 сағат) 

 

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау (2 сағ) 

 Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет