Кәсібіи стандарт «Қосымша білім беру (педагогикалық және әдістемелік қызмет)»Pdf көрінісі
Дата25.10.2018
өлшемі193.52 Kb.

 

  

ЖОБА 


 

Кәсібіи стандарт «Қосымша білім беру  

(педагогикалық және әдістемелік қызмет)»  

 

1. 

Жалпы ережелер 

 

           1.«Қосымша  білім  беру  (педагогикалық  және  әдістемелік  қызмет) 

 кәсіби  стандарты  білім  беру  бағдарламаларын  қалыптастыру  үшін,  оның 

ішінде  білім  беру  ұйымдарының  персоналын  оқытуға,      білім  беру 

мекемелерінің қызметкерлерін және түлектерін сертификаттауға арналған.    

2.Осы  кәсіби  стандартта  мынадай  терминдер  мен  анықтамалар 

қолданылады: 

1)

 біліктілік – қызметкердің нақты еңбек функцияларын сапалы 

орындауға дайын болу дәрежесі; 

2)    біліктілік  деңгейі/деңгейлік  біліктілік  –  еңбек  іс-қимылдарының 

күрделілігі, стандартты еместігі, жауапкершілігі мен дербестігі өлшемдеріне 

қарай  сараланатын  қызметкердің  даярлығы  мен  құзыреті  деңгейіне 

қойылатын талаптар жиынтығы; 

3)   ұлттық біліктілік шеңбері - еңбек нарығында танылатын біліктілік 

деңгейлерін құрылымдық жағынан сипаттау; 

4)    ұлттық  біліктілік  жүйесі  –  еңбек  нарығынан  мамандар  даярлау 

сұраныс  пен  ұсынысты  реттеу  үшін  құқықтық  және  институтционалдық 

тетіктерінің жиынтығы;  

5)    cалалық  біліктілік  шеңбері  –  салада  танылатын  біліктілік 

деңгейлерін құрылымдық жағынан сипаттау; 

6) сала/негізгі топ – шығарылатын өнімдерге, өндіріс технологияларға, 

негізгі  қор  мен  жұмыс  істеушілердің  кәсіптік  дағдыларына  ортақ 

сипаттамасы тән кәсіпорындар мен ұйымдардың жиынтығы; 

7)  кәсіби  топ  –  жалпы  интеграциялық  негізі  (ұқсас  немесе  жақын 

тағайындау  объектілер,  технологиялар  оның  ішінде  еңбек  құралдары)  бар 

және  оларды  орындау  үшін  еңбек  функциялары  мен  құзыреттердің  ұқсас 

жиынтығын талап ететін кәсіби кіші топтар жиынтығы; 

8) кәсіби кіші топ – еңбек функцияларының және оларды орындау үшін 

қажетті  құзыреттердің  тұтас  жиынымен  қалыптастырылған  кәсіптер 

жиынтығы; 

9)  кәсіби  стандарт  –  кәсіби  қызметтің  нақты  саласында  біліктілік 

деңгейіне,  құзыреттеріне,  еңбек  мазмұнына,  сапасына  және  жағдайларына 

қойылатын талаптарды айқындайтын стандарт; 

 

10) кәсіп – арнайы дайындық нәтижесінде игерілетін және білім туралы тиісті  құжаттармен  расталатын  белгілі  бір  білімді  және  тәжірибелік 

дағдыларды талап ететін адамның еңбек қызметіндегі кәсіптердің негізгі түрі;  

  

 

 11)  еңбек  функциясы  –  еңбек  үрдісінің  бір  немесе  бірнеше  міндеттерін шешуге бағытталған өзара байланысты іс-қимылдар жиынтығы; 

         3. Осы кәсіби стандартта мынандай қысқартулар пайдаланылады: 

         3.1. ҰБШ – ұлттық біліктілік шеңбері; 

         3.2.  БА  –  басшылар,  мамандардың  және  басқа  да  қызметшілер 

лауазымдарының біліктілік анықтамалығы; 

         3.3.  КС – кәсіби стандарт; 

         3.4   СБШ – салалық біліктілік шеңбері. 

 

 2. Кәсіби стандарт төлқұжаты 

 

4.    Кәсіби  стандарттың  атауы:  «Қосымша  білім  беру  (педагогикалық 

және әдістемелік қызмет)». 

5.  Кәсіби  стандартты  әзірлеу  мақсаты:  қосымша  білім  беруде 

(педагогикалық және әдістемелік қызмет) қызметкерлерге  қажетті ептілікті, 

дағдыларды, білім мен құзыреттілікті сипаттау. 

6.  Кәсіби  стандарттың  қысқаша  сипаттамасы:    стандарт  оқушылардың 

денелік,  психологиялық,  рухани  және  зияткерлік  дамуын  қамтамасыз  ететін 

қосымша  білім  беру  субъектілерінің  өзара  іс-қимылына,  қосымша  білім  

беруде  педагогикалық  және  әдістемелік  қызметке  қойылатын  талаптарды 

қамтиды. 

7. Негізгі топ: білім. 

Кәсіптік топ: қосымша білім беру. 

 

 3.

 

Кәсіптердің карточкалары 

 

8. Кәсіптер тізбесі:   

педагог  (мамандандыру:  қосымша  білім  беру;  лауазымдар:    педагог, 

қосымша білім беру педагогі, оқытушы, аға оқытушы және басқалары), ҰБШ 

бойынша біліктіліктің 4, 5-деңгейі; 

әдіскер  (мамандандыру:  қосымша  білім  беру;  лауазымдар:  әдіскер,  аға 

әдіскер,  әдістемелік  кабинеттің  меңгерушісі,  әдістемелік  бірлестіктің 

жетекшісі және басқалары),  ҰБШ бойынша біліктіліктің 4, 5-деңгейі; 

Кәсіптер карточкалары осы КС-ға қосымшаларда беріліп отыр.  

 

   

 

  

 

  

  

 

                                                    «Қосымша білім беру                                                                       (педагогикалық және әдістемелік 

                                   қызмет)»  кәсіптік стандартына                    

қосымша 

 

КӘСІПТЕР КАРТОЧКАСЫ  «Педагог (мамандығы: қосымша білім беру)» 

Кәсіп коды 

2320 

Кәсіп атауы Педагог (мамандығы: қосымша білім беру) 

 ҰБШ    бойынша  біліктілік 

деңгейі 

БА  бойынша  біліктілік деңгейі 

Тиісіті  мамандығына  сәйкес  жұмыс  өтіліне  талап  қоймай 

техникалық  және  кәсіптік  педагогикалық  (арнаулы  орта, 

кәсіптік  орта)  білім  және  қосымша  білім  беру  педагогі 

лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 4 жыл    

Кәсіптік білім деңгейі 

Тиісті мамандық бойынша  техникалық және кәсіптік білім 

 

  

 

  

 

Еңбек функциялары 1.Тәрбиелеу  мен  оқытудың  педагогикалық  технологияларын, 

қолданыстағы  әдістемелік    материалдарды,  педагогикалық 

қызметтің оң тәжірибесін зерделеу және қорытындылау. 

2.Оқу  процесінің  моделін,  тұжырымдамасы  мен  жоспарын 

әзірлеуге қатысу (әдіскерлермен және  басшылармен бірлесіп) 

3.Әдістемелік  материалдарды  әзірлеу,  білім  алушылардың  жеке 

және  кәсіби  әлеуетін  ашудың  және  пайдаланудың  денсаулықты 

сақтау,  ұйымдастыру  және  техникалық  жағдайларын  жобалау,  

сабақтар өткізу. 

4. Оқушылардың дербес оқу қызметін ұйымдастыру 

5.Рефлексия,  жеке  қызметтегі  қиыншылықтарды  анықтау  және 

түзету. 


1-еңбек функциясы 

Тәрбиелеу  мен  оқытудың 

педагогикалық 

технологияларын,  

қолданыстағы  әдістемелік 

материалдарды,  

педагогикалық  қызметтің 

оң  тәжірибесін  зерделеу 

және қорытындылау. 

Іскерлік пен дағдылар: 

1.  Инновациялық  әдістерді  қолдана  отырып,  оқу  және 

педагогикалық қызмет жағдайларын  зерттеу және жобалау. 

2.Білім  алушылардың  әлеуетін  бастапқы  диагностикалау 

әдістерін  қолдану:  сауалнама  жүргізу,  сұхбат  алу,  ойын 

диагностикалары. 

3.Нормативтік-құқықтық   актілер ережелерін сақтау. 

Білім:  

1.Ұғымдарды  ажырату:  еңбек  қызмет,  ойлау,  рефлексия, 

индивид,  субъект,  жеке  тұлға,  өркениет,  социум,  қоғам, 

мемлекет, әдістер, тәсілдер, принциптер, қызмет мәні, оқу және 

педагогикалық  әрекеттер,  педагогикалық  технология,  адамның 

қалыптасуы,  дамуы,  тәрбиеленуі,  оқуы,  білімі,    рухани 

зияткерлік және дене әлеуеті. 

2.  Дидактика  принциптері,  педагогиканың  және  жас  ерекшелік 

психологиясы. 

3.Оқыту мен тәрбиелеудің педагогикалық технологиялары. 

4. Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасының, өрт қауіпсіздігінің 

қағидалары мен нормалары.  

5.Санитарлық қағидалар мен нормалар. 

6.  Бала  құқықтары  туралы  конвенция,  «Білім  туралы», 

«Қазақстан  Республикасындағы  бала  құқықтары  туралы», 


 

  

«Сыбайлас 

жемқорлықпен 

күрес», 


 

«Қазақстан 

Республикасындағы  Тіл туралы» ҚР заңдары, ҚР Еңбек кодексі 

және  басқа  да    білім  беру  ұйымдары    қызметінің    мәселелері 

бойынша нормативтік құқықтық актілер. 

7. Білім берудің мемлекеттік стандарттары. 

8. ҚР-да білім беруді  ұйымдастыру  жүйесі. 

9.Оқу-бағдарламалық  құжаттаманы  әзірлеу  принциптері  мен 

тәртібі. 

2-еңбек функциясы 

Оқу  процесінің  моделін, 

тұжырымдамасы 

мен 

жоспарын әзірлеуге қатысу (әдіскерлермен 

және  


басшылармен  бірлесіп) 

Іскерлік пен дағдылар: 

1.Оқу, әдістемелік, педагогикалық,  басшылық қызмет пен өзара 

іс-қимыл  функционалдық модельдерінің құрылымы. 

2.Оқу,  әдістемелік,  педагогикалық,    басшылық  қызмет  пен  

өзара іс-қимылды схемалық модельдеу. 

3.Оқушыларды  тәрбиелеу  мен  оқытудың          педагогикалық 

тұжырымдамасын құру. 

4. Педагогикалық қызмет жоспарын құру. Білім: 

1.  Түсініктерді  ажырату:  құрылым,  жүйе,  макеттер,  модельдер, 

модельдеу,    ұйымдастыру,  өзін-өзі  анықтау,  өзін-өзі 

ұйымдастыру,  өзін-өзі  қамтамасыз  ету,  өзіндік  білім  алу,  өзін-

өзі басқару. 

2. Жас ерекшелігі және арнайы педагогика және психология. 

3.  Адамның  жеке  әлеуетін  ашу  және  іске  асыру    тәсілдері  мен 

принциптері. 

4. Қабілеттіліктерді диагностикалау әдістері. 

5. Оқыту құралдары мен олардың дидактикалық мүмкіндіктері. 

6. Педагогикалық, тәрбие беру және  басқарушы 

қызметтер субъектілерінің тиімді өзара іс-қимыл 

жағдайларын жасау әдістері.   

3-еңбек функциясы 

Әдістемелік 

материалдарды  әзірлеуге 

қатысу, 

оқушылардың 

тұлғалық 

және 


кәсіби 

әлеуетін ашудың және іске 

асырудың 

 

денсаулық сақтайтын, 

ұйымдастырушылық  және 

техникалық  жағдайларды 

жобалау, 

 

сабақтарды өткізу. 

Іскерлік пен дағдылар: 

1.Оқушылардың жеке және кәсіби қызығушылықтарын анықтау. 

2.Әдіскерлермен,  басқарушы  персоналдармен  сабақтардың, 

семинарлардың,  конференциялардың,  біліктілікті  арттыру 

курстарының тақырыптарын, өткізу нысанын келісу. 

3.Тәрбиелеу  оқу-педагогикалық  қызметте  коммуникацияның 

логикалық әдістерін пайдалану. 

4.Көзқарас тұрғысынан көзбен шолып байқау және келісмдердің 

инновациялық әдістерін қолдану. 

5.Жеке рефлексивті рәсімдерді ұйымдастыру. 

6.Топтық рефлексивті рәсімдерді ұйымдастыру. 

7.Рефлексия  нәтижелерін қорыту және жүйелендіру. 

8.  Қосымша  білімдерді  меңгеру  және  қосымша  қабілеттерді 

ашу. 


Білім: 

1.Оқушылардың 

жеке 

тұлғалық және 

кәсіби 


қызығушылықтарын анықтаудың тәсілдері мен принциптері. 

2. Қарым-қатынас, коммуникация және келісу әдістері. 

3.  Оқу-педагогикалық  қызметтің  жағдайларын  модельдеу 

үлгілері. 

4. Көзбен шолып байқау және көзқарастарды келісу тәсілдері. 

5.Жеке  және  топтық  рефлексивтік  рәсімдерді  ұйымдастыру   

  

принциптері.  

6.  Қарым-қатынас  және  рефлексия  нәтижелерін    жүйелендіру  

әдістері. 

7.Қосымша  білімдерді  меңгеру  мен    қосымша  қабілеттерді 

ашуға тапсырыс пен талаптарды тұжырымдау әдістері 

4-еңбек функциясы 

Оқушылардың  өздік    оқу 

қызметін ұйымдастыру  

 

Іскерлік  және дағдылар: 

Міндетті және проблемалық оқу жағдайларын жобалау. 

2.Түрлі  әлеуметтік  және  кәсіптік  ұстанымдарда  оқу  қызметін 

ұйымдастыру және оқушылардың іс-қимылы. 

3.Білім мен дағдылардың жеткіліксіздігін анықтау. 

4.  Қажетті  қабілеттерді  қалыптастыру  жөніндегі  тренингтерге 

оқушылардың ынтасын ұйымдастыру. Білім:  

1. Таланттарды анықтау және қолдау әдістері. 

2.  Педагогикалық  жұмыстың  тиімді  нысандары  мен  әдістерін 

қорыту және тарату әдістері. 

3.  Оқушылардың    жеке  және  кәсіби  әлеуетін  ашуға    ықпал 

ететін жағдайлардың тәсілдері мен приниптері. 

4. 

Әлеуметтік қызмет, 

тұлғааралық 

өзара 

іс-қимыл  жағдайларын ұйымдастыру және үлгілеу әдістері. 

5.  Педагогикалық  және  психологиялық  ғылым  саласындағы 

жетістіктер. 

6. Оқытудың заманауи ақпараттық технологиялары мен әдістері. 

7.  Кәсіби,  коммуникативті,  ақпараттық  және  құқықтық 

құзыреттілікті қалптастыру принциптері. 

8. Саралап оқытудың, дамыта отырып оқытудың педагогикалық 

технологиялары; құзыреттілікті тәсіл. 

9. 

Текст 


редакторларымен, 

электрондық 

кестелермен, 

электрондық  поштамен  және  браузермен,  мультимедиалық 

жабдықтармен жұмыс істеу  негіздері.  

5-еңбек функциясы 

Рефлексия,  

қиыншылықтарды  анықтау 

және  өз  педагогикалық 

қызметін түзету  

 

 

Іскерлік пен дағдылар: 1.  Оқу  және  оқу  педагогикалық  жағдайларды,  әріптестермен 

өзара әрекеттерді талдау және қиыншылықтарды аныықтау. 

2.Рефлексия 

нәтижелерін 

қорыту 

және 


жүйелендіру, 

проблемалар мен міндеттерді қою. 

3. Тапсырысты қалыптастыру, қосымша білімдерді анықтау. 

Білім: 

1.Білім  беру  процестері  субъектілерінің    өз  ара  іс-қимылы 

жағдайларын жүйелі талдау әдістері. 

4.

 2.Ұғымдарды 

ажырату: 

ұстаным, 

функциялар, 

әрекет,  

қиыншылықтар, критерийлер,  міндеттер проблемалар. 

3.Рефлексия нәтижелерін жинақтау және жүйелеу  әдістері. 

4.Тапсырысты  қалыптастыру,  қосымша  білімдерді  меңгеруге 

және қосымша қабілеттерді ашуға өзін-өзі  анықтау әдістері. 

5.Есептік 

педагогикалық 

құжаттаманы 

әзірлеуге 

және 


ресімдеуге қойылатын талаптар.    

Кәсіптер карточкасы  

«Педагог (мамандандыру: қосымша білім беру)» 

Кәсіп коды 

2320 

Кәсіп атауы Педагог (мамандандыру: қосымша білім беру) 

 ҰБШ    бойынша  біліктілік  5  

  

деңгейі 


БА 

бойынша 


біліктілік 

деңгейі 


Жоғары  педагогикалық  білім  және  қосымша  білім  беру 

лауазымында  жұмыс  өтілі  кемінде    4  жыл  немесе  бейіні 

бойынша  жоғары  білім  және  қосымша  білім  беру  педагогі 

лауазымында жұмыс өтілі 5 жылдан кем емес. 

Кәсіптік білім деңгейі 

Мамандғына сәйкес жоғары білім 

 

 

  

 

  

 

Еңбек функциялары 1.Әдіснамалық 

құралдарды  (тәсілдерді,  қағидаттарды, 

әдістерді,  түсініктерді,  санаттарды,  тұжырымдамаларды),  

оқу, мектептен тыс және педагогикалық қызметті зерттеу мен 

жобалаудың қолданыстағы әдістерін талдау және таңдау.   

2.  Қосымша  білім  берудің  қолданыстағы  әдістемелік 

материалдарын,  озық  әдістемелері  және  педагогикалық 

технологияларын зерделеу және қорытындылау.     

3. 

Қосымша  білім  берудің  моделін,  оқу-әдістемелік материалдарды,    педагогикалық  қызмет  тиімділігін  арттыру 

жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу.   

4.  Оқу  және  педагогикалық  қызмет  жағдайларын  моделдеу, 

педагогикалық қызметтің жоспарын әзірлеу.   

5.Сабақтарды  өткізу,  рефлексия,  қиыншылықтарды  анықтау, 

әдістемелік, 

тәрбие 

және 


педагогикалық 

қызметтің 

жағдайлары мен әдістерін түзеу.   

1-еңбек функциясы 

Әдіснамалық 

құралдарды 

(тәсілдерді, 

қағидаттары, 

әдістерді, 

түсініктерді, 

санаттарды, 

тұжырымдамаларды),  жалпы 

орта  білімді  зерттеу  мен 

жобалаудың 

қолданыстағы 

әдістерін 

талдау 

және 


жобалау. 

 Іскерлік пен дағдылар: 

1.Оқу, педагогикалық және  басшылық  қызметі жағдайларын 

зерттеуде,  жобалауда,  жақсартуда  инновациялық  әдістерді 

пайдалану.   

2.  Оқушылардың  жеке  және  кәсіби  әлеуетін  ашудың  және 

іске  асырудың  пайдаланудың  инновациялық  әдістерін 

пайдалану. 

3.Әдістемелік,  педагогикалық  және    басшылық    қызметінің 

әдіснамалық құралдарын таңдауда коммуникацияны қолдану 

және көзқарас бойынша келісу.   Білім:  

1.Түсініктерді  айыра  білу:  дамыта  отырып  оқыту,  оқу 

әрекеті, оқу-педагогикалық іс-әрекет, ұйымдастыру, басқару,     

рефлексивті  ойлауды ұйымдастырудың құралдары, тәсілдер, 

қағидаттар, 

әдістер, 

түсініктер, 

санаттар 

мен 

тұжырымдамалар, қызмет нормалары.   2.Нормалар типтері: мақсат, жоспар, бағдарлама, жоба.   

3.Қызметтік мәтіндермен жұмыс істеу әдістері.   

4.Оқушылардың  рухани,  зияткерлік,  дене  әлеуетін,  жас 

ерекшелік және жеке, психологиялық зияткерлік қабілеттерін 

диагностикалау тәсілдері,қағидаттары мен әдістері.    

5. Субъектілердің қызметі мен өзара іс-қимылының оқу және 

кәсіби жағдайларын ойынмен модельдеу әдістері.   

6.  Өзін-өзі  тануға,  ,  өзіндік  білім  алуға,  өзін-өзі 

ұйымдастыруға, 

өзін-өзі 

жетілдіруге 

уәждеу 


және 

ынталандыру әдістері.   

7. Оқу, педагогикалық, әдістемелік және  басшылық  қызметі 

жағдайын жүйелі талдау мен жобалаудың әдіснамасы.    

8.  Тәрбиелеу  мен  оқытудың  бағдарламалық    және 


 

  

проблемалы әдістері    

2-еңбек функциясы 

Қосымша 


білім 

берудің 


қолданыстағы 

әдістемелік 

материалдарын, 

тәрбиелеу 

мен 

оқытудың озық 

әдістемелік 

және 

педагогикалық технологияларын 

зерделеу 

және қорытындылау.     

Іскерлік пен дағдылар: 

1.  Ұстанымаралық  коммуникацияны  ұйымдастыру  және 

көзқарасты келісу.

 

  2.  Нормативтік  мәтіндерді,  оқыту  мен  тәрбиелеудің 

педагогикалық  технологияларын      зерделеуде  мәтінмен 

жұмыс істеу әдісін пайдалану.   

Білім: 

1.Ұйымдасқан  коммуникация  схемасының  функционалдық 

талаптары және көзқарасты келісу.   

2.Нормативтік 

мәтіндерді,  әдістемелік  материалдарды 

схемалық көзбен шолу.   

3.Бар    таптаурынды проблемаландыру  тәсілдері.   

4. 


Оқу,  әдістемелік  және  педагогикалық  қызметте 

туындайтын проблемаларды қою және иерархизациялау.   

5. 

Дау-дамай  жағдайлары  себептерін  диагностикалау әдістері, олардың алдын алу  және оны шешу тәсілдері.   

6.    Қайта  нормалау  және  нормаларды  іске  асыруды  бақылау 

тәсілдері.    

7. Педагогикалық ғылым мен практиканың жетістігі.   

3-еңбек функциясы 

Қосымша 


білім 

берудің 


моделін, 

оқу-әдістемелік 

материалдардың, 

педагогикалық 

қызметтің 

тиімділігін  арттыру  жөніндегі 

ұсыныстарды әзірлеу.   

Іскерлік пен дағдылар: 

1.Қосымша  білім  беру,  қызмет  жобалары  мен  білім 

алушылардың, әдіскерлердің, педагогтар 

мен    басшылық    персоналдың  өзара  іс-қимыл    моделін 

әзірлеу. 

2. Оқу-әдістемелік құралдарды әзірлеу   

3. Оқу жоспары мен оқу бағдарламаларын әзірлеу.   

4.  Педагогикалық  қызмет  тиімділігін  арттыру  бойынша 

ұсыныстар әзірлеу.   

Білім: 

1.Оқу-әдістемелік материалдардың типтері мен түрлері. 

2.Оқу-әдістемелік  материалдарды  әзірлеу  қағидаттары, 

тәсілдері және талаптары.   

3.Педагогикалық  қызметтің  функционалдық  модельдерін 

салу әдістері. 

4.Оқу  жоспары  мен  оқу  бағдарламаларын  әзірлеуге 

қойылатын талаптар. 

4-еңбек функциясы 

Оқу 


және 

педагогикалық 

қызмет 

жағдайларын модельдеу, 

педагогикалық 

қызмет жоспарын әзірлеу.   

 

Іскерлік пен дағдылар: 

1. Оқушылардың, әдіскерлердің, педагогтар және   басшылық  

персоналдың      қызметі  мен  өзара  іс-қимылының  типтік 

жағдайларын ойын түрінде   модельдеу бағдарламалары мен 

жоспарын әзірлеу.   

2.Ойынды  модельдеуде  модератордың  (ойын  технигінің)   

функцияларды орындауы.   

3. Есепті ресімдеу. 

Білім:  

1. 


Ойын  түрлері:  рольдік,  іскерлік,  инновациялық, 

ұйымдастыру-коммуникативтік, 

ұйымдастыру-іс-әрекеттік  

және басқа.   

2.  Ойынға  қатысушылардың  көз  қарасын  схемаландыру 

принциптері.  

  

3.  Көзқарасты  келісуде  коммуникацияны  ұйымдастыру, 

түсінік, сын, арбитраждық жұмыс принциптері.    

4. Қосымша мен нақтылаудың логикалық принциптері.   

5.  Білім  алу  процесіне  қатысушылардың  қызметі  мен  өзара 

іс-қимылының  функционалдық  модельдерін  қалыптастыру 

әдістері.    

5-еңбек функциясы 

Сабақтар  өткізу,  рефлексия, 

әдістемелік,  тәрбиелік  және 

педагогикалық 

қызмет 


жағдайлары  мен  әдістерінің 

қиыншылықтары 

мен 

түзетулерін анықтау    

 

Іскерлік пен дағдылар: 

1.  Оқу  және оқу педагогикалық жағдайларды, әріптестермен 

өзара әрекеттерді талдау және қиыншылықтарды анықтау. 

2. Рефлексия нәтижелерін қорытындылау және жүйелендіру, 

проблемалар мен міндеттерді қою. 

3.  Тапсырысты  тұжырымдау  және  қосымша  білімдерді 

меңгеруге  және  қосымша  қабілеттерді  ашуға  өзіндік 

айқындау. 

4.  Өзінің кәсіби деңгейін  жүйелі арттыру. Білім: 

1.Білім беру процестері субъектілері өзара іс-қимылдарының 

жағдайларын жүйелі талдау әдістері. 

2.  Түсініктерді  айыра  білу:  ұстаным,  функциялар,  іс-

әрекеттер,  қиыншылықтар,  критерийлер,    міндеттер, 

проблемалар. 

3.  Рефлексия  нәтижелерін  қорытындылау  және  жүйелендіру  

әдістері. 

4.  Тапсырысты  тұжырымдау  және  қосымша  білімдерді 

меңгеру және қосымша қабілеттерді ашуға өзіндік айқындау. 

5. 

Есептік  құжаттаманы  әзірлеуге  және  ресімдеуге қойылатын талаптар.    

Жеке 


бас 

құзыреттілігіне 

қойылатын талаптар 

Өзін-өзі ұйымдастыру, өздігінен білім алу.  

Коммуникативтік қабілеттер.   

Талдамалық қабілеттер.  

Ұйымдастырушылық қабілеттер. 

ҰБШ 


шеңберінде 

басқа 


кәсіптермен байланысы 

Әдіскер 


 

Кәсіп коды 

2351 

 

Кәсіп карточкасы «Әдіскер (мамандығы: қосымша білім беру)» 

Кәсіп коды 

2351 

Кәсіп атауы Әдіскер (мамандығы: қосымша білім беру) 

ҰБШ    бойынша  біліктілік 

деңгейі 

КС бойынша 

біліктілік 

деңгейі 

Тиісіті мамандығына сәйкес техникалық және кәсіптік 

педагогикалық (арнаулы орта, кәсіптік орта) білім және 

жұмыс өтілі кемінде 5 жыл    

Кәсіби білім деңгейі 

Мамандығына сәйкес техникалық және кәсіптік білім 

 

 

  

 

  

1. 


Тәрбиелеу 

мен 


оқытудың 

педагогикалық 

технологияларын, қолданыстағы әдістемелік материалдарды, 

әдістемелік  жұмыстың  оң  тәжірибесін  зерделеу  және 

қорытындылау.   

2. 


Оқу 

және 


педагогикалық 

қызмет 


шарттарын 

модельдеу,білім  алушыларды    оқыту  мен  тәрбиелеу 

бойынша   әдістемелік  жұмыс жоспарын әзірлеу.   


 

  

Еңбек функциялары 

3. Әдістемелік кабинеттерді, зертханаларды материалдармен, 

жабдықпен,  көрнекі  құралдармен  қамтамасыз  ету  және 

әзірлеу.  

4.  Сабақтарды,  семинарларды,  конференцияларды,  білім 

беру  мекемелері  қызметкерлерінің  біліктілігін  арттыру 

курстарын ұйымдастыру    

5. 

Рефлексия,  

жеке 


әдістемелік 

қызметтегі  

қиыншылықтарды  анықтау  және  түзету.  Белгіленген  есеп 

құжаттамасын жасау.  

1-еңбек функциясы 

Оқушылардың 

жеке, 

шығармашылық  және  кәсіби әлеуетін  ашуды  қамтамасыз 

ететін  қосымша  білім  берудің 

ұйымдастырушылық 

және 


техникалық 

жағдайлары, 

қолданыстағы 

әдістемелік 

материалдарды талдау.  

 

  

 

  

Іскерліктер мен дағдылар: 

1. Нормативтік құқықтық актілердің ережелерін сақтау. 

2. Білім алушылардың рухани, зияткерлік және дене әлеуетін 

диагностикалау.   

3.Оқу  және  педагогикалық  қызметті  зерттеуде,  жобалауда, 

жағдайларын жақсартуда инновациялық әдістерді пайдалану.   Білімдер:  

1.Түсініктерді  айыра  білу:  еңбек  қызмет,құралдар  мен 

тәсілдер,  мақсат  және  нәтиже,    индивид,  субъект,  жеке 

тұлға,адам,  әдістер,  тәсілдер,  принциптер,  қызмет  мәні,  оқу 

және  педагогикалық  әрекеттер,  педагогикалық  технология, 

тәрбиелеу,  оқыту,  білім,  адамның  рухани  зияткерлік  және 

дене әлеуеті,  ойлау, рефлексия. 

2.  Дидактика  принциптері,  педагогика  және  жас  ерекшелігі 

психологиясы. 

3.  Әдістемелік  және  ақпараттық  матералдарды  жүйелендіру 

принциптері   

4.  Оқытудың  аудиошолу    және  интерактивті  құралдарына 

қойылатын негізгі талаптар.  

5.  Еңбекті  қорғаудың,  қауіпсіздік  техникасының,  өрт 

қаупсіздігінің қағидалары мен нормалары. 

6. Санитарлық нормалар мен қағидалар. 

7.Бала  құқықтары  туралы  конвенция,  «Білім  туралы»,  «ҚР 

бала құқықтары туралы», «Сыбайлас жемқорлықпен күрес», 

«ҚР  Тіл  туралы»  ҚР  заңдары,  ҚР  Еңбек  кодексі  және  басқа 

да  білім беруді ұйымдастыру  қызметі  мәселелері бойынша 

нормативтік құқықтық актілер. 

8.Білім берудің мемлекеттік стандарттары 

9.ҚР білім беруді ұйымдастыру  жүйесі. 

10.Оқу-бағдарламалық  құжаттаманы  әзірлеу  прнциптері 

және тәртібі.  

 


 

10 


 

 

2-еңбек функциясы Ұйымдастырушылық 

техникалық    жағдайларды 

жобалау,  әдістемелік  жұмыс 

жоспарын әзірлеу, әдістемелік 

материалдарды әзірлеу. 

 

  

Іскерліктер мен дағдылар: 

1.Оқу,  әдістемелік,  педагогикалық  қызмет  шарттарын 

зерттеу, жобалау және модельдеу әдістемесін әзірлеу.   

2.Оқу және педагогикалық қызмет шарттарын модельдеу. 

3.Әдістемелік жұмыс жоспарын әзірлеу. 

Білімдер: 

1.Оқу,  педагогикалық  және    басшылық    қызмет  шарттарын 

зерттеу,  жобалау  және  модельдеу  әдістемесін  әзірлеу 

әдістері.    

2.  Адамның  жеке  басының  әлеуетін  ашу  және  іске  асыру 

шарттарын модельдеудің тәсілдері мен принциптері.    

3. 

Әдістемелік және 

 

ақпараттық материалдарды 

жүйелендіру  принциптері: оқу-бағдарламалық құжаттаманы 

әзірлеу принциптері және тәртібі.    

4.  Әдістемелік  жұмыс  жоспарын  әзірлеуге  қойылатын 

талаптар.  

3-еңбек функциясы 

Әдістемелік 

кабинеттерге, 

зертханаларға 

материалдар, 

жабдықтар,  көрнекі  құралдар 

әзірлеу және  қамтамасыз ету. Іскерліктер мен дағдылар: 

1.Әдістемелік кабинеттерді, зертханаларды материалдармен, 

жабдықпен,  көрнекі  құралдармен  қамтамасыз  ету  жөніндегі 

құжаттарды әзірлеу, жаңарту.  

2. Басқару органдарымен өзара іс-қимыл. 

3.Әдістемелік  кабинеттерді  материалдармен,  жабдықпен, 

көрнекі 

құралдармен 

қамтамасыз 

етуге 


қойылатын 

талаптарды келісу. Білімдер: 

1.  Әдістемелік  кабинеттерді    материалдармен,  жабдықпен, 

көрнекі  құралдармен  қамтамасыз  етуді  ұйымдастыру  мен 

техникалық нормативтері. 

2.  Әдістемелік  кабинеттерді    материалдармен,  жабдықпен, 

көрнекі  құралдармен  қамтамасыз  ету  нұсқаларын  келісу 

тәсілдері және принциптері.    

3. 


Әдістемелік 

 

және ақпараттық 

материалдарды 

жүйелендіру принциптері.   

4. 


Оқыту 

құралдары 

мен 

олардың 


дидактикалық 

мүмкіндіктері.   

5. 

Мәтінді 


редактормен, 

электронды 

кестелермен, 

электронды поштамен және браузерлермен, мультимедиялық 

жабдықпен жұмыс істеу негіздері.  

6. 


Оқу 

кабинеттері 

мен 

қосалқы 


үй-жайларды 

жарақтандыруға және жабдықтауға қойылатын талаптар.   

11 


 

 

4-еңбек функциясы Модельді 

іске 


асырудың 

ұйымдастырушылық 

және 

техникалық шарттарын жасау, оқушыларды  тәрбиелеу  мен 

оқыту  жөніндегі  жоспарды, 

әдістемелік 

материалдарды 

әзірлеу.      

Іскерліктер мен дағдылар: 

1.  Білім  беру  қызметкерлерінің  (педагогикалық,  басшылық 

және  техникалық  персоналы)  жеке  басы  мен  кәсіби 

мүдделерін анықтау.   

2. 

Сабақтарды, семинарларды, 

конференцияларды, 

педагогикалық,  басшылық  және  техникалық  персоналдың 

біліктілігін  арттыру  курстарын  өткізу  мен  мазмұнының 

тақырыптарын, нысандарын келісу.   

3.Білім  беру  мекемелері  қызметккерлерінің  біліктілігін 

арттыру нәтижелерін бағалауда және ресімдеуде әдістемелік 

көмек көрсету.   Білімдер:  

1.Өзінің  кәсіби  шеберлігін  арттыруға  педагогикалық, 

басшылық  және  техникалық  персоналдың  уәждемесін  

қамтамасыз ету әдістері.   

2.  Түсінікттерді  айыру:    мүмкіндіктер,  тұтынушылық, 

қажеттіліктер, қабілеттер, құзыреттер. 

3. Құзыретті тәсіл. 

4.Ашық  сабақтарды,  семинарларды,  конференцияларды, 

біліктілікті арттыру курстарын ұйымдастыру принциптері. 

5.  Білім  беру  процесі  субъектілерінің  өзара  іс-қимыл 

жағдайларын жүйелі талдау әдістері.       

6.  Ашық  сабақтарды,  семинарларды,  конференцияларды, 

біліктілікті  арттыру  курстарын  өткізуге  жоспарлар  мен 

бағдарламаларды  әзірлеуге  және  ресімдеуге  қойылатын 

талаптар.   

5-еңбек функциясы 

Әдістемелік 

және 


педагогикалық 

қызмет 


мониторингі: 

рефлексия, 

тәрбиелеу  мен  білім  беру 

шарттарының 

қиыншылықтарын 

анықтау 


және түзету.    

 

Іскерліктер мен дағдылар: 

1. Жеке рефлексивті рәсімдерді ұйымдастыру.   

2. Топтық рефлексивті рәсімдерді ұйымдастыру. 

3. Рефлексия нәтижелерін қорытындылау және жүйелендіру. 

4.Қосымша білімдерді меңгеруге және қосымша қабілеттерді 

ашуға тапсырыстарды және талаптарды тұжырымдау. 

Білімдер: 

1.  Түсініктерді  айыру:  ұстаным,  функциялар,  іс-қимылдар, 

қиыншылықтар,  критерийлер,  міндеттер,  проблемалар, 

әдістер мен әдістемелер.   

2.  Жеке  және  топтық  рефлексивті  рәсімдерді  ұйымдастыру 

қағидаттары.   

3. Рефлексия нәтижелерін қорытындылау және жүйелендіру  

әдістері 

4.  Тапсырысты  тұжырымдау  және  қосымша  білімдерді 

меңгеруге  және  қосымша  қабілеттерді  ашуға  өзіндік 

айқындау. 


 

12 


 

 

5.Есептік    құжаттаманы  әзірлеуге  және  ресімдеуге қойылатын талаптар. 

 

Кәсіп карточкасы «Әдіскер (мамандығы: қосымша білім беру)» 

Кәсіп коды 

2351 

Кәсіп атауы Әдіскер (мамандандыру: қосымша білім беру) 

ҰБШ    бойынша  біліктілік 

деңгейі 

БС бойынша біліктілік деңгейі  Жоғары  білім  және  педагогикалық  жұмыс  өтілі  кемінде                                      5 5 жыл    

Кәсіби білім деңгейі 

Мамандығына сәйкес жоғары білім 

 

  

 

  

 

Еңбек функциялары 1.Әдіснамалық  құралдарды  (тәсілдерді,  қағидаттарды, 

әдістерді,  түсініктерді,  санаттарды,  тұжырымдамаларды), 

оқу,  оқудан  тыс  және  педагогикалық  қызмет  жағдайларын 

зерттеу мен жобалау әдістерін талдау және таңдау.   

2.Әдіснамалық  құралдарды  (тәсілдерді,  қағидаттарды, 

әдістерді,  түсініктерді,  санаттарды,  тұжырымдамаларды), 

оқу,  оқудан  тыс  және  педагогикалық  қызмет  жағдайларын 

зерттеу мен жобалау әдістерін талдау және таңдау.   

3.Білім  алушылардың  жеке  тұлғалық,  шығармашылық  және 

кәсіби әлеуетін ашу және іске асыру моделін, қосымша білім 

беру шарттарын зерттеу және жобалау әдістемесін әзірлеу.     

4.Қосымша  білім  беру,  оқу  және  педагогикалық  қызмет 

шарттарын модельдеу.      

5.Модельді  іске  асырудың  ұйымдық  және  техникалық 

шарттарын жасау, білім алушыларды тәрбиелеу және оқыту 

бойынша жоспарды, әдістемелік материалдарды әзірлеу.   

6.Әдістемелік  және  педагогикалық  қызмет  мониторингі: 

рефлексия, 

қосымша 

білім 


беру 

шарттарының 

қиыншылықтарын анықтау және түзету.   

1-еңбек функциясы 

Әдіснамалық 

құралдарды 

(тәсілдерді, 

прнциптерді, 

әдістерді, 

түсініктерді, 

санаттарды, 

тұжырымдамаларды), 

оқу, 

оқудан 


тыс 

және 


педагогикалық 

қызмет 


жағдайларын 

зерттеу 


мен 

жобалау әдістерін талдау және 

таңдау 

Іскерлік пен дағдылар: 

1.  Педагогтердің  инновациялық    және  тәжірибелік 

эксперименттік  жұмыстары  нәтижелерін  талдау  және 

қорыту. 


2. Оқу, педагогикалық және басқарушы қызмет жағдайларын 

зерттеуде, жобалауда инновациялық әдістерді қолдану. 

3.Оқушылардың жеке және кәсіби әлеуетін ашуда және іске 

асыруда инновациялық әдістерді қолдану. 

4.  Әдіснамалық,  педагогикалық  және  басқарушы  қызметтің 

әдіснамалық 

құралдарын 

таңдауда 

коммуникацияны 

пайдалану және көзқарасты келісу. 

5.Тәрбиелеу-педагогикалық  ұйымдардағы  басшылар  мен 

педагогикалық  қызметкерлерге  консультациялық  және 

практикалық көмек  беру. 

   Білім: 

1.Ұғымдарды  ажырату:  дамыта  отырып  оқыту,  оқу  әрекеті, 

оқу-педагогикалық  өзара  іс-қимыл,  ұйымдастыру,  басқару, 

рефлексивті  ойлау, тәсілдер, қағидаттар, әдістер, түсініктер, 


 

13 


 

 

санаттар мен тұжырымдамалар.   2. Нормалар үлгілері: мақсат, жоспар, бағдарлама, жоба.  

3.Оқушылардың  рухани,  зияткерлік,  дене  әлеуетін,  жас 

ерекшелік және жеке қабілеттерін диагностикалау әдістері.   

4.Өзін-өзі 

тануға, 

 

өзіндік білім 

алуға, 


өзін-өзі 

ұйымдастыруға, 

өзін-өзі 

жетілдіруге 

уәждеу 

және 


ынталандыру әдістері.   

5.Оқу,  педагогикалық  және  әдістемелік  және    басшылық  

қызметі  жағдайын  жүйелі  талдау  мен  жобалаудың 

әдіснамасы.    

6.Тәрбиелеу  мен  оқытудың  бағдарламалық    және 

проблемалы әдістері. 

7.Субъектілердің қызметі мен өзара іс-қимылының оқу және 

кәсіби жағдайларын ойынмен модельдеу әдістері.   

2-еңбек функциясы 

Оқушылардың 

жеке, 

шығармашылық  және  кәсіби әлеуетін  ашу  және  іске  асыру 

моделін,  қосымша  білім  беру 

шарттарын 

зерттеу 


және 

жобалау әдістемесін әзірлеу.       Іскерлік пен дағдылар: 

1.Көз  қарасты  ұстанымаралық  коммуникациялау  мен 

келісуді ұйымдастыру.     

2.  Нормативті  мәтіндерді,  оқыту  мен  тәрбиелеудің 

педагогикалық  технологияларын  зерделеуде  мәтінмен 

жұмыс істеу әдісін пайдалану.   

3. Қосымша білім беру субъектілерінің қызметі мен өзара іс-

қимылы модельдері мен жобаларын әзірлеу.   

4.Субъектілер    қызметі  мен  өзара  іс-қимылының  типтік 

шарттарын  модельдеу.   

5.Қиыншылықтарды, міндеттер мен проблемаларды анықтау 

және жүйелендіру.  

6.Нормаларды  іске  асрыуда  қайта  нормалау  және  бақылау 

тәсілдерін айқындау.  Білім: 

1.Әдістемелік  жұмыс  пен  білім  беру  процесінің  моделін 

әзірлеу тәсілдері.      

2.Ұйымдық  коммуникация    және  көз  қарасты  келісу 

схемасын функционалдық талаптар.   

3.Нормативтік  мәтіндерді,  әдістемелік  материалдарды 

схемалық шолу.   

4.Бар таптырауынды проблемаландыру тәсілдері.  

5.Оқу,  әдістемелік,  педагогикалық  басшылық  қызметте 

туындайтын проблемаларды қою және иерархизациялау.   

6.Дау-дамай жағдайлары себептерін диагностикалау әдістері, 

олардың алдын алу  және оны шешу тәсілдері.   

7.Қайта  нормалау  және  нормаларды  іске  асыруды  бақылау 

тәсілдері.    

8.Қосымша  білім  берудегі  педагогикалық  ғылым  мен 

практиканың жетістігі.   

14 


 

 

3-еңбек функциясы Қосымша білім беру, оқу және 

педагогикалық 

қызмет 

шарттарын модельдеу.      Іскерлік пен дағдылар: 

1. Оқушылардың, педагогтер мен   басшылық  персоналдың   

қызметі  мен  өзара  іс-қимылы  типтік  жағдайларының 

бағдарламалары мен ойынды   модельдеу жоспарын әзірлеу.   

2.Ойынды  модельдеуде  модератордың  (ойын  технигінің)   

функцияларын орындауы.   

3.Есепті ресімдеу. 

Білім:  

1.Ойын  түрлері:  рөлдік,  іскери,  инновациялық,  ұйымдық-

коммуникативтік, ұйымдық-қызмет  және басқа.   

2.Ойынға  қатысушылардың  көз  қарасын  схемаландыру 

қағидаттары. 

3.Көз  қарасты  келісуде  коммуникацияны  ұйымдастыру, 

түсінік, сын, арбитраждық жұмыс қағидаттары.    

4.Қосымшалау мен нақтылықтың логикалық қағидаттары.   

5.Білім алу процесіне қатысушылардың қызметі мен өзара іс-

қимылының  функционалдық  модельдерін  қалыптастыру 

әдістері.  

4-еңбек функциясы 

Модельді 

іске 


асырудың 

ұйымдастырушылық 

және 

техникалық шарттарын жасау, оқушыларды  тәрбиелеу  мен 

оқыту  жөніндегі  жоспарды, 

әдістемелік 

материалдарды 

әзірлеу.      

Іскерлік пен дағдылар: 

1.Қосымша  білім  беру  субъектілерінің  өзара  іс-қимылын 

ұйымдастыру,  модельдерді  іске  асырудың  ұйымдық  және 

техникалық шарттарын жасау.     

2.Оқу-әдістемелік  құжаттаманы  әзірлеуді,  рецензиялауды 

және басып шығаруды ұйымдастыру.     

3.Семинараларды,    педагогикалық  шеберлікті  арттыру 

курстарын ұйымдастыру.    

4.Семинарларды, оқу курстарын, конкурстарды, көрмелерді, 

оқушылардың 

олимпиадаларын 

 

өткізуге арналған 

құжаттаманы әзірлеу.  

5.Өзара  іс-қимылда  коммуникация  техникасын  және  көз 

қарасты келісудің нақты әдістерін пайдалану. 

6.Топтық рефлексияны ұйымдастыру. 

7.Қиыншылықтарды  талдау  және  тіркеу,  міндеттер  мен 

проблемаларды қою. 

8.Қызметтің жаңа нормаларын қайта нормалау, тұжырымдау 

тәсілдерін жобалау.  

Білім:  

1. Оқу пәндерін оқыту әдістері.   

 2.  Қосымша  білім  беру  субъектілерінің  өзара  іс-қимылын 

ұйымдастыру тәсілдері.  

3.Топтық  рефлексивтік  талдауды  және  қайта  нормалауды 

ұйымдастыру 

әдістері, 

қиыншылықтарды 

анықтау 

техникасы. 

4.Ұйымдастыру коммуникациясының  қағидаттары. 

5.Көз қарасты шолу қағидаттары. 

6.Міндеттер мен проблемаларды қою тәсілдері.    

7.Нормаларды  іске  асыруды  қайта  нормалау  және  бақылау 

тәсілдері.   

8.Оқыту 


құралдары 

және 


олардың 

дидактикалық 

мүмкіндіктері.  

5-еңбек функциясы Іскерлік пен дағдылар: 

 

15 


 

 

Әдістемелік және 

педагогикалық 

қызмет 

мониторингі: рефлексия, 

тәрбиелеу  мен  білім  беру 

шарттарының 

қиыншылықтарын 

анықтау 

және түзету.    

 

1. Мониторинг құралы ретінде коммуникацияны пайдалану.     2.Шарттарды рефлексивті талдауды ұйымдастыру.    

3.Субъектілердің  қызметі  мен  өзара  іс-қимылындағы 

қиыншылықтарды бөлу және тіркеу.   

4.Қиыншылықтар,  типтік  міндеттер  мен  проблемалар, 

оларды жеңу  тәсілдері банкін құру.   

5.Қосымша  білім  берудің  оң  тәжірибесін  зерделеу, 

жүйелендіру және тарату. 

6.Есептік құжаттаманы ресімдеу. 

7.Білім  беру  процесіне  қатысушылардың  қайта  нормалау 

процесін айқындауға жәрдемдесу.  

8.Нормаларды іске асыруды бақылау. 

9.Өзінің кәсіби деңгейін жүйелі арттыру. Білім: 

1.Шарттарды  рефлексивті  талдауды  ұйымдастыру  әдістері 

мен тәсілдері.   

2.  Субъектілердің  қызметі  мен  өзара  іс-қимылындағы 

қиыншылықтарды анықтау  және тіркеу.   

3.Қиыншылықтар,  типтік  міндеттер  мен  проблемалар, 

оларды жеңу  тәсілдері банкін құру және жүргізу тәсілдері.   

4.Есептік  құжаттама  түрлері  және  оны  ресімдеуге  

қойылатын талаптар. 

5.Әдістемелік  және  педагогикалық  қызметті  бағалау 

қағидаттары мен критерийлер. 

6.Нормаларды  іске  асыруды  қайта  нормалау  және  бақылау 

тәсілдері.  

Жеке 


құзыреттілікке 

қойылатын талаптар  

Өзін-өзі ұйымдастыру, өздігінен білім алу. 

Коммуникативтік қабілеттер. 

Талдау қабілеттері. 

Ұйымдастыру қабілеттері 

Педагогикалық қабілеттер 

 

 СБШ 


шеңберінде 

басқа 


кәсіптермен байланысы  

Педагог 


 

Кәсіптің коды 

2320 

 

Кәсіби стандарттың техникалық деректері  Әзірленді  

«Туран-Профи» халықаралық кәсіби академиясы 

Нұсқаның  нөмірі    және 

шығарылған жылы  

1-нұсқа, 2015 жыл 

Болжамды  қайта  қарау күні  

2018 жыл  Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет