Үкімет дағдарысқа қарсы шараларды орындау барысында ауқымды іс тындыраPdf көрінісі
бет2/6
Дата15.08.2018
өлшемі0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6

бесбоғда алтаЙ,

Астана

ТМД


литва тимейді ешкімнің қитығына

?

Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

Әлемдегі ең бай саясаткер – Сүлейменәлемдегі ең бай саясаткерлер туралы білгім келеді.

Нұрбек қуаНыШҰлы, Алматы

Қоғам арасында кім саясатпен айналысса, 

сол  адамды  бай  деп  есептеу  қалыптасқан. 

Алай да саясаткерлері табыстарын жария етіп 

отыратын Батыста байлықтары бүкпесіз айты­

лып,  жазылады.  Ұлыбританиялық  The  Times 

газе тінің өткен жылдың соңында жасаған қо­

ры тындысы бар. Бұл басылымның рейтингісін­

дегі саясаткерлер туралы айтар болсақ, әлем­

дегі  ең  бай  саясаткер  Ресей  Федерациясы 

кеңе сіндегі  Дағыстан  Республикасының  өкілі 

Сүлеймен Керімов атанған. Оны мұндай атақ­

қа жеткізген – 17,5 млрд доллар жеке қара­

жаты. Керімовтің негізгі активтері – «Газпром­

да», «Сбербанкте», Мәскеу қалалық телефон 

же лісінде  және  т.б.  Үздік  үштікте  Нью­Йорк 

қа ласының  мэрі  Майкл  Блумберг  пен  Париж 

шаһарының  маңындағы  Корбей­Эссон  атты 

шағын қаланың басшысы Серж Дассо бар. Ал­

ғашқысы  –  медиамагнат.  Оның  акциялары 

«Блум берг­Ньюс» әлемдік қаржы жаңалық та­

ры ның желісі мен телеарналарда, радиостан­

ция ларда  көрінеді.  Ал  Дассоның  әулетіне  ірі 

Das sault Aviation авиаконцерні тиесілі. Аталған 

газетте украиналық саясаткерлер Ринат Ахмет­

ов (7,3 млрд доллар) пен Константин Жеваго­

ның (3,4 млрд доллар) да аттары аталған. 

басы 1-бетте

Елбасы  Нұрсұлтан  Назарбаевтың  ал­

дын да есеп берген Үкімет басшысы Кәрім 

Мә сімов  дағдарысты еңсеру бағдарла ма­

сы аясында шағын және орта бизнесті қол­

дау ға деп бөлінген 127 млрд теңгенің 123 

млрд теңгесі бүгінге дейін игерілгенін атап 

өтті.  «Биыл  жаһандық  дағдарысқа  қара­

мас тан, ауыл халқы дағдарыстың кері әсе­

рін,  қиындығын  сезінген  жоқ.  Барлығына 

қаржы  бөлінді.  Бес  айда  агроөнеркәсіптік 

кешенді  қолдауға  93  млрд  теңге  бөлініп, 

403  нысанға  жалпы  көлемі  55  млрд  тең­

геден астам несие берілді», – деді ол.

Сондай­ақ  кеңесте  Елбасы  Нұрсұлтан 

Назарбаев  дағдарыс  салмағы  алдымен 

түсетін жұмыссыздық мәселесі мен қаржы 

нарығына баса назар аудару керек екеніне 

тоқталып  өтті.  «Жүргізіліп  жатқан  жұмыс­

тар дың  барлығы  отандық  бизнестің  да­

муына себін тигізіп отыр. Компаниялармен 

жасалған меморандумдар қосымша жұ мыс 

орнын ашуға мүмкіндік беріп отыр. Жал пы, 

350 мың жұмыс орнын құру қажет. Қар жы­

ны игеру мәселесі де ерекше назар да болуы 

тиіс», – деп мәлім етті Н.Назар баев. 

Үкімет  басшысының  орынбасары  Ер­

бол  Орынбаевтың  айтуынша,  жұмыссыз­

дық  7,2  пайыз  деңгейінде  тұрақтап  тұр. 

«Алайда «Жол картасы» аясында атқары­

лып жатқан шаралар негізінде жыл соңына 

қарай  бұл  көрсеткіш  жақсара  түсетін  бо­

лады», – деді Е.Орынбаев. 

Президент  алдында  қаржы  нарығы 

бойынша есеп берген «Самұрық­Қазына» 

ұлттық әл­ауқат қорының басшысы Қайрат 

Келімбетов «Альянс банктің» акционерле­

рі не банктің 76 пайыз акциясын сатып алу­

ды ұсынатынын айтты. «Біз қазіргі уақытта 

осы  мақсатта  жұмыс  жүргізіп  жатырмыз. 

Ең алдымен, сыртқы қарызды қайта құры­

лым  дау керек», – деген Келімбетов «Альянс 

банктің» 60 халықаралық кре ди тор дың ба­

сын қосып, кеңескенін айтты. 

Сондай­ақ  ол  БТА  банктің  де  сыртқы 

қа рызын  өтеу  жұмыстарының  нәтижесін 

баяндады. «Біз Ресей, Украина және Ан г­

лияда банктермен жұмыс істеп жатырмыз. 

Олар  жақын  арада  шетелге  шығарылған 

активтерді қалпына келтіру жұмыстарының 

нәтижесін жариялайды. Бұл тамыз айында 

аяқ талады», – деді ол. 

Кеңесте  сонымен  қатар  Кәрім  Мәсімов 

еліміздегі құрылыс мәселесіне тоқталды. «Жыл 

соңына дейін тұрғын үй нарығындағы барлық 

мәселе шешіледі. Қазірге дейін 184 нысанның 

құрылысы аяқталып, 25 мың нан астам үлес­

кер  үйлі  болды»,  –  де ген  Премьер­министр 

жылдың аяғына де йін тағы да 25 мың үлескер 

өз баспанасына ие болатынын айтты. 

Елбасы дағдарыс атты дауылдың екінші 

бір  қырына  тоқталып  өтті.  «Қиын­қыстау 

за манда  мемлекетке  қарап,  орынсыз  қол 

жаю ға  болмайды.  Барлығын  құтқарып 

қалу біздің мақсатымызға жатпайды. Дағ­

дарыс бізді тазартады. Біз, негізінен, қуатты 

компаниялар  мен  өнімді  бизнесті  қол­

даймыз.  Дағдарыс  –  білген  адамға  үлкен 

сынақ. Әлсіздер банкрот болады», – деді 

Нұрсұлтан  Назарбаев.  «Кешікпей  шағын 

және  орта  бизнесті  тексеруге  қойылған 

мораторий аяқталады, сондайда тексеруші 

органдардың  бизнес­құрылымдарға  шы­

рыл да уық шегірткеше жапа­тармағай жа­

была кетуіне жол бермеу үшін ерекше қа­

дағалау  қажет»,  –  деді  Елбасы.  Сонымен 

бірге  ол  мораторий  уақыты  аяқталғанша 

ша ғын және орта бизнесті тексеруге қатыс­

ты барлық заңнамалық процедуралар рет­

телуге тиіс екенін атап өтті. 

Қаржы  нарығын  және  қаржы  ұйымда­

рын  реттеу  мен  қадағалау  агенттігінің 

төрайымы Елена Бахмутованың айтуынша, 

бүгінде отандық 13 банкте Ұлттық қордан 

бөлінген қаржыны игеру бойынша тексеру­

лер  жүріп  жатыр  екен.  «13  мамырдан  25 

маусымға дейін екінші деңгейдегі 13 банкте 

шағын  және  орта  бизнесті  несиелен діруге 

және  ипотеканы  қайта  қаржылан дыру 

бойынша  бөлінген  қаржыға  тексеру лер 

жүріп  жатыр.  Мұндай  тексерістер  ке шенді 

түрде,  барлық  облыстарда  бір  уа қытта 

Прокуратураның  басшылығымен,  Қаржы 

полициясының,  Қаржы  нарығын  және 

қаржы  ұйымдарын  рет теу  мен  қада ғалау 

агенттігінің және Ұлт тық қауіпсіздік комитеті 

қызметкерле рі нің  қатысуымен  жүріп  жа­

тыр»,  –  деді  Е.Бахмутова.  Ол  сон дай­ақ 

құрылыс  нысан да рына  да  бөлінген  қаржы 

бойынша тек се рулер жүретінін атап өтті. бизнесті шегіртке-шенеуніктерден 

қалай қорғаймыз?

АқордА


өткен аптаның екі бірдей демалыс күні ел тұрғындарына тым 

жайлы тие қоймағаны мәлім. алдымен ұлттық құрамамыз ағылшын 

футболшыларынан ойсырай ұтылса, іле-шала үміт артқан футболшы 

жас ұландарымыздың «шаңын» черногориялықтар тағы қақты. Осы 

екі бірдей жайсыздықты жуып-шаймақшы болды ма қайдам, дүйсенбі 

күнгі парламент Мәжілісінде өткен үкімет сағатын туризм және спорт 

министрлігі көңіл жадыратар көрмемен бастауды жөн көріпті.

Мұрат алМаСбЕкҰлы

Әлемдік құпия үкімет бар ма? көптеген басылымдардан әлемдік құпия үкімет туралы 

материалдарды оқып қаламын. Менің білгім келетіні, бүкіл әлемді 

басқаратын құпия үкіметтің бар екені рас па?

Елжан бағаШаР, Алматы облысы 

қазақстан және литва мемлекеттері арасындағы қарым-қатынас 

дағдарысқа қарамай, дара дамып келе жатыр. Олай дейтініміз, былтыр 

аталған екі ел арасындағы тауар айналымы 8 пайызға өскен. ал биылғы 

жылдың алғашқы тоқсанында бұл көрсеткіш өткен жылғы бірінші 

тоқсанмен салыстырғанда 4 есеге артып отыр. бұл – кеше астанаға ат 

басын тіреп, сыртқы істер министрі Марат тәжинмен кездескен литваның 

сыртқы істер министрі Вигаудас ушацкастың мәлімдегені.

кеше қР үкіметінің 

басшысы кәрім Мәсімов 

бүгін өтетін кеден одағына 

мүше мемлекеттер 

үкімет басшыларының 

мәжілісіне және 

Еуразиялық экономикалық 

қауымдастықтың 

мемлекетаралық кеңесінің 

мәжілісіне қатысу үшін 

Мәскеуге барды. 

Еуразиялық  экономикалық  қоғамдас­

тық  мемлекетаралық  кеңесі  мәжілісінің 

жұмыс  бағдарламасына  сәйкес  кеше 

ҚР  Премьер­министрі  К.Мәсімов  Ресей 

Федерациясының  Президенті  Дмитрий 

Медведевпен кездесті. Ал бүгін Мәскеудегі 

«Президент  Отель»  қонақүйінде  Кеден 

одағына  мүше  мемлекеттер,  атап  айт­

қанда,  Қазақстан,  Ресей  және  Беларусь 

үкімет тері  басшыларының  мәжілісі  өтеді. 

Мәжілістің  қорытындысы  бойынша  осы 

үш елдің Үкімет басшылары үш мемлекет 

арасында  Кеден  одағын  құру  туралы  ке­

лісімге және өзге де құжаттарға қол қояды 

деп жоспарланып отыр. 

Одан  кейін  Еурзиялық  экономикалық 

қоғамдастық  мемлекетаралық  кеңесінің 

шағын  құрамдағы  және  кеңейтілген  құ­

рамдағы  мәжілісі  өтеді.  Бұған  Ресей 

үкі  ме тінің  төрағасы  В.Путин,  Беларусь 

премьер­министрі  С.Сидорский,  Қазақ­

стан  Премьер­министрі  К.Мәсімов,  Қыр­

ғыз  стан  премьер­министрі  И.Чудинов, 

Тәжік стан  премьер­министрі  А.Акилов, 

Ар  мения  премьер­министрі  Т.Саркисян 

қа тыспақ.

САПАР


Мәсімов 

Мәскеу 

барды

РеспубликалыҚ ҚоҒамдыҚ-саяси аҚпаРаттыҚ газет

№91 (91) 9.06.2009 жыл, cейсенбі

www.alashainasy.kz

3

Айталық, Жітіқара аудандық ауруха­на сында  ай­күні  жақын  70  жүкті  әйелге 

қан  құрамындағы  төмен  гемоглобинді 

көтеру  үшін  тегін  таратылуы  тиіс,  құра­

мын да  темір  мен  йод  бар  препараттар 

мүлде  берілмеген.  Жағдайы  жеткендері 

өздері  сатып  алған,  ал  қалғандары  қа­

уіпті  жағдайда  болса  да,  босануға  бел 

буған. Ана мен бала өміріне селқос қа ра­

ған мұндай басбұзар әрекет Рудный да ғы 

балалар ауруханасында да орын алған.

– Аурухана қызметкерлерінің шектен 

шыққандығы соншалықты, өлім аузында 

жатқан  жандардың  есебінен  пайда 

көруді  әдетке  айналдырған.  Жітіқара 

орта лық  ауруханасына  соқырішегі  жа­

рылып  түскен  азамат  хирургиялық 

бөлім ше қызметкерлерінің айтуымен өз 

ақшасына жалпы құны 7 мың теңгеден 

асып жығылатын новокаин, ампицилин, 

шприц,  медициналық  спирт  сатып  ал­

ған. Шын мәнісінде, мұның бәрі де ем­

деу мекемесі беруге тиісті емдік форму­

лярдың  ішіне  кіреді,  тегін  қамтамасыз 

етіледі.  Ол  аздай,  жапа  шегуші  соқыр­

ішек ті  дұрыс  емдемеу  салдарынан 

артын ша  тағы  да  қалтасынан  үш  мың 

теңге  жұмсап,  қайта  емделуге  мәжбүр 

болған.  Қостанай  облыстық  аурухана­

сын да стационарлық емдеу барысында 

нау қастарды,  мемлекет  бөлген  тегін 

дәрі­дәрмектер бола тұра, өз қалтасынан 

ақша шығарып, сатып алуға итермелеген. 

Тіпті хирургиялық бөлімшеге түскен аза­

матқа  емдеуші  дәрігері  жалпы  сомасы 

шамамен  50  мың  теңгеге  түсетін  емдік 

препараттарды  сатып  алдырған.  Са­

рыкөл  аудандық  ауруханасында  ең бек 

ететін  ақ  халаттылар  жас  босанған 

келіншекті  ана  мен  бала  аптечкасын  өз 

ақшасына  сатып  алуға  мәжбүрлеген. 

Мұндай  сорақылықтарды  айтудың  өзі 

ұят, – дейді Қостанай облыстық прокура­

ту расының өкілі Павел Травкин.

Құзырлы сала мамандары жүргізген 

тексерістер барысында денсаулық сақтау 

саласындағы біраз былықтың беті ашы­

лып  отыр.  «Аңқау  елге  арамза  молда» 

демекші, аудандық ауруханалардың де­

ні жарамдылық мерзімі әлдеқашан өтіп 

кеткен дәрі­дәрмектермен «дем салуды» 

дәстүрге айналдырған. Әулиекөл аудан­

дық  орталық  ауруханасының  ем­шара 

кабинетінде  әлдеқашан  лақтырылуға 

тиісті антирабикалық вакцина, 4% нат­

рий гидрокарбонат ерітіндісі егіліп кел­

ген. «Қуырдақтың көкесін түйе сойғанда 

көрерсің»  дегендей,  жүкті  әйелдер  бо­

санатын бөлімшеде 1% мезатон ерітін­

дісі,  калий  мен  магний  аспарагинаты, 

6000 полиглюкин декстраны секілді дә­

рі лерді  бүгін­ертең  сәбилі  болғалы 

отыр ған  аналарға  ақ  халаттылардың 

қо рықпай еккені әшкереленіп отыр. Руд­

ный  қалалық  балалар  ауруханасы  мен 

«Наурызым» аудандық ауруханасы дәрі­

гер лері  әріптестерінен  қалмай,  адам 

ағза сына  аса  қауіпті  екеніне  қарамай, 

пайдалану  мерзімі  өткен  қан  құю  құ

­

рылғылары,  бактерицидтен  қорғайтын лейкопластырьларды  еш  кедергісіз  кә­

делеріне  жаратып  отырған.  Осындай 

оспадарлықтар  туралы  прокуратура 

қызметкерлерінің  сауалдарына:  «Тегін 

дәрі­дәрмекпен 

қамтамасыз 

етуге 

бөлінетін тиісті қаржы жеткіліксіз», – деп жауап берген облыстық Денсаулық сақ­

тау басқармасының бастығы Стельмахты 

облыс  прокурорының  орынбасары  Бо­

лат Бейісов: "Ақша жетпейді деген – жай 

ғана желеу, бір миллионға жетер­жетпес 

тұрғыны бар облыстың әрбір төртіншісі 

жүкті әйел деген күннің өзінде мемлекет 

қазынасынан  бөлінетін  қаражаттың  аз­

дық  етпейтіні  анық,  сіздер  бұлай  сыр­

ғақтауды  қойыңыздар",  –  деп  түйреп 

алды.Жалпы,  облыс  ауруханаларында 

бала лар  мен  босанатын  әйелдерге  қа­

тыс ты жұмыстар мүлде сын көтермейтін 

дең гей ге  жеткен.  Соның  дәлелі,  Қос та­

най  ауданы  дәрігерлері  ҚР  денсаулық 

сақтау  министрінің  бұйрығын  аяқ  асты 

қалдырып, 59 жүкті әйелді түр лі жұқпа­

лы,  қауіпті  вирустардан  тек серуден 

мүлде өт кізбеген. Ең сорақысы, қыруар 

қара жат қа  сатып  алынған  қым бат 

медицина лық  құрылғылар  аурухана 

қоймаларын да  шаң  басуға  айналған. 

Бір ғана «Ли сак ов» ауруханасында құны 

1,3 миллион теңге тұратын "Ломо" воло­

конды  опти ка лық  бронхоскоп  екі  жыл 

бойы іске қо сылмай, қаңтарылып тұрға­

ны  анықтал ды.  Тексерушілер  мұндай 

фактілерден  көз  сүрінетіндігін  айтады. 

–  Перзентхана лар да ғы  жағдайдан  жан 

түршігеді. Қос танай қалалық перзентха­

насында  сани тар лық­гигиеналық  таза­

лық деген аты мен жоқ. Құдды, ол әйел 

бо санатын  орын  емес,  кәдімгі  шошқа 

қора секілді. Анти са нитарлық талаптарға 

сай  келеді  деудің  өзі  ұят,  түрлі  инфек­

цияның өріп жүр ге ніне бәс тігуге болады, 

– дейді Қостанай облысының прокуроры 

Қор ған Қамза ба ев. Жасұлан Манап,

Қостанай

Біздің ата­бабамыздың ең үлкен мұ­

расы  –  кең­байтақ,  шұрайлы  жерінің 

мұра гері – оның халқы. Сол асты­үсті де 

бай жерімізді халықтың игілігіне, пайда­

сына жаратуға тиіспіз.

Ұлттың  келешегін,  тағдырын  ойла­

ған ел ғана өсіп­өркендейді. Елдің  не­

гіз гі ресурсы – адам. Қоғамдағы ең бас­

ты  құн дылық  –  адам  өмірі.  Керегесін 

кеңей туді  ойлаған  ел  барын  халқына 

арнай ды. 

Егер  заңды  алға  тартатын  болсақ, 

Ата Заңымызда еліміздің әрбір азаматын 

он сотық жермен қамтамасыз ету керек­

тігі  айқын  жазылған.  Мына  нәрсені 

ұмыт пайық, үй­жайы бар адамның кө­

ңілі де алаңсыз жүреді. Жұмысын істеп, 

қоғамға  пайдасын  тигізеді.  Ұл­қыз 

өсіріп,  оларға  дұрыс  тәрбие  беруге 

мүм  кіндігі болады. 

Әрине,  әкімшілік  үлкен  іс  жасады. 

Оны жоққа шығаруға болмас. 

«Шаңырақта» тұруға қауіпті жерлер 

әлі  де  бар.  Тіпті  мүмкін  болса,  сол  ай­

мақтың  тұрғындарын  да  қауіпсіз  жер­

лерге  көшірсе,  артық  емес.  «Жаман 

айт пай,  жақсы  жоқ»,  ертеңгі  күні  тағы 

да апат болса, қапы қалып жүрмейік. 

Менің  ойым  біреуге  асыра  сілте­

гендік көрінер. Алайда мәселенің мәні­

Басы 1-бетте

Ой-КөКпарЗаңсыз жер басып алғандарды 

ақтау дұрыс па?

ауруханалар базарға айналып барады

Д

АБы

Л

!Қоғам

Керекуде «Жас Отан» 

мүшесі қаза тапты

полицейлер көрші үйдегіні 

көрмепті

–  Төрт­бес  жігіт  біреуді  ортаға  алып  төм­

пеш теп, артынан оны бөтелкемен ұрып, ма ши­

намен баспақ болды. Осы арада тағы біреулер 

келіп, жанжалға араласты, – дейді куәгерлердің 

бірі.  Осы  оқиғадан  соң  куәгерлерге  белгісіз 

біреулер телефон соғып, өздерін «полковник­

піз»  деп  таныстырып,  ешқандай  басы  артық 

сөз айтпауларын талап етіп қоқан­лоқы да көр­

сетіп үлгерген.

Апыр­топыр кезінде тұрғындар мылтық да­

уысын  естіген.  Осыдан  кейін  барып  поли цияға 

хабарлапты. Тәртіп сақшылары кел ген де, оқиға 

орнында  ешкім  болмай  шық қан.  Куәгерлер 

полицейлерге болған оқиға ны жеткізіп, маши­

на лардың  нөмір лерін  көр сеткен.  Маңайды 

шарлап, ешкімді таппа ған полиция кетіп қал­

ған. Арада бір, бір жарым сағат уақыттан кейін 

жа ңағы жерде төбелес қайтадан жалғасқан. 

– Бұл жолы олардың саны бірінші жолғыдан 

көп болды, ымырт уақытында жиырмаға жуық 

адамның  қарасын  байқадық,  –  дейді  көр­

гендер.  Тұрғындар  екінші  жолы  да  полицияға 

хабарлаған.  Алайда  тәртіп  сақшылары  бұл 

жолы да төбелестің орнын ғана сипап қалыпты. 

Кейін белгілі болғандай, осы «шайқаста» «Жас 

Отанның» 17 жастағы белсенді мүшесі қайтыс 

болды.  Пышақ  тәріздес  өткір  зат  бүйірін  тесіп 

кеткен. Оны ауруханаға жеткізгенімен, есін жия 

алмай жүріп кетіпті. 

Қайтыс болған Ғазиз Сәрсембаев – қалада­

ғы  белсенді  жастардың  бірі.  Бұл  мәселе  бо­

йын ша «Нұр Отан» партиясы Павлодар об лыс­

тық  филиалының  атқарушы  хатшысы  Руслан 

Рахымжанов сұхбат беруден бас тартып отыр.

Басы 1-бетте

Алматыда  да  кәсіпорындарға  қырғидай 

тиіп,  қарақшылық  шабуылмен  оңай  олжаға 

кенеліп жүрген қылмыстық топ ұсталған. Нау­

рыз, мамыр айларындағы Алматыда жасалған 

бірқатар  қарақшылық  шабуылдардың  ұқсас­

тығына қарап, полицейлер мұның бір адамның 

немесе  бір  топтың  әрекеті  екенін  болжаған 

болатын. Криминалдық полиция қызметкерлері 

қателеспепті. Олардың құрған торына Алматы, 

Жамбыл  облыстарының  бірнеше  жігітінен 

және  бұрын  сотталған  Тәжікстан  азаматынан 

құралған қылмыстық топ түседі. Күдіктілердің 

Жамбыл  облысы  аумағында  да  тонаумен  ай­

налысқаны анықталып отыр. 

Қуанышбек  Жұманов  жуықта  қарағанды­

лық тарды аң­таң еткен оқиғаның ақыры қалай 

болғанын  да  айтты:  осы  жылдың  19  науры­

зын да Қарағанды қаласында тұратын бір аза­

матқа із­түзсіз жоғалып кетті деп іздеу жа рия­

ланады. Жергілікті полицейлердің қаншалықты 

іздегенін  қайдам,  әлгі  адам  арада  бір  жарым 

ай өткенде тұп­тура облыстық Ішкі істер депар­

таменті  орналасқан  ғимараттың  іргесіндегі 

тұр ғын  үйдің  ауласынан  табылады.  Жансыз 

денесі  өзгенің  емес,  өз  автокөлігінің  қабина­

сын да  жатқан.  Зорлықпен  өлтірілген  екен. 

Осы ған  байланысты  Қарағанды  облыстық  ІІД 

криминалдық  полиция  бастығы  қызметінен 

боса тылған. Әзірге қолданылған шара – осы. 

Ал  хабар­ошарсыз  жоғалғандарды  «қараған­

ды ша  іздеудің»  тыйылар­тыйылмасын  ешкім 

дөп басып айта алмас. Бәлен жылдардан бері 

та был май,  ата­анасы,  туыс­туғаны  зар  еңіреп 

із деп  жүргендердің  де  осылай  бір  жерде 

көмусіз жат пасына кім кепіл?Бесбоғда аЛТаЙ,

Астана

ОҚиҒА


ҚҰҚыҚ ПЕН ҚҰРыҚ 

Кереку қаласының дәл ортасында болған топтық төбелесте «Жас 

Отанның» белсенді мүшесі мерт болды. Кутузов көшесінің бойындағы 

№75 және №81 үйлердің ауласындағы «разборканы» сол маңдағы 

тұрғындардың бәрі көрген. Жаппай төбелес кешкі сағат сегіздер 

шамасында басталыпты. атын айтудан бас тартқан бір куәгердің 

айтуынша, алғашқы бетте төбелеске қатысушылардың саны бірнешеу ғана 

болған. 

Жерді  басып  алғандардың  мұндай 

оғаш  қылықтарын  мен  еш  қолдай 

алмаймын.  Неге  дерсіздер?  Мәселен, 

Ал маты қаласында жиырма­отыз жыл­

дан  бері  тұрып  жатқан  мұғалім,  дәрі­

герлер аз емес. Араларында көпбалалы 

отбасылар  да  жетерлік.  Алайда  солар 

пәтер  жалдап,  көшіп­қонып,  қанша 

қиын дық  көрсе  де,  заң  шеңберінен 

шығып жатқан жоқ қой. Егер бос жатқан 

жерлердің  барлығына  кез  келген  кісі 

барып  қазық  қаға  беретін  болса,  не 

болғаны?  Тегін  жатқан  жер  жоқ.  Әр 

нәр сенің  сұ рауы  бар  екенін  ұмытпаған 

аб зал. Оның үстіне, Алматы қаласында 

қа зір бос жер де қалмады. 

Қайта Құдай сақтады. Тұрғындар дін 

аман. Табиғат апаты одан да күрделірек 

болып, шейіт болып кетулері де мүмкін 

еді ғой. Әуелден­ақ әкімшілік осындай 

қауіптің  болуы  мүмкін  екендігін  талай 

ескертті  емес  пе?  Араға  белсенділер 

кірі сіп кетіп, отқа май құйды. Қазір со­

лар қайда? Біреуі де жоқ. Жұртты дүрбе­

леңге салды да, сол жұрттың басына іс 

түскенде  қол­ұшын  бермек  түгіл,  жағ­

дайларын сұраған ешкім болған емес. 

Осының  барлығы  –  көпшілік  адам­

амантай БІРТанОВ, 

Алматы қалалық мәслихатының 

депутаты

Балташ ТҰРСЫнБаЕВ, 

қоғам қайраткері, 

саясаткер

ның заңды сыйламағандығының белгі сі. 

Әрине,  қарапайым  жұрт  алданып  қал ­

ды. Алаяқтар сан соққызып кетті. Десек 

те, одан кейін де тұрғын үй салуға рұқ сат 

етілмейтін  қауіпті  аймақтарды  бо сату 

керектігі талай айтылған еді ғой. 

Түнеу  күні  теледидар  арқылы  біреу 

«Әкімшілік  үйді  сатқалы  отыр.  7000 

доллар бізге қымбат» деп жатыр. Менің 

ойымша, солардың артында арандатып 

отырған біреулер бар. Десек де, кейбір 

адамдардың  жақсылықты  бағалай  ал­

май тындары  қынжылтады.  Әйтпесе 

басқа­басқа,  Алматы  қаласында  7000 

долларға  үй  алу  –  кез  келгенге  беріле 

бермей тін мүмкіндік. Шамасы келмесе, 

несие  алсын.  Болмаса  «жалға  ал»  деп 

отыр. Тегін жер керек болса, еліміз кең­

бай тақ. Барсын басқа облыстарға. Тағы 

бір  айта  кетерлігі,  үйлері  су  астында 

қалған дарға  тегін  алты  сотықтан  жер 

бөліп беріп отыр. Алматы қаласы үшін 

алты  сотық  жер  –  үлкен  олжа.  Қайта 

олардың  жолы  болды.  Әйтпесе  ондай 

жерді  та ныс­тамыр  арқылы  да  ала 

алмас еді.

Қала әкімі Есімовпен кездесулерінде 

«Шаңырақ»  тұрғындары  «құжатта ры­

мыз суда кетті» деп жатты. Шын мәнінде 

олардың  басым  бөлігінде  құжат  жоқ. 

Сондықтан да кінәлі екенін мойындап, 

бар ға қанағат еткендері жөн. 


Каталог: userdata -> editions -> pdf


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет